Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

Administración General

Places ofertades

27 places ofertades:

 • Taxa ordinària: 3 places de personal laboral
 • Taxa addicional d’estabilització:
  • Funcionari: 3 places
  • Personal laboral: 21 places

Coneix on treballen

Les oficines de la xarxa local de la diputació provincial de Girona estan situades en les següents adreces:

Xarxa d'Oficines

Datos básicos

Oposición
Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Laboral
Año
2019
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo05-02-2019 | BOPG | Más información
Plazas27 plazas
Turno libre26
Discapacitados1
Segon l'anterior convocatòria el sistema selectiu és el concurs-oposició

FASE D'OPOSICIÓ

Primer exercici.

Consisteix en una prova de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:
 • Primera part. S'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita, per mitjà de la redacció d'un text, i els coneixements pràctics de llengua, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.
 • Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa sobre temes generals d'actualitat.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal.

Queden exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana.

El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.

Segon exercici.

Consistirà en desenvolupar, per escrit, un qüestionari de 50 preguntes tipus test, relacionades amb la part general del temari annex. Els aspirants disposaran d'un període màxim d'una hora per a realitzar la prova.

Aquesta prova serà qualificada, fins a un màxim de 50 punts, i seran eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 25 punts. La qualificació de la prova es realitzarà d'acord amb l'establert en la base vuitena de les bases generals (BOP 100 de 26/05/2010), la qual estableix la següent manera de puntuar:

 • 1 punt per resposta correcta
 • - 1/3 per resposta incorrecta
 • 0 per sense resposta o resposta anul·lada

Tercer exercci.

Consistirà en desenvolupar, per escrit, durant un període màxim d'una hora i 30 minuts, dos temes dels compresos en la part específica del programa que figura a l'annex, a escollir entre tres extrets a l'atzar.

L'exercici haurà de ser llegit per l'aspirant davant el tribunal, que podrà dialogar amb ell sobre aspectes dels temes desenvolupats. Es valorarà el nivell de coneixements sobre els temes contestats, la precisió i el rigor en l'exposició i la qualitat de l'expressió escrita.

L'exercici es valorarà a 0 a 10 punts, i per a superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

Quart exercici.

Es desenvoluparà per escrit durant un període màxim de dues hores. Consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic, que escolliran els candidats d'entre els dos que proposi el tribunal immediatament abans de començar l'exercici, relatius a les tasques administratives pròpies de la plaça convocada.

En aquesta prova no només es valorarà la capacitat de raonament, la sistemàtica en el plantejament, la formulació de les conclusions i el coneixement del temari, sinó que també servirà per valorar els coneixements d'informàtica relatius al processador de textos i al full de càlcul OPEN OFFICE.

Per a la resolució d'aquesta prova, el tribunal facilitarà als aspirants la normativa necessària.

El tribunal, si ho creu necessari, podrà completar l'avaluació d'aquest exercici convocant els aspirants per formular-los les preguntes que consideri convenients per aclarir o ampliar aspectes de l'exercici realitzat.

L'exercici es valorarà a 0 a 10 punts, i per a superar-lo caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

FASE DE CONCURS

Es valoraran els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels candidats, fins a un màxim de 10 punts, de conformitat amb l'escala graduada que figura com annex II d'aquesta convocatòria.

Segon l'anterior convoctòria

Part general

 1. Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. L'ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l'ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari.
 2. Organització territorial de l'Estat. Administració central i perifèrica. Les comunitats autònomes. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: drets, deures i principis rectors. Les garanties dels drets estatutaris.
 3. El municipi. Els òrgans de representació política i la seva designació. Òrgans necessaris i òrgans complementaris. Línies generals de l'organització i competències municipals.
 4. Règims municipals especials. L'organització comarcal de Catalunya. La província: Organització i competències. Mancomunitats. Agrupacions. Entitats d'àmbit territorial inferior al municipi.
 5. Les fonts del dret local; legislació bàsica estatal i legislació autonòmica. Les ordenances i els reglaments de les entitats locals; classes; procediment d'elaboració i aprovació.
 6. Administració Pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres. L'òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. La competència administrativa: concepte i alteracions.
 7. El procediment administratiu: concepte i principis. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius. L'administració electrònica a Catalunya: El registre electrònic.
 8. L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l'acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
 9. Revisió dels actes administratius. Revisió d'ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: àmbit, òrgans i competències.
 10. La responsabilitat de les Administracions Públiques. Concepte de responsabilitat concurrent de les administracions. Procediments general i abreujat de responsabilitat patrimonial. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
 11. Principis de la protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones. Dret d'accés, rectificació i/o cancel·lació. Excepcions. Els fitxers de titularitat pública. Infraccions i sancions.
 12. Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. Les prohibicions per contractar. L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. La publicitat. Les garanties. Formes d'adjudicació.
 13. Règim jurídic aplicable al personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i Deures. Règim d'incompatibilitats. Selecció de personal: sistemes, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional.
 14. Normativa laboral. Convenis col·lectius. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modificació, suspensió i extinció.
 15. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Objecte. Principis de l'acció preventiva. Avaluació dels riscos. Drets i obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.
 16. El pressupost dels ens locals: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Elaboració i aprovació del pressupost. La pròrroga del pressupost.
 17. Les finances dels governs locals. Principis rectors, autonomia i competències financeres. La suficiència de recursos.

Part Especial

 1. El servei públic en l'esfera local. Les formes de gestió directa i indirecta. Ens instrumentals de gestió: especial referència als organismes autònoms.
 2. La Xarxa Local de Municipis Gironins de la Diputació de Girona: finalitats i organització interna. Els Plans de Serveis de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona.
 3. Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa i l'activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives: les seves classes. L'activitat de foment.
 4. El patrimoni de les administracions públiques. Concepte. Béns i drets de domini públic. Béns i drets de domini privat o patrimonials. Formes d'adquisició de béns i drets. La cessió gratuïta.
 5. Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l'estat de despeses: autorització, disposició i reconeixement de l'obligació, ordenació del pagament i pagament. Procediment especial: pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa. Execució de l'estat d'ingressos: compromís d'ingrés, reconeixement del dret, ingrés.
 6. Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modificacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.
 7. El sistema de comptabilitat de l'administració local. Principis generals. Competències. Fins de la comptabilitat. Les Instruccions de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL): estructura i contingut.
 8. El Pla d'Assistència Comptable de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona: Serveis que es presten als ajuntaments i modalitats d'assistència.
 9. Els recursos de les entitats locals: enumeració i classificació dels ingressos. El sistema tributari local. Ordenances fiscals; tramitació i règim d'impugnació dels actes d'imposició i ordenació dels tributs. Drets i garanties del contribuent.
 10. La relació jurídica tributària. Concepte, naturalesa i elements. El fet imposable: concepte i classes. El subjecte passiu. Els responsables del tribut. La capacitat d'obrar en el dret tributari. El domicili fiscal. Cens i identificació dels contribuents.
 11. La base imposable, mètodes de determinació. La base liquidable. El tipus de gravamen: concepte i classes. El deute tributari. Formes d'extinció. Els ajornaments i fraccionaments de deutes; procediment de revisió, reclamació i suspensió.
 12. Els impostos locals: Impostos d'imposició obligatòria: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota, període impositiu i meritament.
 13. Els impostos locals: Impostos d'imposició voluntària: fet imposable, subjecte passiu, base imposable, quota, període impositiu i meritament.
 14. Taxes i contribucions especials: concepte, fet imposable, subjecte passiu, base imposable quota i meritament. Els preus públics: concepte, obligats i quantia.
 15. Gestió de tributs de venciment periòdic. Elaboració, aprovació i exposició de padrons. Les liquidacions per ingrés directe i la seva elaboració, aprovació i notificació.
 16. La gestió de tributs de venciment no periòdic. Elaboració, aprovació i notificació de les liquidacions per ingrés directe.
 17. La gestió recaptadora en període voluntari. Terminis d'ingrés. La conclusió d'aquest període i les seves conseqüències.
 18. La gestió recaptadora en període executiu. Inici del període executiu. La provisió de constrenyiment. Els recàrrecs, els interessos de demora i el constrenyiment de béns del deutor. La finalització del procediment executiu.
 19. La tresoreria de les entitats locals. El principi d'unitat de caixa. Funcions de la tresoreria. Situació dels fons: la caixa i els comptes bancaris. La realització de pagaments: prelació, procediments i mitjans de pagament.
 20. Inspecció i comprovació d'ingressos de dret públic. Funcions de la inspecció. Classes d'actuació. El personal de la inspecció. Documentació de la inspecció.
 21. La potestat sancionadora de les Administracions Públiques. Els principis de la potestat sancionadora. Procediment sancionador general. Inici, instrucció i resolució.
 22. El dret tributari sancionador. Infraccions tributàries. Concepte, naturalesa i classes. Sancions. Condonació de sancions. El delicte fiscal.
 23. Infraccions i sancions en matèria de trànsit. Tipificació de les infraccions i sancions per les entitats locals en la llei de bases de règim local. Principals modificacions en matèria sancionadora, de la Llei 18/2009 de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/2009, de 2 de març.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.