Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

Administración General

Període de sol·licituds

De conformitat amb el RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, resta suspès el termini de presentació de sol·licituds fins que perduri la vigència d'aquesta norma.

Información Básica

Oposición
Borsa de Treball Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Laboral
Año
2020
Titulación requerida
Bachiller o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-02-2020 | BOP | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 24-02-2020 hasta 05-06-2020
Información solicitudes

El termini de presentació d'instàncies inicial era des del 24 de febrer fins al 20 de març de 2020, però amb la declaració de l'estat d'alarma, es va suspendre el termini de presentació d'instàncies. El termini es reprèn el dia 1 de juny finalitzant el següent dia 5.

Tareas

 • Tramitar els expedients i fa un seguiment dels mateixos
 • Redactar documents de caràcter administratiu (resolucions, notificacions, entre d’altres) amb autonomia
 • Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col·laboració amb altres organismes i institucions.
 • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin. Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari Realitzar bases de dades i registres estadístics
 • Fer un recull i selecciona les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu superior jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei.Recopilar els antecedents documentals i obté la informació necessària per a l’execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
 • Digitalitzar, arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.

Requisitos

 • Nivell de català exigit: C1 (antic C)
 • Coneixements d’informàtica: nivell mitjà ACTIC/COMPETIC o equivalent

El procés de selecció constarà de dues fases:

FASE DE CONEIXEMENTS:

Prova de llengua catalana nivell C1

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori, nivell C1, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Estan exempts de realitzar la prova esmentada els aspirants que aportin certificat del nivell C1 o la documentació acreditativa a què fa referència la base setena, o que hagin superat aquesta prova anteriorment, en els termes que estableix la mateixa base setena.

Prova teòrica de coneixements

Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes, amb respostes alternatives (tipus test), relaciones amb el programa del temari que s’indica en l’apartat B. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar les preguntes i no podran utilitzar cap material de suport. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts, a raó de 0,30 punts per pregunta encertada. Les respostes errònies i no contestades no descomptaran.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 6 punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la prova següent.

Prova pràctica:

Consistirà en desenvolupar, per escrit, de caràcter pràctic durant un període màxim de dos hores, dos exercicis:

 • desenvolupar un supòsit pràctic a escollir entre dos, relacionats amb el programa annex. (fins a 7 punts)
 • elaborar per escrit un document administratiu, entre dos a escollir, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal qualificador. La Diputació de Girona ha editat formularis sobre documentació administrativa en el seu Llibre d’estil de la Diputació de Girona, disponible al web http://www.ddgi.cat/llibreEstil/faces/seccio.xhtm?punt=164 . (fins a 5 punts)

La puntuació màxima d’aquesta prova pràctica és de 12 punts i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 6 punts entre ambdós exercicis, seran eliminats del procés selectiu.

Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició. Els aspirants disposaran d’un temps màxim de 90 minuts per realitzar aquesta prova i no podran utilitzar cap material de suport.

Prova de competències TICInclou coneixements de tractament de la informació escrita, numèrica, de dades i presentació de continguts.

Aquesta prova es realitzarà amb suport informàtic i la seva durada màxima serà de 45 minuts. Aquesta prova es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

Resten exemptes d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin el nivell mitjà d’ACTIC o COMPETIC o equivalent.

Qualificació final de la fase de coneixements

Serà la suma de les puntuacions obtingudes en la prova teòrica i en la prova pràctica, tenint en compte que tant la prova de llengua catalana com la de competències TIC s’han de superar amb la qualificació d’apte/a.

Els aspirants seran convocats per a cada exercici en una crida única i seran declarats exclosos aquells que no compareguin, llevat de casos de força major. Aquests casos hauran de ser justificats i lliurement apreciats pel Tribunal.

FASE DE CONCURS DE MÈRITS

Barem de mèrits:

 • 1)Experiència professional (fins a un màxim de 4 punts)
 • 2)Formació i perfeccionament (fins a un màxim de 4 punts).
 • 3)Altres titulacions acadèmiques (fins a un màxim de 2 punts).
 • 4) Altres mèrits específics adequats al lloc convocat (fins un màxim de 2 punts)
  • Coneixements oficials de llengua catalana
  • Coneixements acreditats d’idiomes oficials de la Unió Europea

TEMARI

 1. La Constitució Espanyola. Drets fonamentals i llibertats públiques.
 2. L’organització dels poders de l’Estat a la Constitució espanyola de 1978.
 3. L’administració pública: concepte i principis d’actuació.
 4. L’acte administratiu: concepte, elements i eficàcia.
 5. El procediment administratiu: principis, fases i terminis. Silenci administratiu
 6. Els recursos administratius.
 7. L’organització local a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 8. Principis bàsics de la Llei de Contractes del sector públic. Preparació i adjudicació dels contractes
 9. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets i deures. Situacions administratives
 10. Concepte, formació i aprovació del pressupost de les entitats locals.
 11. Les modificacions de crèdit: concepte i classes.
 12. Estructura pressupostària de les entitats locals. Les fases d’execució del pressupost d’ingressos i despeses
 13. Els tributs: Concepte, finalitats i classes. Fet imposable. No subjecció i exempció. Meritació. Prescripció.
 14. Els obligats tributaris. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent. Successors. Responsables solidaris i subsidiaris. Representació. Domicili fiscal.
 15. Elements de quantificació de l’obligació tributària principal. Base imposable: concepte, mètodes de determinació. Base liquidable. Quota tributària. Deute tributari. Les liquidacions tributàries.
 16. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Extinció dels deutes: El pagament i altres formes d’extinció. Obligats al pagament. Ajornaments i fraccionaments.
 17. La recaptació en període executiu. Procediment de constrenyiment. Caràcter del procediment. Fases: iniciació, embargament de béns i drets, la subhasta, la venda directa i finalització del procediment.
 18. L’impost sobre béns immobles. L’impost sobre activitats econòmiques. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 19. Principis de la potestat sancionadora (Llei 40/2015, d’1 d’octubre)
 20. El procediment sancionador en matèria de trànsit (RD 6/2015, de 30 d’octubre) i el regulat a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Finalització. Recursos.

Principal legislació de referència:

 1. Constitució Espanyola de 1978
 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que aprova l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
 3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test