Auxiliar Administració General Ajuntament de Girona

 

Places ofertades d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Girona

L'OPO 2022 inclou 4 places per a Auxiliar Administratiu (modificació) i l'OOP 2023 7 places (1 funcionari i 6 laborals).

Retribucions de l'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Girona

El salari mensual oscil·la entre els 21.900 i 28.000 euros anuals bruts, taules salarials vigents.

Prepara't amb ADAMS Formació

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapta a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

Classes presencials al nostre Centre de Girona (s'impartirà un temari general exigit a convocatòries d'auxiliars administratius de Corporacions Locals), Curs Online, Llibres i ADAMS Test. 

T'interessa? Pots matricular-te i/o comprar els nostres llibres al següent enllaç:

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

Segons el procés ordinari anterior.

1r. Exercici. Teòric

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes) relaciones amb el contingut del temari annex. Totes les respostes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades i les contestades erròniament no descomptaran.

El temps màxim per realitzar la prova serà d’una hora i mitja. Aquesta prova serà puntuada de 0 a 10 punts i per ser declarat apte serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

2n. Exercici De tipus pràctic

Consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d’acord amb el contingut del programa annex, en el període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova. Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 5 punts per a superar-lo.

3r. Exercici. Coneixements de llengua catalana

Consistirà en la realització d’una prova del nivell C1 de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a l’Ajuntament de Girona, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos d’aquesta mateixa oferta pública d’ocupació de l’any 2018. Aquest exercici serà eliminatori i serà valorat d’apte o no apte.

4t. Exercici. Coneixements d’informàtica

Consistirà en la valoració dels coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de les persones aspirants en l’entorn Windows (programes Word i Excel de l’Office 2007) a partir de la resolució d’un qüestionari de 30 preguntes tipus test relacionades amb el temari que figura a l’annex 2. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades i les errònies no descomptaran. La prova serà eliminatòria i serà qualificada d’apte o no apte. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que acreditin estar en possessió del Certificat Actic 2 Mitjà.

A continuació indiquem el programa de l'anterior procés selectiu ordinari

ANNEX I: TEMARI:

 1. Estructura de l’Ajuntament de Girona. Estructura política: el cartipàs municipal.
 2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.
 3. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
 4. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.
 5. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 6. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 7. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
 8. El registre de documents. Funció de registre. Assentaments al llibre de registre.
 9. El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona.
 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords. Règim de sessions.
 11. Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal: objecte, àmbit d’aplicació, principis i drets de les persones.
 12. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 13. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. L’organització municipal
 14. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals.
 15. Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració i aprovació.
 16. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
 17. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
 18. Els béns de les entitats locals. Classes.
 19. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
 20. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació. Especial referència als reglaments i ordenances de l’Ajuntament de Girona.

ANNEX II: TEMARI WORD I EXCEL OFFICE 2007

WORD 2007

Treball amb documents de Ms Word 2007

 • Creació d’un document
 • Visualització d’un document
 • Vistes de document
 • Opcions bàsiques de format
 • Exploració d’un document
 • Format i substitució del contingut

Millorar documents

 • Opcions de configuració de pàgina
 • nserció de números de pàgina i salts de pàgina
 • Configuració de la pàgina
 • Aplicació d’estils ràpids a un document
 • Modificar les opcions de les imatges

Revisió de documents

 • Ús de les característiques de correcció
 • Especificar l’idioma i corregir l’ortografia.

Aplicar formats de text

 • Formats de text
 • Format Font
 • Format Paràgraf
 • Contorns i ombrejats
 • Canviar majúscules i minúscules
 • Cercar i substituir

Aplicar formats de pàgina

 • Formats de pàgina
 • Inserir números de pàgina
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina

Numeració i vinyetes

 • Vinyetes
 • Números
 • Llista multinivell

Tabulacions

 • Establir tabulacions
 • Modificar tabulacions
 • Eliminar tabulacions
 • Tabulacions de farciment

Taules

 • Inserir taules
 • Inserir files, columnes, cel·les
 • Seleccionar i eliminar elements d’una taula
 • Inserir taules ràpides
 • Dibuixar una taula

Imatges

 • Inserir imatges predissenyades
 • Inserir imatges des d’arxiu
 • Altres opcions (girar i retallar imatges)

Elements gràfics

 • Formes
 • WordArt
 • Gràfics

Revisió ortogràfica

 • Diccionaris
 • Definir l’idioma de correcció
 • Crear elements d’autocorrecció

Formularis

 • Crear un camp text
 • Crear un camp casella de verificació

Plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Obrir una plantilla i crear un document nou

Impressió de documents

 • Impressió
 • Configurar la pàgina
 • Vista preliminar

EXCEL 2007

Creació i edició de fulls de càlcul

 • Introducció a Ms Excel
 • Creació d’un llibre nou
 • Incorporació i moviment de dades en un full de càlcul
 • Modificació d’un full de càlcul
 • Ús de fulls de càlcul
 • Introducció bàsica de fórmules

Aplicació de formats a les dades d’un full de càlcul

 • Modificació del format de les cel·les
 • Ús de vores i marges
 • Introducció als estils de taula de Ms Excel
 • Ordre i filtratge bàsic d’una llista de dades
 • Revisió de les dades d’un llibre
 • Ús d’eines de correcció

Ús de diagrames i gràfics

 • Creació i edició bàsica de gràfics
 • Ús bàsic de formes

Operacions amb full de càlcul

 • Desplaçaments i moviments
 • Inserir, reanomenar i eliminar fulls
 • Moure i copiar fulls
 • Ocultar i visualitzar fulls
 • Crear, organitzar, tancar i dividir finestres

Introducció de dades

 • Selecció de cel·les i rangs
 • ntroduir i esborrar text, números, dates i hores

Aplicar formats

 • Format de cel·les: número
 • Format de text
 • Format: vores i trames
 • Format establert de taules

Formats avançats

 • Formats personalitzats
 • Opció autoformat
 • Format condicional

Fórmules i referències

 • Introducció de fórmules
 • Tipus d’operadors
 • Càlculs simples
 • Referències
 • Enganxat especial

Funcions I

 • Autosuma i funció suma
 • Funcions de data i hora
 • Funcions matemàtiques i trogonomètriques
 • Funcions estadístiques
 • Funcions de recerca i referència
 • Funcions lògiques

Gràfics

 • Crear un gràfic de columnes
 • Gràfics de barres
 • Opcions de gràfic
 • Gràfics circulars

Creació de plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Modificar plantilles i crear nous llibres

Protecció de dades

 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball
 • Desprotegir un rang de cel·les
 • Ocultar les dades d’una cel.la

Impressió

 • Configurar pàgines i els marges
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina
 • Imprimir títols i línies de divisió
 • Àrea d’impressió i salts de pàgina
 • Vista preliminar
 • Imprimir

Bases de dades

 • Creació i actualització de bases de dades
 • Autofiltres
 • Filtres avançats
 • Ordenar dades

Clases Presenciales Híbridas

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

Para los que prefieren ir físicamente a clase. El alumno tendrá además la opción de conectarse desde casa y dispondrá de todas las clases grabadas durante 15 días. +Info sobre esta metodología aquí.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí..

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
22-09-2023 V de 16:00 a 21:00 154 € /mes Girona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

Curso Online

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

Te preparamos a tu ritmo. Formación online que se adapta a tus necesidades y horarios. Temarios y materiales incluídos, excepto en cursos monográficos y de supuestos prácticos.
Además, tendrás acceso a ADAMS Test Premium durante toda tu matrícula. Para que refuerces el estudio de tu preparación con miles de test a tu disposición.
DURACIÓN PRECIO MATRÍCULA
Curso 9 meses
662 € Matricúlate
Curso de 6 meses
563 € Matricúlate

EJERCICIOS

Segons el procés ordinari anterior.

1r. Exercici. Teòric

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes) relaciones amb el contingut del temari annex. Totes les respostes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades i les contestades erròniament no descomptaran.

El temps màxim per realitzar la prova serà d’una hora i mitja. Aquesta prova serà puntuada de 0 a 10 punts i per ser declarat apte serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

2n. Exercici De tipus pràctic

Consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d’acord amb el contingut del programa annex, en el període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova. Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 5 punts per a superar-lo.

3r. Exercici. Coneixements de llengua catalana

Consistirà en la realització d’una prova del nivell C1 de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril. També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a l’Ajuntament de Girona, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos d’aquesta mateixa oferta pública d’ocupació de l’any 2018. Aquest exercici serà eliminatori i serà valorat d’apte o no apte.

4t. Exercici. Coneixements d’informàtica

Consistirà en la valoració dels coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de les persones aspirants en l’entorn Windows (programes Word i Excel de l’Office 2007) a partir de la resolució d’un qüestionari de 30 preguntes tipus test relacionades amb el temari que figura a l’annex 2. Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades i les errònies no descomptaran. La prova serà eliminatòria i serà qualificada d’apte o no apte. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que acreditin estar en possessió del Certificat Actic 2 Mitjà.

PROGRAMA

A continuació indiquem el programa de l'anterior procés selectiu ordinari

ANNEX I: TEMARI:

 1. Estructura de l’Ajuntament de Girona. Estructura política: el cartipàs municipal.
 2. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.
 3. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
 4. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.
 5. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 6. La revisió dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 7. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
 8. El registre de documents. Funció de registre. Assentaments al llibre de registre.
 9. El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona.
 10. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords. Règim de sessions.
 11. Llei orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal: objecte, àmbit d’aplicació, principis i drets de les persones.
 12. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 13. El municipi. El terme municipal. La població. L’empadronament. L’organització municipal
 14. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals.
 15. Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració i aprovació.
 16. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
 17. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
 18. Els béns de les entitats locals. Classes.
 19. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
 20. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació. Especial referència als reglaments i ordenances de l’Ajuntament de Girona.

ANNEX II: TEMARI WORD I EXCEL OFFICE 2007

WORD 2007

Treball amb documents de Ms Word 2007

 • Creació d’un document
 • Visualització d’un document
 • Vistes de document
 • Opcions bàsiques de format
 • Exploració d’un document
 • Format i substitució del contingut

Millorar documents

 • Opcions de configuració de pàgina
 • nserció de números de pàgina i salts de pàgina
 • Configuració de la pàgina
 • Aplicació d’estils ràpids a un document
 • Modificar les opcions de les imatges

Revisió de documents

 • Ús de les característiques de correcció
 • Especificar l’idioma i corregir l’ortografia.

Aplicar formats de text

 • Formats de text
 • Format Font
 • Format Paràgraf
 • Contorns i ombrejats
 • Canviar majúscules i minúscules
 • Cercar i substituir

Aplicar formats de pàgina

 • Formats de pàgina
 • Inserir números de pàgina
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina

Numeració i vinyetes

 • Vinyetes
 • Números
 • Llista multinivell

Tabulacions

 • Establir tabulacions
 • Modificar tabulacions
 • Eliminar tabulacions
 • Tabulacions de farciment

Taules

 • Inserir taules
 • Inserir files, columnes, cel·les
 • Seleccionar i eliminar elements d’una taula
 • Inserir taules ràpides
 • Dibuixar una taula

Imatges

 • Inserir imatges predissenyades
 • Inserir imatges des d’arxiu
 • Altres opcions (girar i retallar imatges)

Elements gràfics

 • Formes
 • WordArt
 • Gràfics

Revisió ortogràfica

 • Diccionaris
 • Definir l’idioma de correcció
 • Crear elements d’autocorrecció

Formularis

 • Crear un camp text
 • Crear un camp casella de verificació

Plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Obrir una plantilla i crear un document nou

Impressió de documents

 • Impressió
 • Configurar la pàgina
 • Vista preliminar

EXCEL 2007

Creació i edició de fulls de càlcul

 • Introducció a Ms Excel
 • Creació d’un llibre nou
 • Incorporació i moviment de dades en un full de càlcul
 • Modificació d’un full de càlcul
 • Ús de fulls de càlcul
 • Introducció bàsica de fórmules

Aplicació de formats a les dades d’un full de càlcul

 • Modificació del format de les cel·les
 • Ús de vores i marges
 • Introducció als estils de taula de Ms Excel
 • Ordre i filtratge bàsic d’una llista de dades
 • Revisió de les dades d’un llibre
 • Ús d’eines de correcció

Ús de diagrames i gràfics

 • Creació i edició bàsica de gràfics
 • Ús bàsic de formes

Operacions amb full de càlcul

 • Desplaçaments i moviments
 • Inserir, reanomenar i eliminar fulls
 • Moure i copiar fulls
 • Ocultar i visualitzar fulls
 • Crear, organitzar, tancar i dividir finestres

Introducció de dades

 • Selecció de cel·les i rangs
 • ntroduir i esborrar text, números, dates i hores

Aplicar formats

 • Format de cel·les: número
 • Format de text
 • Format: vores i trames
 • Format establert de taules

Formats avançats

 • Formats personalitzats
 • Opció autoformat
 • Format condicional

Fórmules i referències

 • Introducció de fórmules
 • Tipus d’operadors
 • Càlculs simples
 • Referències
 • Enganxat especial

Funcions I

 • Autosuma i funció suma
 • Funcions de data i hora
 • Funcions matemàtiques i trogonomètriques
 • Funcions estadístiques
 • Funcions de recerca i referència
 • Funcions lògiques

Gràfics

 • Crear un gràfic de columnes
 • Gràfics de barres
 • Opcions de gràfic
 • Gràfics circulars

Creació de plantilles

 • Crear i desar una plantilla
 • Modificar plantilles i crear nous llibres

Protecció de dades

 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball
 • Desprotegir un rang de cel·les
 • Ocultar les dades d’una cel.la

Impressió

 • Configurar pàgines i els marges
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina
 • Imprimir títols i línies de divisió
 • Àrea d’impressió i salts de pàgina
 • Vista preliminar
 • Imprimir

Bases de dades

 • Creació i actualització de bases de dades
 • Autofiltres
 • Filtres avançats
 • Ordenar dades

Datos básicos

Oposición
Auxiliar Administració General Ajuntament de Girona
Organismo
Ajuntament de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2023
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Sueldo
entre 13.700 i 27.500 euros € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo01-06-2023 | DOGC | Más información
Plazas11 plazas

ADAMS Test

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals CatalunyaPack EXPRÉS

4.787 preguntas

19.99€

Pago único 19.99

1 mes de acceso

SuscríbetePack EXPERTO

4.787 preguntas

6.66€/mes

Pago único 39.99

6 meses de acceso

SuscríbetePack PREMIUM

4.787 preguntas

4.66€/mes

Pago único 55.99

12 meses de acceso

Suscríbete

Preparació genèric Auxiliars Corporacions Locals Catalunya

Tenemos centros especializados en esta preparación y podrás ver los distintos horarios de los grupos que organizan nuestros centros para que elijas el que más te conviene.

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO CENTRO DE IMPARTICIÓN MATRÍCULA
22-09-2023 V de 16:00 a 21:00 143 € /mes Girona * Matricúlate
23-11-2023 J de 16:00 a 21:00 143 € /mes Barcelona Matricúlate

¡Si ya te has presentado o llevas tiempo preparándote, pregunta por grupos avanzados en la preparación!

*Grupo Híbrido, el alumno tendrá compañeros en modalidad presencial.


SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test