Tècnic de gestió funció administrativa ICS

 

¡Places Convocades!

55 places:

 • 20 de l'OEP 2021.
 • 35 d'estabilització.

Quedarien pendents de convocar les places de l'OEP 2022: 3 places.

S'aprova l'oferta d'ocupació pública de l’ICS per a l'exercici 2023 i la distribució de places per categories. Les 6.211 places autoritzades per l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya es distribueixen en 4.679 places de la taxa específica (4 places per a Tècnic/a de gestió de la funció administrativa de l'ICS) i 1.532 places de la taxa ordinària de reposició (47 places per a Tècnic/a de gestió de la funció administrativa).

Prepara't amb ADAMS Formació

En el grup de Classes per Videoconferècia es prepara el programa de Tècnic Superior que inclou el programa de Tècnic de Gestió.

Retribucions

Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí.

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a de gestió de la funció administrativa per a la fase d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari.

 1. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El principi de legalitat. Les potestats reglades i les discrecionals.
 2. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.
 3. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.
 4. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 5. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 7. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu.
 8. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 9. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 10. L'estructura i fases del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
 11. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 12. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa. El recurs contenciós administratiu: les parts. Els actes impugnables.
 13. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 14. La contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La selecció del contractista. Les formes d'adjudicació de contractes. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 15. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.
 16. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 17. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa.
 18. La funció directiva a les organitzacions. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 19. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions publiques. Classes de personal.
 20. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans competents en matèria de personal. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classificació del personal estatutari, personal sanitari i personal de gestió i serveis, personal estatutari fix i personal estatutari temporal.
 21. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L'oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Relació de llocs de treball. La planificació i ordenació del personal estatutari. Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut.
 22. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.
 23. Provisió de llocs de treball, sistemes de selecció de personal estatutari (selecció de personal estatutari fix i selecció de personal estatutari temporal. Promoció interna i promoció interna temporal. Mobilitat del personal estatutari: mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Comissions de servei.
 24. La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. Reconeixement de serveis previs. Retribucions del personal estatutari: retribucions bàsiques i retribucions complementàries.
 25. Drets dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics i del personal estatutari. Reingrés al servei actiu. Permisos, llicències i jornades de treball del personal estatutari. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal estatutari.
 26. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i del personal estatutari.
 27. Règim disciplinari dels treballadors públics. Règim disciplinari del personal estatutari.
 28. Representació, participació i negociació col·lectiva d'aplicació a l'Administració pública i al personal estatutari dels serveis de salut. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Institut Català de la Salut.
 29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal del sistema espanyol de Seguretat Social. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 30. La cotització. Bases de cotització. Determinació de les bases de cotització: per contingències comunes, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
 31. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació.
 32. Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i formació Professional.
 33. Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comuna i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
 34. Protecció per incapacitat temporal. Concepte i beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
 35. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 36. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.
 37. Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 38. La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.
 39. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 40. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 41. La gestió pressupostària. L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament.
 42. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.
 43. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 44. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 45. La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.
 46. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.
 47. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.
 48. Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.
 49. L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària i les unitats de gestió d'atenció hospitalària.
 50. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària.
 51. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 52. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 53. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut.
 54. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 55. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 56. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Portal d'accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La Meva Salut.
 57. L'ètica i els valors a l'Administració. Els codis ètics i de conducta i els valors en el marc d'una infraestructura ètica. Serveis públics de qualitat orientats a la ciutadania i a les seves necessitats. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Indicadors i tipus de mesures.
 58. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 59. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 60. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 61. Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx
https://www.ics.intranet.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

Disposicions específiques dels diferents sistemes de selecció dels processos de selecció convocats.

Concurs de mèrits (fase 1).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal de llarga durada prevista a les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquest sistema selectiu és sens perjudici de la realització, si escau, de la prova d'acreditació dels requisits de participació de coneixements de llengua catalana i/o de llengua castellana per part d'aquelles persones aspirants que no n'estiguin exemptes. Aquesta prova té com a única finalitat l'acreditació del compliment d'aquests requisits de participació, d'acord amb el que estableix el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

Concurs oposició d'estabilització (fase 2).

Aquest sistema selectiu serveix per fer efectiva l'estabilització d'ocupació pública temporal prevista a l'article 2 de la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i es regeix pels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici en crida única i quedaran excloses de l'oposició les que no hi compareguin.

En tot cas, les persones aspirants s'han d'atenir en tot moment a les instruccions o protocols que, amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19, dicti l'òrgan convocant amb ocasió de la realització de la prova. Aquestes instruccions o protocols, que s'han de publicar amb antelació respecte de la celebració de la prova, s'han de dictar en tot cas d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries vigents en cada moment.

En aquest procés el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició del 60% de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs del 40% de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%.

Fase d'oposició.

La fase d'oposició versarà sobre les matèries contingudes al temari transversal comú per a totes les categories i les del temari publicat per a cada categoria en els annexos 4 i següents.

L'inici d'aquesta fase es produirà un cop finalitzats els processos selectius que utilitzin el sistema de concurs de mèrits.

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 60 punts, i està constituïda per una prova amb dos exercicis obligatoris. Els exercicis no són eliminatoris si bé, per superar la prova, caldrà obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la suma dels dos exercicis.

a) Primer exercici: Test de coneixements.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a respondre un qüestionari de preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari transversal i el temari que figura a les bases específiques.
 • Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
 • En cas que els tribunals qualificadors acordin l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, l'exercici es corregirà sobre la base del nombre de preguntes que finalment es considerin vàlides.
 • La qualificació de l'exercici és de 0 a 30 punts.

b) Segon exercici: resolució d'un o més supòsit pràctics.

 • De caràcter obligatori i no eliminatori.
 • Consisteix a resoldre un o més supòsits pràctics, sobre el contingut del temari que figura a les bases específiques.
 • La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 30 punts.

Qualificació de la fase d'oposició.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova. Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 30 punts.

Prova de català i castellà.

Les persones que no acreditin el nivell requerit per a la categoria o categoria amb especialitat hauran de realitzar la prova de coneixements d'acord amb l'establert a la base comuna 10.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (40 punts) es distribuirà entre els mèrits valorables, en una distribució del 90% en serveis prestats i el 10% en altres mèrits curriculars.

Concurs oposició ordinari (fase 3).

El procés de selecció d'aquesta fase correspon a la cobertura per la via ordinària corresponent a les ofertes d'ocupació pública dels anys 2019, 2020 i 2021.

En aquesta fase el sistema de selecció és el concurs oposició, amb una valoració en la fase d'oposició de 2/3 parts de la puntuació total i una valoració en la fase de concurs d'1/3 part de la puntuació total.

En aquest procés s'inclourà un percentatge de reserva del 7% del total de places convocades per a les persones aspirants que tinguin la condició legal de discapacitat igual o superior al 33%, i s'hi acumularà la diferència entre el 7% del total de places ofertes a concurs de mèrits, i les ja adjudicades en aquella fase a personal amb l'esmentada condició legal de discapacitat.

En aquesta fase s'inclourà, d'acord amb l'article 34, de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, un torn de promoció interna del 20% de les places convocades per a totes les categories i del 33% per a les categories d'administratiu/iva i infermeria.

Torn Lliure

Les places assignades al torn de promoció interna que no s'arribin a cobrir s'acumularan al torn lliure.

Fase d'oposició.

Les proves de la fase d'oposició seran les mateixes que s'hauran fet en la fase d'oposició del procés d'estabilització i, per tant, només podran versar sobre els temes del temari transversal comú per a totes les categories i sobre els temes que es determinin expressament en els temaris específics corresponents.

El desenvolupament de la fase d'oposició d'aquest procés és el mateix que el de la fase d'oposició del concurs oposició d'estabilització regulat a l'apartat anterior, llevat de la correcció de les proves, que s'efectuarà un cop finalitzat el procés de selecció de la fase de concurs oposició d'estabilització i la valoració de la prova que, en lloc de ser de 60 punts de puntuació màxima, serà de 100 punts.

La qualificació de la fase d'oposició serà el resultat de la suma obtinguda dels dos exercicis de la prova.

La valoració de cada exercici de la prova serà de 0 a 50 punts.

Per superar la fase d'oposició caldrà assolir una puntuació, entre els dos exercicis de la prova, de 50 punts.

Fase de concurs.

Tipus de mèrits valorables i distribució:

 • El 100 % de la puntuació d'aquesta fase (50 punts), es distribuirà entre els mèrits valorables que es relacionen a continuació, en una distribució del 60% en serveis prestats i el 40% en altres mèrits curriculars.

Finalització dels processos selectius.

Resolució dels processos selectius.

Els tribunals publicaran la puntuació final obtinguda amb el número de classificació assolit ordenada i la proposta de nomenament de les persones aspirants que, atenent el nombre de places convocades en cada cas, hagin superat cadascun dels processos de selecció convocats.

En cas d'empat en la puntuació final, es resoldrà d'acord amb els criteris següents:

 • 1er. Ocupar plaça en la mateixa categoria de l'ICS en la data de publicació de la convocatòria.
 • 2n. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en la mateixa categoria de l'ICS.
 • 3er. Si persisteix l'empat, major temps de serveis prestats en una categoria homologable en un servei de salut diferent del que convoca.
 • 4t. Si persisteix l'empat, a favor de la persona aspirant de més edat.

PROGRAMA

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
 2. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
 3. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
 4. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 5. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
 6. Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari de la categoria de Tècnic/a de gestió de la funció administrativa per a la fase d'oposició del procés d'estabilització i del procés ordinari.

 1. L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. El principi de legalitat. Les potestats reglades i les discrecionals.
 2. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.
 3. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.
 4. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 5. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 6. L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 7. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu.
 8. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. La convalidació.
 9. El procediment administratiu: concepte i principis. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 10. L'estructura i fases del procediment administratiu. Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.
 11. La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 12. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa. El recurs contenciós administratiu: les parts. Els actes impugnables.
 13. La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 14. La contractació pública. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. La selecció del contractista. Les formes d'adjudicació de contractes. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 15. L'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius.
 16. Convenis. Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.
 17. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa.
 18. La funció directiva a les organitzacions. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 19. Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de les administracions publiques. Classes de personal.
 20. La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d'aplicació. Òrgans competents en matèria de personal. L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: classificació del personal estatutari, personal sanitari i personal de gestió i serveis, personal estatutari fix i personal estatutari temporal.
 21. La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. L'oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Relació de llocs de treball. La planificació i ordenació del personal estatutari. Pla d'Ordenació de Recursos Humans de l'Institut Català de la Salut.
 22. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.
 23. Provisió de llocs de treball, sistemes de selecció de personal estatutari (selecció de personal estatutari fix i selecció de personal estatutari temporal. Promoció interna i promoció interna temporal. Mobilitat del personal estatutari: mobilitat voluntària a l'Institut Català de la Salut. Comissions de servei.
 24. La retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. Reconeixement de serveis previs. Retribucions del personal estatutari: retribucions bàsiques i retribucions complementàries.
 25. Drets dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics i del personal estatutari. Reingrés al servei actiu. Permisos, llicències i jornades de treball del personal estatutari. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal estatutari.
 26. Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i del personal estatutari.
 27. Règim disciplinari dels treballadors públics. Règim disciplinari del personal estatutari.
 28. Representació, participació i negociació col·lectiva d'aplicació a l'Administració pública i al personal estatutari dels serveis de salut. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Institut Català de la Salut.
 29. El sistema espanyol de la Seguretat Social. Antecedents històrics i marc legal del sistema espanyol de Seguretat Social. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Acció protectora: contingències i prestacions. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.
 30. La cotització. Bases de cotització. Determinació de les bases de cotització: per contingències comunes, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització per hores extraordinàries.
 31. Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació.
 32. Tipus de cotització: contingències comunes i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i formació Professional.
 33. Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comuna i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.
 34. Protecció per incapacitat temporal. Concepte i beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, comunicats de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.
 35. Accidents de treball: concepte, camp d'aplicació i riscos que cobreix. Responsabilitat en matèria d'accident. L'accident in itinere. La notificació d'accidents de treball i malalties professionals. Entitats asseguradores.
 36. Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L'Oficina Virtual de Tràmits. L'extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d'assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.
 37. Seguretat en les actuacions electròniques. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.
 38. La gestió documental: gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L'arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.
 39. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 40. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 41. La gestió pressupostària. L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament.
 42. Els ingressos de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.
 43. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 44. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.
 45. La comptabilitat pública. Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L'anàlisi de costos-benefici.
 46. La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.
 47. Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.
 48. Un sistema sanitari centrat en la persona. El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.
 49. L'Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d'atenció primària i les unitats de gestió d'atenció hospitalària.
 50. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària. El Reglament marc dels equips d'atenció primària.
 51. Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències en l'àmbit de l'atenció primària de salut.
 52. El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).
 53. L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l'Institut Català de la Salut.
 54. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 55. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.
 56. El servei públic orientat a la ciutadania. Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Portal d'accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La Meva Salut.
 57. L'ètica i els valors a l'Administració. Els codis ètics i de conducta i els valors en el marc d'una infraestructura ètica. Serveis públics de qualitat orientats a la ciutadania i a les seves necessitats. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics. Indicadors i tipus de mesures.
 58. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 59. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 60. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 61. Exercici de les professions sanitàries. Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Datos básicos

Oposición
Tècnic de gestió funció administrativa ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2022
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Sueldo
Al volant de 27.300 euros anuals € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-12-2022 | DOGC | Más información
Convocatoria
30-01-2023 | DOGC | Más información
Plazas55 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 02-01-2023 hasta 20-02-2023
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
44.05 €
Información solicitudes

La sol·licitud de participació en aquests processos de selecció és única en relació amb cadascuna de les categories o categories amb especialitat objecte de convocatòria que consten en els annexos 4 i següents d'aquesta Resolució. A aquest efecte, les persones que vulguin participar en aquests processos de selecció en relació amb més d'una categoria o especialitat hauran d'efectuar una sol·licitud per a cadascuna d'elles.

Les persones aspirants faran una única sol·licitud per a cada categoria o categoria amb especialitat en què vulguin concursar, que els possibilitarà participar en els tres processos de la convocatòria.

Les sol·licituds de participació s'hauran d'adreçar a l'Institut Català de la Salut i s'han de presentar en el termini comú i únic de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La presentació d'aquestes sol·licituds s'efectuarà telemàticament a través de l'enllaç següent https://www1.ics.gencat.cat/SGRH/Acces.aspx?ReturnUrl=%2fSGRH%2fInici.aspx mitjançant formulari normalitzat que es posarà a disposició a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i seguint les instruccions que proporcioni l'aplicació habilitada a l'efecte, de conformitat amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

És imprescindible estar registrat en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) que figura a l'enllaç abans indicat per poder fer la inscripció. En cas de no estar registrat, caldrà donar-se d'alta com a nou usuari.

Les dades de caràcter personal s'incorporaran d'ofici i de forma automàtica a la inscripció de participació en la convocatòria i és responsabilitat de la persona aspirant comprovar-ne l'exactitud, i, si escau, instar-ne la correcció davant la direcció de persones o unitat de recursos humans corresponent.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria, i no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

Per incidències tècniques, s'ha ampliat el termini de presentació d'instàncies. Fins al dia 20 de febrer de 2023

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-04-2023
Fecha reclamacionesdesde 12-04-2023 hasta 25-04-2023
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación31-05-2023
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Segon exercici. Primera prova (previsió)
30-09-2023
Fase de concurso

anunciar que se abre el período de 15 días naturales (del 12 al 26 de julio), para presentar para presentar los méritos.

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de >> Tècnics ICS

Tecnic i Gestió ICS

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
16-11-2022 X de 16:30 a 20:30 170 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test