Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit Jurídic

Administración General

Oferta de Empleo: 27-12-2018 | DOGC | Más información

Oposición: Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit Jurídic

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Llicenciat o equivalent

Año:2019. Estado: Próxima Convocatoria

Places ofertes en l'Estat i Comunitats Autònomes

Tareas

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social...)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret...
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d'expedients administratius.
 • Elaboració d'informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d'inspecció (inspectors tributaris, de consum...)
 • Tasques d'alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.
Segon la convocatoria anterior:

FASE D'OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l'annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.

Qualificació: de 0 a 5 punts.

Segon exercici: Coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1).
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament.
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. En cas que s'acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure i 1 hora per al torn de promoció interna.

Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

Quart exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.
Per a la realització d'aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

SEGONA PROVA. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (si s'escau)

Consta de dos exercicis

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

Consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

 • Primera. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

Qualificació: és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n'estiguin exemptes.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

Qualificació: és d'apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova: Restaran exempts de realitzar aquests exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengues catalana i castellana d'acord a el que estebleix la Base 5 de les Bases generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/07) i no es troben a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

 • a) Serveis prestats: Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A1 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1).
  Amb caràcter excepcional, en les places d'opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A1, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre que s'hagin desenvolupat funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.
 • b) Altres mèrits:
  • 1) Titulacions: es valoren titulacions universitàries (doctorats, llicenciatures, màsters o postgraus) que siguin rellevants en relació a les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb el següent barem:
   - Doctorats: 1,5 punts.
   - Llicenciatures: 2 punts.
   - Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1 punt.
   - Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 0,50 punts.
   Aquests títols no es valoraran com a mèrit en la fase de concurs en el cas que siguin l'única titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a cossos o escales corresponents al subgrup A1 de què disposi la persona aspirant. No obstant l'anterior, dins del termini de deu dies per acreditar els mèrits, es podrà modificar la titulació al·legada com a requisit de participació en la sol·licitud inicial per alguna altra que també habiliti per participar-hi als efectes de la seva valoració. A aquests efectes, també serà necessari acreditar la nova titulació al·legada per participar en el termini de deu dies per presentar els mèrits.
  • 2) Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora el fet d'haver resultat apte/a sense plaça en els processos selectius següents:
   • a) Convocatòria per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/826/2006, de 28 de març, publicada al DOGC núm. 4605, de 31.3.2006 (núm. de registre de la convocatòria 111): 0,75 punts.
   • b) Convocatòria per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GRI/707/2003, de 14 de març, publicada al DOGC núm. 3850, de 3.3.2003 (núm. de registre de la convocatòria 065): 0,75 punts.

Temari DOGC de 30/07/2018

Part comuna a totes les opcions

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.
 2. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 5. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
 6. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 7. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 9. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 10. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 11. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 12. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 13. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 14. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 15. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).
 16. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
 17. Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.
 18. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 19. L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

  3. Administració pública

 20. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 21. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 22. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 23. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 24. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 25. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

  4. Procediment administratiu

 26. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 27. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 28. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 29. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.
 30. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 31. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

  5. Polítiques públiques i la seva avaluació

 32. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 33. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.
 34. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 35. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 36. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 37. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 38. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
 39. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 40. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 41. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

  6. Activitat de les administracions públiques

 42. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 43. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 44. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 45. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjects intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.
 46. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
 47. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  7. Finances públiques

 48. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 49. Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 50. Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 51. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 52. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.
 53. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 54. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  8. Funció pública

 55. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
 56. Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.
 57. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 58. Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
 59. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
 60. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

b) Opció jurídica

1. Elaboració i aplicació de les normes

 1. L'ordenament jurídic. Valors superiors. La norma jurídica: naturalesa, característiques, estructura i classes. Aplicació de la norma jurídica: elecció de la norma. Interpretació: concepte, teoria, classes i elements. Integració de la norma jurídica: llacunes de la llei i analogia. Eficàcia de la norma jurídica. Publicació.
 2. Les normes de la Generalitat de Catalunya amb rang de llei: lleis, decrets llei i decrets legislatius. Les normes reglamentàries de la Generalitat de Catalunya: decrets i ordres. Els acords del Govern. Publicació de les normes.
 3. La planificació normativa. El procediment d'elaboració de les normes. La participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de les normes. L'avaluació de l'impacte normatiu. L'avaluació normativa ex post. Principis de bona regulació i millora de la regulació normativa.
 4. La impugnació de les normes. Els requeriments previs als conflictes de competència i als recursos contenciosos administratius. L'organització dels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya.

  2. Marc competencial

 5. Les competències de la Generalitat de Catalunya. Les matèries de les competències. La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional i el seu efecte sobre la tipologia de les competències de la Generalitat.
 6. Les relacions institucionals de la Generalitat de Catalunya. Les relacions amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomes. La participació en institucions i en procediments de presa de decisió estatals. La Comissió Bilateral Generalitat-Estat.
 7. Els litigis constitucionals. El recurs i la qüestió d'inconstitucionalitat. Els conflictes de competència: tipologia. El recurs d'empara. La impugnació de disposicions sense força de llei i de resolucions de les comunitats autònomes. Els conflictes en defensa de l'autonomia local.

  3. Dret administratiu

 8. L'àmbit d'aplicació subjectiu de la legislació de contractes: administracions públiques, altres poders adjudicadors i entitats que no tenen la consideració de poders adjudicadors.
 9. L'àmbit d'aplicació objectiu: contractes administratius d'obres, de concessió d'obres, de concessió de serveis, de subministraments i de serveis, i contractes administratius especials. Contractes privats. Contractes subjectes a regulació harmonitzada.
 10. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 11. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació.
 12. L'execució dels contractes. Les prerrogatives de l'Administració. La modificació dels contractes. La cessió dels contractes i la subcontractació. Extinció i efectes. Organització administrativa per a la gestió de la contractació.
 13. L'activitat d'intervenció administrativa. Règims d'intervenció administrativa (previs i posteriors): comunicació, declaració responsable, i autorització o llicència. La incidència de la intervenció posterior en la simplificació administrativa i en la potestat inspectora de les administracions públiques.
 14. El règim jurídic de les subvencions públiques. Principis generals. Les bases reguladores. Procediments de concessió. Requisits dels beneficiaris.
 15. Especialitats de les subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. El règim europeu dels ajuts d'Estat. El control de les subvencions. El reintegrament. La responsabilitat per dèficit comptable dels càrrecs i empleats públics davant del Tribunal de Comptes.
 16. L'especialitat del procediment administratiu en matèria sancionadora. La denúncia. L'acord d'inici. Les mesures provisionals. El pagament anticipat. El reconeixement de la responsabilitat.
 17. La caducitat del procediment. La resolució sancionadora. La indemnització dels danys causats a l'Administració.
 18. El règim jurídic de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbit subjectiu. Principis i requisits. La relació de causalitat. La indemnització. La responsabilitat per acte legislatiu. La responsabilitat concurrent de les administracions públiques.
 19. L'especialitat del procediment administratiu en matèria de responsabilitat patrimonial. La prescripció del dret a reclamar. Formes d'inici del procediment. Tràmit d'audiència. Informes i dictàmens preceptius. Òrgans competents en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. La terminació convencional.
 20. La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Règim jurídic de la revisió d'ofici de les disposicions i actes nuls. La declaració de lesivitat. La revocació dels actes i la rectificació d'errades.

  4. Dret penal

 21. Delictes contra l'Administració pública. Prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics, i abusos en l'exercici de la seva funció.
 22. Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals. Delictes contra l'Administració de justícia. Delictes contra la hisenda pública i contra la Seguretat Social. Delictes de falsedat: examen específic de la falsificació de documents. Usurpació d'atribucions, atemptats contra l'autoritat, els agents i els funcionaris públics. Delictes de resistència i desobediència.
 23. Delictes contra els drets dels treballadors. Delictes sobre l'ordenació del territori i sobre la protecció del patrimoni històric i del medi ambient. Delictes contra la salut pública.

  5. Dret laboral

 24. Fonts del dret del treball. El contracte de treball. Subjectes de la relació laboral. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. Modalitats del contracte de treball.
 25. Drets i deures dels treballadors en les relacions laborals. Protecció legal del salari. Els poders de l'empresari: de direcció, de disciplina i altres. Infraccions i sancions en l'ordre social. Inspecció de la Generalitat de Catalunya en matèria laboral.
 26. Els drets de representació col·lectiva dels treballadors. La negociació col·lectiva. Els conflictes col·lectius. El dret de reunió i el dret de vaga. La tutela judicial de la llibertat sindical.
 27. Particularitats del règim jurídic del personal laboral al servei de les administracions públiques. El personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
 28. Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat i salut en el treball. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos de l'Administració de la Generalitat: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral.
 29. La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.

  6. Dret del sistema de finançament, tributari i pressupostari

 30. Els sistemes de finançament autonòmic. El sistema de finançament de la Generalitat. El finançament de les corporacions locals. Aspectes específics de la distribució territorial a Catalunya.
 31. La potestat tributària de la Generalitat de Catalunya. La cessió de tributs. Participació en els tributs estatals no cedits. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics.
 32. La revisió dels actes tributaris. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició. La reclamació
 33. economicoadministrativa. La jurisdicció economicoadministrativa. La Junta de Tributs de Catalunya.
 34. El procés d'elaboració dels pressupostos de la Generalitat i la seva tramitació parlamentària. El control parlamentari.
 35. El control intern de l'activitat economicofinancera. La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya: funcions i finalitats. La funció interventora. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

  7. Dret civil i relacions en l'àmbit privat

 36. El dret civil català. L'aplicació del dret civil de Catalunya. La interpretació i integració del dret civil català. Competències de la Generalitat en matèria de dret civil. El procés de codificació del dret civil català: el Codi civil de Catalunya. Les persones jurídiques: fundacions i associacions. Successió intestada a favor de la Generalitat.
 37. El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència. Regulació legal. La protecció a les famílies. Normativa i polítiques socials de protecció a les famílies.
 38. Mediació en l'àmbit del dret privat. Règim jurídic i funcions del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. La intervenció de l'Administració pública en la conciliació i mediació en matèria laboral. L'arbitratge de consum.

  8. Dret europeu i internacional

 39. Principis del dret europeu: l'efecte directe, la primacia, la subsidiarietat i la proporcionalitat. El control jurisdiccional en l'àmbit de la Unió Europea. Els procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea: el recurs d'anul·lació, el recurs per omissió, el recurs per incompliment i la seva fase precontenciosa, el recurs directe per responsabilitat extracontractual, i la qüestió prejudicial.
 40. Les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea. La participació de la Generalitat en la formació de posicions de l'Estat. La Conferència per a Afers Relacionats amb la Unió Europea. La participació en els tractats de la Unió Europea. La participació en institucions i organismes europeus. La participació en el control dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat.
 41. Conceptes de dret internacional públic: normes jurídiques i relacions entre estats. Organitzacions internacionals governamentals i regionals: l'Organització de les Nacions Unides i la Unió Europea; especial referència al Consell d'Europa i al Tribunal Europeu de Drets Humans. La protecció dels drets reconeguts al Conveni Europeu de Drets Humans. L'acció exterior de la Generalitat. La representació de la Generalitat a l'exterior.

Barcelona

Part general

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
02-10-2019 X de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme
21-01-2019 L de 16:00 a 21:00 182 € /mes Inscribirme

OnLine

Part general

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 6 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 386€

2° Plazo: 258€

644 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2019: 386€

Octubre-2019: 258€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 9 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 451€

2° Plazo: 301€

752 €
PAGOS A PLAZOS

Septiembre-2019: 451€

Noviembre-2019: 301€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 270 días
677 € Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 180 días
579 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos Superior Generalitat de Catalunya (Ámbit Jurídic)

 • Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  46€
 • Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior, Part comuna a totes les opcions. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior...

  40€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 91€ 309€
antes 400€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.