Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió-Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Gestió-Superior Generalitat de Catalunya. Promoció Interna
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2014
Estado
Próxima Convocatoria

Observaciones

Amb l’aprovació del Projecte de llei de Pressupostos del 2014 hi haurà la possibilitat de participar en processos de promoció interna:

Segons l’article 35 del Projecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2014

Oferta d’ocupació pública i promoció professional

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya facilitarà, en consonància amb el Pla d’ocupació 2012-2014, la promoció professional dels funcionaris públics de l’Administració de la Generalitat mitjançant convocatòries, excepcionals i per una sola vegada, de processos selectius exclusius de promoció interna per a l’accés als cossos d’Administració general, al cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya, a l’escala d’inspecció tributària del cos d’Inspecció i Tècnica Tributària de la Generalitat de Catalunya i al cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, enginyeria industrial, enginyeria de mines i enginyeria agrònoma. Per participar en aquests processos selectius exclusius s’han de complir els requisits generals de participació establerts legalment per a la promoció interna i restar en servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o destinació, serveis en altres administracions i excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de serveis en qualsevol altre lloc de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic

Programació del curs:

Els primers mesos impartirem els 3 blocs del temari següents:Dret administratiu, Funció pública i Gestió pressupostària. A mida que aquests finalitzin incorporarem altres blocs del temari.

Programa 2009 (DOGC 12-08-2008)

5. L’Administració pública. El dret administratiu

Tema 17          

El concepte de dret administratiu. El concepte d’Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d’atribució i classes. Potestats reglades i potestats discrecionals. Tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.

Tema 18

La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Tipologia d’entitats públiques. Capacitat jurídica dels ens públics. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.

Tema 19

La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 20

El reglament: concepte i fonament. Classes de reglaments. Procediment d’elaboració dels reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.

Tema 21

L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. El silenci administratiu: el silenci positiu i els actes presumptes. Eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. Executivitat de l’acte administratiu. Notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat. Convalidació.

Tema 22

El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 23

La revisió dels actes en via administrativa. La revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes. El recurs ordinari i el recurs de revisió. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.

Tema 24

El control jurisdiccional de l’Administració pública: contenciós, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós. Execució. Recursos. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 25

La responsabilitat de les administracions públiques. La responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 26

L’activitat negocial de l’Administració pública. El règim jurídic dels contractes i altres negocis jurídics. L’organització administrativa per a la gestió de la contractació.

Tema 27

Les activitats de l’Administració pública. Els principis de l’activitat administrativa. Classificació material: activitat de limitació, de foment i de servei públic. Altres formes d’activitat administrativa: econòmica, arbitral, planificadora i inspectora.

7. Economia del sector públic. La gestió economicofinancera

Tema 32

La dimensió econòmica del sector públic. La despesa pública: evolució i composició; els ingressos públics: evolució i composició; el saldo pressupostari: evolució i composició.

Tema 33

El finançament de les comunitats autònomes. El règim foral i el règim comú. Els ingressos de les comunitats autònomes.

Tema 34

Delimitació del sector públic. El criteri polític administratiu. L’organització del sector públic en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Tema 35

El pressupost públic de la Generalitat: concepte, principis pressupostaris, estructura i contingut. El cicle pressupostari: planificació, elaboració, aprovació, execució i control.

Tema 36

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Classificació orgànica, econòmica i per programes. Documentació que acompanya els pressupostos.

Tema 37

El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

8. Estadística

Tema 38

Definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i estadística inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. La distribució de freqüències.

Tema 39

Els valors representatius d’una distribució unidimensional: la mitjana aritmètica, la moda, la mediana. Mesures de dispersió d’una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.

Tema 40

El concepte de probabilitat. La probabilitat condicionada. Concepte de variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d’una població. Tipus de mostreig.

Tema 41

Estadística i tractament gràfic de les dades. Relació entre els diferents tipus de gràfics i les dades estadístiques. Programes informàtics per al tractament de les dades.

9. Gestió pública

Tema 42

Relació entre política i administració. Les noves orientacions de la gestió pública. L’ètica i els valors a l’Administració pública. Tècniques de direcció gerencial.

Tema 43

Disseny i execució de les polítiques públiques. Teories de la decisió.

Tema 44

L’avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.

Tema 45

La gestió de la qualitat a l’Administració pública: conceptes generals. La gestió de la qualitat a l’Administració de la Generalitat. Tècniques bàsiques per a la qualitat i la millora. La gestió del coneixement.

Tema 46

Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El model d’administració electrònica de Catalunya. El règim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i de la Generalitat de Catalunya.

Tema 47

El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col·laboració interadministrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.

Tema 48

La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació. Bases de dades de legislació i de jurisprudència.

10. Funció pública

Tema 51

Estructura i ordenació de l’ocupació pública. El règim jurídic de la funció pública espanyola: l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública. La plantilla de personal. La relació de llocs de treball. El Registre general de personal.

Tema 52

L’accés a l’ocupació pública. L’oferta pública d’ocupació. La selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. La selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. La formació i el perfeccionament del personal.

Tema 53

Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat. Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. La prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 54

El règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Normativa laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció. Incompatibilitats i responsabilitat.

Tema 55

El sistema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

11. Polítiques públiques

Tema 56

Polítiques públiques relacionades amb l’economia productiva: en matèria d’agricultura, ramaderia i pesca; d’empresa, indústria i energia; de comerç, turisme i societat del coneixement; de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.

Tema 57

Les polítiques en matèria de medi ambient, de territori, de paisatge i d’urbanisme.

Tema 58

Les polítiques públiques de caràcter social: d’acció social; d’habitatge; de justícia i serveis penitenciaris; de cultura i llengua catalana; de treball i ocupació.

Tema 59

Les polítiques públiques de caràcter prestacional: en matèria de salut; d’educació i universitats; de seguretat i emergències.

Tema 60

Les relacions institucionals i exteriors. La cooperació internacional.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.