Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2014
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
10-04-2011 | DOGC | Más información
Plazas30 plazas
Promoción interna30

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 11-04-2011 hasta 01-05-2011

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-07-2014
Fecha reclamacionesdesde hasta
Más información Enlace

Concurs-oposició

L’oposició, amb les particularitats que després es descriuran respecte el personal laboral fix de les categories professionals de Tècnic Mig en Art i Història i Tècnic Mig en Ciències Socials , consta dels exercicis de caràcter obligatori a què fan referència les bases 6.1, 6.2, 6.3 i 6.4. Aquests exercicis, a excepció del contemplat a la base 6.4 tindran caràcter eliminatori.

El lloc, la data i l’hora de realització de cadascun dels exercicis, així com els resultats corresponents, seran publicats oportunament al tauler de concursos i oposicions de la corporació (Plaça de Sant Miquel, 4) i a la Intranet de l’Ajuntament de Barcelona, dins l’àrea de Recursos Humans (apartat Selecció).

6.1. Primer exercici (obligatori i eliminatori)

Consistirà en l’avaluació dels coneixements del temari mitjançant una prova tipus test, formada per preguntes amb respostes alternatives, de les quals només una serà correcta.

Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les preguntes sense resposta no es puntuaran, i les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor d’una resposta correcta.

El valor màxim d’aquest exercici serà de 20 punts. la puntuació mínima per superar l’exercici no serà inferior a 10 punts.

El temari és el que consta a l’annex 2 de la present convocatòria.

El personal laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona , inclosos els contractats laborals fixos de l’Ajuntament subrogats a un Institut Municipal o altres ens instrumentals a que al·ludeix la base 4.5 d’aquesta convocatòria, resten exempts de la realització d’aquest exercici.

6.2. Segon exercici (obligatori i eliminatori)

És la prova de coneixements de llengua catalana.

Consta de dues parts obligatòries:

Primera: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules, i els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

Segona: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i un a conversa sobre temes generals.

Aquesta prova tindrà una durada com a màxim de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona.

La qualificació de la prova serà d’apte o no apte.

Resten exemptes de realitzar aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment i en el termini de presentació de sol·licituds previst a la base 3.5 d’aquesta convocatòria, estar en possessió d’algun dels certificats o situacions previstes en la base 3.6.

6.3. Tercer exercici (obligatori i eliminatori)

És un exercici de caràcter pràctic que consistirà en la resolució d’un o més supòsits pràctics, que seran proposats als aspirants per part del tribunal qualificador.

Les matèries sobre les que podrà versar l’exercici pràctic són les mateixes que configuren el temari de l’annex 2 de les bases. El tribunal fixarà amb caràcter previ a la realització de la prova la durada de l’exercici.

L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 22 punts, i seran eliminats els/les aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 11 punts.

Per els aspirants a que al·ludeix la base 4.5. l’exercici de caràcter pràctic versarà sobre els temes que configuren el temari específic de l’annex 2 bis de les bases.

6.4. Quart exercici: (obligatori i no eliminatori)

Aquest exercici té per finalitat avaluar les característiques personals, professionals i/ o de les competències requerides per a l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria. Per dur-lo a terme, el Tribunal qualificador podrà emprar qualsevol sistema d’avaluació que consideri adient (entrevistes, proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris, etc...).

L’exercici és obligatori, serà qualificat fins a 8 punts i no tindrà caràcter eliminatori.

Resten exceptuats de la realització d’aquest exercici els aspirants a que al·ludeix la base 4.5 d’aquesta convocatòria.

6.5. La qualificació de la fase d’oposició es determinarà per la puntuació obtinguda en el primer, tercer i quart exercicis.

6.6. El Tribunal podrà determinar la realització de dos o més exercicis en una sola sessió. En aquest cas, la correcció de l’exercici posterior quedarà condicionada a la superació de tots els exercicis anteriors.

LA UNIÓ EUROPEA I EL DRET COMUNITARI. INSTITUCIONS

1. La Unió Europea: origen i evolució. Tractats originaris i de modificació. Les institucions comunitàries.

2. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis.

3. Característiques de l’ordenament jurídic comunitari. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments i les directrius

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

4. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: règim jurídic i naturalesa. Ús del domini públic.

5. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial: fonament ipressupostos. L’acció de responsabilitat.

6. Disseny, execució i avaluació de les polítiques públiques. Control de l'actuació pública. Control estratègic i control de gestió. El control extern de la gestió pública. Indicadors de gestió dels serveis públics.

7. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. El silenci administratiu i els actes presumptes.

8. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’ executivitat. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul·lables. Convalidació.

9. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

10. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

11. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

12. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes del sector públic.

13. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.

14. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.

15. L'Administració Pública a l'ordenament espanyol. Tipologia de les administracions públiques. Principis d'actuació de l'Administració Pública. Les fonts del Dret Públic.

16. L’Administració pública: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat: regulació. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.

17. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

18. L’Administració institucional. Marc normatiu i classes d’ens institucionals estatals. Els organismes autònoms. Les entitats públiques empresarials. Les societats mercantils estatals. Ens públics atípics. Empreses d’economia mixta. Els consorcis.

ORGANITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL.

19. El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions públiques.

20. La carrera professional a l’Administració Pública. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.

21. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris.

22. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.

23. Els sistemes de retribució a l'Administració Pública. Conceptes retributius.

24. La selecció de personal en l’Administració pública. La planificació de la formació i la gestió de recursos humans.

25. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

26. El Pla de prevenció. Objectiu i contingut. Seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Il·luminació. Serveis higiènics i llocs de descans. Materials i locals de primers auxilis.

27. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.

HISENDA PÚBLICA. GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA

28. Normativa tributària i principis bàsics de l’ordre tributari. Llei general tributària. Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, reglaments i ordenances fiscals.

29. Hisendes locals. Ingressos tributaris i classificació.

30. Tributs: el fet imposable. Els obligats tributaris. Domicili fiscal. Quota i deute tributari. L’extinció del deute tributari

31. La liquidació tributària. Classes de liquidacions. La notificació de les liquidacions.

32. Procediments de recaptació: el termini d’ingrés. El procediment de constrenyiment. Fases de l’execució: embargament i venda.

33. Els tributs locals (règim jurídic). Impost sobre els vehicles de tracció mecànica. Impost sobre béns immobles. Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana.

34. Especialitats tributàries de la llei 1/2006, de 13 de març, per la que es regula el Règim especial del municipi de Barcelona.

35. Tècniques pressupostàries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, el pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.

36. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes bàsics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa.

37. El control pressupostari (I). El control intern de l’activitat econòmic financera: la Intervenció. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió econòmic financera.

L’ADMINISTRACIÓ I LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. PROTECCIÓ DE DADES

38. Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE).

39. El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració inter administrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.

40. 40-La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.

L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

41. L’organització municipal: organització política (l’alcalde, tinents d’alcalde, regidors) i executiva (el model de gestió gerencial).

42. La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona

43. El Programa d'Actuació Municipal (objectius generals, estructura i principals continguts).

44. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

GESTIÓ I MILLORA DE SERVEIS PÚBLICS:

45. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

46. La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

47. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.

48. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.

49. Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.

50. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.

ANNEX 2 BIS

TEMARI ESPECÍFIC:

1. Coneixement de la ciutat: principals aspectes de la seva història i geografia.

2. Estructura social de Barcelona: evolució demogràfica. Moviments naturals. Migracions. Estratificació social

3. L’economia de la ciutat: evolució de l’activitat econòmica. Situació actual: principals indicadors

4. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.

5. La gestió pública orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió pública. La governança i la democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió pública.

6. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes bàsics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.

7. Gestió de projectes: concepte, classes i principis bàsics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.

8. Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.

9. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.

10. La carrera professional a l’Administració Pública. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.

11. Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.