Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

Administración General

Datos básicos

Oposición
Administratius Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2016
Titulación requerida
Bachiller o equivalente
Estado
Próxima Convocatoria

Observaciones

Segons fonts sindicals, s'ha aprovat en la Mesa General de Negociació el passat dia 24 de maig de 2016, l'oferta pública per a l'any 2016 de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que s'oferiran 252 places:

 • Agent Guàrdia Urbana: 92 + 10%
 • Bomber d’accés SPEIS: 24 + 10%
 • Gestió d'Administració General: 32
 • TM Enginyeria: 22
 • TS Arquitectura: 33
 • TS Art i Historia: 2
 • TS Dret: 34
 • TS Gestió: 10
 • TS Organització: 3

També s’ha acordat una nova Promoció Interna que es desenvoluparà al llarg de 2017:

 • Del Grup E al C2: 50 places
 • Del Grup C2 al C1: 50 places
 • Del Grup C1 al A2: 50 places
 • Del Grup A2 al A1 (TS en Gestió): 50 places
 • Del Grup A2 al A1 (TS en Dret): 10 places
 • Del Grup A2 al A1 (TS en Art i Història): 4 places

[Més informació]

Segon la convocatoria anterior

El sistema de selecció és de concurs oposició i s’articula en torn de promoció interna.

Aquesta fase, amb les particularitats que després es descriuran respecte al personal laboral fix que estiguin en la categoria laboral administrativa a funcionaritzar, consta de les proves assenyalades als punts 8.1, 8.2 i 8.3 d’aquesta convocatòria (test de coneixements, prova de català, prova de coneixements ofimàtics). Totes les proves seran obligatòries i eliminatòries.

Primera prova: Test de coneixements (obligatòria i eliminatòria).

Aquesta prova consisteix en donar resposta a un qüestionari de preguntes tipus test relacionat amb el contingut del temari de l’annex 1.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà correcta. Totes les respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquesta prova serà qualificada de 0 a 10 punts. Quedaran eliminades les persones que no tinguin una puntuació igual o superior a 5 punts.

El personal laboral fix de la categoria administrativa a funcionaritzar a que al·ludeix la base 3.2 d’aquesta convocatòria, resten exempts de la realització d’aquesta prova.

Segona prova: prova de català nivell C1

(Decret 3/2014, de 7 de gener, pel qual es modifica el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixement de català- DOGC núm. 6536 de 9 de gener de 2014). (obligatòria i eliminatòria).

Quedaran exempts de la realització d’aquesta prova les persones aspirants que acreditin acomplir alguna de les condicions establertes en la base 4.6. d’aquesta convocatòria.

La prova consta de dues parts:

 • Primera part: s’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana relacionats en grau adequat amb les places objecte de la convocatòria.
 • Segona part: s’avaluarà l’expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.

La durada màxima d’aquest exercici serà de 90 minuts.

Aquesta prova tindrà caràcter eliminatori. Les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes, quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Tercera prova: coneixements d’ofimàtica.

Exercici de caràcter pràctic per tal de valorar els coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de les persones candidates en l’entorn Windows, programes Word i Excel 2010. La prova consistirà en la realització d’un o més exercicis, en les aplicacions de Word i/ o Excel 2010.

L’exercici serà qualificat fins a un màxim de 10 punts, essent eliminades les persones aspirants que no aconsegueixin un mínim de 5 punts.

Per a les persones aspirants a que al·ludeix la base 3.2, l’exercici versarà sobre els temes que configuren el temari específic de l’annex 1 bis de les bases.

Segon la convocatoria anterior
 1. L’Ajuntament de Barcelona: organització política (Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors).
 2. L’Ajuntament de Barcelona: organització executiva (el model de gestió gerencial).
 3. La descentralització territorial de l’Ajuntament de Barcelona: els Districtes Municipals.
 4. La descentralització funcional de l’Ajuntament de Barcelona: Organismes Autònoms (els Instituts municipals).
 5. La cooperació interadministrativa: els Consorcis.
 6. La Carta Municipal. Antecedents Històrics i trets principals.
 7. Drets i deures dels funcionaris, especial referència al nou Estatut de l’Empleat Públic, (EBEP). El règim disciplinari.
 8. La carrera professional a l'Administració Pública: la provisió de llocs de treball; sistemes de provisió. La promoció interna. El grau personal.
 9. La llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, (DOGC Núm 5686 de 5 d’agost de 2010)
 10. L’acte administratiu: La nul·litat i anul·labilitat dels actes administratius. Els Recursos administratius.
 11. Les fases del procediment administratiu. Els terminis administratius. Les notificacions.
 12. El web de l’Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat . La Intranet com a eina de gestió municipal.
Annex 1 bis. Temari específic
 1. La Web de l’Ajuntament de Barcelona i les seves webs municipals. El portal de tràmits. Telèfons d’informació i atenció al ciutadà. Carta de serveis d’atenció al ciutadà.
 2. Coneixement de la ciutat de Barcelona: Evolució històrica. Evolució demogràfica. Urbanisme: Transformació urbana de la ciutat i projectes urbans en execució.
 3. Barcelona ciutat de la cultura: Museus, teatres, biblioteques. La ciutat i l’esport: Equipaments esportius. Les festes tradicionals de la ciutat. Els seus edificis i l’art.
 4. L’actualitat de la ciutat: Darrers esdeveniments socials i culturals en el període 2012- 2014.

Administratius Ajuntament Barcelona. Promoció interna

 • Temari Administratius Ajuntament de Barcelona. Promoció Interna

  Temari Administratius Ajuntament de Barcelona. ...

  42€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€

Precio: 42€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.