Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Secretaria Intervenció Ajuntaments Catalunya

Administración General

Datos básicos

Oposición
Secretaria Intervenció Ajuntaments Catalunya
Organismo
Ajuntaments Catalunya
Tipo de personal
Funcionario
Año
2013
Titulación requerida
Llicenciat o equivalente
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo14-11-2013 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria09-12-2013 | DOGC | Más información
Plazas40 plazas
Turno libre40

Presentación de instancias

Información solicitudes

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de l’Estat. En cas que la publicació no fos simultània, l’inici del còmput del termini de vint dies naturals es produirà a partir de la data de la darrera publicació oficial. Només s’admetran les sol·licituds presentades en el termini indicat.

Les sol·licituds s’adrecen al director o a la directora general d’Administració Local i es poden formalitzar i presentar a través d’un dels canals següents:

a) Telemàtic: a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://www.gencat.cat/ovt/gri/convocatoria208). Les sol·licituds tramitades per aquest canal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic.

b) Presencial: el model de sol·licitud en suport paper es pot obtenir al Departament de Governació i Relacions Institucionals (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona), a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (carrer de Girona, 20, 08010 Barcelona) i als serveis territorials de Governació i Relacions Institucionals:

 • Barcelona: carrer de la Tapineria, 10, 08002 Barcelona.
 • Girona: plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.
 • Lleida: carrer de Lluís Companys, 1, 25003 Lleida.
 • Tarragona: carrer de Sant Francesc, 3, 43003 Tarragona.
 • Catalunya Central: plaça Major, 37, 08500 Vic.
 • Les Terres de l’Ebre: carrer de Montcada, 23 (Palau Abària), 43500 Tortosa.

La presentació de sol·licituds es pot realitzar en els registres de les seus abans esmentades.

També s’admetran les sol·licituds que es presentin en els registres de qualsevol dels òrgans o oficines que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Requisitos

Titulació exigida: Llicenciatura en dret, ciències polítiques i de l’administració, sociologia, administració i direcció d’empreses, economia, ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación28-02-2014
Fecha reclamacionesdesde 01-03-2014 hasta 12-03-2014
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación04-04-2014
Más información Enlace

Observaciones

Plazas ofertadas:

 • a) Subescala de secretaria intervenció: 40 places.
 • b) Subescala de secretaria, categoria d’entrada: 18 places.
 • c) Subescala d’intervenció tresoreria, categoria d’entrada: 30 places.
 • d) Subescala de secretaria, categoria superior: 12 places.
 • e) Subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior: 12 places

La selecció de les persones aspirants es fa a través del sistema d’oposició seguit del curs selectiu de formació.

El temari que regeix el procés selectiu és l’aprovat com a annex 1 de la Resolució GAP/3446/2008, de 12 de novembre (DOGC núm. 5263, de 21.11.2008).

El procés selectiu consisteix en la realització de quatre proves obligatòries i eliminatòries.

Primera prova. Exposició oral de coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a exposar oralment en audiència pública, durant un temps màxim de trenta minuts, tres temes escollits a l’atzar entre els compresos en el temari publicat com a annex 1 de la Resolució GAP/3446/2008, de 12 de novembre. A l’efecte del desenvolupament d’aquesta prova, la persona aspirant extraurà dos temes de l’apartat “Temari general” i un tema del “Temari específic de Catalunya”, que també haurà d’exposar.

Abans d’iniciar l’exposició, la persona aspirant si ho desitja disposa d’un període màxim de cinc minuts per preparar l’exposició per escrit dels temes que hagi de desenvolupar.

Al president o presidenta li correspon fixar l’hora d’inici i fi de la prova. Durant el desenvolupament de la prova, el tribunal podrà exigir a la persona aspirant que s’atingui a exposar el tema sense sortir-se del contingut. Un cop transcorreguts els primers quinze minuts de la prova es podrà excloure la persona aspirant si el Tribunal, per unanimitat, acorda que l’està desenvolupant amb manifesta insuficiència per superar-la.

El tribunal no podrà concedir a la persona aspirant més temps que l’expressament establert en aquestes bases per a la realització de la prova.

Un cop finalitzada l’exposició, el tribunal pot formular preguntes a la persona aspirant sobre qüestions relacionades amb els temes desenvolupats, per un període màxim de deu minuts.

Les qualificacions s’exposaran al públic després de cada sessió, amb expressió del nombre de punts assolits per cada persona aspirant apta, sense fer esment de les persones aspirants no presentades o que no han estat declarades aptes en la prova.

En aquesta prova es valoren el volum i la comprensió dels coneixements, la claredat de l’exposició i la capacitat d’expressió oral.

La qualificació de la prova és de 0 a 20 punts i per aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 10 punts.

Segona prova. Coneixements de la llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori.

En els processos de selecció de personal s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places objecte d’aquesta convocatòria.

L’acreditació dels coneixements de la llengua catalana es realitzarà mitjançant una de les maneres següents:

a) La superació de la prova amb caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a realitzar davant dels membres del tribunal i, si escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi, una prova de nivell de suficiència de català (nivell C), que consta de dues parts:

Primera: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’aproximadament 180 paraules; de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

Segona: s’avaluarà l’expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d’un text i d’una conversa i/o exposició sobre temes generals d’actualitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova, que no podrà ser superior a una hora i trenta minuts per a la primera part i a trenta minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.

b) La presentació del certificat del nivell requerit en aquesta convocatòria o superior de la Direcció General de Política Lingüística o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Tercera prova. Tema de caràcter general.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a desenvolupar un tema de caràcter general sobre el contingut del temari.

El temps per realitzar aquesta prova serà de dues hores.

Aquesta prova haurà de ser llegida obligatòriament davant del tribunal per part de la persona aspirant en audiència pública, i es valoraran, fonamentalment, la capacitat i la formació general, la claredat d'idees, la precisió i el rigor en l'exposició i la qualitat de l'expressió escrita.

La qualificació de la prova és de 0 a 10 punts i per aprovar serà necessari obtenir la qualificació mínima de 5 punts.

Quarta prova. Supòsits pràctics.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix en la resolució de dos supòsits pràctics que el tribunal determinarà, un de caràcter jurídic i un de caràcter econòmic, referents a les funcions pròpies de la secretaria intervenció, durant un termini de tres hores, i que han d’estar relacionats amb les matèries del temari. Es poden consultar textos legals concordats en suport paper.

En aquesta prova, que haurà de ser llegida obligatòriament davant del tribunal en audiència pública per part de la persona aspirant, es valorarà la capacitat d’anàlisi i l’aplicació raonada dels coneixements teòrics en la resolució dels problemes pràctics plantejats.

La qualificació de la prova és de 0 a 15 punts i per aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 7,50 punts.

Curs selectiu

El curs selectiu serà organitzat, realitzat i avaluat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Les persones aspirants admeses en el curs selectiu seran nomenades funcionaris o funcionàries en pràctiques durant el període de realització del curs, per resolució del conseller o consellera de Governació i Relacions Institucionals, amb indicació de la data en què comenci a tenir efectes el nomenament. Aquesta resolució serà publicada en el DOGC.

La finalitat del curs és proporcionar a les persones aspirants la formació i la capacitació suficients per exercir amb eficàcia les funcions pròpies de l’exercici del seu lloc de treball. Tindrà una durada de 100 hores lectives i un període de pràctiques en les entitats locals de dues setmanes.

Des de la finalització de les proves selectives fins al començament del curs corresponent no podran transcórrer més de quatre mesos. El contingut, el calendari i el lloc de realització, així com altres normes que el regulin, seran establerts i comunicats oportunament per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El caràcter selectiu del curs exigirà que les persones aspirants superin unes proves d’avaluació objectives sobre les matèries impartides, determinades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Aquestes proves es qualificaran de 0 a 20 punts i serà necessari obtenir, com a mínim, 10 punts per superar-les.

Les persones aspirants que no superin el curs selectiu, d’acord amb el procediment de qualificació previst en aquesta convocatòria, perdran el dret al nomenament com a funcionaris o funcionàries de carrera, amb la resolució prèvia motivada del director o de la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, a proposta de l’òrgan responsable de l’avaluació del curs selectiu.

El director o la directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya trametrà al director o directora general d’Administració Local la llista amb les persones aspirants que hagin superat el curs selectiu, amb expressió de la qualificació obtinguda.

Temari general

Tema 1
Estat social i democràtic de dret. Models, polítiques i problemes actuals de l'estat del benestar.

Tema 2
La transició espanyola a la democràcia. El consens constitucional de 1978. La consolidació del sistema democràtic. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i contingut essencial. La reforma constitucional.

Tema 3
Els drets i deures fonamentals. La protecció i la suspensió dels drets fonamentals. Protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona.

Tema 4
La Corona. Atribucions segons la Constitució.

Tema 5
Les Corts Generals. Composició i funcions. Regulació i funcionament de les cambres: els reglaments parlamentaris. Òrgans de control dependents de les Corts Generals. El Defensor del Poble i el Tribunal de Comptes.

Tema 6
El Govern en el sistema constitucional espanyol. El president del Govern. La Llei del Govern. El control parlamentari del Govern.

Tema 7
El poder judicial. Regulació constitucional de la justícia. La Llei orgànica del poder judicial. La Llei de demarcació i planta judicial. El Consell General del Poder Judicial: designació, organització i funcions. L'organització de l'Administració de justícia a Espanya: ordres jurisdiccionals, classes d'òrgans jurisdiccionals i les seves funcions.

Tema 8
El Tribunal Constitucional en la Constitució i en la Llei orgànica. Composició, designació, organització i funcions. El sistema espanyol de control de la constitucionalitat de les lleis.

Tema 9
L'Administració pública a la Constitució. La regulació de l'Administració en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tema 10
L'Administració general de l'Estat. La Llei d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat i la normativa de desplegament corresponent. L'estructura departamental i els òrgans superiors. L'organització territorial de l'Administració general de l'Estat. Els delegats i els subdelegats del Govern. Els directors insulars.

Tema 11
Les formes d'organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes. Organització política i administrativa. El sistema de distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Les relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 12
L'Administració institucional. Els organismes públics. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Les agències públiques.

Tema 13
La Unió Europea: origen i evolució. Institucions comunitàries: organització i competències. El Comitè de les Regions. La unió econòmica i monetària.

Tema 14
El Consell d'Europa: institucions i organització. El Congrés de Poders Locals i Regionals d'Europa. La cooperació i l'associacionisme internacional de les entitats locals. La Carta Europea de l'Autonomia Local. Contingut. Posició i significació en l'ordenament jurídic espanyol.

Tema 15
L'ordenament jurídicoadministratiu: el dret comunitari. La Constitució. La Llei. Classes de lleis. Els tractats internacionals. El reglament: concepte i classes. La potestat reglamentària. Procediment d'elaboració. Límits. El control de la potestat reglamentària.

Tema 16
El ciutadà com a administrat: concepte i classes. La capacitat dels administrats i les seves causes modificatives. Drets dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques.

Tema 17
L'acte administratiu. Concepte. Elements. Classes. Requisits: la motivació i la forma. L'eficàcia dels actes administratius: el principi d'autotulela declarativa. Condicions. La notificació: contingut, termini i pràctica. La notificació defectuosa. La publicació. L'aprovació per una altra Administració. La demora i la retroactivitat de l'eficàcia.

Tema 18
La invalidesa de l'acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i d'anul·labilitat. El principi de conservació de l'acte administratiu. La revisió d'actes i disposicions per la pròpia Administració: supòsits. L'acció de nul·litat: procediment i límits. La declaració de lesivitat. La revocació d'actes. La rectificació d'errors materials o de fet.

Tema 19
Disposicions generals sobre els procediments administratius i normes reguladores dels diferents procediments. Classes d'interessats en el procediment. Drets dels administrats. La iniciació del procediment: classes, esmena i millora de sol·licituds. Presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions. Els registres administratius. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d'urgència. Ordenació. Instrucció: intervenció dels interessats, prova i informes.

Tema 20
Finalització del procediment. L'obligació de resoldre. Contingut de la resolució expressa: principis de congruència i de no agreujament de la situació inicial. La terminació convencional. La falta de resolució expressa: el règim del silenci administratiu. El desistiment i la renúncia. La caducitat.

Tema 21
La coacció administrativa: el principi d'autotutela executiva. L'execució forçosa dels actes administratius: els mitjans i principis d'utilització. La coacció administrativa directa. La via de fet.

Tema 22
Recursos administratius: principis generals. Actes susceptibles de recurs administratiu. Regles generals de tramitació dels recursos administratius. Classes de recursos. Les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions civils i laborals. Procediments substitutius dels recursos administratius: conciliació, mediació i arbitratge.

Tema 23
La jurisdicció contenciosa administrativa. Naturalesa, extensió i límits. Òrgans de la jurisdicció i les seves competències. Les parts: legitimació. L'objecte del recurs contenciós administratiu.

Tema 24
La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

Tema 25
Els contractes del sector públic: delimitació. Els principis generals de la contractació del sector públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, la informació, el règim de la invalidesa i la revisió de decisions en matèria de contractació.

Tema 26
Les parts en els contractes del sector públic. L'òrgan de contractació. L'empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classificació.

Tema 27
La preparació de contractes per les administracions públiques. Classes d'expedients de contractació. La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d'adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. La invalidesa dels contractes. Racionalització tècnica de la contractació. Acords marc. Sistemes dinàmics de contractació. Centrals de contractació.

Tema 28
Execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l'Administració. La revisió de preus. L'extinció dels contractes administratius. La cessió dels contractes i la subcontractació.

Tema 29
El contracte d'obres. Actuacions administratives preparatòries. Formes d'adjudicació. Formalització. Efectes. Extinció. La cessió del contracte i subcontracte d'obres. Execució d'obres per la mateixa Administració.

Tema 30
El contracte de concessió d'obra pública: principis, drets i obligacions de les parts. Prerrogatives i drets de l'Administració. Règim econòmic financer. Extinció. Subcontractació.

Tema 31
El contracte de subministrament: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució. El contracte de serveis: règim jurídic. Execució, modificació, compliment i resolució.

Tema 32
Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Organització administrativa de la contractació. Aplicació de la Llei de contractes del sector públic a les entitats locals.

Tema 33
L'expropiació forçosa. Subjectes, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Procediments especials.

Tema 34
La responsabilitat de l'Administració pública: característiques. Els pressupòsits de la responsabilitat. Danys rescabalables. L'acció i el procediment administratiu en matèria de responsabilitat. La responsabilitat patrimonial de les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques.

Tema 35
Les propietats públiques: tipologia. El domini públic, concepte, naturalesa i elements. Afectació i mutacions demanials. Règim jurídic del domini públic. Utilització: reserva i concessió.

Tema 36
Els processos de modernització de les administracions públiques. Les noves orientacions de la gestió pública: l'Administració al servei del ciutadà. Tecnologies de la informació i administració pública.

Tema 37
Les polítiques públiques com a enfocament d'anàlisi. Classificació i comparació de les polítiques públiques. Actors i xarxes d'actors. La formulació clàssica del cicle de les polítiques públiques.

Tema 38
El règim local: significat i evolució històrica. L'Administració local a la Constitució. La Carta europea d'autonomia local. El principi d'autonomia local: significat, contingut i límits.

Tema 39
El sistema de fonts del dret local. Regulació bàsica de l'Estat i normativa de les comunitats autònomes en matèria de règim local. La incidència de la legislació sectorial sobre el règim local. La potestat normativa de les entitats locals: reglaments i ordenances. Procediment d'elaboració. El reglament orgànic. Els bans.

Tema 40
El municipi: concepte i elements. El terme municipal: el problema de la planta municipal. Alteracions de termes municipals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. La població municipal. El padró d'habitants. L'estatut dels veïns. Drets dels estrangers.

Tema 41
L'organització municipal. Els municipis de règim comú. Òrgans necessaris: l'alcalde, els tinents d'alcalde, el Ple, i la Junta de Govern Local. Òrgans complementaris: comissions informatives i altres òrgans. Els municipis de gran població: especialitats del seu règim orgànic funcional. Els grups polítics. La participació veïnal en la gestió municipal. El consell obert. Altres règims especials.

Tema 42
Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, compartides i delegades. Els serveis mínims. La reserva de serveis.

Tema 43
La província com a entitat local. Organització i competències. La cooperació municipal. Les relacions entre les comunitats autònomes i les diputacions provincials. Règims especials. Les illes: els consells i els cabildos insulars. Altres entitats locals. Legislació bàsica i legislació autonòmica. Entitats locals d'àmbit inferior al municipi. Les comarques. Les mancomunitats de municipis. Les àrees metropolitanes.

Tema 44
El sistema electoral local. Causes d'inelegibilitat i incompatibilitat. Elecció dels regidores i alcaldes. Elecció de diputats provincials i presidents de les diputacions provincials. Elecció de consellers i presidents de cabildos i consells insulars. La moció de censura a l'àmbit local. El recurs contenciós electoral. L'Estatut dels membres electius de les corporacions locals.

Tema 45
Règim de sessions i acords dels òrgans de govern local. Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicació dels acords. El registre de documents.

Tema 46
Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l'activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. L'activitat de foment en l'esfera local.

Tema 47
La iniciativa pública econòmica de les entitats locals i la reserva de serveis. El servei públic en les entitats locals. Les formes de gestió. Especial referència a la concessió de serveis i a l'empresa pública local. El consorci.

Tema 48
Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic. Béns patrimonials. Prerrogatives i potestats de les entitats locals en relació amb els seus béns. Els béns comunals. L'inventari. Els monts veïnals en mà comuna.

Tema 49
Les competències municipals en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. La regulació municipal d'usos de les vies urbanes. El procediment sancionador en matèria de trànsit.

Tema 50
Les competències municipals en matèria de protecció del medi ambient. La gestió dels residus urbans en la legislació sectorial estatal. El proveïment d'aigua i el tractament d'aigües residuals.

Tema 51
Les competències municipals en matèria d'educació. La cooperació de les entitats locals en matèria d'educació. Els consells escolars d'àmbit local. La cultura. Les obligacions de les entitats locals en matèria de protecció del patrimoni històric artístic. L'esport. La representació de les entitats locals en òrgans consultius de l'esport.

Tema 52
Règim i contingut del dret de propietat del sòl. El règim del sòl: situacions i criteris d'utilització. Les actuacions de transformació urbanística.

Tema 53
El règim de valoracions. L'expropiació forçosa i la responsabilitat patrimonial. La funció social de la propietat i la gestió del sòl. Aspectes financers, pressupostaris i comptables de l'urbanisme. Contribucions especials i quotes d'urbanització. Les àrees de reserva. Els convenis urbanístics.

Tema 54
El dret financer: concepte i contingut. La hisenda local a la Constitució. El règim jurídic de les hisendes locals: criteris inspiradors del sistema de recursos i principis pressupostaris.

Tema 55
El pressupost general de les entitats locals. Estructura pressupostària. Elaboració i aprovació: especial referència a les bases d'execució del pressupost. La pròrroga del pressupost.

Tema 56
Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació.

Tema 57
L'execució del pressupost de despeses i d'ingressos: les seves fases. Els pagaments a justificar. Les bestretes de caixa fixa. Les despeses de caràcter plurianual. La tramitació anticipada de despeses. Els projectes de despeses. Les despeses amb finançament afectat: especial referència a les desviacions de finançament.

Tema 58
La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari. El romanent de tresoreria.

Tema 59
Règim jurídic de la tresoreria. Concepte i funcions. Organització. La planificació financera.

Tema 60
El sistema de comptabilitat de l'Administració local: principis, competències i finalitats de la comptabilitat. Les instruccions de comptabilitat: especial referència al model simplificat. Documents comptables i llibres de comptabilitat.

Tema 61
El compte general de les entitats locals. Els estats i comptes anuals annexos de l'entitat local i dels seus organismes autònoms: contingut i justificació. Els comptes de les societats mercantils. Tramitació del compte general. Altra informació a subministrar al Ple, als òrgans de gestió i a altres administracions públiques.

Tema 62
El control intern de l'activitat economicofinancera de les entitats locals i dels seus ens dependents. La funció interventora: àmbit subjectiu, àmbit objectiu i modalitats. Especial referència a les objeccions.

Tema 63
Els controls financers d'eficàcia i d'eficiència: àmbit subjectiu, àmbit objectiu, procediments i informes. L'auditoria com a forma d'exercici del control financer. Les normes d'auditoria del sector públic.

Tema 64
El control extern de l'activitat economicofinancera del sector públic local. La fiscalització de les entitats locals pel Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Les relacions del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes.

Tema 65
Els recursos de les hisendes locals en el marc del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals: dels municipis, de les províncies i d'altres entitats locals. La imposició i ordenació de tributs i l'establiment de recursos no tributaris.

Tema 66
L'extinció de l'obligació tributària. El pagament: requisits, mitjans de pagament i efectes del pagament. Conseqüències de la falta de pagament i consignació. Altres formes d'extinció: la prescripció, la compensació, la condonació i la insolvència.

Tema 67
La recaptació de tributs. Òrgans de recaptació. El procediment de recaptació en via de constrenyiment: desenvolupament del procediment de constrenyiment. L'embargament de béns. Alienació, imputació de pagaments. Els crèdits incobrables i fallits. La prescripció.

Tema 68
La gestió i liquidació de recursos. La revisió en via administrativa dels actes de gestió dictats en matèria d'hisendes locals. La devolució d'ingressos indeguts.

Tema 69
L'impost sobre béns immobles. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions i bonificacions. Base imposable. Base liquidable. Quota, meritació i període impositiu. Gestió cadastral. Gestió tributària. Inspecció cadastral.

Tema 70
L'impost sobre activitats econòmiques. Naturalesa. Fet imposable. Subjecte passiu. Exempcions. Quota: les tarifes. Meritació i període impositiu. Gestió censal i gestió tributària. El recàrrec provincial. L'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Tema 71
L'impost sobre vehicles de tracció mecànica. L'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tema 72
Taxes i preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials: bestreta i ajornament de quotes i col·laboració ciutadana.

Tema 73
La participació de municipis i províncies en els tributs de l'Estat i de les comunitats autònomes. Criteris de distribució i regles d'evolució. Règims especials. La cooperació econòmica de l'Estat i de les comunitats autònomes a les inversions de les entitats locals. Els fons de la Unió Europea per a entitats locals.

Tema 74
Activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

Tema 75
El crèdit local. Classes d'operacions de crèdit. Naturalesa jurídica dels contractes: tramitació. Les operacions de crèdit a llarg termini. Finalitat i durada. Competència. Límits i requisits per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini. La concessió d'avals per les entitats locals.

Tema 76
El personal al servei de les corporacions locals: classes i règim jurídic. La gestió dels recursos humans. Instruments de planificació de recursos humans.

Tema 77
Selecció, formació i avaluació de recursos humans en l'àmbit local. El contracte de treball. Prevenció de riscos laborals.

Tema 78
Drets, deures i situacions administratives. Drets econòmics i Seguretat Social. Negociació col·lectiva. Règim d'incompatibilitats.

Tema 79
Els drets constitucionals dels empleats públics. Polítiques de promoció de la paritat de gènere a les administracions públiques. Responsabilitat penal dels funcionaris públics: els delictes comesos per funcionaris públics.

Tema 80
Secretaria, intervenció i tresoreria: concepte. Classificació. Funcions. Règim jurídic.

Temari específic de Catalunya

Tema 1
L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006. Antecedents. Estructura i contingut essencial. Procés estatutari. Drets, deures i principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 2
El poder legislatiu a Catalunya. El Parlament de Catalunya. Composició, elecció i dissolució. Atribucions. Regulació i funcionament: els reglaments parlamentaris. Òrgans de control: el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. El Consell de Garanties Estatutàries: composició i funcions. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya. El Consell de Governs Locals.

Tema 3
El poder executiu a Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Estatut d'autonomia. El president de la Generalitat: designació, remoció i funcions. El Govern: composició i funcions. El poder judicial a Catalunya: organització i planta. El Consell de Justícia de Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fiscal superior de Catalunya.

Tema 4
L'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'estructura i l'organització de l'Administració de la Generalitat. Els òrgans actius. Els òrgans consultius: la Comissió Jurídica Assessora. L'Administració institucional en l'àmbit autonòmic i local. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials catalanes.

Tema 5
Les relacions interadministratives. Principis. Col·laboració, cooperació i coordinació. La jerarquia, la coordinació i el control. Conflicte d'atribucions. La potestat organitzadora de l'Administració: creació, modificació i supressió d'òrgans administratius. Classes d'òrgans i especial referència als òrgans col·legiats: Comissió de Govern Local de Catalunya, Comissió de Delimitació Territorial i Comissió de Cooperació Local.

Tema 6
L'autonomia local a l'Estatut: la garantia institucional. La substitució i la dissolució de corporacions locals. Impugnació dels actes i acords locals i l'exercici d'accions. La Llei municipal i de règim local de Catalunya. El Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, el Reglament de patrimoni dels ens locals, el decret regulador de la constitució i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i de mancomunitats de Catalunya.

Tema 7
El model d'organització territorial de Catalunya. La vegueria. Les determinacions estatutàries i la seva creació i delimitació. La Presidència i el Consell de Vegueria. Competències i cooperació municipal. La comarca. L'àmbit territorial comarcal. Organització i competències. El règim especial de la Vall d'Aran: organització, competències i finançament. Cooperació municipal. Altres entitats locals: entitats locals d'àmbit inferior al municipi, mancomunitats de municipis i àrees metropolitanes.

Tema 8
Les competències de les entitats locals en matèria de promoció econòmica; de comerç, de fires i mercats; de turisme; de seguretat ciutadana; de mitjans de comunicació; de parcs i jardins, i de serveis funeraris.

Tema 9
Les competències de les entitats locals en matèria de serveis socials. Les competències municipals en matèria de sanitat. Les competències municipals en matèria de joventut. Les competències municipals en matèria d'ocupació i formació professional. Les competències municipals en matèria d'habitatge.

Tema 10
L'urbanisme a Catalunya. El Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya. Les administracions amb competències urbanístiques. El règim urbanístic del sòl. El règim jurídic del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge.

Tema 11
L'articulació entre l'ordenació del territori i l'urbanisme. Els instruments d'ordenació territorial i la seva incidència urbanística. La Llei de política territorial de 1983: el Pla territorial general, els plans territorials parcials i sectorials. Els plans directors territorials.

Tema 12
Instruments de planejament urbanístic general. Plans directors urbanístics. Plans d'ordenació urbanística municipal. Programes d'actuació urbanística municipal. Instruments de planejament urbanístic derivat. Plans parcials urbanístics. Plans parcials de delimitació urbanística. Plans especials urbanístics. Plans de millora urbana.

Tema 13
Elaboració i aprovació de plans. Competència i procediment. Efectes de l'aprovació. Iniciativa i col·laboració dels particulars. Publicitat. Modificació i revisió de plans. Supòsits indemnitzatoris.

Tema 14
Execució del planejament. El principi d'equidistribució i les seves tècniques. Pressupòsits de l'execució urbanística: la delimitació de polígons i la tria del sistema d'actuació. Actuacions urbanístiques integrades i aïllades. El projecte d'urbanització.

Tema 15
El sistema de reparcel·lació. Modalitats. El projecte de reparcel·lació. Les juntes de compensació. Obtenció de terrenys dotacionals. El sistema d'expropiació. Peculiaritats de les expropiacions urbanístiques.

Tema 16
Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions. La llicència urbanística: actes subjectes a llicència, naturalesa i règim jurídic. La regulació del silenci administratiu en la legislació urbanística. Deure de conservació. Les ordres d'execució. Règim de la declaració de ruïna.

Tema 17
Protecció de la legalitat urbanística. Obres sense llicència o contràries a les seves condicions. Llicències il·legals. Infraccions i sancions urbanístiques. L'acció pública. Els delictes contra l'ordenació del territori.

Tema 18
La Llei d'habitatge de Catalunya. Les competències en matèria d'habitatge a Catalunya. La planificació territorial i la programació en matèria d'habitatge. L'habitatge en el planejament urbanístic. La qualitat del parc immobiliari d'habitatges. La protecció dels consumidors i usuaris d'habitatges en el mercat immobiliari. El règim de control i el procediment sancionador.

Tema 19
Les polítiques sobre el medi ambient a Catalunya. Previsions de l'Estatut d'autonomia i normativa aplicable. La regulació específica de les activitats amb impacte ambiental a Catalunya.

Tema 20
La seguretat pública a Catalunya. La Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya. Relacions entre administracions en matèria de seguretat pública. Regulació específica de les policies locals a Catalunya.

Tema 21
Règim jurídic del finançament a l'Estatut de Catalunya. Tributs propis i crèdits. L'Agència Tributària de Catalunya. Naturalesa, règim jurídic, funcions i organització.

Tema 22
La funció pública de Catalunya. Règim jurídic aplicable al personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Adquisició i pèrdua de la condició de personal funcionari al servei de les entitats locals. La regulació del règim jurídic dels habilitats estatals a Catalunya: el Decret 195/2008, de 7 d'octubre.

Tema 23
Drets i deures del personal al servei de les entitats locals. El règim disciplinari del personal al servei de les entitats locals. Disposicions generals. Faltes i sancions. Procediment disciplinari.

Tema 24
La planificació estratègica. Concepte, característiques i tècniques. La seva aplicació als governs locals. Direcció per objectius. Lideratge. La gestió de qualitat dels serveis públics.

Tema 25
Les administracions públiques i la societat de la informació. Automatització de les oficines: sistemes més utilitzats. L'administració electrònica a Catalunya, l'EACAT, Localret i Administració Oberta de Catalunya (AOC). Protecció de dades de caràcter personal. La Llei d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.