Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius ICS. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Administratius ICS. Promoció Interna
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2016
Titulación requerida
Batxiller o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
22-12-2016 | DOGC | Más información
Plazas124 plazas
Turno libre118
Discapacitados6

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 23-12-2016 hasta 21-01-2017
Derechos de examen
38.2 €
Información solicitudes

Prèviament a fer la sol•licitud, la persona aspirant ha d'introduir al "Gestor de currículum" del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH) el títol acadèmic oficial

Inscripció

Lloc web de l'ICS / ics.gencat.cat / "Treballeu a l'ICS"/"Treball fix"/"Convocatòries de promoció interna"/"Inscripció convocatòries"

Taxa 38.20 €

Pagament

El pagament de la taxa es farà un cop formalitzada la inscripció i fins l'endemà del termini previst per fer l'inscripció.

Exempcions i reduccions de pagament

 • S'aplica un 20% per fer l'inscripció i el pagament de la taxa de forma telemàtica
 • S'aplica un 30% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.
 • S'aplica un 50% a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

  La bonificació del 20% per pagament telemàtic és acumulable a les altres bonificacions. 

 • Estan exempts de pagament les persones amb una discapacitació amb un grau igual o superior al 33%.
Via de reserva de persones amb discapacitació i adaptacions:
La persona que tingui reconeguda la condició legal de discapacitació i vulgui accedir a les places per la via de reserva, allí on hi hagi, ha de presentar al tribunal un dictamen actualitzat vinculant de les seves condicions psíquiques o físiques o sensorials; en cas de necessitar adaptació de les proves, s'hi ha de fer constar les adaptacions esmentades al dictamen.

Presentació documentació

Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l'ICS, amb indicació clara del codi d'identificació de la convocatòria i els motius que la justifiquen. La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:

 • Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes 587, 08007 Barcelona).
 • Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut, i en qualsevol registre.

Requisitos

 • Tenir la condició de personal estatutari fix de l'ICS
 • Estar en servei actiu i acreditar un període mínim de serveis prestats de dos anys en la categoria de procedència.
 • Tenir el títol acadèmic exigit per a cada una de les convocatòries: títol de batxillerat, BUP, formació professional de grau superior o equivalent o qualsevol altre de nivell superior.
 • No s'exigirà requisit de titulació si s'ha prestat servei durant 5 anys en la categoria d'origen i tingui la titulació exigida en el grup immediatament inferior a la categoria a la qual aspira a obtenir plaça.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación10-03-2017
Fecha reclamacionesdesde 13-03-2017 hasta 24-03-2017
Más información Enlace
DefinitivaFecha publicación28-04-2017
Más información Enlace

Ejercicios

1a i 3a prova
10-06-2017
Fase de concurso
Modificació del barem de mèrits (DOGC 16-07-2018)

Resoluciones del tribunal

DOGC 30/03/2017: Composició dels Tribunals

DOGC 18/05/2017: Modificació Tribunals

FASE OPOSICIÓ

Màxim 200 punts. Tres proves de caràcter obligatori:

Primera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Qüestionari tipus test sobre la pràctica professional de la categoria.
 • 2) Supòsit pràctic tipus test.
Aquests dos exercicis no són eliminatoris entre si. Puntuació total de la prova mitjana dels dos exercicis. Puntuació mínima de superació 5 punts en base 10. Puntuació màxima 185 punts.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana. Exemptes les persones amb certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (certificat C)

Tercera prova

Consta de dos exercicis:
 • 1) Supòsits específics situacionals per a la categoria a la qual s'opta per tal d'avaluar competències transversals.
 • 2) Qüestionari estàndard tipus test adequat al perfil competencial a la categoria a la qual s'opta.
Aquesta prova no té caràcter eliminatori. La puntuació màxima és de 15 punts.

FASE CONCURS

Màxim 100 punts, El tribunal només es valoraran els mèrits de la persona que hagi superat la fase d'oposició.

S'hauran d'introduir tots els mèrits en el Gestor de currículum del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH)

Barems de mèrits:

Formació

a) Formació reglada: Màxim 10 punts
Altres titulacions diferents a la utilitzada com a requisit, sempre que tinguin relació directa amb el contingut del temari corresponent:

 • Llicenciatures, graus o diplomatures addicionals, diferents a la utilitzada com a requisit de participació a la convocatòria, per als grups A1 i A2 del mateix nivell acadèmic o superior al requerit per la categoria a la què opta: 2 punts/titulació
 • Formació especialitzada, només per a diplomats/ades sanitaris/àries en infermeria (salut mental, geriatria, treball, cures medicoquirúrgiques, familiar i comunitària, pediatria): 5 punts/titulació
 • Màster universitari per als grups A1 i A2. 5 punts/titulaciób)

b) Formació continuada: Màxim 35 punts
Els continguts dels cursos, tallers, seminaris (presencials i a distància) han d'estar en relació directa amb el contingut funcional de la categoria corresponent i estar organitzats i/o impartits per:

 • L'ICS i qualsevol altre servei de salut, per qualsevol administració pública estatal o autonòmica, per les universitats incloses les seves fundacions amb objectius docents, per les escoles universitàries, escoles de salut pública i per centres oficials de formació professional.
 • Col•legis professionals, associacions professionals, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials o entitats degudament enregistrades que tinguin entre les seves finalitats la formació, sempre que aquesta formació estigui acreditada pels sistemes d'acreditació oficials o finançada amb fons públics.

  La formació adreçada al personal de gestió i serveis i la de caràcter transversal amb reconeixement dels organismes habilitats (RIS) es valora amb independència de l'entitat organitzadora.

  Es valora fins a un màxim de 100 hores/curs. Màxim 30 punts

  Amb certificat d'aprofitament 0,02 punts/hora
  Sense certificat d'aprofitament 0,01 punts/hora

 • Acreditació ACTIC (només puntua el nivell més alt): Màxim 5 punts
  • Nivell bàsic 1 punt
  • Nivell mitjà 2 punts
  • Nivell superior 3 punts

c) Experiència professional: Màxim 50 punts
Serveis prestats a l'Institut Català de la Salut en la mateixa categoria a la qual es presenta.
Els serveis prestats en un mateix període de temps només es valoren una vegada. 0,50 punts/mes

d) Coneixement de la llengua catalana: Màxim 5 punts
Certificat superior al de nivell de suficiència de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, o el seu equivalent exigit en la categoria convocada. 5 punts

Temari per a la categoria d'administratiu/iva (subgrup C1)

 1. Competències en organització del treball en institucions sanitàries
  • Rebre i saber atendre la ciutadania aplicant criteris de qualitat, de servei i protocol, i els procediments interns de facturació a tercers, lliure elecció d'equip d'atenció primària, targeta sanitària individual i accés a la documentació clínica, a fi de gestionar i resoldre amb eficiència les seves peticions.
  • Saber gestionar i resoldre les comunicacions orals, telefòniques o telemàtiques, internes o externes, de l'Institut Català de la Salut aplicant els procediments interns d'atenció a la ciutadania i transmetent la millor imatge, per respondre amb eficàcia i rapidesa les peticions.
  • Aplicar els criteris de gestió de la documentació més habitual als centres sanitaris de l'Institut Català de la Salut, en l'àmbit de l'atenció a la ciutadania, com ara el consentiment informat i les voluntats anticipades.
  • Utilitzar programes d'agendes electròniques i de correu electrònic d'acord amb els procediments interns, amb la finalitat de garantir la programació i atenció de les demandes de la ciutadania.
  • Saber gestionar el registre i la distribució de les comunicacions escrites, documents i/o correspondència convencional o electrònica i paqueteria rebudes o emeses, de forma ràpida i eficient, d'acord amb les normes legals i els procediments interns, per optimitzar la circulació i la disponibilitat de la informació.
  • Preparar i redactar els documents d'ús freqüent utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.
  • Obtenir les dades i càlculs, elaborar taules i gràfics operant amb les diferents funcions que ofereixen els fulls de càlcul, amb la finalitat de generar documents fiables i de qualitat.
  • Operar amb bases de dades internes o externes, amb la finalitat d'obtenir i proporcionar la informació necessària, mantenint-ne sempre la integritat, la seguretat i la confidencialitat d'acord amb els procediments interns i la normativa vigent.
  • Integrar dades, taules, gràfics i altres objectes als documents de treball, d'acord amb les instruccions rebudes, amb la finalitat de reutilitzar amb eficiència la informació requerida de diferents aplicacions informàtiques.
  • Aplicar l'estil de redacció i l'ús adequat dels documents administratius en funció del contingut, l'estructura i els criteris de redacció i comunicació dels documents administratius.
  Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries
  1. Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat.
  2. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d'equip d'atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l'atenció sanitària pública: la condició d'assegurat i beneficiari de l'assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel
  3. El Departament de Salut. El Servei Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut: estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les institucions sanitàries.
  4. La societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La signatura electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. El portal de serveis i tràmits electrònics. Oficina Virtual de Tràmits (OVT). La simplificació documental: gestió documental com a criteri d'organització de la informació (e-arxiu, cicle de vida documental). Altres sistemes d'informació de suport a la gestió: registre electrònic (S@cart), compulsa i còpia electrònica (e-còpia), servei de notificació (e-Notum).
  5. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets ARCO.
  6. Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d'informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjà/avançat).
  7. Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d'informació gràfica, sonora i d'imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d'identificació dels principals tipus i formats digitals d'imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d'imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).
 2. Competències en organització en l'àmbit de l'Administració pública
  • Saber donar suport en les tasques administratives preparatòries derivades de l'aplicació del procediment administratiu i de l'acte administratiu.
  • Saber informar i gestionar els drets de la ciutadania davant de l'Administració, d'acord amb la normativa vigent.
  Coneixements en organització en l'àmbit de l'Administració pública
  1. El dret administratiu: àmbit d'aplicació, principis generals, jerarquia. Els òrgans administratius: concepte, elements i naturalesa. Els òrgans col·legiats. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius. Abstenció i recusació. Les empreses públiques.
  2. El procediment administratiu: Concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d'audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d'ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.
  3. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. L'eficàcia de l'acte administratiu: principis generals.
  4. El ciutadà com a titular de drets davant de l'Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Dret de la ciutadania a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric en el llenguatge de l'Administració pública.
 3. Competències en gestió de personal estatutari
  • Col·laborar en l'aplicació de la classificació, tipus de personal, els drets i deures, la classificació de les retribucions, les situacions administratives i les condicions de treball del personal estatutari per tal de donar suport administratiu en les tasques de gestió de personal.
  • Saber preparar i obtenir la informació necessària per efectuar la confecció dels nomenaments dels nous treballadors, d'acord amb la normativa vigent i les instruccions prèviament establertes, per tal de dotar l'Institut Català de la Salut dels recursos humans que requereixi per complir els seus objectius.
  • Col·laborar en la gestió, la confecció i el tràmit de pagament de les nòmines i documents derivats, per tal de complir amb les obligacions de retribució i cotització, d'acord amb la normativa vigent i utilitzant els mitjans informàtics adequats.
  • Realitzar el control de personal, per tal de reflectir adequadament les incidències en la nòmina, d'acord amb la normativa i els procediments vigents, així com en la redacció dels documents adients per donar suport a la presa de decisions del responsable.
  • Preparar i redactar els documents d'ús freqüent en la pràctica administrativa, utilitzant aplicacions informàtiques de processament de textos o presentacions, d'acord amb els criteris establerts i les normes d'imatge corporativa.
  Coneixements en gestió de personal estatutari
  1. Classificació del personal estatutari: personal estatutari sanitari i de gestió i serveis. Personal estatutari fix i temporal. Drets i deures del personal estatutari. Retribucions: bàsiques i complementàries.
  2. Selecció i requisits de participació. Sistemes de selecció. Promoció interna. Mobilitat voluntària i mobilitat per raó del servei. Comissions de servei. Adquisició, pèrdua i renúncia de la condició de personal estatutari fix. Selecció temporal a l'Institut Català de la Salut: sistemes de selecció.
  3. Jornada ordinària de treball, permisos i llicències. Règim de festes i permisos. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.
  4. II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut.
  5. Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d'empreses, afiliació de treballadors, altes i baixes i terminis. Reconeixement del drets i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l'obligació de cotitzar.
  6. Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.
 4. Competències de gestió econòmica i financera
  • Donar suport en les tasques administratives preparatòries o derivades de la gestió administrativa dels procediments de l'àrea econòmica i financera, així com en la comprovació de la documentació relacionada.
  • Donar suport en les tasques administratives preparatòries o derivades relacionades amb la preparació i redacció de documents de l'àrea econòmica i financera.
  • Saber utilitzar les aplicacions informàtiques pròpies de l'àrea econòmica i financera.
  Coneixements de gestió econòmica i financera
  1. Els pressupostos orientats a resultats: conceptes bàsics. Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.
  2. El pressupost de l'Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari. El control financer. El control de la gestió.
  3. La comptabilitat pública: Conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.
 5. Perfil competencial
  • Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Comunicació i persuasió. Efectivitat i assoliment de resultats. Millora i aprenentatge permanents.
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.