Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius ICS. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius ICS. Promoció Interna
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2016
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-12-2016 | DOGC | Más información
Plazas191 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 23-12-2016 hasta 21-01-2017

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-03-2017
Fecha reclamacionesdesde 13-03-2017 hasta 24-03-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación28-04-2017
Más información Enlace

Ejercicios

Fase de concurso
Modificació del barem de mèrits (DOGC 16-07-2018)

Resoluciones del tribunal

DOGC 30/03/2017: Composició dels Tribunals

DOGC 18/05/2017: Modificació Tribunals

Observaciones

Es publica en el DOGC de 7 de desembre de 2016, Acord pel qual s'autoritza l'aprovació de convocatòries específiques de promoció interna i es modifica el Pla d'ordenació de recursos humans de l'Institut Català de la Salut per al període 2016-2020.

S'autoritza la convocatòria de les següents categories i places:

 • 187 places de Diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria
 • 57 places de Diplomat/ada sanitari/ària especialista d'infermeria obstètrica i ginecològica
 • 16 places de Diplomat/ada sanitari/ària de fisioteràpia
 • 19 places de Tècnic/a de grau superior sanitari/ària de laboratori diagnòstic clínic
 • 38 places de Tècnic/a superior de funció administrativa
 • 57 places de Tècnic/a de gestió de funció administrativa
 • 25 places de Treballador/a social
 • 191 places d'Auxiliar administratiu/iva
 • 124 places d'Administratiu/iva

CONVOCATÒRIES PROMOCIÓ INTERNA ICS

Categories a convocar:

 • Auxiliar administratiu
 • Administratiu
 • Tècnic de Gestió de la Funció Administrativa
 • Tècnic Superior de la Funció Administrativa
 • Fisioterapeutes
 • Llevadora
 • DUI
 • Treballadora Social
 • Tècnic Superior de Laboratori

Criteris per a poder presentar-se:

 • Tenir plaça en propietat
 • Portar més de 2 anys en actiu
 • Tenir la titulació corresponent

Els auxiliars administratius, en cas que portin més de 5 anys en aquesta categoria, es poden presentar a la categoria d'Administratiu encara que no tinguin la titulació corresponent.

Temaris: No hi haurà part transversal per a cap categoria. Els temaris es basaran en l'activitat que diàriament realitzen aquestes categories, com ara protocols i continguts publicats a la Intranet de l'ICS de funcionament intern, etc...Està pendent de concretar-se.

Proves: Hi haurà tres proves.

 • La 1a prova constarà de dues subproves: test i cas pràctic. Se sumaran les notes de totes dues proves i per superar la prova s'haurà d'obtenir una nota de suficiència que és mínim la meitat de la nota de la puntuació màxima que es pot obtenir entre ambdues proves. Sense comptar aquesta nota de suficiència, no hi haurà nota de tall.
 • La 2a prova serà el coneixement de la llengua catalana (per a aquelles persones que no tinguin el nivell C o en el cas dels Tècnics de Laboratori el nivell B).
 • La 3a prova constarà de dues subproves: test estandaritzat de competències i cas pràctic competencial sobre la base del quadre competencial que l'ICS va publicar per a les oposicions que actualment està en marxa.
  Aquesta 3a prova no serà eliminatòria, donarà punts a l'opositor.

Calendari previst:

 • Novembre 2016 (publicació convocatòria).
 • Desembre 2016 (publicació llistes d'admesos i exclosos)
 • Gener 2017 (llistes definitives).
 • Març 2017 (Examen).
 • Maig 2017 (Presentació de Mèrits).
 • Juliol 2017 (Incorporació)

Barem:

 • Serveis prestats a l'ICS
 • Formació acadèmica
 • Formació Continuada realitzada per l'ICS
 • Coneixements de llengua catalana
Segons l'anterior convocatoria DOGC 31/12/2008

Primer exercici.

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari que igura a l'annex 4 d'aquesta convocatòria, excepte l'apartat VII (oimàtica), en un període de temps que el tribunal ixarà prèviament.
El valor màxim d'aquest exercici serà de 20 punts.

Segon exercici.

El segon exercici consta de dues proves.

Primera prova: És la prova de coneixements de llengua catalana.

Consta de dues parts obligatòries:

 • Primera: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text d'un mínim de 150 paraules i d'un màxim de 200 paraules relacionat amb les funcions de les places objecte de convocatòria, i la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • Segona: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta i una conversa sobre temes generals. Aquesta prova tindrà una durada, com a màxim, de 75 minuts per a la primera

Segona prova (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):

És la prova de coneixements de llengua castellana.

Per tal d'acreditar el coneixement de llengua castellana, aquestes persones aspirants hauran de fer una prova, que serà avaluada pel tribunal.
La prova consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb els assessors especialistes designats pel tribunal.

Tercer exercici.

Consistirà en la resolució d'un qüestionari tipus test relatiu al contingut del temari que igura a l'apartat VII (oimàtica), del temari.
Página web de l'Institut Català de la Salut

Temari per a la categoria d'auxiliar administratiu/iva (subgrup C2)

 1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries
  • Saber atendre la ciutadania, d'acord amb el seu àmbit d'actuació, aplicant criteris de qualitat, de servei i els procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d'EAP, targeta sanitària individual, i accés a la documentació clínica, a fi de canalitzar amb eficàcia i rapidesa les seves peticions.
  • Realitzar els tràmits establerts en relació amb els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO) en matèria de protecció de dades de caràcter personal, d'acord amb el protocol elaborat per l'ICS.
  • Saber canalitzar les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes de l'Institut Català de la Salut cap als destinataris adequats, aplicant els procediments interns d'atenció al ciutadà i transmetent la millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.
  • Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondència convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida, eficient i d'acord amb les normes legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
  • Aplicar els criteris bàsics de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit de l'atenció al ciutadà, com ara el consentiment informat o les voluntats anticipades.
  • Saber aplicar els criteris d'organització d'arxius o de carpetes de documentació telemàtics habituals als centres sanitaris, d'acord amb els procediments i les normes establertes, per facilitar la recuperació i l'accés posterior ràpid i segur.
  • Realitzar els tràmits d'accés i reproducció de la documentació, en suport convencional i/o digital, aplicant els procediments interns i les normes legals referents a la conservació, seguretat i confidencialitat de la informació, per facilitar la seva fiabilitat i autenticitat.
  • Saber tractar documents a partir d'originals o esborranys, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.
  • Elaborar taules i gràfics segons la documentació aportada, utilitzant aplicacions informàtiques de full de càlcul o d'altres, a fi d'obtenir els resultats esperats d'acord amb les instruccions rebudes.
  • Saber obtenir els documents de treball a través de les utilitats informàtiques disponibles, per transmetre'ls a destinataris interns amb eficàcia en el format, quantitat i qualitat requerits, seguint les instruccions rebudes i respectant les normes.
  • Utilitzar les competències en tecnologies de la informació i la comunicació per tal de tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment.
  Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries
  1. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema
  2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d'activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.
  3. La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.
  4. Tècniques de gestió i control d'arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.
  5. Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d'informació a l'Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.
  6. Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa.
  7. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)
  8. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d'imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà.)
 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública
  • Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació amb l'administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.
  • Informar els ciutadans, d'acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes administratius derivats de l'activat sanitària.
  Coneixements en organització a l`àmbit de l'Administració pública
  1. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions.
  2. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratiu.
  3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes.
  4. El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.
 3. Competències en gestió de personal estatutari
  • Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal estatutari, atenent els procediments de l'ICS, per contribuir en la seva gestió eficaç.
  • Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d'acord amb la normativa vigent.
  • Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d'assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.
  Coneixements en gestió de personal estatutari
  1. Conceptes bàsics sobre provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: retribucions bàsiques i complementàries.
  2. Conceptes bàsics sobre jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.
  3. Conceptes bàsics sobre el sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.
 4. Competències en gestió econòmica i financera
  • Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments de compres de material, equipament i serveis.
  Coneixements en gestió econòmica i financera
  1. Conceptes bàsics sobre la comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l'Institut Català de la Salut.
  2. Conceptes bàsics sobre el pressupost de l'Institut català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.
  3. Conceptes bàsics sobre la contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.
 5. Perfil competencial
  • Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió. Efectivitat i assoliment de resultats. Millora i aprenentatge permanents.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.