Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Gestió Tributària Diputació de Barcelona

Administración General

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Gestió Tributària Diputació de Barcelona
Organismo
Diputació de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-12-2017 | DOGC | Más información
Plazas144 plazas

Segon la convocatoria anterior

BASES GENERALS: Al BOP nº 22 del 25/01/2008 (pàg.17)

BASES ESPECÍFIQUES: Al BOP del 14/02/2011

El procediment de selecció serà el concurs-oposició lliure, que es regira per les bases generals.

FASE D'OPOSICIÓ

La fase d'oposició constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris, i una prova de llengua catalana també eliminatòria.

Primer exercici:

Consistirà en contestar, per escrit, i en un periode maxim d'una hora i quaranta minuts, un qüestionari de 100 preguntes, amb respostes alternatives, sobre el contingut del programa. Les preguntes erròniament contestades seran valorades negativament, d'acord amb el criteri que aprovi el tribunal, i que serà anunciat als aspirants un moment abans d'iniciar l'exercici.

L'exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per a superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Segon exercici:

Consistirà en la resolució d'un o diversos supòsits teorico-practics, d'acord amb el programa annex, que seran plantejats pel tribunal immediatament abans de començar l'exercici. El Tribunal plantejarà tres supòsits pràctics: un de contingut de gestió tributaria i/o administrativa, un de contingut de gestió cadastral i un de contingut de gestió recaptatoria. Es concedirà un termini inicial de quinze minuts perquè els aspirants puguin llegir els supòsits i escollir, moment a partir del qual començarà l'exercici i el còmput de temps del mateix.

El temps per a realitzar aquesta prova serà, com a màxim d'1 hora i mitja.

L'exercici es valorarà amb de 0 a 10 punts i per a superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Sense perjudici del caràcter eliminatori del primer i segon exercici, tots dos es podran realitzar en el mateix dia, la qual cosa si escau s'indicarà en el mateix anunci que aprovi la relació d'admesos i exclosos, si be als aspirants que no superin el primer exercici no els serà valorat el segon.

Dins de la fase d'oposició s'inclourà un tercer exercici o prova valorativa del nivell de llengua catalana dels aspirants, als quals se'ls requerirà acreditar un nivell de coneixements equivalent al nivell C de llengua catalana, previst en l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els titols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Politica Linguistica, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, de la Generalitat de Catalunya. L'acreditaria, valoració i qualificació d'apte o no apte s'efectuarà tot d'acord amb el que preveu la base general cinquena, apartat 2.1.2, de les Bases Generals reguladores dels processos selectius d'accés a la funció publica de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, aprovades per Decret de Presidència de 31 de desembre 2007, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona num. 22, de 25 de gener de 2008.

La qualificació de NO APTE suposarà l'exclusió definitiva de l'aspirant del procés de selecció. La relació d'admesos i exclosos indicarà els aspirants que, per complir els requisits d'acreditació de la referida Ordre, restaran exempts de realitzar aquest tercer exercici en ser ja considerats aptes.

FASE DE CONCURS:

Sols es valoraran els mèrits en fase de concurs d'aquells aspirants que hagin superat la fase d'oposició.
 • a) Experiència efectiva prestada en llocs de treball a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona objecte de la convocatòria, a raó de 0.075 punts per mes complert de serveis, fins un màxim de 5 punts.
 • b) Experiència efectiva prestada en llocs de treball a l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona diferents als que son objecte de la convocatòria, a raó de 0.010 punts per mes complert de serveis, fins un màxim de 3 punts. Els aspirants no podran obtenir una puntuació superior a 5.00 punts pel sumatori dels mèrits de la lletra a) i b).
 • c) Titulació. Per trobar-se en possessió d'una titulació superior a l'exigida en la base especifica segona, primer punt:
  • BUP, Formació Professional 2n.grau o equivalent segons els nous plans d'estudis: 0.20 punts.
  • Diplomatura Universitària: 0.50 punts.
  • Grau o Llicenciatura Universitària o superior: 0.75 punts.
  En el supòsit d'acreditament d'algun o de tots aquests títols, només es considerarà el de mes qualificació acadèmica.
 • d) Acreditació d'assistència i aprofitament a cursos o seminaris, no integrants de formació acadèmica oficial de nivell mitja o superior, o formació regalada oficial, sobre matèries vinculades de forma directa amb la gestió tributariarecaptacio local, gestió tributaria-cadastre o gestió administrativa local, expedides per entitats publiques docents o administracions publiques.
  • fins a 15 hores: 0.05 punts
  • de 16 a 25 hores: 0.10 punts
  • de 26 a 40 hores: 0.15 punts
  • de 41 a 60 hores: 0.20 punts
  • mes de 60 hores: 0.25 punts
  La puntuació màxima que es podrà assolir per aquest apartat es de 1.00 punts.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El nomenament com a funcionaris/aries en practiques i/o de carrera es realitzarà d'acord amb el que disposa la base setena de les Bases Generals, aprovades per Decret de Presidència de 31 de desembre de 2007, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona num. 22, de 25 de gener de 2008.

Segon la convocatoria anterior

BASES GENERALS: Al BOP nº 22 del 25/01/2008 (pàg.17)

BASES ESPECÍFIQUES: Al BOP del 14/02/2011

PART GENERAL

 1. L'organització constitucional a Espanya i autonòmica a Espanya. Els Estatuts d'Autonomia. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
 2. L'Administració local a Catalunya: l'organització municipal.
 3. La província a l'organització local espanyola. El regim provincial a Catalunya.
 4. L'administració local a Catalunya: l'organització comarcal i supramunicipal. Altres entitats que formen part de l'organització local a Catalunya.
 5. La Unió Europea. Funcionament i Institucions.
 6. La protecció de dades confidencials. La Llei reguladora de la protecció de dades dels ciutadans.
 7. La contractació administrativa publica.
 8. L'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. Normes bàsiques i estructura orgànica.

PART ESPECIAL

 1. El procediment administratiu. Drets i deures dels ciutadans. Drets i deures dels contribuents.
 2. Els ingressos de les Hisendes Locals: els impostos, les taxes i les contribucions especials. Els preus públics.
 3. El fet imposable. La base imposable. La base liquidable. La quota tributaria. El deute tributari.
 4. La gestió, liquidació, recaptació i inspecció dels tributs.
 5. Regim pressupostari i d'intervenció de les Entitats Locals.
 6. La regulació de la recaptació tributaria: el Reglament general de recaptació.
 7. El procediment de recaptació en via voluntària.
 8. El procediment de recaptació en via executiva: l'embargament de bens. Les actuacions prèvies a la subhasta i alienació de bens. L'alienació de bens. La subhasta de bens.
 9. El procediment de recaptació en via executiva: l'adjudicació de bens i els crèdits incobrables.
 10. El procediment de recaptació en via executiva: les derivacions de responsabilitat.
 11. La gestió del cadastre.

Auxiliars Gestió Tributària Diputació de Barcelona

 • Temari Auxiliar de Gestió Tributària Diputació de Barcelona

  Temari Auxiliar de Gestió Tributària Diputació de Barce...

  43€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 43€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.