Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Àrea Metropolitana de Barcelona

Administración General

Datos básicos

Oposición
Administratius Àrea Metropolitana de Barcelona
Organismo
AMB (Area Metropolitana de Barcelona)
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Batxillerat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Segons les bases generals, el procediment de selecció serà el concurs oposició.

Les proves de coneixements i habilitats es determinaran en les bases específiques de cada convocatòria i podran tenir caràcter teòric o pràctic, podran ser eliminatòries, i podran incloure entrevistes i proves psicotècniques. Les bases específiques també podran preveure que totes o algunes de les proves de coneixements tinguin caràcter oral.

En tots els casos s’inclourà una prova de coneixements de català, que serà obligatòria per a aquells aspirants que no hagin acreditat documentalment el nivell requerit en les bases específiques. La qualificació d'aquest exercici serà d'apte/a o no apte/a; les persones no aptes restaran eliminades del procés.

Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la d’un país on l’espanyol sigui llengua oficial, hauran de superar una prova de coneixements de llengua espanyola, excepte si presenten un certificat oficial del nivell requerit o superior. La prova podrà consistir en un o varis exercicis de tipus escrit o oral, de comprensió de la llengua o gramatical.

La valoració de cadascuna de les proves serà la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades pels membres assistents del tribunal, excepte si aquell decidís utilitzar un altre sistema atenent el caràcter de les proves, el grau de tecnicisme o l’especial dificultat en la correcció dels exercicis.

El resultat final de la fase d'oposició serà la suma obtinguda en el conjunt de les proves puntuables.

Segons les bases generales, el nombre total de temes per a l’accés a cada grup i subgrup de titulació és el que determina la legislació sobre funció pública local: subgrup A1, 90 temes; subgrup A2, 60 temes; subgrup C1, 40 temes; subgrup C2, 20 temes.

Quan les places corresponguin a l’escala d’administració especial, com a mínim una cinquena part ha de ser temari general. Quan es tracti de places de l’escala d’administració general, tres cinquenes parts seran de temari general, i les dues cinquenes parts restants estaran relacionades amb les funcions encomanades específicament a les places a ocupar. Els temaris específics s’aprovaran en cada convocatòria.

D’acord amb l’anterior, els temaris generals per ingressar en les escales i subescales de funcionaris de l’AMB són els següents:

EAG. Subgrup C1

 1. La Unió Europea i el dret comunitari. Les fonts del dret comunitari. Tractats. Reglaments. Directrius.
 2. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional: composició i competències.
 3. El sistema parlamentari espanyol. Les Corts Generals.
 4. El reglament: concepte i fonament. Classes de reglaments.
 5. L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006: estructura i contingut. Drets i deures de la ciutadania.
 6. Les institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern.
 7. L'Administració local. La Llei de bases del règim local. El municipi. Línies generals de l'organització i competències municipals.
 8. L’Àrea metropolitana de Barcelona. Règim jurídic, òrgans de govern i competències.
 9. L'Administració pública: principis constitucionals informadors.
 10. El concepte de dret administratiu. El concepte d'Administració pública. El principi de legalitat. Les potestats administratives
 11. Les activitats de l'Administració pública. Els principis de l'activitat administrativa
 12. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. El silenci administratiu. Eficàcia de l'acte administratiu: principis generals.
 13. Executivitat de l'acte administratiu. Notificació i publicació.
 14. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú.
 15. La revisió dels actes en via administrativa. El recurs de reposició.
 16. La contractació administrativa: concepte i tipus de contractes.
 17. El pressupost públic: concepte, estructura i contingut.
 18. Les taxes i els preus públics. Concepte i tipologia.
 19. Comptabilitat pública. Concepte i funcionament. Documents comptables.
 20. Els principis sobre transparència i bon govern. Règim jurídic.
 21. La gestió de la qualitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 22. La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.
 23. La igualtat de gènere. Principis i legislació. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere.
 24. El codi de conducta dels empleats públics. Principis ètics i principis de conducta.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.