Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió ICS

Administración General

Oferta de Empleo: 12-04-2019 | DOGC | Más información

Plazas: 58 plazas

Oposición: Gestió ICS

Organismo: Institut Català de la Salut

Tipo de personal: Estatuario

Titulación requerida: Diplomat o equivalent

Año:2019. Estado: Próxima Convocatoria

Prepara't amb nosaltres

En el grup de classes presencials es prepara el programa de Tècnic Superior que inclou el programa de Tècnic de Gestió.

Observaciones

També pots estar interessat a conèixer la propera convocatòria de 53 places de >> Tècnics ICS

Segons la darrera convocatòria

El procés de selecció consistirà, en primer lloc, en la resolució dels exercicis de l'oposició en els termes previstos a la base 6, a fi i efecte de determinar els coneixements de les persones aspirants.

Posteriorment, i només per a aquelles persones que hagin superat l'oposició, es valoraran els mèrits acreditats pel sistema de concurs previst a la base 7.

La qualificació final d'aquesta fase serà determinada per la suma de la puntuació obtinguda a l'oposició i al concurs.

OPOSICIÓ

Primer exercici.


Consta de dues proves

Primera prova:

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.
El valor màxim d'aquest exercici serà de 7,5 punts.

Segona prova:

Consistirà en la resolució de 5 preguntes curtes d'entre 7 proposades pel tribunal relatives al contingut del temari, en un període de temps que el tribunal fixarà prèviament.

El valor màxim d'aquest exercici serà de 7,5 punts.
El tribunal avaluarà la segona prova de l'exercici exclusivament als aspirants que hagin superat la primera prova de l'exercici.

Segon exercici.

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova:

És la prova de coneixements de llengua catalana. Consta de dues parts obligatòries

Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.

Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.
Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 75 minuts per a la primera part i de 20 minuts per a la segona.
La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte, i el tribunal fixarà prèviament la puntuació mínima necessària per superar la prova.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, en el termini previst a la base 3.7) d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'algun dels certificats o situacions previstes a la base 3.9.a). Així mateix restaran exclosos de realitzar aquesta prova les persones aspirants que hagin obtingut el certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana abans de la realització del segon exercici de l'oposició, que hauran d'acreditar una vegada superat el primer exercici de l'oposició i en qualsevol cas fins la data de realització del segon exercici.
El Tribunal establirà la forma d'acreditar la titulació de llengua catalana al·legada en la sol·licitud.

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola): És la prova de coneixements de llengua castellana.

De conformitat amb el que estableix l'article 6 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l'accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, les persones aspirants admeses en el procés selectiu que tinguin una nacionalitat d'un estat on la llengua oficial no sigui l'espanyol, han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l'expressió oral com en l'escrita.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal. La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.
El temps per fer aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La valoració d'aquesta prova serà d'apte o no apte, i el tribunal ha de fixar prèviament la puntuació mínima necessària per superar-la.

Exempció de la prova de coneixements de llengua castellana.

Resten exemptes de fer aquesta prova les persones que hagin acreditat documentalment, i en el termini previst a la base 3.7 d'aquesta convocatòria, estar en possessió d'algun dels certificats o diplomes previstos a la base 3.9.a).

Tercer exercici.

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic d'aplicació dels coneixements del temari, elegits per l'aspirant d'entre dos de plantejats pel tribunal.
Per a la realització d'aquest exercici els aspirants podran disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.
El tribunal fixarà prèviament el temps per realitzar aquest exercici. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 15 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 7,5 punts.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà mitjançant la suma de les puntuacions obtingudes al primer i tercer exercici.

Segons la darrera convocatòria

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l'Estat.

Tema 1
La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. Manifestacions del principi d'igualtat i no discriminació per raó de sexe: marc jurídic i jurisprudència sobre les mesures d'acció positiva. El Tribunal Constitucional. El poder judicial: funcions i principis. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 2
Les Corts Generals: composició, organització i atribucions. El Govern: funcions i potestats. Relacions del Govern amb les Corts Generals.

Tema 3
L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. Les comunitats autònomes: constitució i competències. El finançament de les comunitats autònomes.

Tema 4
La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d'harmonització.

Tema 5
L'administració pública: principis constitucionals informadors. L'administració institucional. Els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials.

II. Organització política i institucional de Catalunya. Formes de govern i d'administració.

Tema 6
L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, contingut i principis fonamentals. El títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya. Contingut i abast de la competència exclusiva sobre la promoció de la dona.

Tema 7
El Parlament de Catalunya: composició, funcions i atribucions. El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribució i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 8
L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els òrgans superiors, centrals, territorials i consultius de l'Administració de la Generalitat. Els òrgans consultius de la Generalitat de Catalunya en polítiques de dones: el Consell Nacional de Dones de Catalunya i les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya. Els departaments i organismes autònoms. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

III. La Unió Europea i el dret comunitari, institucions.

Tema 9
Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. El Tractat pel qual s'estableix una Constitució per a Europa. Fonts del dret comunitari: classes, aplicació i eficàcia. Les llibertats bàsiques comunitàries. La política de gènere de la Unió Europea: el principi d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, les accions positives i el mainstreaming. Repercussió de les polítiques comunitàries en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Tema 10
Les institucions comunitàries: la Comissió, el Consell, el Parlament Europeu, el Tribunal de Justícia i el Tribunal de Comptes. Recursos financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'Administració pública i el dret administratiu.

Tema 11
L'Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentaria.

Tema 12
La relació juridicoadministrativa. Els subjectes de la relació juridicoadministrativa. La personalitat jurídica de les administracions públiques. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en el conjunt de textos del llenguatge propi de l'Administració pública.

Tema 13
L'organització administrativa: principis. L'òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d'òrgans. Els òrgans col•legiats.

Tema 14
La competència administrativa: concepte. Criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'advocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 15
L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes presumptes.

Tema 16
L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul•lables. Convalidació.

Tema 17
El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.

Tema 18
El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 19
Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu.

Tema 20
Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d'ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Recurs d'alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió. Les reclamacions prèvies a l'exercici de les accions civils i laborals.

Tema 21
La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte i naturalesa. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables.

Tema 22
La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial: fonament i pressupostos. L'acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 23
La contractació administrativa: concepte i fonts. Incidència del dret comunitari europeu. Elements. Principis bàsics de la Llei de contractes de les administracions públiques. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l'Administració. La introducció de criteris socials en la contractació pública.

V. Organització i funció pública.

Tema 24
L'ètica i els valors a l'Administració. El treball orientat al ciutadà i la satisfacció de les seves necessitats.

Tema 25
La direcció per objectius. Tècniques bàsiques de control i de projectes.

Tema 26
La funció directiva a les organitzacions. Particularitats de la funció gerencial a l'Administració pública. El directiu públic.

Tema 27
“Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. (BOE núm. 89, de 13 d’abril de 2007)”.

Tema 28
La funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

Tema 29
La planificació dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal en l'Administració pública. L'oferta d'ocupació pública. Els plans d'ocupació. L'accés a la funció pública de les persones amb nacionalitat dels estats membres de la Unió Europea.

Tema 30
Els sistemes de retribució a l'Administració pública. Conceptes retributius. L'avaluació del rendiment dels empleats públics.

Tema 31
La planificació de la formació i la gestió de recursos humans. Doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre les accions positives a favor de les dones en relació a la selecció de personal de les administracions públiques.

Tema 32
Drets i deures dels funcionaris públics. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives dels funcionaris. Marc jurídic i contingut de les polítiques de conciliació del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Tema 33
Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.

Tema 34
Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

VI. Dret del treball i Seguretat Social.

Tema 35
El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: estructura i contingut bàsics. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts. Instruments jurídics per a la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral. Legislació actual en matèria de conciliació.

Tema 36
El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats de contracte.

Tema 37
El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions. Inscripció d'empreses.

Tema 38
La cotització. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.

Tema 39
Bases de cotització, concepte i exclusions. Determinació de les bases de cotització: per contingències comuns, per accidents de treball i malalties professionals. Cotització addicional per hores extraordinàries.

Tema 40
Cotitzacions de les situacions d'incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga parcial.

Tema 41
Tipus de cotització: contingències comuns i professionals. Tipus de cotització per desocupació. Fons de Garantia Salarial i Formació Professional. Bonificacions i reduccions en la quota. Reducció de les quotes per contingències excloses i per col•laboració voluntària en la gestió per contingències comunes.

Tema 42
Recaptació de las quotes de la Seguretat Social: competència material. El pagament de quotes: requisits, mitjans i justificants de pagament. Ajornament i fraccionament del pagament de quotes. Devolució d'ingressos indeguts. Prescripció del pagament de quotes.

Tema 43
Recaptació de quotes en període voluntari. Termini reglamentari d'ingrés. Forma d'efectuar el pagament. L'obligació de presentar els documents de cotització. Compensació i deducció en les quotes. Efectes de la falta de cotització en el termini reglamentari. Reclamacions de deute i actes de liquidació. Recàrrecs.

Tema 44
Acció protectora del sistema de la Seguretat Social. Característiques de les prestacions. Règim d'incompatibilitats. Prescripció. Caducitat. Reintegrament de prestacions indegudes. Responsabilitat en ordre a les prestacions.

Tema 45
Assistència sanitària. Assistència sanitària per malaltia comú i accident no laboral, per accident de treball i malaltia professional i per maternitat. Beneficiaris. Reconeixement del dret. Naixement, duració, extinció i contingut. Prestacions farmacèutiques.

Tema 46
Protecció per incapacitat temporal. Concepte, beneficiaris. Naixement, duració i extinció del dret. Quantia de la prestació. Pagament. Gestió. Control de la incapacitat temporal. La protecció per maternitat i embaràs. Tramitació, parts de baixa, confirmació i alta i els seus equivalents.

VII. Sistemes d'informació.

Tema 47
Sistemes d'informació per a la direcció i la gestió.

Tema 48
Els sistemes d'informació personal. La informació sobre el personal com a recurs de les polítiques de modernització. La regulació normativa del sistema d'informació de personal de la Generalitat: el Reglament del registre de personal.

Tema 49
Els sistemes d'informació econòmica. La comptabilitat pública general i de costos. Sistema d'informació econòmica com a eina per a una actuació eficient de les administracions.

Tema 50
El regim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d'aplicació. Bases de dades de legislació i jurisprudència.

VIII. Gestió pressupostària i financera. Hisenda pública.

Tema 51
Pressupost de les comunitats autònomes. Capítols pressupostaris.

Tema 52
El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Preparació, discussió i aprovació. Les lleis de pressupost: contingut essencial.

Tema 53
L'execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d'execució de la despesa. Procediment de pagament. Les subvencions.

Tema 54
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya. El sistema de finançament: evolució i situació actual del finançament. El pressupost d'ingressos de la Generalitat: estructura i classificació.

Tema 55
Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries.

Tema 56
El control pressupostari. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector públic. La Intervenció General de la Generalitat. El control extern. La comptabilitat com a mitjà de control.

Tema 57
La comptabilitat pública. Comptabilitat patrimonial i pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés i per pacient.

Tema 58
Els tributs a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya. Impostos, taxes i preus públics

IX. Organització i gestió sanitària.

Tema 59
La Llei d'ordenació sanitària de Catalunya. El Servei Català de la Salut.

Tema 60
Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut. El Departament de Salut.

Tema 61
El sistema sanitari des d'una perspectiva de gènere. El Pla de Salut de Catalunya: principis generals.

Tema 62
“ Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut. Estructura orgànica central i territorial”

Tema 63
La reforma de l'atenció primària de salut. Les àrees bàsiques de salut. Els equips d'atenció primària.

Tema 64
La integració de les especialitats mèdiques de la xarxa d'atenció primària a Catalunya a les institucions hospitalàries de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

Tema 65
Criteris d'ordenació de l'atenció continuada i d'urgències. Modalitats de l'atenció continuada i d'urgències, en l'àmbit de l'atenció primària de salut, així com les mesures d'adaptació dels serveis d'urgències corresponents a aquests criteris.

Tema 66
El Reglament marc dels equips d'atenció primària.

Tema 67
La Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP). Estructura i contingut.

Tema 68
L'estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries de la Seguretat Social a Catalunya gestionades per l'Institut Català de la Salut.

X. Ordenació de professions sanitàries i cohesió i qualitat del sistema nacional de salut.

Tema 69
Exercici de les professions sanitàries. Principis generals: relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Tema 70
Formació dels professionals sanitaris: principis rectors. Formació pregraduada. Concert entre universitats i els serveis de salut, institucions i centres sanitaris.

Tema 71
Cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

XI. L'Estatut Marc del personal sanitari dels serveis de salut.

Tema 72
Normes generals de la llei. Objecte. Àmbit d'aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris de ordenació del règim estatutari.

Tema 73
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal.

Tema 74
Planificació i ordenació del personal. Principis generals. Planificació de recursos humans. Plans de ordenació de recursos humans. Ordenació del personal estatutari. Creació, modificació i supressió de categories. Registres de personal.

Tema 75
Drets i deures. Drets individuals. Drets col•lectius.

Tema 76
Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Adquisició, pèrdua i renúncia. Pèrdua de nacionalitat. Sanció de separació del servei. Penes d'inhabilitació absoluta i especial. Jubilació. Incapacitat permanent. Recuperació de la condició de personal estatutari fix.

Tema 77
Convocatòries de selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Nomenaments de personal estatutari fix. Selecció de personal temporal. Promoció interna.

Tema 78
Mobilitat del personal. Mobilitat per raó del servei. Mobilitat voluntària. Coordinació i col•laboració en les convocatòries. Comissions de servei.

Tema 79
“II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut de data 19 de juliol de 2006”.

Tema 80
Jornada de treball, permisos i llicències. Temps de treball i règims de descans: objecte i definicions. Jornada ordinària de treball. Jornada complementària. Règim de jornada especial. Pausa en el treball. Jornada i descansos diaris. Descans setmanal. Vacances anuals. Règim de descansos alternatius. Personal nocturn. Personal a torns. Determinació dels períodes de referència. Caràcter dels períodes de descans. Mesures especials en matèria de salut pública.

Tema 81
Jornades parcials, festes i permisos. Jornada de treball a temps parcial. Règim de festes i permisos.

Tema 82
Retribucions. Criteris generals. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries. Retribucions del personal temporal i dels aspirants en pràctiques.

Tema 83
Situacions del personal estatutari. Servei actiu. Serveis especials. Serveis sota altre règim jurídic. Excedència per prestar serveis en el sector públic. Excedència voluntària. Suspensió de funcions. Reingrés al servei actiu.

Tema 84
Règim disciplinari. Responsabilitat disciplinària. Principis de la potestat disciplinària. Classes i prescripcions de les faltes. Classes, anotació, prescripció i cancel•lació de les sancions. Procediment disciplinari. Mesures provisionals.

Tema 85
Representació, participació i negociació col•lectiva. Criteris generals. Meses sectorials de negociació. Pactes i acords.

XII. Prevenció de riscos laborals.

Tema 86
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, i la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals: principis generals. El Real decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 87
Especial referència a l'àmbit de la Funció Pública a Catalunya. El Decret 312/1998, de 1 de desembre, pel qual es creen els serveis de prevenció de riscos laborals per al personal al servei de la Administració de la Generalitat. Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. La detecció i prevenció de l'assetjament sexual i moral al lloc de treball.

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual