Monogràfic Contractes

 

Monogràfic Contractes

  • Inici: 17 de gener de 2024
  • Fins: 6 de març del 2024
  • Horari: Dimecres de 16 a 19h
  • Durada: 24h
  • Modalitat d'impartició: Classes Presencials Híbrides a Barcelona i Classes per Videoconferència
  • Idioma: Català

Objectiu general

Obtenir coneixements generals sobre la normativa de contractació en el sector públic (Llei 9/2017, LCSP). Estudi de les fases de preparació, adjudicació, execució i extinció dels contractes des d’un punt de vista teòric i pràctic.

Destinataris

Persones que vulguin tenir coneixements sobre contractació pública ja sigui per una perspectiva professional o per la preparació de processos selectius. Es treballaran els conceptes generals de la contractació publica i en especial les fases de preparació i adjudicació dels contractes.

Cada mòdul tindrà un exercici de preguntes tipus test i hi haurà un cas pràctic final recopilatori de la matèria impartida.

MÒDUL 1. Introducció i tipus de Contractes

Objetiu

Estudi dels principis i regles generals de la contractació pública, així com les regles essencials de les qualificacions de les prestacions i del règim jurídic d’aplicació.

Duració

3 hores

 

1.1 Introducció. Normativa d’aplicació. Principis. Àmbit objectiu i subjectiu. Negocis exclosos.

1.2 Tipus de contractes. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Els contractes administratius i els contractes privats.

MÒDUL 2. L’organització administrativa per la gestió de la contractació

Objetiu

Estudi de les regles principals de l’organització administrativa per la gestió de la contractació púbica, incloent les mesures de prevenció de la corrupció.

Duració

3 hores

 

2. Els òrgans de contractació.

2.1 Ley de Transparencia.

2.2 La Mesa de contractació.

2.3 El responsable del contracte.

2.4 La Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

2.5 La contractació amb sistemes electrònics. El perfil del contractant i la plataforma de serveis de contractació.

2.6 Les mesures de prevenció de la corrupció.

3. Aptitud per contractar amb el sector públic. La inscripció en els registres.

3.1. Capacitat jurídica i d'obra.

MÒDUL 3. L’aptitud per contractar amb el sector públic

Objetivu

Estudi dels requisits per contractar amb el sector públic i els seus efectes. Introducció dels conceptes bàsics de la fase de preparació dels contractes.

Duració

3 hores

 

3. Requisits dels licitadors.

3.1 Les prohibicions per contractar.

3.2 Solvència econòmica, financera, tècnica i professional. La classificació empresarial.

4. La preparació dels contractes:

4.1 Objecte, pressupost base de licitació valor estimat del contracte.

MÒDUL 4.L’expedient de Contractació

Objetiu

Estudi de l’expedient de contractació i la seva importància respecte els tràmits posteriors. Especial incís sobre el contracte menor i la seva regulació.

Duració

3 hores

 

4 L'expedient de contractació. Contingut. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars:

4.1 a) la tramitació ordinària.

4.2 b) la tramitació urgent.

4.3 c) la tramitació d’emergència.

4.4 e) el contracte menor.

MÒDUL 6. Els procediments d’adjudicació

Objetiu

Estudi dels principals procediments d’aplicació en la contractació pública, especialment les modalitats simplificades del procediment obert.

Duració

3 hores

 

6. Els procediments d’adjudicació. Els procediments ordinaris: obert i restringit.

6.1 Les modalitats simplificades del procediment obert (art 159) ordinari i abreujat.

6.2 El procediment negociat (negociació amb licitació i procediment negociat sense publicitat).

6.3 El diàleg competitiu i l'associació per la innovació.

MÒDUL 7. Contractació a les Administracions públiques

Objetiu

Estudi dels sistemes de racionalització de la contractació, així com les regles de revisió en via administrativa en especial el recurs especial en matèria de contractació.

Duració

3 hores

 

8. La racionalització de la contractació en les Administracions Públiques. Els acords marc i els sistemes dinàmics d’adquisició. La compra centralitzada.

9. La revisió en via administrativa en contractació pública. Nul·litat i anul·labilitat.

10. El recurs especial en matèria de contractació. Procediment. Òrgan competent. Efectes.

MÒDUL 8. L’execució i extinció dels contracte

Objetiu

Estudi de la fases d’execució i extinció, on destacarem les regles de la modificació dels contactes.

Duració

3 hores

 

10. L'execució dels contractes:

10.1 Les potestats administratives en l’execució.

10.2 El compliment defectuós, Les penalitats.

10.3 La modificació dels contractes: modificació prevista ten el PCAP i las modificacions imprevistes.

10.4 La subcontractació.

11. L'extinció. El compliment i causes de resolució.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

PROGRAMA

MÒDUL 1. Introducció i tipus de Contractes

Objetiu

Estudi dels principis i regles generals de la contractació pública, així com les regles essencials de les qualificacions de les prestacions i del règim jurídic d’aplicació.

Duració

3 hores

 

1.1 Introducció. Normativa d’aplicació. Principis. Àmbit objectiu i subjectiu. Negocis exclosos.

1.2 Tipus de contractes. Els contractes subjectes a regulació harmonitzada. Els contractes administratius i els contractes privats.

MÒDUL 2. L’organització administrativa per la gestió de la contractació

Objetiu

Estudi de les regles principals de l’organització administrativa per la gestió de la contractació púbica, incloent les mesures de prevenció de la corrupció.

Duració

3 hores

 

2. Els òrgans de contractació.

2.1 Ley de Transparencia.

2.2 La Mesa de contractació.

2.3 El responsable del contracte.

2.4 La Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

2.5 La contractació amb sistemes electrònics. El perfil del contractant i la plataforma de serveis de contractació.

2.6 Les mesures de prevenció de la corrupció.

3. Aptitud per contractar amb el sector públic. La inscripció en els registres.

3.1. Capacitat jurídica i d'obra.

MÒDUL 3. L’aptitud per contractar amb el sector públic

Objetivu

Estudi dels requisits per contractar amb el sector públic i els seus efectes. Introducció dels conceptes bàsics de la fase de preparació dels contractes.

Duració

3 hores

 

3. Requisits dels licitadors.

3.1 Les prohibicions per contractar.

3.2 Solvència econòmica, financera, tècnica i professional. La classificació empresarial.

4. La preparació dels contractes:

4.1 Objecte, pressupost base de licitació valor estimat del contracte.

MÒDUL 4.L’expedient de Contractació

Objetiu

Estudi de l’expedient de contractació i la seva importància respecte els tràmits posteriors. Especial incís sobre el contracte menor i la seva regulació.

Duració

3 hores

 

4 L'expedient de contractació. Contingut. El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques particulars:

4.1 a) la tramitació ordinària.

4.2 b) la tramitació urgent.

4.3 c) la tramitació d’emergència.

4.4 e) el contracte menor.

MÒDUL 6. Els procediments d’adjudicació

Objetiu

Estudi dels principals procediments d’aplicació en la contractació pública, especialment les modalitats simplificades del procediment obert.

Duració

3 hores

 

6. Els procediments d’adjudicació. Els procediments ordinaris: obert i restringit.

6.1 Les modalitats simplificades del procediment obert (art 159) ordinari i abreujat.

6.2 El procediment negociat (negociació amb licitació i procediment negociat sense publicitat).

6.3 El diàleg competitiu i l'associació per la innovació.

MÒDUL 7. Contractació a les Administracions públiques

Objetiu

Estudi dels sistemes de racionalització de la contractació, així com les regles de revisió en via administrativa en especial el recurs especial en matèria de contractació.

Duració

3 hores

 

8. La racionalització de la contractació en les Administracions Públiques. Els acords marc i els sistemes dinàmics d’adquisició. La compra centralitzada.

9. La revisió en via administrativa en contractació pública. Nul·litat i anul·labilitat.

10. El recurs especial en matèria de contractació. Procediment. Òrgan competent. Efectes.

MÒDUL 8. L’execució i extinció dels contracte

Objetiu

Estudi de la fases d’execució i extinció, on destacarem les regles de la modificació dels contactes.

Duració

3 hores

 

10. L'execució dels contractes:

10.1 Les potestats administratives en l’execució.

10.2 El compliment defectuós, Les penalitats.

10.3 La modificació dels contractes: modificació prevista ten el PCAP i las modificacions imprevistes.

10.4 La subcontractació.

11. L'extinció. El compliment i causes de resolució.

Datos básicos

Oposición
Monogràfic Contractes
Organismo
monograficos
Tipo de personal
Funcionario
Año
2024
Estado
Próxima Convocatoria

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test