Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)

 

Oferta d'ocupació pública 2023 extraordinari: 8 places Administratiu XALOC

8 places de l'escala d'administració general, subescala Administrativa, OOP 2023 taxa específica (concurs-oposició).

Amb borsa de treball

Totes aquelles persones que hagin aprovat però no hagin obtingut cap plaça objecte de la convocatòria, passaran a formar part d’una borsa de treball per tal de cobrir vacants temporals en places idèntiques a les convocades, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el concurs oposició.

Funcions de l'Administratiu del XALOC

Funcions generals

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme, d’acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Ordenar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari per poder donar sortida a la tasca encomanada i a les necessitats que es presentin.
 • Realitzar atenció al públic (telefònica, telemàticament i, si escau, presencialment) referit al seu àmbit de treball, responent a aquelles consultes per a les quals està facultat/ada o derivant a la persona responsable.
 • Utilitzar els diferents programaris i equips d’oficina, per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit d’adscripció.
 • Portar a terme altres funcions de caràcter similar que li siguin assignades.

Funcions específiques:

 • Tramitar i realitzar el seguiment dels expedients administratius que gestiona l’organisme, d’acord amb les instruccions rebudes i els models subministrats.
 • Vetllar per l’acompliment dels tràmits administratius en els terminis assenyalats mitjançant la revisió i actualització de la normativa reguladora en la matèria.
 • Tramitar els expedients i fa un seguiment dels mateixos d’acord amb les directrius i els procediments establerts pels seus superiors.
 • Redactar documents de caràcter administratiu (resolucions, notificacions, entre d’altres) amb autonomia i d’acord amb la normativa general específica, així com d’altres documents necessaris per a la gestió i el seguiment de l’activitat del seu àmbit.
 • Tramitar la documentació necessària per tal d’establir convenis de col·laboració amb altres organismes i institucions.
 • Oferir suport administratiu als tècnics de l’àmbit que ho requereixin.
 • Classificar i gestionar la informació i els documents administratius de l’àmbit, així com elaborar bases de dades, fulls de càlcul i altres aplicacions d’usuari per poder donar sortida a la tasca encomanada i a les necessitats que es presentin.
 • Realitzar bases de dades i registres estadístics per tal de donar resposta a les necessitats de l’àmbit.
 • Fer un recull i selecciona les dades rellevants per tal de traslladar-ho al seu superior jeràrquic per a l’elaboració de la memòria anual del servei.
 • Recopilar els antecedents documentals i obté la informació necessària per a l’execució dels tràmits o expedients econòmics i/o administratius.
 • Digitalitzar, arxivar i classificar documents atenent els criteris fixats de gestió documental.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb l’organisme).

Segons la convocatòria anterior

El sistema de selecció és el concurs-oposició. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició tindrà un valor de 20 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu, havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici, per tal de superar aquesta fase i passar a la fase de concurs.

Prova de llengua catalana nivell C1

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori del nivell C1 o equivalent, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

En aquesta prova actuarà com a assessor especialista un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística o dels Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, el qual proposarà al tribunal tant el contingut com la qualificació de la prova.

Estan exempts de realitzar la prova esmentada els aspirants que aportin certificat del nivell C1 de català. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a XALOC, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius dintre del grup institucional de la Diputació de Girona, estaran exempts d’acreditar coneixements de llengua catalana, sempre que així ho declarin en la sol·licitud de participació i ho justifiquin documentalment.

Prova teòrica de coneixements

Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes, amb respostes alternatives (tipus test), relacionades amb el programa del temari que s’indica en l’annex d’aquestes bases. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar les preguntes, a concretar pel Tribunal, i no podran utilitzar cap material de suport. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 6 punts, a raó de 0,15 punts per pregunta encertada. Les respostes errònies i no contestades no descompten.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 3 punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la prova següent.

Prova pràctica

Consistirà en desenvolupar, per escrit, una prova de caràcter pràctic durant un període màxim de dues hores, dos supòsits pràctics a escollir entre tres, relacionats amb temari annex, i sense utilitzar cap material de suport. Es valorarà especialment en aquest exercici el nivell de formació general, el coneixement de la normativa, la claredat d’exposició, la precisió en el llenguatge tècnic-administratiu emprat i el grau de concreció.

La puntuació màxima d’aquesta prova pràctica és de 14 punts i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 7 punts seran eliminats del procés selectiu i no passaran a la fase de concurs.

FASE DE CONCURS DE MÈRITS

La fase de concurs té una puntuació màxima de 12 punts. La puntuació obtinguda en aquesta fase incrementarà la del conjunt de proves de la fase d’oposició.

Segons la convocatòria anterior

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 8. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 9. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 10. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 11. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
 21. Potestat reglamentària a l’àmbit local. Potestat tributària a l’àmbit local. Les ordenances fiscals: règim d’elaboració, modificació i/o aprovació. Impugnació d’ordenances fiscals.
 22. Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Altres ingressos: Preus públics. Multes i Sancions. Prestacions patrimonials no tributàries.
 23. Impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 24. L’impost sobre construccions instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 25. Sistema fiscal espanyol. Principis tributaris. concepte, fonts. Tributs: concepte i classificació. Obligació tributària, fet imposable, meritació, base imposable/liquidable, tipus de gravamen, quota i deute tributari.
 26. Obligacions tributàries formals. NIF. Col·laboració social. Les tecnologies informàtiques i telemàtiques a l’àmbit tributari.
 27. Obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Subjecte passiu: contribuent i substituts. Altres obligats tributaris. Capacitat d’obrar, representació, domicili fiscal i residència.
 28. Aplicació dels tributs. Procediments administratius en matèria tributària. Obligació de resoldre i terminis. Prova. Liquidacions. Notificació en matèria tributària.
 29. Gestió tributària. Funcions. Procediments de gestió tributària: devolució d’ingressos, rectificació, procediment iniciat per declaració.
 30. Gestió tributària. Comprovació de valors, taxació pericial, comprovació limitada i verificació de dades.
 31. Deute tributari: concepte i abast. Extinció del deute: pagament, ajornament i fraccionament. Altres formes d’extinció: confusió, novació i subscripció de convenis, compensació, deducció sobre transferències, condonació, prescripció, insolvències i crèdit incobrable.
 32. Gestió recaptadora. Procediment de recaptació voluntària. Participació d’entitats de crèdit en el procediment de recaptació.
 33. Recaptació en període executiu: els recàrrecs del període executiu. Procediment de constrenyiment: provisió de constrenyiment. Motius d’impugnació contra la provisió de constrenyiment. Garanties del deute tributari i execució de garanties.
 34. L’embargament: pràctica de l’embargament, diligència d’embargament i anotació preventiva d’embargament. Actuacions d’embargament: embargament d’efectiu, embargament de valors, embargament d’altres crèdits, embargament de sous, salaris i pensions, embargament de béns mobles i altres embargaments.
 35. Embargament de béns immobles, L’alienació de béns com a forma de conclusió del procediment de constrenyiment.
 36. Successors. Responsabilitat: solidària/subsidiària. Procediment davant de responsables
 37. Inspecció de tributs, funcions, facultats i mesures cautelars. Procediment d’inspecció, lloc i hora d’actuacions inspectores, termini de procediment, documentació de les actuacions d’inspecció, finalització del procediment i actes d’inspecció.
 38. Revisió administrativa. Normes comunes, procediments especials de revisió, recurs de reposició, reclamacions econòmic-administratives, interessats en el procediment i suspensió. El recurs de reposició a l’àmbit de la hisenda pública local.
 39. Potestat sancionadora en l’àmbit local. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador.
 40. Procediment ordinari i abreujat de la Llei 39/2015 i el procediment sancionador en la normativa reguladora del trànsit i la seguretat viària.

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Si necesitas más información sobre nuestros planes o modalidades puedes consultarnos por email escribiendo a [email protected], llamarnos por teléfono al 617 109 109 o mandarnos tu consulta aquí.

EJERCICIOS

Segons la convocatòria anterior

El sistema de selecció és el concurs-oposició. Únicament accediran a la fase de concurs els aspirants que superin la d’oposició.

FASE D’OPOSICIÓ

La fase d’oposició tindrà un valor de 20 punts sobre el valor total de tot el procés selectiu, havent d’obtenir la puntuació mínima que s’especifica a cada exercici, per tal de superar aquesta fase i passar a la fase de concurs.

Prova de llengua catalana nivell C1

El coneixement suficient de la llengua catalana s’acreditarà mitjançant la realització d’un exercici de caràcter obligatori i eliminatori del nivell C1 o equivalent, i es valorarà amb la qualificació d’apte/a o no apte/a.

En aquesta prova actuarà com a assessor especialista un/a tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística o dels Serveis Lingüístics de la Diputació de Girona, el qual proposarà al tribunal tant el contingut com la qualificació de la prova.

Estan exempts de realitzar la prova esmentada els aspirants que aportin certificat del nivell C1 de català. Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per accedir a XALOC, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos selectius dintre del grup institucional de la Diputació de Girona, estaran exempts d’acreditar coneixements de llengua catalana, sempre que així ho declarin en la sol·licitud de participació i ho justifiquin documentalment.

Prova teòrica de coneixements

Consistirà en contestar per escrit un qüestionari de 40 preguntes, amb respostes alternatives (tipus test), relacionades amb el programa del temari que s’indica en l’annex d’aquestes bases. Els aspirants disposaran d’un període màxim d’una hora per contestar les preguntes, a concretar pel Tribunal, i no podran utilitzar cap material de suport. La puntuació màxima d’aquest exercici és de 6 punts, a raó de 0,15 punts per pregunta encertada. Les respostes errònies i no contestades no descompten.

Aquesta prova té caràcter eliminatori i per superar-la caldrà obtenir un mínim de 3 punts. Els aspirants que no obtinguin aquesta puntuació mínima quedaran desqualificats del procés selectiu i no podran realitzar la prova següent.

Prova pràctica

Consistirà en desenvolupar, per escrit, una prova de caràcter pràctic durant un període màxim de dues hores, dos supòsits pràctics a escollir entre tres, relacionats amb temari annex, i sense utilitzar cap material de suport. Es valorarà especialment en aquest exercici el nivell de formació general, el coneixement de la normativa, la claredat d’exposició, la precisió en el llenguatge tècnic-administratiu emprat i el grau de concreció.

La puntuació màxima d’aquesta prova pràctica és de 14 punts i tindrà caràcter eliminatori, de forma que els aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 7 punts seran eliminats del procés selectiu i no passaran a la fase de concurs.

FASE DE CONCURS DE MÈRITS

La fase de concurs té una puntuació màxima de 12 punts. La puntuació obtinguda en aquesta fase incrementarà la del conjunt de proves de la fase d’oposició.

PROGRAMA

Segons la convocatòria anterior

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Significat i estructura. Principis generals. Reforma de la Constitució. El Tribunal Constitucional.
 2. L’organització territorial de l’Estat a la Constitució. Les Comunitats Autònomes: elaboració, contingut i valor normatiu dels estatuts d’autonomia.
 3. L’Administració Local. Concepte. Entitats que comprèn. El règim local espanyol. Regulació jurídica.
 4. La província en el règim local. Organització provincial. Competències. El President de la Diputació. Els Vicepresidents. El Ple de la Diputació. La Junta de Govern. Les Comissions informatives.
 5. El Dret administratiu: concepte. Fonts del Dret administratiu. Principis d’actuació de l’Administració Pública. Sotmetiment de l’Administració a la Llei i al Dret.
 6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: les fases del procediment administratiu.
 7. L’acte administratiu. Revisió dels actes administratius. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 8. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 9. Registre d’entrada i sortida de documents; comunicacions i notificacions.
 10. La gestió electrònica dels procediments administratius: registres, notificacions i ús de mitjans electrònics. Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. La Seu electrònica.
 11. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats.
 12. Funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes i certificats d’acords.
 13. Dret dels ciutadans a la informació: accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 14. Règim Jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació. Distinció dels diferents procediments d’adjudicació.
 15. Concepte, formació i aprovació del pressupost a les entitats locals. Estructura pressupostària a les entitats locals.
 16. Les hisendes locals. Normativa reguladora. Els ingressos: les seves classes. Ordenances fiscals.
 17. El servei públic. Concepte. Les formes de gestió del servei públic.
 18. Els béns de les entitats locals. Concepte, classificació i règim jurídic.
 19. El personal al servei de les entitats locals. Classes de personal. Drets i deures.
 20. El dret de la sindicalització. Sistema retributiu. Règim disciplinari. Les situacions administratives.
 21. Potestat reglamentària a l’àmbit local. Potestat tributària a l’àmbit local. Les ordenances fiscals: règim d’elaboració, modificació i/o aprovació. Impugnació d’ordenances fiscals.
 22. Tributs locals: impostos, taxes i contribucions especials. Altres ingressos: Preus públics. Multes i Sancions. Prestacions patrimonials no tributàries.
 23. Impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques i impost sobre vehicles de tracció mecànica: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 24. L’impost sobre construccions instal·lacions i obres. L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: naturalesa, fet imposable i supòsits de no subjecció, exempcions i bonificacions, meritació i període impositiu.
 25. Sistema fiscal espanyol. Principis tributaris. concepte, fonts. Tributs: concepte i classificació. Obligació tributària, fet imposable, meritació, base imposable/liquidable, tipus de gravamen, quota i deute tributari.
 26. Obligacions tributàries formals. NIF. Col·laboració social. Les tecnologies informàtiques i telemàtiques a l’àmbit tributari.
 27. Obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Subjecte passiu: contribuent i substituts. Altres obligats tributaris. Capacitat d’obrar, representació, domicili fiscal i residència.
 28. Aplicació dels tributs. Procediments administratius en matèria tributària. Obligació de resoldre i terminis. Prova. Liquidacions. Notificació en matèria tributària.
 29. Gestió tributària. Funcions. Procediments de gestió tributària: devolució d’ingressos, rectificació, procediment iniciat per declaració.
 30. Gestió tributària. Comprovació de valors, taxació pericial, comprovació limitada i verificació de dades.
 31. Deute tributari: concepte i abast. Extinció del deute: pagament, ajornament i fraccionament. Altres formes d’extinció: confusió, novació i subscripció de convenis, compensació, deducció sobre transferències, condonació, prescripció, insolvències i crèdit incobrable.
 32. Gestió recaptadora. Procediment de recaptació voluntària. Participació d’entitats de crèdit en el procediment de recaptació.
 33. Recaptació en període executiu: els recàrrecs del període executiu. Procediment de constrenyiment: provisió de constrenyiment. Motius d’impugnació contra la provisió de constrenyiment. Garanties del deute tributari i execució de garanties.
 34. L’embargament: pràctica de l’embargament, diligència d’embargament i anotació preventiva d’embargament. Actuacions d’embargament: embargament d’efectiu, embargament de valors, embargament d’altres crèdits, embargament de sous, salaris i pensions, embargament de béns mobles i altres embargaments.
 35. Embargament de béns immobles, L’alienació de béns com a forma de conclusió del procediment de constrenyiment.
 36. Successors. Responsabilitat: solidària/subsidiària. Procediment davant de responsables
 37. Inspecció de tributs, funcions, facultats i mesures cautelars. Procediment d’inspecció, lloc i hora d’actuacions inspectores, termini de procediment, documentació de les actuacions d’inspecció, finalització del procediment i actes d’inspecció.
 38. Revisió administrativa. Normes comunes, procediments especials de revisió, recurs de reposició, reclamacions econòmic-administratives, interessats en el procediment i suspensió. El recurs de reposició a l’àmbit de la hisenda pública local.
 39. Potestat sancionadora en l’àmbit local. Principis de la potestat sancionadora i del procediment sancionador.
 40. Procediment ordinari i abreujat de la Llei 39/2015 i el procediment sancionador en la normativa reguladora del trànsit i la seguretat viària.

Datos básicos

Oposición
Administratius Xarxa Local Municipis Diputació de Girona (XALOC)
Organismo
Diputació de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2024
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo28-11-2023 | DOGC | Más información
Plazas8 plazas

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test