Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Gestió Tributària Consell Comarcal de la Selva

Administración General

Convocatoria: 25-04-2016 | | Más información

Plazas: 16 plazas

Presentación de instancias: desde 26-04-2016 hasta 30-06-2016

Oposición: Administratius Gestió Tributària Consell Comarcal de la Selva

Organismo: Consell Comarcal de la Selva

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Batxillerat o equivalent

Año:2016. Estado: Oposición en Proceso

Presentación de instancias

Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

El model d'instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la seu electrònica del Consell Comarcal (http://seu.selva.cat). Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides a les presents bases, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d'instàncies.

Les instàncies es dirigiran al Sr. President del Consell Comarcal de la Selva i es presentaran al registre d'entrada d'aquest Consell Comarcal (Passeig Sant Salvador, 25 – 17430 Santa Coloma de Farners), en horari d'atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres). També es poden presentar en la forma que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Els /les aspirants que presentin la sol·licitud i documentació mitjançant correu administratiu, caldrà que ho comuniquin al Consell Comarcal de la Selva a través de correu electrònic a l'adreça: personal@selva.cat com a màxim el mateix dia de la finalització del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic la sol·licitud segellada per l'administració o oficina de correus corresponent.

El termini de presentació d'intàncies finalitzarà el dia 30 de juny de 2016.
La instància haurà d'anar acompanyada de:

 • Curriculum vitae de l'aspirant.
 • Fotocòpia del DNI, o si s'escau, del passaport
 • Fotocòpia de la titulació exigida a la convocatòria.
 • Fotocòpia del carnet de conduir tipus B
 • Fotocòpia del certificat acreditatiu de coneixements de la llengua catalana (nivell C)
 • Documentació acreditativa de la trajectòria professional de l'aspirant així com dels mèrits i
 • circumstàncies que al·legui que hagin de ser valorats.
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l'exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l'administració pública mitjançant expedient disciplinari.
 • Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d'incompatibilitat o incapacitat, segons el que s'estableix a la normativa d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • Si s'al·lega discapacitat s'haurà de presentar, juntament amb la instàncies, dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució expedit per l'òrgan competent, on consti el tipus i grau de disminució.
 • Si és necessari realitzar les proves amb unes condicions específiques s'haurà de sol·licitar i presentar un dictamen d'adequació al lloc de treball en la funció pública, expedit igualment per l'òrgan competent i sol·licitar les adaptacions que considerin adequades per dur aterme les proves selectives.

L'acreditació de l'experiència laboral s'haurà d'efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals, juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents.

En el cas que l'experiència hagi estat assolida en l'àmbit de les administracions públiques, l'acreditació podrà ser substituïda per certificació emesa pel secretari de l'entitat.

Per tal de valorar correctament els mèrits dels aspirants, cal que l'acreditació de l'experiència laboral faci referència expressa a les funcions desenvolupades per l'aspirant.

Tareas

 • Atendre i informar als obligats tributaris en qualsevol de les oficines comarcals del Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC), presencialment i/o telefònicament.
 • Confeccionar i facilitar informació i documentació tributària al ciutadà d'acord amb els models i formats establerts.
 • Elaborar documents i introduir les dades necessàries en els diferents aplicatius i suports informàtics.
 • Mantenir i actualitzar bases de dades.
 • Recepció i mateniment de fitxers, i documentació de taxes i impostos dels ajuntaments i entitats. Confeccionar el plec de càrrec dels mateixos i tramesa als ajuntaments dels valors denegats.
 • Pràctica de liquidacions tributàries, comprovació i control de les declaracions tributàries presentades i incoació d'expedients de verificació de dades i comprovació limitada.
 • Recepció i manteniment de les domiciliacions bancàries; de tramitar diligències d'embargaments, prórrogues i aixecaments, i els seus tràmits corresponenents (anotació, notificació, etc.) dins del procediment de recaptació executiva.
 • Col·laborar en l'elaboració de propostes de subhasta; estendre les diligències d'investigació i de col·laborar en funcions de notificació, investigació, manteniment de bases de dades fiscals o qualsevol altra necessària per a les funcions pròpies.
 • Acudir, presencial o telefònicament, als diferents registres públics per tal d'obtenir informació de rellevància tributària.
 • Utilitzar aplicatius informàtics per a, entre d'altres, l'aplicació comptable de tots els ingressos, arqueig de caixa i ingressos diaris, seguiment del compte corrent de l'oficina, recaptació i aplicació immediata de les transferències bancàreis, etc.
 • Elaborar cartes i plans de pagament, fraccionaments de deute, justificants de pagament.
 • Realitzar tasques administratives simples com registre, publicacions, arxiu i classificació de documents en els diferents expedients, fotocòpies, preparació de notificacions, despatx de correspondència, sortides vinculades amb el servei (correus, bancs, ...) etc, així com aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades pels seus superiors.

Requisitos

Disposar de permís de conducció tipus B.

Ejercicios

Qüestionari General
Prova Pràcica
Mèrits
22-10-2016
22-10-2016
27-10-2016

El procés de selecció, per concurs oposició, es dividirà en les següents fases: fase prèvia, oposició, concurs i, opcionalment es podrà dur a terme una entrevista.

DATA DE REALITZACIÓ DE LES PROVES

Les proves de la fase d'oposició es duran a terme el dia 22 d'octubre de 2016.

En la Resolució de Gerència sobre aspirants admesos/es i exclosos/es s'especificarà el lloc de realització d'aquestes proves i l'hora de començament de les mateixes, així com la data, lloc i hora de realització de la prova de coneixements de la llengua catalana , si s'escau.

FASE PRÈVIA:

PROVA DE CATALÀ

Prova de català, nivell de suficiència, certificat C.

La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.

Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran exclosos/es del procés selectiu.

Estan exempts de realitzar aquesta prova qui juntament amb la sol·licitud per prendre part en aquest procés selectiu presenti l'acreditació de coneixements de llengua catalana especificats a l'apartat f) de la base quarta.
També estaran exemptes de la seva realització les persones candidates que durant els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, hagin participat en processos de selecció de personal del Consell Comarcal de la Selva, sempre que hi hagués establerta una prova de coneixements de la llengua catalana pel mateix nivell que s'exigeix en la present convocatòria i l'haguessin superada obtenint la qualificació d'apte/a. En aquest cas, en la instància caldrà sol·licitar l'exempció de la prova de català, indicant el procés selectiu en què es va participar i superar la prova de coneixements de llengua catalana.

A aquest efecte, el servei de Recursos Humans d'aquest Consell Comarcal de la Selva expedirà certificat en el que es faci constar la participació de l'aspirant en el procés selectiu concret i la superació de la prova de català del mateix nivell que s'adjuntarà a l'expedient de selecció. Els membres de l'òrgan de selecció disposaran del suport de tècnics del servei de normalització lingüística per a la realització i correcció d'aquesta prova.

PROVA DE CASTELLÀ

Les persones estrangeres que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de castellà exigit, hauran de realitzar una prova de coneixements de llengua castellana.

La qualificació d'aquesta prova serà d'apte/a o no apte/a.

Aquells aspirants que obtinguin la qualificació de no apte/a quedaran exclosos/es del procés selectiu.

FASE: OPOSICIÓ:

Constarà de les següents proves i es puntuarà amb un màxim de 30 punts segons el següent barem:

 • a) Qüestionari general: consistirà en desenvolupar, per escrit, un qüestionari de preguntes tipus test relacionades amb el temari annex .
  Els/les aspirants disposaran d'un període màxim d'1 hora per a la realització d'aquesta prova.
  Aquesta prova serà eliminatòria.
  Es puntuarà fins a un màxim de 10 punts.
  Superaran aquesta prova aquells aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, restant eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no assoleixin aquesta puntuació mínima.
  La puntuació d'aquesta prova serà la resultant de l'aplicació de la fórmula següent, tenint en compte que cada resposta correcta tindrà un valor d'un punt i cada resposta errònia tindrà un valor negatiu de 0,25 punts.
  Les no contestades no seran puntuades:
  Qpt= (Rc – Re/4) X 10/n
  A on:
  Qpt = qualificació prova teòrica
  Rc = nombre de respostes correctes
  Re = nombre de respostes errònies
  n = nombre total de preguntes
 • b) Prova pràctica: consistirà en desenvolupar dos supòsits pràctics proposats per l'òrgan de selecció, consistents en demostrar el coneixement professional sobre els aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir i vinculats amb el temari de l'Annex.
  Dels dos supòsits pràctics proposats un serà comú per a tots els aspirants i l'altre serà de lliure elecció entre dos supòsits que proposi l'òrgan de selecció.
  Aquesta prova serà eliminatòria.
  Es puntuarà amb un màxim de 10 punts per cada supòsit pràctic.
  Superaran aquesta prova aquells aspirants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts en cada supòstit pràctic, restant eliminats del procés de selecció aquells aspirants que no assoleixin aquesta puntuació mínima.

2a FASE: CONCURS

Només prodran participar en la fase de concurs de mèrits els/les aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

El concurs consistirà en la valoració dels mèrits aportats i degudament justificats pels aspirants.

No tindrà caràcter eliminatori i es puntuarà amb un màxim de 10 punts segons el següent barem:

 • a) Experiència professional: es valorarà l'experiència acreditada prestada en llocs de treball similars a l'objecte d'aquesta convocatòria, només quan es justifiqui la relació directa amb les funcions a efectuar.
  Es puntuarà amb un màxim de 6 punts segons el següent barem:
  - 0,5 punts per any treballat amb caràcter laboral o funcionarial a l'Administració Pública, amb un màxim de 3 punts.
  - 0,25 punts per any treballat per empreses privades, amb un màxim de 3 punts.
  En ambdós casos el temps es comptarà per anys complets i fraccions de 3 mesos.
 • b) Cursos de formació, especialització i perfeccionament: cal que siguin acreditats mitjançant certificacions d'organismes oficials i que tinguin relació amb les funcions del lloc de treball a cobrir.
  No es computaran cursos o seminaris que formin part d'un programa necessari per a l'obtenció del títol que s'hagi presentat com a mèrit per a esser valorat, per tal d'evitar la doble puntuació de mèrits.
  Es puntuarà amb un màxim de 3 punts, tenint en compte els següents barems:
  - 0,10 punts per cursos sense certificat d'aprofitament i realitzats a partir de l'any 2009.
  - 0,25 punts per cursos amb certificat d'aprofitament i realitzats a partir de l'any 2009.
 • c) Titulacions acadèmiques: es valorarà qualsevol altra titulació acadèmica addicional diferent a la presentada com a requisit d'accés a aquest procés de selecció, d'igual o superior nivell a l'exigit com a requisit per ocupar el lloc de treball, que es puntuarà amb un màxim d'1 punt, segons el barem següent:
  - 0,75 punts per llicenciatures, diplomatures, graus o doctorats.
  - 0,50 punts per postgraus i màsters

3a FASE: ENTREVISTA

La seva realització serà optativa a criteri de l'òrgan de selecció. En cas de realitzar-se consistirà en mantenir un diàleg amb l'òrgan tècnic de selecció sobre qüestions vinculades al lloc de treball a proveir, per a constatar la idoneïtat de les persones aspirants per al desenvolupament de les funcions pròpies del nomenament, com ara l'aptitud, la capacitat d'iniciativa, l'autonomia, nivell de responsabilitat etc., així com del coneixement de la comarca i del Consell Comarcal de la Selva.

La qualificació de l'entrevista serà d'un màxim de 5 punts. La qualificació definitiva de les persones aspirants no eliminades, serà la suma resultant de les puntuacions obtingudes en les diferents fases del procés.

 1. Normes generals d'actuació de les administracions públiques en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.
 2. El procediment administratiu. Requisits dels actes administratius i la seva eficàcia. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs de reposició contra els actes de gestió, inspecció i recaptació en el marc de la Llei d'Hisendes Locals.
 3. Els tributs: concepte, finalitats i classes. La relació jurídica tributària. Fet imposable. No
 4. subjecció i exempció. Meritament. Prescripció. L'aplicació de la norma tributària. L'analogia.
 5. Els obligats tributaris. Drets i garanties dels obligats tributaris. Subjectes passius: contribuent i substitut del contribuent. Successors. Responsables solidaris i subsidiaris. Altres obligats tributaris. La capacitat d'obrar . Representació. Domicili fiscal.
 6. Elements de quantificació de l'obligació tributària principal. Base imposable: concepte, mètodes de determinació. Base liquidable. Quota tributària. Deute tributari.
 7. Actuacions i procediments de gestió tributària. Iniciació. Declaracions. Autoliquidacions. Comunicació de dades. Procediment de devolució iniciat mitjançant autoliquidació. Procediment iniciat mitjançant declaració. Procediment de comprovació limitada. Devolució d'ingressos indeguts i deguts: Supòsits i procediment.
 8. La recaptació . Actuacions, procediments i òrgans. Extinció dels deutes: El pagament i altres formes d'extinció. Obligats al pagament. Garanties del deute tributari. Ajornaments i fraccionaments.
 9. La recaptació en període executiu. Procediment de constrenyiment. Caràcter del procediment. Fases: iniciació, embargament de béns i drets, adjudicació i finalització del procediment.
 10. El sistema tributari local en la Llei reguladora de les hisendes locals.
 11. L'Impost sobre béns immobles, l'impost sobre activitats econòmiques, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.
 12. Les taxes en la Llei reguladora de les hisendes locals: concepte i àmbit d'aplicació. Fet imposable. Subjectes passius i responsables. Meritament i liquidació.
 13. Altres ingressos de dret públic. Preus públics, multes i sancions.
https://www.selva.cat/webseu/files/tramits/FORM_Personal.pdf
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.