Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Gestor-ora Administració General Ajuntament de Barcelona

Administración General

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Gestor-ora Administració General Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Grado o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
03-01-2017 | DOGC | Más información
Plazas200 plazas
Turno libre200

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 04-01-2017 hasta 23-01-2017
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol•licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://www.barcelona.cat, clicant l'espai "ajuntament.barcelona.cat" i, posteriorment, entrant a l'apartat "oferta pública" situat a la capçalera d'aquest espai. Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1 d ´octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En aquest cas, i per tal de poder participar, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen amb tots els requisits de la convocatòria.

Tareas

Funcions bàsiques:
 • Prestar serveis directes als ciutadans i/o usuaris de la Corporació Municipal determinant mesures i mobilitzant els recursos disponibles, en el marc de les competències de l'òrgan on presten els seus serveis.
 • Executar treballs tècnics de la seva especialitat, sobre les matèries que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis.
 • Redactar informes, dictàmens o propostes de resolució que siguin competència de l'òrgan on presten els seus serveis, d'acord amb la normativa o els procediments establerts.
 • Exercir l'actuació inspectora, si correspon a l'òrgan on presten els seus serveis.

Aquest tipus de tècnic actua en un pla operatiu, interpretant els procediments de cara a resoldre els problemes dins de normes o marcs establerts.

Requereixen d'un coneixement ampli i especialitzat de mètodes, tècniques i processos. Les tasques d'aquest lloc de treball es desenvolupen habitualment dins d'un marc estandarditzat.

Disposen de llibertat per planificar i organitzar el seu temps.

Requereixen de la capacitat de comunicació i influència necessària per interactuar amb la ciutadania o amb personal de la Corporació Municipal influint-los i donant-los servei en el seu àmbit de competència.

Lista de admitidos y excluídos

DefinitivaFecha publicación07-03-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a prova
1a part - 4a prova
2a prova
3a prova
2 part - 4a prova (a partir de)
08-04-2017
08-04-2017
04-05-2017
05-05-2017
22-05-2017

El procés constarà d'una única fase selectiva que estarà formada per quatre proves de caràcter obligatori i eliminatori assenyalades als punts 9.1, 9.2, 9.3 i 9.4 d'aquesta convocatòria (tests aptitudinals, coneixements de llengua catalana, coneixements de llengua castellana i valoració de les competències professionals, respectivament).

Primera prova. Tests aptitudinals (obligatoris i eliminatoris)

Consistirà en l'administració d'una bateria de tests aptitudinals adreçats a valorar les capacitats intel•lectuals de les persones aspirants.

Cadascun dels tests realitzats serà valorat entre 0 i 10 punts, essent la nota final la mitjana de la puntuació aconseguida en el conjunt dels test. En aquest sentit, per accedir al càlcul de la mitjana, la persona aspirant haurà d'obtenir una valoració igual o superior als 5 punts en cadascun dels test; en cas contrari, restarà exclosa del procés de selecció.

Segona prova. Coneixements de llengua catalana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 5 d'aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • La primera part avaluarà:
  - El domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules.
  - Els coneixements pràctics de llengua catalana, donant resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • La segona part avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

Tercera prova. Prova de coneixements de llengua castellana (obligatòria i eliminatòria)

Restaran exemptes de la realització d'aquesta prova les persones aspirants que acreditin documentalment, en el termini i forma correcte, acomplir alguna de les condicions establertes en el punt 6 d'aquesta convocatòria.

La prova es dividirà en dues parts que consistiran en la realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part), i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi la Comissió de selecció (segona part).

El temps per a la realització d'aquesta prova no serà superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.

Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes darreres eliminades del procés selectiu.

Quarta prova. Valoració de les competències professionals (obligatòria i eliminatòria)

Les persones aspirants que hagin superat les tres proves anteriors, seran ordenades de major a menor puntuació en funció de la qualificació obtinguda a la primera prova.

Un cop ordenades, només passaran a fer la 4a prova les 500 persones aspirants millor classificades. En cas d'empat de puntuació a la posició 500, passaran a la 4a prova totes aquelles persones empatades amb aquesta puntuació.

La prova consistirà en l'avaluació, mitjançant l'administració d'un test de competències i/o de personalitat i la realització d'una entrevista individualitzada, de les competències professionals considerades pròpies de la categoria objecte de la convocatòria, que són les que tot seguit es detallen:

 • Compromís professional
 • Treball en equip
 • Orientació a servei públic
 • Pensament analític
 • Recerca d'informació i actualització de coneixement
 • Flexibilitat i obertura al canvi.
 • Rigor i organització
 • Comunicació i influència

Aquesta prova és obligatòria, té caràcter eliminatori i es qualificarà fins a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la serà de 2,5 punts.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=770593&type=01&language=ca_ES
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.