Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció Jurídica

Administración General

Oferta de Empleo: 27-12-2018 | DOGC | Más información

Convocatoria: 12-11-2019 | DOGC | Más información

Presentación de instancias: desde 13-11-2019 hasta 11-12-2019

Oposición: Cos Superior Generalitat de Catalunya. Opció Jurídica

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Llicenciat o equivalent

Año:2019. Estado: Abierto Plazo de Instancias

Places ofertes en l'Estat i Comunitats Autònomes

Presentación de instancias

Derechos de examen
55.4 €
Información solicitudes

La sol·licitud s'ha d'adreçar a la directora general de Funció Pública en el termini de 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGC, telemàticament a través del web Tràmits Gencat, (http://web.gencat.cat/ca/tramits/) mitjançant el formulari habilitat amb aquest efecte i seguint les instruccions que proporciona la mateixa aplicació.

Les sol·licituds tramitades per aquest portal queden registrades automàticament en el Registre general electrònic. Només es pot presentar una sol·licitud.

Un cop presentada, qualsevol correcció o modificació posterior s'ha de tramitar mitjançant una petició genèrica d'acord amb el que preveu el darrer paràgraf de la base 11.

Les persones interessades compten amb l'assistència tècnica i material (tramitació atesa) per presentar la sol·licitud a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) següents:
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Barcelona (c. de Sant Honorat, 1-3)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona (pl. de Pompeu Fabra, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Lleida (c. de Lluís Companys, 1)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a Tarragona (c. de Sant Francesc, 3, entresol)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a les Terres de l'Ebre (pl. de Gerard Vergés, 1, al c. de Montcada, cantonada amb el c. de Benasquer, de Tortosa)
 • Oficina d'Atenció Ciutadana a la Cerdanya (pl. del Rec, 5, de Puigcerdà).

Import de la taxa

D'acord amb el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa pressupostària vigent, els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquest procés de selecció són els següents:
 • a) Amb la bonificació per sol·licitud i pagament telemàtics: 55,40 euros.
 • b)Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria general i per sol·licitud i pagament telemàtics: 34,65 euros.
 • c) Amb la bonificació per membre de família monoparental o de família nombrosa de categoria especial i per sol·licitud i pagament telemàtics: 20,80 euros.

El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'indiquen a continuació:

 • a) En línia: amb targeta bancària, a Tràmits gencat, un cop tramesa la sol·licitud telemàtica, emplenant directament l'apartat “Mitjançant targeta de crèdit/dèbit”.
 • b) Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitjà quan es fa la inscripció en suport telemàtic a Tràmits gencat.

La carta de pagament s'ha d'imprimir i la taxa s'ha d'abonar a través dels caixers automàtics de qualsevol oficina de l'entitat col·laboradora CaixaBank, S.A., o mitjançant pagament telemàtic des del portal en internet de les entitats que en disposin. De manera excepcional, mitjançant transferència bancària, ingrés en compte o gir postal o telegràfic.

Si no es fa el pagament per algun dels mitjans esmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrés en el compte núm. ES75 2100 3000 1622 0162 8357. S'hi ha de fer constar el nom i els cognoms, l'import de la taxa i el número de registre de la convocatòria. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la no acreditació a efectes d'exempció determinaran l'exclusió de la persona sol·licitant en la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. En cap cas el pagament a l'entitat col·laboradora no substitueix el tràmit de presentació de la sol·licitud dins el termini establert i en la forma escaient. No serà procedent la devolució de la taxa satisfeta en els casos de causes imputables a les persones interessades.

Tareas

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social...)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret...
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d'expedients administratius.
 • Elaboració d'informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d'inspecció (inspectors tributaris, de consum...)
 • Tasques d'alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.

Observaciones

Les 760 places OOP 2017, taxa estabilizació: 418 torn lliure i 342 promoció interna

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit General

>> Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit Jurídic

Es convoca el procés de selecció per proveir 760 places de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (grup A, subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, que es distribueixen en els torns i opcions següents:

Torn de lliure accés:

 • Opció general: 264 places. D'aquestes places, 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció jurídica: 105 places. D'aquestes places, 5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció econòmica: 17 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades
 • Opció de prevenció: 18 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de medi ambient: 14 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

 Torn de promoció interna:

 • Opció general: 216 places. D'aquestes places, 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció jurídica: 85 places. D'aquestes places, 5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció econòmica: 13 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de prevenció: 16 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.
 • Opció de medi ambient: 12 places. D'aquestes places, 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts, i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre un qüestionari de 60 preguntes tipus test més 6 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60).
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre un qüestionari de 45 preguntes tipus test més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60) excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  Les preg/puntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora i 20 minuts per al torn de lliure accés i d'1 hora per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts, i la puntuació mínima per superar-lo és de 10 punts.

 • b) Segon exercici: preguntes de resposta breu de la part comuna del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori.

  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés, consisteix a respondre 10 preguntes de resposta breu i per a les persones que participin pel torn de promoció interna, consisteix a respondre 8 preguntes de resposta breu.
  Per a les persones aspirants que participin pel torn de lliure accés aquest exercici versarà sobre el contingut de la part comuna del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases (temes 1 a 60), i per a les persones aspirants que participin pel torn de promoció interna, versarà sobre aquest contingut excepte els temes indicats en la base 7.2.1.a), és a dir, excepte els temes següents: de l'apartat “Bon govern i transparència”, els temes 4, 5, i 9; de l'apartat “Organització del sector públic” els temes 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 18; de l'apartat “Administració Pública”, els temes 20 i 23; de l'apartat “Procediment administratiu”, el tema 30; de l'apartat “Finances Públiques”, els temes 48 i 53; i de l'apartat “Funció pública”, els temes 55, 56 i 59.

  El temps per a realitzar aquest exercici és d'1 hora, per al torn de lliure accés, i de 50 minuts per al torn de promoció interna.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats, amb consideració general d'aquests amb la capacitat analítica i de síntesi així com la qualitat de l'expressió emprada.

 • c) Tercer exercici: test de competències professionals.
  Obligatori i no eliminatori.

  Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional del cos convocat, que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn, en tot cas de manera positiva, la resposta escollida. El qüestionari constarà de preguntes amb respostes alternatives el valor de les quals varia segons el grau d'aproximació al perfil. Per valorar aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3.

  El temps per a respondre el qüestionari és d'1 hora i 15 minuts.

  La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 7 competències amb una puntuació màxima de 2,15 punts.

Segona prova

Aquesta prova és específica de cada opció i es convocarà de manera separada per a cada opció per tal que les persones aspirants admeses a diferents opcions les puguin realitzar.

Aquesta prova consta de dos exercicis que són comuns per als dos torns (lliure accés i promoció interna).

 • a) Primer exercici: test de coneixements sobre la part específica del temari.
  De caràcter obligatori i eliminatori per cadascuna de les opcions.
  Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tipus test més 4 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part específica del temari de l'opció corresponent a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases.
  Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.
 • b) Segon exercici: supòsit pràctic.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a cadascuna de les opcions.
  Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic, relacionat amb la totalitat de temes de la part comuna i de la part específica corresponent a cada opció d'acord amb l'apartat 1.3 d'aquestes bases, d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies de l'escala convocada que consten en els annexos

  Aquest exercici pot incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits i relacionats amb les funcions de l'escala i opció, i les competències professionals del cos convocat. Per dur a terme aquest supòsit, les persones participants poden disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el Tribunal acordi el contrari.

  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, com també en el seu conjunt la capacitat analítica i de síntesi i la qualitat de l'expressió i la presentació.

  El temps per realitzar aquest exercici és de 2 hores. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts. El Tribunal Qualificador corregirà el segon exercici de les persones aspirants que hagin superat el primer exercici d'aquesta prova.

 • c) Superació de la segona prova. Per superar la segona prova cal ser apte/a del primer i del segon exercicis.

Tercera prova

Consta de dos exercicis.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Aquest exercici consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts. Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, coma mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i de 30 minuts, per a la segona.

  La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a en aquest exercici s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana.
  De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes de realitzar-lo.
  Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants han de realitzar un exercici, que consisteix en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si s'escau, amb les persones assessores especialistes que aquest designi.

  El temps per a realitzar aquest exercici és de 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona. La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Temari DOGC de 30/07/2018

Part comuna a totes les opcions

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.
 2. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 5. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
 6. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 7. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 9. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 10. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 11. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 12. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 13. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 14. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 15. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).
 16. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
 17. Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.
 18. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 19. L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

  3. Administració pública

 20. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 21. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 22. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 23. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 24. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 25. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

  4. Procediment administratiu

 26. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 27. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 28. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 29. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.
 30. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 31. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

  5. Polítiques públiques i la seva avaluació

 32. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 33. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.
 34. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 35. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 36. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 37. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 38. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
 39. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 40. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 41. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

  6. Activitat de les administracions públiques

 42. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 43. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 44. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 45. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjects intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.
 46. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
 47. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  7. Finances públiques

 48. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 49. Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 50. Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 51. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 52. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.
 53. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 54. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  8. Funció pública

 55. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
 56. Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.
 57. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 58. Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
 59. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
 60. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

b) Opció jurídica

1. Elaboració i aplicació de les normes

 1. L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
 2. Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
 3. La planificació normativa. El procediment d'elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes. L'avaluació de l'impacte normatiu. L'avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.
 4. La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

  2. Marc competencial

 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
 6. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
 7. Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia local.

  3. Dret administratiu

 8. L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
 9. L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 10. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 11. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
 12. L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Extinció i efectes. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.
 13. L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
 14. El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
 15. Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d'Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.
 16. L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.
 17. La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l'Administració.
 18. El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
 19. L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
 20. La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d'errades.

  4. Dret penal

 21. Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.
 22. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l'Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
 23. Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l'ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

  5. Dret laboral

 24. Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
 25. Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
 26. Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
 27. Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 28. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral.
 29. La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.

  6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari

 30. Els sistemes de finançament autonòmic. El sistema de finançament de la Generalitat. El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.
 31. La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.
 32. La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació
 33. economicoadministrativa. La jurisdicció economicoadministrativa. La Junta de Tributs de Catalunya.
 34. El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
 35. El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

  7. Dret civil i relacions en l'àmbit privat

 36. El dret civil català. L'aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
 37. El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.
 38. Mediació en l'àmbit del dret privat. Règim jurídic i funcions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L'arbitratge de consum.

  8. Dret europeu i internacional

 39. Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
 40. Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l'Estat. La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. La participació en els tractats de la Unió Europea. La participació en institucions i organismes europeus. La participació en el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat.
 41. Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior.

Barcelona

Part general

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
14-01-2020 M de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme

OnLine

Part general

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 6 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 386€

2° Plazo: 258€

644 €
PAGOS A PLAZOS

Diciembre-2019: 386€

Enero-2020: 258€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 9 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 451€

2° Plazo: 301€

752 €
PAGOS A PLAZOS

Diciembre-2019: 451€

Febrero-2020: 301€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 270 días
677 € Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 180 días
579 € Inscribirme

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos Superior Generalitat de Catalunya (Ámbit Jurídic)

 • Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  46€
 • Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior, Part comuna a totes les opcions. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior...

  40€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 22€ 196€
antes 218€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.