Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Diputació de Girona

Administración General

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Diputació de Girona
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
21-08-2017 | BOP | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 22-08-2017 hasta 12-09-2017
Información solicitudes

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat, disponible al departament de Recursos Humans de la Diputació, o bé a l'adreça web www.ddgi.cat (oficina virtual > oferta d'ocupació), al Registre General de la Diputació, en el termini de 20 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de Província de Girona.

Caldrà que els candidats acreditin documentalment, dins del termini de presentació de sol·licituds, els requisits per participarhi establerts a la base 3a. En concret, hauran d'adjuntar a la instància:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o de la nacionalitat que es tingui.
 • Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria.

Els aspirants que no hagin presentat la documentació anterior dins del termini de presentació de sol·licituds (o dins del termini per subsanar la sol·licitud que preveu la base 5a) quedaran exclosos del procés de selecció. Addicionalment, els aspirants podran presentar juntament amb la sol·licitud de participació la documentació que s'indica a continuació:

 • Acreditació del nivell de suficiència (C) de llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de llengua en aquest moment, caldrà que l'aspirant podrà superi la prova de coneixements de català prevista a la base setena per poder participar en el procés de selecció.
 • Acreditació d'estar en possessió del certificat ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, i de nivell superior de llengua catalana o de coneixements específics de llengua catalana, als efectes d'obtenir la puntuació que preveu la base 8.2.

D'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms, aquest procés de selecció està exempt de pagar una taxa d'examen.

Requisitos

Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell C

El procediment constarà, en primer lloc, d'una prova pràctica, amb caràcter eliminatori, que serà realitzat de forma escrita, durant el termini de temps que determini el tribunal qualificador.

Aquesta prova de coneixements tindrà per finalitat valorar la capacitat dels aspirants d'aplicar els coneixements requerits en les situacions de la pràctica laboral, i en especial, es valorarà la capacitat analítica, el raonament dels aspirants per utilitzar els coneixements teòrics per resoldre situacions pròpies del seu lloc de treball, la capacitat de síntesi i la qualitat de l'expressió i presentació del cas.

La prova pràctica constarà de dues parts.

La primera part consistirà en resoldre diversos supòsits pràctics plantejats pel tribunal qualificador.

Els coneixements als quals faran referència els casos pràctics són els que s'indiquen a continuació:

 • Bloc general: Règim local i procediment administratiu. Entitats locals que integren el règim local de Catalunya, en especial la província. Organització municipal bàsica. Nocions de procediment administratiu comú i revisió dels actes administratius. Potestat sancionadora. Funció pública i resta d'empleats públics.
 • Bloc de subvencions: Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona es pot consultar al web: http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/oficina_virtual/ordenança-subvencions.pdf
 • Bloc econòmic: Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals. Modificacions de crèdit. Fases d'execució del pressupost d'ingressos i despeses.
 • Bloc de contractació i patrimoni: La contractació pública i el patrimoni dels ens locals.
 • Classificació dels contractes del sector públic. Selecció dels contractistes: distinció dels diferents procediments d'adjudicació. El règim del patrimoni de les administracions públiques.

Aquesta primera part puntuarà entre un mínim de 0 punts, i un màxim de 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirant que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts tindran la qualificació de "no apte/a" i seran eliminats del procés selectiu.

La segona part de la prova pràctica, que també es realitzarà per escrit, consistirà en elaborar un o diversos documents administratius, d'acord amb les instruccions que faciliti el tribunal qualificador.

Aquesta segona part puntuarà entre un mínim de 0 punts, i un màxim de 10 punts, i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirant que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts tindran la qualificació de "no apte/a" i seran eliminats del procés selectiu.

Els aspirants que superin les dues parts de la prova pràctica, seran convocats per realitzar una prova eliminatòria d'habilitats en l'ús de les eines informàtiques, amb ordinador, que consistirà en resoldre diversos casos pràctics sobre els programes Microsoft Office Excel i Microsoft Office Word.

La puntuació del tribunal qualificador s'assignarà entre un mínim de 0 punts, i un màxim de 10 punts. Els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts quedaran eliminats del procés de selecció, i no passaran a la fase de concurs.

Atès que el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació és transversal i necessari, sigui quina sigui la funció que hom desenvolupa a les organitzacions, els aspirants que acreditin que estan en possessió del certificat ACTIC, de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, obtindran una puntuació addicional a la prova de coneixements, d'acord amb el barem següent:

 • ACTIC, nivell avançat: 1 punt
 • ACTIC, nivell mitjà: 0,75 punts
 • ACTIC, nivell bàsic: 0,25 punts

Els coneixements oficials de llengua catalana que acreditin els aspirants també comportaran una puntuació addicional a la prova de coneixements, d'acord amb el barem següent:

 • Certificat de nivell superior de català (D/C2): 0,5 punt
 • Certificat de coneixements específics de llengua catalana (G/K/J, etc.): 0,25 punts cadascun (amb un màxim d'1 punt)

La puntuació final que determinarà l'ordre de prelació a la borsa de treball s'obtindrà de la suma de la puntuació assolida a les dues proves (sempre que aquestes superin la puntuació mínima exigida) i la puntuació obtinguda pel certificat ACTIC i pels coneixements específics de llengua catalana, si escau.

Els coneixements als quals faran referència els casos pràctics són els que s'indiquen a continuació:

 • Bloc general: Règim local i procediment administratiu. Entitats locals que integren el règim local de Catalunya, en especial la província. Organització municipal bàsica. Nocions de procediment administratiu comú i revisió dels actes administratius. Potestat sancionadora. Funció pública i resta d'empleats públics.
 • Bloc de subvencions: Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona. L'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona es pot consultar al web: http://www.ddgi.cat/ddgi/docNivell/oficina_virtual/ordenança-subvencions.pdf
 • Bloc econòmic: Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals. Modificacions de crèdit. Fases d'execució del pressupost d'ingressos i despeses.
 • Bloc de contractació i patrimoni: La contractació pública i el patrimoni dels ens locals.
 • Classificació dels contractes del sector públic. Selecció dels contractistes: distinció dels diferents procediments d'adjudicació. El règim del patrimoni de les administracions públiques.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.