Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Tècnic-a Superior en Arxivística Ajuntament de Barcelona

Administración General

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Tècnic-a Superior en Arxivística Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Llicenciat o equivalent. Veure requisitos
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
03-01-2017 | DOGC | Más información
Plazas50 plazas
Turno libre50

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 02-03-2017 hasta 21-03-2017
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol•licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai "ajuntament.barcelona.cat" i, posteriorment, entrant a l'apartat "oferta pública" situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d ´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.

Tareas

Funcions bàsiques:
 • Desenvolupar treballs tècnics i estudis de la seva especialitat, sobre les matèries que li siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis.
 • Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb la normativa o els procediments establerts.
 • Prestar serveis directes ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de les competències de l'òrgan on presten els seus serveis.
 • Assessorar i donar suport a altres tècnics, en el marc de les Competències i recursos de l'òrgan on presten servei.
 • Exercir l'actuació inspectora, si correspon a l'òrgan on presten els seus serveis.

Aquest tipus de tècnic actua en un àmbit tàctic i amb component tècnic, realitzant tasques complexes de caràcter tècnic, integrades dins de processos definits, requerint de coneixement de la relació entre diferents processos del seu àmbit funcional o família professional.

Requereixen d'un coneixement en un camp tècnic, científic o especialitzat.

Requisitos

Titulació

Llicenciatura o grau universitari en Història, Geografia, Humanitats, Filosofia, Filosofia i Lletres, Dret, Documentació, Informació i Documentació, Enginyeria Informàtica, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Ciències de la Informació, Ciències de l'Educació o equivalents.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-04-2017
Fecha reclamacionesdesde 12-04-2017 hasta 27-04-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación16-05-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova (tests aptitudinals)
4a prova (test de coneixements professionals)
prova de català
10-06-2017
10-06-2017
27-06-2017

Resoluciones del tribunal

DOGC 02/06/2017: Modificació Tribunal

Observaciones

DOGC 03/01/2017: Convocatòria

DOGC 01/03/2017: Modificació de les bases de la convocatòria. Procedir novament a l'obertura d'un termini de presentació de sol•licituds 

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori assenyalades als punts 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, coneixements de llengua catalana, coneixements de llengua castellana i valoració de les competències professionals, respectivament).

Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel•lectuals de les persones aspirants.

Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 10 punts.

La puntuació mínima per superar-la serà de 5 punts tenint en compte el disposat a l'anterior paràgraf.

Solament per les persones que hagin manifestat en el seu currículum vitae l'interès també per l'àrea funcional medieval i moderna, aquestes hauran de realitzar:
Una prova pràctica que consistirà en la transcripció paleogràfica d'un document i l'elaboració d'un regest sobre el seu contingut.
Aquesta prova pràctica s'avaluarà només en el supòsit de que la persona aspirant hagi superat la primera prova (tests aptitudinals).

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • La primera part avaluarà:
  - El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules.
  - Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

Quarta prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció de la qualificació obtinguda a la primera prova.

Un cop ordenades, només passaran a fer la 4a prova les 125 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 125, passaran a la 4a prova totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de competències i/o de personalitat i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, que són les que tot seguit es detallen:

 • Compromís professional
 • Treball en equip
 • Orientació a servei públic
 • Pensament analític
 • Recerca d'informació i actualització de coneixement
 • Flexibilitat i obertura al canvi.
 • Autoconfiança
 • Rigor i organització

Aquesta prova és obligatòria, té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 2,5 punts.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.