Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit General

Administración General

Oferta de Empleo: 27-12-2018 | DOGC | Más información

Oposición: Cos Superior Generalitat de Catalunya. Àmbit General

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Llicenciat o equivalent

Año:2019. Estado: Próxima Convocatoria

Places ofertes en l'Estat i Comunitats Autònomes

Tareas

 • Tasques de direcció administrativa (oficines de treball, centres penitenciaris, oficines de benestar social...)
 • Tasques jurídiques: elaboració de normativa, assessorament en dret...
 • Contractació administrativa: elaboració de plecs, tramitació d'expedients administratius.
 • Elaboració d'informes, estudis i estadístiques en diferents àmbits.
 • Tasques d'inspecció (inspectors tributaris, de consum...)
 • Tasques d'alta gestió en general.
 • És freqüent que exerceixin algunes funcions coincidents amb les assignades al cos de gestió.
 • Es pot optar a llocs de cap de secció (nivell 23-24), cap de servei (nivell 2627) així com de subdirecció general (nivell 28 a 30).
 • Nivells 20 a 30.
Segon la convocatoria anterior:

FASE D'OPOSICIÓ

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

Primer exercici: competències professionals.

De caràcter obligatori i no eliminatori.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l'annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Temps: El tribunal fixarà el temps per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.

Qualificació: de 0 a 5 punts.

Segon exercici: Coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1).
Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament.
Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada. En cas que s'acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per al torn lliure i 1 hora per al torn de promoció interna.

Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.
Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.

Qualificació: de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 2,5 punts.

Quart exercici: supòsit pràctic.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les instruccions que faciliti el tribunal.
Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.
Per a la realització d'aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a la valoració d'aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 2 hores.

Qualificació: de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

SEGONA PROVA. CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA (si s'escau)

Consta de dos exercicis

Primer exercici: coneixements de llengua catalana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

Consisteix a realitzar, davant membres del tribunal i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici, que consta de dues parts.

 • Primera. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit, i de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona. S'hi avaluarà l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

Temps: El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.

Qualificació: és d'apte/a o no apte/a.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana.

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n'estiguin exemptes.

Per tal d'acreditar els coneixements de llengua castellana que estableix la base 2.3, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de realitzar un exercici, que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi. Aquest exercici serà avaluat pel tribunal.

Temps: El temps per a la realització d'aquest exercici no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i 15 minuts per a la segona.

Qualificació: és d'apte/a o no apte/a.

Exempció dels exercicis de la segona prova: Restaran exempts de realitzar aquests exercicis els aspirants que acreditin el coneixement de les llengues catalana i castellana d'acord a el que estebleix la Base 5 de les Bases generals aprovades per Resolució GAP/1644/2007 (DOGC de 6/6/07) i no es troben a la llista definitiva de persones aspirants que han de realitzar els exercicis i que es farà pública al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS (Mèrits que es valoren –torn lliure-)

 • a) Serveis prestats: Es valoren els serveis efectius prestats en cossos, escales o categories de personal estatutari de gestió i serveis del subgrup de titulació A1 o categories laborals homòlogues, a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, desenvolupant funcions pròpies de l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració (subgrup A1).
  Amb caràcter excepcional, en les places d'opció de prevenció es valoren els serveis efectius prestats en cossos o escales del subgrup de titulació A1, o categories laborals homòlogues a raó de 0,07 punts per mes treballat, fins a un màxim de 5,80 punts, sempre que s'hagin desenvolupat funcions de prevenció de riscos laborals, les quals hauran de constar de forma expressa en el certificat corresponent.
 • b) Altres mèrits:
  • 1) Titulacions: es valoren titulacions universitàries (doctorats, llicenciatures, màsters o postgraus) que siguin rellevants en relació a les places convocades, fins a un màxim de 5 punts, d'acord amb el següent barem:
   - Doctorats: 1,5 punts.
   - Llicenciatures: 2 punts.
   - Màsters amb una càrrega lectiva mínima de 30 crèdits: 1 punt.
   - Postgraus amb una càrrega lectiva mínima de 15 crèdits: 0,50 punts.
   Aquests títols no es valoraran com a mèrit en la fase de concurs en el cas que siguin l'única titulació acadèmica que habiliti per a l'accés a cossos o escales corresponents al subgrup A1 de què disposi la persona aspirant. No obstant l'anterior, dins del termini de deu dies per acreditar els mèrits, es podrà modificar la titulació al·legada com a requisit de participació en la sol·licitud inicial per alguna altra que també habiliti per participar-hi als efectes de la seva valoració. A aquests efectes, també serà necessari acreditar la nova titulació al·legada per participar en el termini de deu dies per presentar els mèrits.
  • 2) Altres: Ateses la identitat dels respectius temaris i del disseny de les proves amb el present procés, es valora el fet d'haver resultat apte/a sense plaça en els processos selectius següents:
   • a) Convocatòria per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GAP/826/2006, de 28 de març, publicada al DOGC núm. 4605, de 31.3.2006 (núm. de registre de la convocatòria 111): 0,75 punts.
   • b) Convocatòria per a l'accés a l'escala superior d'administració general del cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya convocada per la Resolució GRI/707/2003, de 14 de març, publicada al DOGC núm. 3850, de 3.3.2003 (núm. de registre de la convocatòria 065): 0,75 punts.

Temari DOGC de 30/07/2018

PART COMUNA A TOTES LES OPCIONS

1. Bon govern i transparència

 1. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Les cartes de serveis i l'avaluació permanent dels serveis públics.
 2. Govern obert. Dades obertes. Participació i col·laboració ciutadana. Els grups d'interès. El Registre de grups d'interès de Catalunya. Protocol d'actuació dels alts càrrecs i personal directiu en les seves relacions amb un grup d'interès.
 3. Governança de les dades a l'administració digital. Característiques de les dades. Classificació de les dades orientada al seu ús. Relació entre dades. Metadades i diccionari de dades. Dades específiques de negoci i dades de tramitació. Cicle de vida de les dades. Dades massives (big data). Mineria de dades (data mining).
 4. Estadística: definició i conceptes principals. Estadística descriptiva i inferencial. Anàlisi temporal i atemporal. Distribució de freqüències. Valors representatius d'una distribució estadística unidimensional. La mitjana aritmètica. La moda. La mediana. Mesures de dispersió d'una distribució unidimensional: el rang, el percentil, la variància i la desviació tipus.
 5. Probabilitat: conceptes principals. Probabilitat condicionada. Variable aleatòria. Variables aleatòries discretes i contínues. La distribució normal. Concepte de mostra d'una població. Tipus de mostreig.
 6. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública.
 7. Sistema de garanties de la transparència. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.
 8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat. L'anàlisi de riscos i l'aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.
 9. Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'Oficina Antifrau de Catalunya.

  2. Organització del sector públic

 10. Marc constitucional. Principis. Drets i deures fonamentals de les persones. Garanties. Organització institucional. El poder judicial. Organització territorial.
 11. Marc estatutari. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: naturalesa jurídica, estructura, principis rectors, drets i deures, i competències.
 12. Organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o presidenta de la Generalitat. El Consell de Garanties Estatutàries.
 13. Organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: òrgans superiors i alts càrrecs. Departaments: estructura i tipologia d'òrgans.
 14. Sector públic instrumental de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Organismes autònoms, entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic privat, consorcis, societats mercantils i fundacions.
 15. Unió Europea: fundació i evolució. Àmbits d'actuació. El mercat únic europeu. La lliure circulació de mercaderies, capitals i treballadors. La llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. La ciutadania de la Unió Europea. El control de les fronteres exteriors (l'espai Schengen).
 16. Institucions de la Unió Europea: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes Europeu. Altres organismes: el Comitè Econòmic i Social Europeu, el Comitè Europeu de les Regions, el Defensor del Poble, el Banc Europeu d'Inversions, el Servei Europeu d'Acció Exterior, i el Supervisor Europeu de Protecció de Dades.
 17. Dret de la Unió Europea. El dret primari i el dret derivat. La relació entre el dret de la Unió Europea i l'ordenament jurídic dels estats membres.
 18. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. Regulació del règim local a Catalunya. Organització i competències municipals. Règims municipals especials. Organització comarcal de Catalunya. La vegueria.
 19. L'administració digital. Transformació cap a l'administració digital. Model d'administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l'administració digital. Règim jurídic de l'administració digital i de l'ús de mitjans electrònics.

  3. Administració pública

 20. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives: formes d'atribució i classes. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 21. La relació juridicoadministrativa: concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques. Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l'Administració pública. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d'obrar.
 22. La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa. Els criteris de delimitació i formes d'atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l'avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
 23. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.
 24. El reglament: concepte i fonament. Les classes de reglaments. El procediment d'elaboració dels reglaments. El principi d'inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d'impugnació dels reglaments. La qüestió d'il·legalitat.
 25. L'acte administratiu: concepte i classes. Els elements de l'acte administratiu. La motivació i la forma de l'acte administratiu. El silenci administratiu. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals. L'executivitat de l'acte administratiu. La notificació i publicació de l'acte administratiu. La invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

  4. Procediment administratiu

 26. Els interessats en el procediment. El procediment administratiu: concepte i principis. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l'organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.
 27. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'atenció multicanal. La identificació i la signatura electrònica. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registre.
 28. Les eines de tramitació electrònica a Catalunya. La interoperabilitat. Les comunicacions i les notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques catalanes.
 29. L'organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l'eliminació dels documents. L'arxiu electrònic únic.
 30. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.
 31. El control jurisdiccional de l'Administració pública: contenciós, laboral, civil i penal. La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

  5. Polítiques públiques i la seva avaluació

 32. Polítiques públiques per reduir les desigualtats i prevenir la discriminació per raó de gènere, de diversitat sexual o de diversitat funcional. Dret de les dones a erradicar la violència masclista. Igualtat efectiva de dones i homes. Drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Dret a l'accessibilitat.
 33. Polítiques públiques en matèria de telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital. Estratègies de desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): l'Agenda Digital per a Catalunya 2020.
 34. Polítiques públiques en matèria de mobilitat, de territori, de medi ambient, de medi natural, d'urbanisme i d'habitatge.
 35. Polítiques públiques en matèria de justícia i serveis penitenciaris, i de seguretat i emergències.
 36. Polítiques públiques en matèria d'afers socials; de salut; d'ensenyament, d'universitats i de recerca; d'esports; i de cultura i llengua catalana.
 37. Polítiques públiques en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i alimentació; d'empresa, indústria i energia; i de comerç i turisme.
 38. Polítiques públiques en matèria de treball i ocupació, de defensa dels usuaris i consumidors, i de defensa de la competència.
 39. Polítiques públiques en matèria d'afers i relacions institucionals i exteriors.
 40. Avaluació de les polítiques públiques. Control de les polítiques públiques. Control estratègic i control de gestió. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 41. L'avaluació econòmica de les polítiques públiques. L'informe d'impacte econòmic i social. Els processos de revisió de la despesa.

  6. Activitat de les administracions públiques

 42. La contractació pública. La classificació dels contractes. Les formes d'adjudicació. Els drets i les obligacions del contractista i de l'Administració. La contractació electrònica.
 43. Formes de gestió dels serveis públics. La concessió. L'activitat administrativa de promoció o foment. Subvencions i ajuts.
 44. El patrimoni públic: el domini públic i sistemes d'ús. Els béns patrimonials. L'expropiació forçosa. El procediment expropiatori. Les expropiacions especials.
 45. Potestat inspectora de les administracions públiques. Plans d'inspecció. Drets i deures dels subjects intervinents. L'agent de l'autoritat. Les actes d'inspecció.
 46. Potestat sancionadora de les administracions públiques. Procediment sancionador. Tramitació simplificada. Prescripció de les infraccions i de les sancions.
 47. Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques. Àmbits de responsabilitat patrimonial. Acció de responsabilitat. Procediment. Òrgans competents. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

  7. Finances públiques

 48. Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L'àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l'Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.
 49. Els principis pressupostaris. Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
 50. Les tècniques pressupostàries: pressupost tradicional, pressupost per programes, pressupost base zero i pressupostació per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària. Els pressupostos participatius.
 51. La gestió pressupostària. L'execució dels ingressos i les despeses del pressupost. Les modificacions pressupostàries. Els compromisos de despesa a càrrec d'exercicis futurs.
 52. Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya: evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l'endeutament.
 53. Els fons europeus: el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Cohesió, el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim i de la Pesca.
 54. El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya. La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIREF).

  8. Funció pública

 55. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.
 56. Oferta d'ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Accés a l'ocupació pública.
 57. Deures del personal. Incompatibilitats. Avaluació de l'acompliment. Drets del personal. Règim disciplinari.
 58. Registre general de personal. Situacions administratives. Provisió de llocs de treball: mobilitat i carrera. Grau personal.
 59. Les relacions laborals i els sistemes de representació a l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. El Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Accions per a la millora de les condicions de les persones amb discapacitat a la funció pública. Seguretat i salut en el treball.
 60. Conceptes generals dels delictes contra l'Administració pública: prevaricació dels funcionaris públics i altres comportaments injustos, abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili, infidelitat en la custòdia de documents, violació de secrets, suborn, tràfic d'influències i malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals, negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i abusos en l'exercici de la seva funció. Delicte de falsedat.

PART ESPECIFICA

a) Opció general

1. Polítiques públiques

 1. Democràcia participativa: instruments. Planificació, execució i avaluació dels processos de participació. Participació ciutadana en el procediment d'elaboració de normativa.
 2. Impuls del govern obert dins la Generalitat de Catalunya. Eines de govern obert a l'abast dels ciutadans. Òrgans de coordinació, impuls i control.
 3. El Pla de Govern com a eina de planificació. Eixos principals. Planificació estratègica. Planificació operativa. Plans departamentals i plans sectorials: definició i característiques.
 4. Pressupostos orientats a resultats. Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
 5. L'Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món. Anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en el context català: diagnosi i reptes.
 6. Avaluació de polítiques públiques. Tipologia d'avaluacions. Avaluació ex ante, intermèdia i ex post. Metodologia qualitativa en l'avaluació de les polítiques públiques.
 7. Avaluació econòmica de polítiques públiques. Regulació de l'avaluació econòmica de les polítiques públiques a la Generalitat de Catalunya. La taxa de descompte social. La monetització. L'informe d'impacte econòmic i social.
 8. Avaluació de l'impacte normatiu. La simplificació i reducció de càrregues administratives.

  2. Serveis públics

 9. Valors dels serveis públics. Elements d'una infraestructura ètica: de foment, i d'avaluació i control. Serveis públics orientats a la ciutadania.
 10. Qualitat dels serveis públics. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l'organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.
 11. Cartes de serveis a l'Administració de la Generalitat. Metodologia d'elaboració de cartes de serveis. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia de mesures. Validació d'indicadors.
 12. La direcció en l'organització. Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.
 13. La presa de decisions. L'anàlisi de problemes. L'anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.
 14. Projectes: concepte, classes i principis bàsics. Organització i planificació de projectes. Diagrama de Gantt. Funcions i responsabilitats. Planificació i gestió de recursos. Anàlisi de viabilitat.
 15. Els processos per a la producció de serveis. Disseny de processos. Simplificació i millora de processos. Descripció i representació gràfica del procés.

  3. Administració digital

 16. Competències digitals: cultura, participació i civisme digital; tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu; navegació i comunicació en el món digital.
 17. La informació en el món digital. Arquitectura de la informació. Informació falsa. Avaluació de les fonts d'informació. Cerca d'informació col·laborativa. Ús de la informació. Infoxicació. Propietat intel·lectual i drets d'autor.
 18. Comunicació de la informació. Llenguatges, suports i canals de comunicació. Estratègia de comunicació. La comunicació a l'Administració pública.
 19. El treball en xarxa i el treball col·laboratiu. La gestió del coneixement. L'aprenentatge col·laboratiu. Les noves agrupacions organitzatives: comunitats de pràctica i innovació, grups ad hoc i xarxes socials. Innovació: eines i metodologies per incentivar la creativitat. Innovació oberta. Innovació a l'Administració.
 20. El model d'atenció ciutadana. Portals d'accés del ciutadà. La carpeta del ciutadà. Els formularis. La petició genèrica. El model d'atenció empresarial. El portal d'accés de l'empresa. La Finestreta única empresarial.
 21. La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació interadministrativa. El Catàleg de dades i documents electrònics.
 22. Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

  4. Recursos humans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

 23. Òrgans competents en matèria de personal. Atribució de competències als departaments en matèria de funció pública. Estructura organitzativa. Relació de llocs de treball. Mesures i instruments de racionalització.
 24. Selecció del personal funcionari i laboral. Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea. Promoció interna. Integració.
 25. Condicions de treball: jornada i horaris. Mesures de conciliació. Permisos i llicències. La incapacitat temporal.
 26. Situacions administratives del personal funcionari i laboral. Reingrés al servei actiu. Responsabilitat per la gestió dels serveis i responsabilitat disciplinària.
 27. Provisió de llocs de treball de personal funcionari i laboral. Mobilitat del personal. Remoció i fi de la relació de servei del personal.
 28. Retribucions del personal funcionari i laboral. Indemnitzacions per raó del servei.
 29. La Seguretat Social. La modalitat contributiva i no contributiva de la Seguretat Social. El règim general i els règims especials. L'acció protectora de la Seguretat Social.
 30. Col·lectius específics. Personal eventual. Personal directiu. Personal interí i temporal.
 31. Drets de representació col·lectiva. Meses de negociació i òrgans de representació. Acords, pactes i convenis. Dret de vaga. Conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat.
 32. Competències en matèria de seguretat i salut en el treball. Els serveis de prevenció de riscos laborals: els delegats de prevenció, i el comitè de seguretat i salut laboral. Prevenció en matèria d'assetjament sexual i psicològic en el treball.

  5. Contractació pública i activitat subvencional

 33. Objecte i àmbit d'aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos.
 34. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.
 35. L'organització administrativa per a la gestió de la contractació. Els òrgans competents en matèria de contractació: òrgans de contractació, d'assistència i consultius. Gestió de la publicitat contractual per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
 36. El perfil de contractant. Capacitat i solvència de l'empresari.
 37. La preparació dels contractes: l'expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques.
 38. Els procediments d'adjudicació dels contractes. La invalidesa dels contractes. El recurs especial en matèria de contractació. La selecció del contractista i l'adjudicació dels contractes.
 39. Les modificacions contractuals. Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.
 40. L'activitat subvencional de les administracions públiques. Procediments de concessió. Reintegrament i control. Infraccions i sancions. Subvencions finançades amb càrrec a fons de la Unió Europea. Ajuts.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
21-09-2019 S de 09:00 a 14:00 187 € /mes Inscribirme

OnLine

Part general

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 6 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 386€

2° Plazo: 258€

644 €
PAGOS A PLAZOS

Octubre-2019: 386€

Noviembre-2019: 258€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs de 9 mesos amb pagament en dos terminis.

Plazos:

1° Plazo: 451€

2° Plazo: 301€

752 €
PAGOS A PLAZOS

Octubre-2019: 451€

Diciembre-2019: 301€

Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 270 días
677 € Inscribirme
PART GENERAL (60 TEMES). Curs amb pagament al comptat. 10 per cent de descompte ja inclòs en el preu.
Duración: 180 días
579 € Inscribirme

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos Superior Generalitat de Catalunya (Ámbit General)

 • Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  44€
 • Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 3 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  44€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  46€
 • Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  44€
 • Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció general) de la Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior Part Especifica (opció gener...

  46€
 • Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior, Part comuna a totes les opcions. Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris i Competències professionals Cos Superior...

  40€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 31€ 277€
antes 308€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.