Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Diputació de Barcelona

 

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapti a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes per Videoconferències i Curs Online 

Funcions bàsiques:

 • Donar recolzament administratiu en la tramitació dels expedients del seu àmbit de treball, realitzant tasques concretes del procediment, d’acord amb les instruccions rebudes i els models i circuits establerts.
 • Elaborar decrets, dictàmens, oficis i altres documents administratius aplicant els models documentals que se li indiquin.
 • Fer-se càrrec de les activitats de suport general a la unitat d’adscripció (petites compres de material, justificació de tiquets, recollir el quadre de vacances, sol·licitar i reservar sales o vehicles, demanar material o programari, etc.), així com realitzar tasques de suport als tècnics del seu àmbit de referència.
 • Col·laborar mitjançant la realització de les tasques de suport administratiu i recolzament als responsables dels projectes que es realitzen des de l’àmbit d’adscripció (consultar dades concretes, ordenar documentació, introduir i tabular dades, enviar documentació i correspondència, transcriure documents o actes de reunions, etc.).
 • Efectuar recerques d’informació i dur a terme les tasques de consulta i obtenció de dades als sistemes d’informació corresponents, fer l’actualització i mecanització de dades, etc., en base a les instruccions rebudes.
 • Col·laborar en l’elaboració i recopilació d’indicadors d’activitat i altra informació per a l’edició de materials de difusió (memòria corporativa, informes de gestió, quadres de comandament, etc.).
 • Realitzar el registre, classificació, arxiu i inventari de documents, fer la còpia i transcripció de documents, així com vetllar pel manteniment i actualització de l’arxiu o fons documental.
 • Dur el control dels productes i/o materials del seu àmbit d’adscripció (fer la rebuda, ordenació, manipulació, emmagatzematge...).
 • Assistir i participar en els actes públics, comissions, jornades, congressos, exposicions, fires, reunions o grups de treball als quals estigui designat assumint el rol que li sigui requerit, així com col·laborar en la preparació d’activitats organitzades per l’àmbit d’adscripció (gestionar inscripcions i matriculacions, adequar espais, instal·lar aparells i/o instruments, muntar i desmuntar aparadors, reservar hotels o desplaçaments, preparar material o documentació, etc.).
 • Donar suport a la tramitació dels expedients de contractació mitjançant la realització de les tasques de suport administratiu i recolzament als responsables administratius i tècnics del procés (reunir, ordenar, inventariar i classificar documentació, enviar documentació i correspondència, introduir informació als sistemes d’informació corresponents, etc.).
 • Donar suport als processos de gestió de recursos humans de l’àmbit d’adscripció mitjançant la realització de les tasques de suport administratiu i recolzament als responsables administratius i tècnics corresponents (preparar documentació, mecanitzar dades als sistemes d’informació corresponents,...).
 • Donar suport a la tramitació dels processos relacionats amb la gestió comptable, pressupostària, patrimonial i de tresoreria mitjançant la realització de les tasques de suport administratiu i recolzament als responsables administratius i tècnics del procés (realitzar cobraments i pagaments, fer l’arqueig de caixa, realitzar les tramitacions administratives relacionades amb operacions comptables amb el suport de documents normalitzats,...).
 • Realitzar altres treballs complementaris que permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.
 • Fer ús de les eines i aplicacions informàtiques disponibles per al desenvolupament de les funcions assignades.
 • Mantenir contactes amb tercers, sol·licitant o oferint informació sobre qüestions relacionades amb els serveis que es presten a la seva unitat organitzativa, així com atendre visites i trucades telefòniques, responent aquelles consultes per a les que està facultat.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb l’activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts per la corporació i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:

 • 1a fase: acreditació de coneixements de català i castellà
 • 2a fase: prova teòrico-pràctica
 • 3a fase: valoració de mèrits

Acreditació de coneixements de català i castellà

Per a poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements corresponents al certificat de nivell de suficiència de català (C1) d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que la normativa vigent reconeix com a equivalents.

No obstant això, estan exempts de fer la prova de català els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona en què s’hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la d’un país on l’espanyol sigui llengua oficial, han d’acreditar el coneixement del castellà mitjançant la realització d’una prova en què es comprovarà que posseeixen un nivell adient de comprensió i expressió oral i escrita d’aquesta llengua, en tot cas ajustat al contingut funcional del lloc de treball a desenvolupar. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

Prova teòrico-pràctica

Es convocarà els aspirants declarats aptes en la fase anterior a una prova teòrico-pràctica, la qual té per objectiu valorar el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i que es basarà en el temari següent:

I ELS ACTES ADMINISTRATIUS. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat.

II. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Els interessats. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recurs contenciós-administratiu.

III. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. L’administració electrònica.

IV. LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Obligació del seu compliment.

V. ELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS LOCALS. Concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.

VI. CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministraments, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l’empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

VII. LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL. El personal al servei de l’Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L’ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.

VIII. LA PROVÍNCIA I EL MUNICIPI. Organització provincial i competències. Organització municipal i competències.

IX. FUNCIONAMENT I COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.

X. L’ARXIU. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d’entrada i sortida de documents.

XI. CONCEPTE I CONTINGUT DELS DOCUMENTS PROPIS DE L’ADMINISTRACIÓ: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

XII. ELS PRINCIPIS DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. Legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Transparència de l’activitat pública i accés a la informació.

XIII. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i assessorament.

XIV. ÚS I SUPORT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i l’aspirant ha d’obtenir un mínim del 50% de la valoració per poder ser proposat per l’òrgan seleccionador. La puntuació màxima a atorgar en aquesta fase és de 20 punts.

Valoració de mèrits

Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants que hagin superat les anteriors fases d’aquest procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de 0,50 punts/any en el sector privat i d’1 punt/any en qualsevol administració pública, fins a un màxim de 3 punts.

L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.

En el cas de treball com autònom/a, s’ha d’acreditar mitjançant còpia de l’alta censal de l’activitat i certificació de cotització al règim d’autònoms, acompanyada de la documentació justificativa de la concreta activitat realitzada.

b) Serveis efectius prestats a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms, consorcis o altres ens en què participa, per personal funcionari de carrera o personal interí d’aquesta Diputació, o bé com a personal laboral fix adscrit a la plantilla de la Diputació de Barcelona, o bé personal laboral fix subrogat de la Diputació de Barcelona, amb una valoració del desenvolupament adequada i sense cap informe desfavorable en el desenvolupament de les tasques, a raó de 0,50 punts/any, fins a un màxim de 3 punts.

c) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació adients al lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts.

Quant a cursos de formació, es valoraran preferentment els corresponents als àmbits de:

 • Planificació, organització i administració de recursos humans
 • Comptabilitat
 • Contractació
 • Gestió administrativa
 • Gestió de compres i magatzem
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió del pressupost
 • Gestió documental
 • Gestió patrimonial
 • Gestió de projectes i programes
 • Imatge i comunicació corporativa
 • Plans de formació - Relacions laborals
 • Suport audiovisual i multimèdia - Tractament i difusió de la informació
 • Ofimàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, etc., i altres aplicacions informàtiques pròpies del seu àmbit de treball

d) Altres mèrits específics d’aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 2 punts.

https://csd.diba.cat/#/serveis/2058/ca
https://csd.diba.cat/#/serveis/2058/ca

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Borsa Auxiliar Administratiu Diputació de Barcelona

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


129€

Compra ahora y aprovecha el descuento.
Llama al 617 109 109

Colección
completa

Compra toda la colección y ahórrate 18€


129€

Compra ahora y aprovecha el descuento.
Llama al 617 109 109


 • Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 1 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  33€
 • Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Temari 2 Auxiliars Administratius Corporacions ...

  32€
 • Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions Locals de Catalunya

  Qüestionaris Auxiliars Administratius Corporacions L...

  53€
 • Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de Barcelona

  Addenda Temari i qüestionari d' Auxiliars Diputació de ...

  29€


*Sin gastos de envío para compras superiores a 51€ (no aplica a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla).

EJERCICIOS

El procés selectiu es regirà per la modalitat de concurs i constarà d’aquestes fases:

 • 1a fase: acreditació de coneixements de català i castellà
 • 2a fase: prova teòrico-pràctica
 • 3a fase: valoració de mèrits

Acreditació de coneixements de català i castellà

Per a poder prendre part en aquesta convocatòria cal posseir els coneixements corresponents al certificat de nivell de suficiència de català (C1) d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que la normativa vigent reconeix com a equivalents.

No obstant això, estan exempts de fer la prova de català els aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a la Diputació de Barcelona en què s’hagi establert una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit en la corresponent convocatòria, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la d’un país on l’espanyol sigui llengua oficial, han d’acreditar el coneixement del castellà mitjançant la realització d’una prova en què es comprovarà que posseeixen un nivell adient de comprensió i expressió oral i escrita d’aquesta llengua, en tot cas ajustat al contingut funcional del lloc de treball a desenvolupar. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

Prova teòrico-pràctica

Es convocarà els aspirants declarats aptes en la fase anterior a una prova teòrico-pràctica, la qual té per objectiu valorar el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i que es basarà en el temari següent:

I ELS ACTES ADMINISTRATIUS. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Invalidesa dels actes: nul·litat i anul·labilitat.

II. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. Els interessats. L’expedient. Còmput de terminis. Fases del procediment: ordenació, instrucció, finalització i execució. Recursos administratius: alçada, potestatiu de reposició i extraordinari de revisió. El recurs contenciós-administratiu.

III. LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. L’administració electrònica.

IV. LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. Obligació del seu compliment.

V. ELS PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS LOCALS. Concepte, principis i estructura. Elaboració i aprovació del pressupost.

VI. CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: obres, concessió d’obres, concessió de serveis, subministraments, serveis. Parts en el contracte: òrgan de contractació, capacitat i solvència de l’empresari i successió del contractista. Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. Garanties exigibles. Actuacions relatives a la contractació de les administracions públiques: preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció dels contractes de les administracions públiques.

VII. LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL. El personal al servei de l’Administració local: funcionaris, personal eventual i personal laboral. L’ingrés a la funció pública. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari. La relació de serveis dels funcionaris públics locals. Drets i deures dels funcionaris locals. Sistema retributiu. Les situacions administratives.

VIII. LA PROVÍNCIA I EL MUNICIPI. Organització provincial i competències. Organització municipal i competències.

IX. FUNCIONAMENT I COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS. Convocatòria i ordre del dia. Règim de sessions i acords. Votacions. Actes i certificats dels acords.

X. L’ARXIU. Definició i funció de l’arxiu a l’Administració. Ordenació dels documents. Ordenació numèrica, cronològica i alfabètica. El registre d’entrada i sortida de documents.

XI. CONCEPTE I CONTINGUT DELS DOCUMENTS PROPIS DE L’ADMINISTRACIÓ: dictàmens, decrets, propostes de resolució, convenis, notificacions, informes, etc.

XII. ELS PRINCIPIS DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN. Legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions. Transparència de l’activitat pública i accés a la informació.

XIII. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Objectius que té plantejats en relació amb l’àmbit local. Principals polítiques d’assistència i assessorament.

XIV. ÚS I SUPORT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori, i l’aspirant ha d’obtenir un mínim del 50% de la valoració per poder ser proposat per l’òrgan seleccionador. La puntuació màxima a atorgar en aquesta fase és de 20 punts.

Valoració de mèrits

Consisteix en la valoració del currículum dels aspirants que hagin superat les anteriors fases d’aquest procés selectiu, d’acord amb el barem següent:

a) Experiència professional en l’exercici de funcions, coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic, amb les del lloc a proveir, a raó de 0,50 punts/any en el sector privat i d’1 punt/any en qualsevol administració pública, fins a un màxim de 3 punts.

L’experiència professional en altres administracions o empreses del sector públic o privat s’ha d’acreditar mitjançant l’aportació dels nomenaments, contractes de treball o fulls de nòmina acompanyats del certificat de vida laboral expedit per la Seguretat Social.

En el cas de treball com autònom/a, s’ha d’acreditar mitjançant còpia de l’alta censal de l’activitat i certificació de cotització al règim d’autònoms, acompanyada de la documentació justificativa de la concreta activitat realitzada.

b) Serveis efectius prestats a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms, consorcis o altres ens en què participa, per personal funcionari de carrera o personal interí d’aquesta Diputació, o bé com a personal laboral fix adscrit a la plantilla de la Diputació de Barcelona, o bé personal laboral fix subrogat de la Diputació de Barcelona, amb una valoració del desenvolupament adequada i sense cap informe desfavorable en el desenvolupament de les tasques, a raó de 0,50 punts/any, fins a un màxim de 3 punts.

c) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació adients al lloc a proveir, fins a un màxim de 2 punts.

Quant a cursos de formació, es valoraran preferentment els corresponents als àmbits de:

 • Planificació, organització i administració de recursos humans
 • Comptabilitat
 • Contractació
 • Gestió administrativa
 • Gestió de compres i magatzem
 • Gestió de tresoreria
 • Gestió del pressupost
 • Gestió documental
 • Gestió patrimonial
 • Gestió de projectes i programes
 • Imatge i comunicació corporativa
 • Plans de formació - Relacions laborals
 • Suport audiovisual i multimèdia - Tractament i difusió de la informació
 • Ofimàtica a nivell d’usuari: processador de textos, base de dades, full de càlcul, etc., i altres aplicacions informàtiques pròpies del seu àmbit de treball

d) Altres mèrits específics d’aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 2 punts.

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Auxiliar Administratiu Diputació de Barcelona
Organismo
Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Interino/Laboral Temporal
Año
2019
Titulación requerida
Graduado ESO o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
10-12-2019 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria28-11-2019 | BOP | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 28-11-2019 hasta 24-12-2019
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

Els interessats poden formalitzar la sol·licitud per via electrònica (forma preferent) o presentant, degudament emplenat i signat, el corresponent formulari normalitzat en paper, des de l’endemà de la data d’aquesta convocatòria fins a 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 • Per via electrònica. Els interessats poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través del portal Tràmits i serveis de la ciutadania dins la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, apartat Recursos Humans).
 • Presencialment. Els interessats poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores, al Registre General de la Diputació, rambla de Catalunya, 126, planta baixa.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test