Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Borsa de Treball Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

Administración General

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés de selecció consta de una prova de coneixements i un concurs de mèrits.Les retribucions oscil·len al voltant de 20.351 € anuals

PREPARA'T AMB NOSALTRES

La nostra Metodologia en Classes Presencials

Datos básicos

Oposición
Borsa de Treball Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Laboral
Año
2017
Titulación requerida
Batxiller, BUP, FPII
Sueldo
20.351 € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
19-07-2017 | BOPG | Más información

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 20-07-2017 hasta 03-08-2017
Información solicitudes

Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model normalitzat, disponible a l'adreça web www.xalocgirona.cat (apartat Oferta de treball) al Registre general de XALOC (Av. Sant Francesc, 29 de Girona), en hores d'atenció al públic (de 9 a 14 hores). També es podrà presentar en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A la sol·licitud s'hi haurà d'acompanyar:

 • Fotocòpia del document nacional d'identitat o de la nacionalitat que es tingui
 • Fotocòpia de la titulació exigida per participar a la convocatòria Els aspirants que no hagin presentat la documentació anterior dins del termini de presentació de sol·licituds, quedaran exclosos del procés de selecció. Addicionalment, els aspirants podran presentar juntament amb la sol·licitud de participació la documentació que s'indica a continuació:
 • Acreditació del nivell de suficiència (C1) de llengua catalana. En cas que no es puguin acreditar els coneixements de llengua en aquest moment, caldrà que l'aspirant superi la prova de coneixements de català prevista en la base vuitena per poder participar en el procés de selecció.

La documentació acreditativa dels mèrits de l'aspirant per participar en la fase de concurs no ha de presentar-se en el moment de fer la sol·licitud de participació en el procés selectiu, sinó que un cop realitzada la prova de coneixements que es preveu en la convocatòria, s'obrirà un nou termini per presentar la documentació relativa als mèrits de la fase de concurs, exclusivament per als aspirants que hagin superat la prova de coneixements.

D'acord amb l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen per a les proves d'accés a les places convocades per la Diputació de Girona i els seus organismes autònoms, aquest procés de selecció està exempt de pagar una taxa d'examen.

Tareas

 • Transcriure i copiar documents
 • Realitzar treballs de mecanografia
 • Registrar, classificar i arxivar documents i correspondència
 • Atendre visites i trucades telefòniques
 • Realitzar treballs d'inventari
 • Comprovar i mecanitzar dades
 • Utilitzar diferents equips d'oficina d'acord amb les seves aplicacions
 • Tramitar i fer el seguiment dels expedients administratius que gestiona l'Organisme, d'acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Manejar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d'usuari per tal de donar resposta a les necessitats que es presentin
 • Mantenir actualitzat l'arxiu i les bases de dades informàtiques
 • Realitzar tasques de suport als tècnics de superior nivell que treballen en l'organisme
 • I, en general, totes aquelles tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisitos

Nivell de català C1

El procés de selecció constarà de varies fases: una prova de coneixements (fase 1ª) i un concurs de mèrits (fase 2ª).

Les persones que no superin la puntuació mínima establerta en la prova teòrica de coneixements (fase 1ª) no passaran a la segona fase de valoració dels mèrits i quedaran eliminades de la convocatòria. En la puntuació final de les dues fases, la puntuació obtinguda en la prova teòrica de coneixements serà reconvertida a una valoració sobre 10 punts, per tal que les dues fases tinguin el mateix valor.

Fase 1ª. Prova teòrica de coneixements

Consistirà en desenvolupar per escrit un qüestionari de 50 preguntes breus amb resposta alternativa (tipus test), relacionades amb el temari que s'indica en l'apartat B.

Els aspirants disposaran d'un temps màxim de 90 minuts per realitzar la prova i no podran utilitzar cap material de suport.

Aquesta prova, que té caràcter eliminatori, puntuarà sobre un màxim de 50 punts i per superar-la, caldrà obtenir un mínim de 25 punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la prova següent.

La qualificació de la prova serà la següent:

 • Per cada resposta encertada: 1 punt
 • Per cada resposta errònia: -0,25 punts
 • Per cada pregunta no contestada: 0 punts

Fase 2ª. Concurs de mèrits

Quan es publiquin al web de Xaloc (apartat Oferta de Treball) els resultats de la prova de coneixements anterior, es fixarà un nou termini d'almenys 5 dies hàbils per tal que els participants que han superar la fase eliminatòria de coneixements (fase 1ª) puguin presentar al Registre general de XALOC el currículum i la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen perquè siguin valorats en aquesta la fase de concurs.

La valoració dels mèrits es durà a terme d'acord amb la documentació acreditativa presentada pels aspirants i segons el barem que es detalla a continuació.

La puntuació obtinguda en la fase de concurs es sumarà a la puntuació obtinguda en les proves de coneixements i determinarà la puntuació final de la borsa de treball dels aspirants.

Barem de mèrits:

Els mèrits s'hauran d'acreditar mitjançant l'aportació dels corresponents diplomes o certificats.

 1. Experiència professional (fins a un màxim de 4 punts)

  Es valorarà l'experiència professional en el desenvolupament de funcions coincidents o similars amb el lloc a cobrir, en contingut professional i en nivell tècnic, a raó de 0,075 punt/mes a l'Administració local, de 0,050 punts/mes en altres Administracions, i de 0,025 punts/mes en l'àmbit privat.
  - El temps de serveis prestats simultàniament només es computa una vegada.
  - No es valoren els serveis prestats a les administracions públiques en qualitat de personal eventual de confiança o assessorament especial.
  - Són documents justificatius obligatoris:
  a) informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social;
  b) fotocòpies dels contractes de treball, rebut o nòmina o certificat acreditatiu de la naturalesa dels serveis prestats.

 2. Formació i perfeccionament (fins a un màxim de 2 punts)

  Es valora els cursos i seminaris de formació acreditats d'haver-los superat amb una prova qualificadora i directament relacionats amb les funcions a desenvolupar.

  Es puntuarà fins a un màxim d'1 punt, d'acord amb el barem següent:

  • Per cada curs de 10 a 30 hores : 0,10 punts
  • Per cada curs de 31 a 60 hores : 0,15 punts
  • Per cada curs de 61 a 100 hores : 0,20 punts
  • Per cada curs de més de 100 hores : 0,25 punts

  Els cursos i seminaris de formació amb certificat d'assistència directament relacionats amb les funcions a desenvolupar, es puntuen fins a un màxim d'1 punt, segons el barem següent:

  • Per cada curs de 10 a 30 hores ............0,05 punts
  • Per cada curs de més de 30 hores .......0,10 punts

  L'acreditació de la formació es realitzarà mitjançant fotocòpia de la certificació amb especificació de l'entitat organitzadora, denominació del curs i la seva durada en hores o en crèdits.
  No es valoren en aquest apartat els estudis acadèmics inacabats ni les assignatures considerades individualment.
  Tampoc es tindran en compte les activitats formatives inferiors a 10 hores i els cursos que hagin estat realitzats fa més de 10 anys.

 3. Altres titulacions acadèmiques (fins a un màxim de 3 punts)

  Es valorarà estar en possessió de titulació superior a la requerida per participar en aquest procés selectiu, sempre i quan aquesta titulació sigui rellevant per al lloc de treball, a criteri del tribunal qualificador, en funció dels coneixements requerits, competència i especialització.
  La formació puntuarà d'acord amb el barem següent:

  • Diplomatura - 0,85 punts
  • Graduat universitari - 1,00 punts
  • Llicenciatura - 1,25 punts
  • Postgrau universitari - 0,50 punts
  • Màster universitari 60 crèdits - 0,75 punts
  • Màster universitari 90 crèdits - 1,00 punts

  No es computaran els certificats de postgraus que estiguin inclosos en el programa d'estudis de màster si aquests ja han estat computats.

 4. Altres mèrits específics adequats al lloc convocat (fins màxim un 1 punt)

  Coneixements oficials de llengua catalana, segons el barem següent:
  - Certificat de nivell superior de català (D): 0,15
  - Certificat de coneixements específics de llengua catalana: 0,15 punts cadascun

  Certificat ACTIC: estar en possessió del certificat ACTIC de competències en tecnologies de la informació i la comunicació de la Generalitat de Catalunya, puntuarà d'acord amb el barem següent: (en cas de presentar més d'un certificat, puntuarà el certificat de nivell superior)
  - ACTIC, nivell avançat: 0,10 punts
  - ACTIC, nivell mitjà: 0,10 punts
  - ACTIC, nivell bàsic: 0,05 punts

  Estar en possessió de certificat de nivell B2.2 o superior (Marc Europeu Comú de Referència) d'una llengua estrangera que tingui caràcter oficial a la Unió Europea (fins un màxim de 0,50 punts).

TEMARI

 1. La Constitució Espanyola. Drets fonamentals i llibertats públiques.
 2. L'organització dels poders de l'Estat a la Constitució espanyola de 1978.
 3. L'administració pública: concepte i principis d'actuació.
 4. L'acte administratiu: concepte, elements i eficàcia.
 5. El procediment administratiu: principis, fases i terminis. Silenci administratiu
 6. Els recursos administratius.
 7. L'organització local a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya6.
 8. Principis bàsics de la Llei de Contractes del sector públic. Preparació i adjudicació dels contractes.
 9. El personal al servei de les entitats locals. Concepte i classes. Drets i deures. Situacions administratives
 10. Concepte, formació i aprovació del pressupost de les entitats locals.
 11. Les modificacions de crèdit: concepte i classes.
 12. Estructura pressupostària de les entitats locals. Les fases d'execució del pressupost d'ingressos i despeses
 13. Els tributs: Concepte, finalitats i classes. Fet imposable. No subjecció i exempció. Meritació. Prescripció.
 14. Els obligats tributaris. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent. Successors. Responsables solidaris i subsidiaris. Representació. Domicili fiscal.
 15. Elements de quantificació de l'obligació tributària principal. Base imposable: concepte, mètodes de determinació. Base liquidable. Quota tributària. Deute tributari. Les liquidacions tributàries.
 16. La recaptació en període voluntari. Terminis de pagament. Extinció dels deutes: El pagament i altres formes d'extinció. Obligats al pagament. Ajornaments i fraccionaments.
 17. La recaptació en període executiu. Procediment de constrenyiment. Caràcter del procediment. Fases: iniciació, embargament de béns i drets, la subhasta, la venda directa i finalització del procediment.
 18. L'impost sobre béns immobles. L'impost sobre activitats econòmiques. L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 19. Principis de la potestat sancionadora (Llei 40/2015, d'1 d'octubre)
 20. El procediment sancionador en matèria de trànsit (RD 6/2015, de 30 d'octubre) i el regulat a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Finalització. Recursos.

Principal legislació de referència:

 • Constitució Espanyola de 1978
 • Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, que aprova l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local
 • Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic
 • Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 • Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos
 • Ordre 3565/2008, de 23 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, Reglament General de Recaptació
 • RD 6/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial (Títol V).
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.