Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

Administración General

Información Básica

Oposición
Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2021
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo29-04-2020 | DOGC | Más información
Plazas2 plazas
Turno libre2

Segons l'anterior convocatòria

El sistema de selecció és el concurs-oposició

Fase d'oposició

Primer exercici

Valoració dels coneixements orals i/o escrits de la llengua catalana, mitjançant una prova de nivell equiparable al C1 L’exercici podrà ser substituït mitjançant l’aportació de certificat del nivell C1 de la Direcció de Política Lingüística, o equivalent.

Segon exercici

Consistirà en desenvolupar, per escrit, un qüestionari de 40 preguntes del temari, amb respostes alternatives, relaciones amb el programa de temes, determinades pel tribunal. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar les esmentades preguntes.

Les preguntes errònies no descomptaran. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts, a raó de 0,30 punts per pregunta encertada.

Aquest exercici no és eliminatori.

Tercer exercici

De caràcter pràctic, consistirà en desenvolupar, per escrit, durant un període màxim de dos hores, tres supòsits pràctics a escollir entre cinc, relacionats amb el programa annex. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 12 punts i caldrà obtenir una nota de 6 punts per tal de superar l’oposició i passar a la fase de concurs. Es valoraran especialment en aquest exercici el nivell de formació general, la composició gramatical i la claredat d’exposició.

Segons l'anterior convocatòria

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 8. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 9. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 10. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 11. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 12. Procediment de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. . Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
 21. Sistema fiscal espanyol. Principis tributaris. concepte, fonts. Tributs: concepte i classificació. Obligació tributària, fet imposable, meritació, base imposable/liquidable, tipus de gravamen, quota i deute tributari.
 22. Obligacions tributàries formals. NIF. Col·laboració social. Les tecnologies informàtiques i telemàtiques a l’àmbit tributari
 23. Obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Subjecte passiu: contribuent i substituts. Altres obligats tributaris. Capacitat d’obrar, representació, domicili fiscal i residència..
 24. Successors. Responsabilitat: solidària/subsidiària. Procediment davant de responsables
 25. Aplicació dels tributs. Procediments administratius en matèria tributària. Obligació de resoldre i terminis. Prova. Liquidacions. Notificació en matèria tributària.
 26. Gestió tributària. Funcions. Procediments de gestió tributària: devolució d’ingressos, rectificació, procediment iniciat per declaració.
 27. Gestió tributària. Comprovació de valors, taxació pericial, comprovació limitada i verificació de dades.
 28. Deute tributari: concepte i abast. Extinció del deute: pagament, ajornament i fraccionament. Altres formes d’extinció: confusió, novació i subscripció de convenis, compensació, deducció sobre transferències, condonació, prescripció, insolvències i crèdit incobrable.
 29. Gestió recaptadora. Procediment de recaptació voluntària. Participació d’entitats de crèdit en el procediment de recaptació.
 30. Recaptació en període executiu: els recàrrecs del període executiu. Procediment de constrenyiment: provisió de constrenyiment. Motius d’impugnació contra la provisió de constrenyiment. Garanties del deute tributari i execució de garanties.
 31. L’embargament: pràctica de l’embargament, diligència d’embargament i anotació preventiva d’embargament. Actuacions d’embargament: embargament d’efectiu, embargament de valors, embargament d’altres crèdits, embargament de sous, salaris i pensions, embargament de béns mobles i altres embargaments.
 32. Embargament de béns immobles, L’alienació de béns com a forma de conclusió del procediment de constrenyiment.
 33. Inspecció de tributs, funcions, facultats i mesures cautelars. Procediment d’inspecció, lloc i hora d’actuacions inspectores, termini de procediment, documentació de les actuacions d’inspecció, finalització del procediment i actes d’inspecció.
 34. Revisió administrativa. Normes comunes, procediments especials de revisió, recurs de reposició, reclamacions econòmicadministratives, interessats en el procediment i suspensió. El recurs de reposició a l’àmbit de la hisenda pública local.
 35. Potestat sancionadora en l’àmbit local. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador.
 36. Procediment ordinari i abreujat de la Llei 39/2015 i el procediment sancionador en la normativa reguladora del trànsit i la seguretat viària
 37. Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Altres ingressos: Preus públics. Multes i Sancions. Prestacions patrimonials no tributàries.
 38. Potestat reglamentària a l’àmbit local. Potestat tributària a l’àmbit local. Les ordenances fiscals: règim d’elaboració, modificació i/o aprovació. Impugnació d’ordenances fiscals.
 39. Impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 40. L’impost sobre construccions instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu Taxes municipals.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test