Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratiu-va Ajuntament de Girona

Administración General

Información Básica

Oposición
Administratiu-va Ajuntament de Girona
Organismo
Ajuntament de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2020
Titulación requerida
Bachiller o equivalente
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo05-11-2019 | DOGC | Más información
Convocatoria
24-02-2020 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria17-02-2020 | BOP | Más información
Plazas2 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 25-02-2020 hasta 23-03-2020
Enlace instancia
Más información

1r. Exercici. Teòric:

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes) relaciones amb el contingut del temari annex. Totes les respostes tindran el mateix valor. Les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta. El temps màxim per realitzar la prova serà d’una hora i mitja. Aquesta prova serà puntuada de 0 a 10 punts i per ser declarat apte serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

2n.Exercici De tipus pràctic

Consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d’acord amb el contingut del programa annex, en el període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova. Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 5 punts per a superar-lo.

3r. Exercici. Coneixements de llengua catalana.

Consistirà en la realització d’una prova del nivell C1 de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 2. L’organització territorial de l’Estat: Administració central, autonòmica i local.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya.
 4. Ens que integren l’administració local. La Llei de Bases de Règim Local. La regulació del règim local a Catalunya.
 5. El municipi. Concepte. Organització municipal. Elements del municipi. El terme municipal. La població
 6. Les competències municipals. Competències pròpies, impròpies i delegades. Els serveis mínims.
 7. Estructura de l’Ajuntament de Girona. Estructura política: el cartipàs municipal.
 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes.
 9. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.
 10. La iniciació del procediment: classes, esmenes i millores de sol·licituds. Presentació de sol·licituds. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència.
 11. L’ordenació i la instrucció del procediment administratius. Intervenció de les persones interessades, proves i informes.
 12. La finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució.
 13. La falta de resolució expressa i el règim del silencia administratiu.
 14. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
 15. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
 16. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.
 17. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació dels actes.
 18. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 19. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 20. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties.
 21. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
 22. El registre de documents. Funció de registre. Assentaments al llibre de registre.
 23. El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona: funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòria i ordre del dia, actes i certificats d’acords i règim de sessions.
 24. Protecció de dades de caràcter personal. Nivell de protecció de dades.
 25. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 26. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, les ordenances fiscals.
 27. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals, taxes i contribucions especials.
 28. Els pressupostos locals. Procediment d’elaboració i aprovació.
 29. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències de crèdit. Fases d’aprovació de la despesa.
 30. La funció pública local. El règim jurídic de la funció pública: selecció i accés i promoció.
 31. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
 32. El principals instruments d’ordenació a la funció pública: plantilla, relació de llocs de treball i l’oferta pública d’ocupació.
 33. Les subvencions. Concepte i naturalesa jurídica. Procediment d’atorgament, gestió, justificació i control.
 34. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
 35. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals.
 36. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives.
 37. Règim urbanístic del sòl. Planejament territorial i urbanísitc. Plans d’ordenació: classes i règim jurídic.
 38. Contractació administrativa. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
 39. Contractació administrativa. Formes d’adjudicació dels contractes administratius.
 40. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació.
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/oferta_ocupacio/
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test