Administratiu-va Ajuntament de Girona

Administración General

Bases de convocatòria

11 places de l'escala d'administració general, sotsescala administrativa (BOPG 12-05-2022 i DOGC 17-05-2022). 
Jornada de treball: 35 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei i amb unes retribucions brutes anuals de 23.888,42 €.

Prepara't amb nosaltres

T'oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s'adapta a tu! Informa't sobre les nostres metodologies:

 • Classes presencials al nostre Centre de Girona: amb les quals podràs gaudir dels avantatges de l'assitència a classes presencial. El pagament d'aquestes classes és mensual, sense matrícula ni permanència. S'impartirà un temari general exigit a convocatòries d'auxiliars administratius de Corporacions Locals.
 • Llibres

Datos básicos

Oposición
Administratiu-va Ajuntament de Girona
Organismo
Ajuntament de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2022
Titulación requerida
Bachiller o equivalente
Sueldo
23.888,42 euros brutes anuals € aprox.
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Convocatoria
17-05-2022 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria12-05-2022 | BOP | Más información
Plazas11 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 18-05-2022 hasta 15-06-2022
Enlace instancia
Más información
Información solicitudes

Les persones aspirants hi hauran de fer constar que accepten aquestes bases i que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants amb discapacitat que desitgin l’adaptació de temps i mitjans per a la realització de les proves, han de fer constar aquestes circumstàncies a la sol·licitud i aportar un certificat emès per l’equip de valoració multiprofessional competent que indiqui quines són les adaptacions necessàries. En el cas que optin per la quota de reserva de persones discapacitades han d’indicar expressament a la sol·licitud el seu grau de discapacitat.

Per ser admès a les proves selectives n’hi ha prou que les persones aspirants manifestin a la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base segona, les quals hauran d’acreditar posteriorment en finalitzar el procés selectiu i aquelles persones aspirants que estiguin en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (nivell C1), i/o del Certificat Actic 2 Mitjà, els han d’adjuntar amb la sol·licitud de participació en el procés selectiu l’acreditació corresponent.

Tareas

Les funcions del lloc de treball són, a nivell enunciatiu i no limitatiu, les següents:

 • Gestionar i tramitar els expedients administratius que li siguin assignats
 • Atendre i informar al públic i als empleats municipals sobre aquelles matèries de la seva competència
 • Donar suport administratiu al personal tècnic
 • Col·laborar en la resolució de recursos, liquidacions i altres tràmits administratius
 • Elaborar i tramitar actes, certificats i altres documents que li siguin encomanats
 • Gestionar, mantenir i controlar els arxius i registres que li siguin assignats, així com les bases de dades informàtiques
 • Manejar els dispositius, màquines i equips informàtics i de comunicació propis del treball administratiu
 • Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior

Lista de admitidos y excluídos

DefinitivaFecha publicación22-06-2022
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Primer exercici. Teòric
11-07-2022

El sistema selectiu és el d'oposició lliure.

1r. Exercici. Teòric:

Consistirà en un qüestionari de preguntes tipus test (màxim de 50 preguntes) relaciones amb el contingut del temari annex. Totes les respostes tindran el mateix valor. Les preguntes no contestades no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta correcta.

El temps màxim per realitzar la prova serà d’una hora i mitja. Aquesta prova serà puntuada de 0 a 10 punts i per ser declarat apte serà necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

2n.Exercici

De tipus pràctic, consistent en la resolució dels supòsits pràctics plantejats pel tribunal d’acord amb el contingut del programa annex, en el període màxim de dues hores. El tribunal podrà determinar que sigui llegit per les persones aspirants davant el tribunal el qual podrà sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova.

Aquest exercici serà puntuat de 0 a 10 punts, necessitant-se una puntuació mínima de 5 punts per a superar-lo.

3r. Exercici. Coneixements de llengua catalana.

Consistirà en la realització d’una prova del nivell C1 de català equivalents al nivell C1 del Marc europeu comú de referència (MECR) segons estableix el Decret 161/2002, d’11 de juny.

Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que presentin un certificat de coneixement del català del nivell corresponent a la plaça convocada expedit per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) o algun dels altres títols, diplomes i certificats considerats equivalents en la Llista de titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL, elaborada a partir de l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin superat en processos anteriors de selecció de personal per accedir a un lloc de treball de caràcter fix a l’Ajuntament de Girona, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos d’aquesta mateixa oferta pública d’ocupació de l’any 2022.

Aquest exercici serà eliminatori i serà valorat d’apte o no apte.

4t. Exercici. Coneixements d’informàtica.

Consistirà en la valoració dels coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari de les persones aspirants en l’entorn Windows (programes Word, Excel i Outlook de l’Office 2016, navegació Internet ) a partir de la resolució d’una prova pràctica relacionada amb el temari que figura a l’annex 2.

La prova serà eliminatòria i serà qualificada d’apte o no apte. Quedaran exemptes d’aquesta prova les persones que acreditin estar en possessió del Certificat Actic 2 Mitjà.

ANNEX I: TEMARI:

 1. La Constitució espanyola: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
 2. L’organització territorial de l’Estat: Administració central, autonòmica i local.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya: estructura, contingut i principis fonamentals. Competències de la Generalitat de Catalunya.
 4. Ens que integren l’administració local. La Llei de Bases de Règim Local. La regulació del règim local a Catalunya.
 5. El municipi: Concepte. Organització municipal. Elements del municipi. El terme municipal. La població.
 6. Les competències municipals. Competències pròpies, impròpies i delegades. Els serveis mínims.
 7. Estructura de l’Ajuntament de Girona. Estructura política: el cartipàs municipal.
 8. El dret administratiu: concepte. Fonts del dret públic. La llei: classes de llei. El reglament: concepte i classes.
 9. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú: Les fases del procediment administratiu.
 10. La iniciació del procediment: classes, esmenes i millores de sol·licituds. Presentació de sol·licituds. Terminis: còmput, ampliació i tramitació d’urgència.
 11. L’ordenació i la instrucció del procediment administratiu. Intervenció de les persones interessades, proves i informes.
 12. La finalització del procediment. L’obligació de resoldre. Contingut de la resolució.
 13. La falta de resolució expressa i el règim del silenci administratiu.
 14. El desistiment i la renúncia. La caducitat. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú.
 15. L’acte administratiu I: concepte, classes i elements.
 16. L’acte administratiu II: eficàcia i validesa dels actes administratius. La seva motivació. Notificació, publicació i execució.
 17. La invalidesa de l’acte administratiu. Supòsits de nul·litat de ple dret i anul·labilitat. El principi de conservació dels actes.
 18. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació dels actes administratius.
 19. Els recursos administratius: recursos d’alçada, reposició i extraordinari de revisió.
 20. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l’exercici de la potestat sancionadora. El procediment sancionador i les seves garanties.
 21. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic: Els òrgans de les Administracions Públiques. Òrgans administratius i òrgans col·legiats. El funcionament electrònic del sector públic.
 22. El registre de documents. Funció de registre. Assentaments al llibre de registre.
 23. El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Girona: funcionament dels òrgans col·legiats locals, convocatòria i ordre del dia, actes i certificats d’acords i règim de sessions.
 24. Protecció de dades de caràcter personal. Nivell de protecció de dades.
 25. Drets dels ciutadans a la informació: l’accés a arxius i registres. La Llei 19/2014, de 20 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 26. Els tributs locals: principis. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, les ordenances fiscals.
 27. Les hisendes locals: classificació d’ingressos. Els impostos locals, taxes i contribucions especials.
 28. Els pressupostos locals: Procediment d’elaboració i aprovació.
 29. Els pressupostos locals: Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències de crèdit. Fases d’aprovació de la despesa.
 30. La funció pública local. El règim jurídic de la funció pública: selecció i accés i promoció.
 31. El personal al servei de les entitats locals. Les seves classes. Drets i deures.
 32. El principals instruments d’ordenació a la funció pública: plantilla, relació de llocs de treball i l’oferta pública d’ocupació.
 33. Les subvencions. Concepte i naturalesa jurídica. Procediment d’atorgament, gestió, justificació i control.
 34. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
 35. Els béns de les entitats locals. Classes. Béns de domini públic, béns patrimonials i béns comunals.
 36. Les formes d’activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa local en l’activitat privada. Les llicències i autoritzacions administratives.
 37. Règim urbanístic del sòl. Planejament territorial i urbanístic. Plans d’ordenació: classes i règim jurídic.
 38. Contractació administrativa. Règim jurídic dels contractes administratius. Elements, tipus i classificació.
 39. Contractació administrativa. Formes d’adjudicació dels contractes administratius.
 40. La potestat normativa de les entitats locals. Els reglaments. Procediment d’elaboració i aprovació.

ANNEX II: TEMARI WORD I EXCEL OFFICE 2016

WORD 2016

Treball amb documents de Ms Word 2016
 • Creació d’un document
 • Visualització d’un document
 • Vistes de document
 • Opcions bàsiques de format
 • Exploració d’un document
 • Format i substitució del contingut
Millorar documents
 • Opcions de configuració de pàgina
 • Inserció de números de pàgina i salts de pàgina
 • Configuració de la pàgina
 • Aplicació d’estils ràpids a un document
 • Modificar les opcions de les imatges
Revisió de documents
 • Ús de les característiques de correcció
 • Especificar l’idioma i corregir l’ortografia.
Aplicar formats de text
 • Formats de text
 • Format Font
 • Format Paràgraf
 • Contorns i ombrejats
 • Canviar majúscules i minúscules
 • Cercar i substituir
Aplicar formats de pàgina
 • Formats de pàgina
 • Inserir números de pàgina
 • Inserir capçaleres i peus de pàgina
Numeració i vinyetes
 • Vinyetes
 • Números
 • Llista multinivell
Tabulacions
 • Establir tabulacions
 • Modificar tabulacions
 • Eliminar tabulacions
 • Tabulacions de farciment
Taules
 • Inserir taules
 • Inserir files, columnes, cel·les
 • Seleccionar i eliminar elements d’una taula
 • Inserir taules ràpides
 • Dibuixar una taula
Imatges
 • Inserir imatges predissenyades
 • nserir imatges des d’arxiu
 • Altres opcions (girar i retallar imatges)
Elements gràfics
 • Formes
 • WordArt
 • Gràfics
Revisió ortogràfica
 • Diccionaris
 • Definir l’idioma de correcció
 • Crear elements d’autocorrecció
Formularis
 • Crear un camp text
 • Crear un camp casella de verificació
Plantilles
 • Crear i desar una plantilla
 • Obrir una plantilla i crear un document nou
Impressió de documents
 • Impressió
 • Configurar la pàgina
 • Vista preliminar

EXCEL 2016:

Creació i edició de fulls de càlcul
 • Introducció a Ms Excel
 • Creació d’un llibre nou
 • Incorporació i moviment de dades en un full de càlcul
 • Modificació d’un full de càlcul
 • Ús de fulls de càlcul
 • Introducció bàsica de fórmules
Aplicació de formats a les dades d’un full de càlcul
 • Modificació del format de les cel·les
 • Ús de vores i marges
 • Introducció als estils de taula de Ms Excel
 • Ordre i filtratge bàsic d’una llista de dades
 • Revisió de les dades d’un llibre
 • Ús d’eines de correcció
Ús de diagrames i gràfics
 • Creació i edició bàsica de gràfics
 • Ús bàsic de formes
Operacions amb full de càlcul
 • Desplaçaments i moviments
 • Inserir, reanomenar i eliminar fulls
 • Moure i copiar fulls
Introducció de dades
 • Selecció de cel·les i rangs
 • ntroduir i esborrar text, números, dates i hores
Aplicar formats
 • Format de cel·les: número
 • Format de text
 • Format: vores i trames
 • Format establert de taules
Formats avançats
 • Formats personalitzats
 • Opció autoformat
 • Format condicional
Fórmules i referències
 • Introducció de fórmules
 • Tipus d’operadors
 • Càlculs simples
 • Referències
 • Enganxat especial
Funcions I
 • Autosuma i funció suma
 • Funcions de data i hora
 • Funcions matemàtiques i trigonomètriques
 • Funcions estadístiques
 • Funcions de recerca i referència
 • Funcions lògiques
Gràfics
 • Crear un gràfic de columnes
 • Gràfics de barres
 • Opcions de gràfic
 • Gràfics circulars
Creació de plantilles
 • Crear i desar una plantilla
 • Modificar plantilles i crear nous llibres
Protecció de dades
 • Protegir un full de càlcul i un llibre de treball
 • Desprotegir un rang de cel·les
 • Ocultar les dades d’una cel.la
Impressió
 • Configurar pàgines i els marges
 • Personalitzar capçaleres i peus de pàgina
 • Imprimir títols i línies de divisió
 • Àrea d’impressió i salts de pàgina
 • Vista preliminar
 • Imprimir
Bases de dades
 • Creació i actualització de bases de dades
 • Autofiltres
 • Filtres avançats
 • Ordenar dades

OUTLOOK 2016

Treball amb correus electrònics de Ms Outlook 2016
 • Creació d’un correu electrònic
 • Respondre un correu electrònic
 • Visualització d’un document adju
 • Creació de regles de correu electrònic
Calendari
 • Creació de cites
 • Convocatòria de reunions
 • Vistes del calendari
 • Creació de nous calendaris
 • Compartició de calendaris
Contactes
 • Creació de contactes
 • Combinar correspondència
 • Reenviar contactes
 • Compartir contactes
Configuracions
 • Creació i modificació de signatures
 • Visualització de la safata d'entrada
 • Vista de missatges i vista de converses
 • Vista prèvia de missatges
 • Opcions d'autoarxivat
 • Permisos de carpeta

NAVEGACIÓ PER INTERNET

 • URL
 • Obrir una plana
 • Navegar a una altra plana
 • Descàrrega d'objectes
 • Realització de cerques a Internet
 • Navegació amb pestanyes
 • Navegació privada
 • Marcar favorits
 • Historial de navegació
 • Blocar finestres emergents
 • Gestió de galetes (cookies)
 • Protocols HTTP i HTTPS (conceptes bàsics)
 • Comerç electrònic
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1377.html
https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-registre/AaZ/1377.html

Clases Presenciales Híbridas

Clases Presenciales

Método tradicional: los alumnos asisten físicamente a clase e interactúan directamente con los profesores y comparten experiencias y la preparación con los compañeros.

Girona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRÍCULA
07-06-2022 M,J de 16:00 a 20:00 91.87 € /mes Matricúlate
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en adams@adams.es. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test