Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

NOTICIAS

OPOSICIONES - 29-10-2019

Borsa de treball d'Auxiliar Administratiu de l'Ajuntament de Girona

Instàncies fins al dia 26 de novembre de 2019

AjuntamentGirona

L’Ajuntament de Girona ha convocat una borsa de treball d’auxiliars administratius/ves per substituir treballadors/es municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o por atendre necessitats urgents de contractació (BOP de Girona de 28 d’octubre de 2019).

La jornada de treball ordinària és de 35 hores i la retribució bruta mensual és de 1.483,72€.

Quins requisits sol·liciten?

 • Títol de graduat en educació secundària (ESO) o equivalent
 • Nivell de català C1

Funcions genèriques:

 • Donar suport a la gestió administrativa i a l’elaboració de documentació pròpia de la seva unitat
 • Donar suport administratiu al personal de la seva unitat
 • Tramitar expedients sota directrius o procediments definits
 • Realitzar càlculs senzills, distribuir correspondència, confeccionar documents administratius sota directrius
 • Arxivar documentació i fer el control de documents
 • Atendre i informar al públic de forma presencial, telemàtica i telefònicament
 • Utilitzar màquines, aparells i programes informàtics
 • Realitzar qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior

El procés de selecció consisteix en una fase d’oposició i una fase de concurs de valoració de mèrits. La fase d’oposició consta de:

 • Test, consistent en resoldre una bateria de preguntes relatives al temari
 • Llengua catalana, per les persones aspirants que no hagin acreditat el coneixement.

D’aquelles persones aspirants que hagin superat els dos exercicis, s’incorporaran a la borsa de treball les 75 millors puntuacions, de les qui s’efectuarà a continuació la valoració dels mèrits de la fase de concurs.

Valorats els mèrits es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament la relació definitiva de les persones aspirants incorporades a la borsa amb la valoració del mèrits corresponents.

Aquelles persones aspirants que hagin superat els dos exercicis obligatoris però que no obtinguin alguna de les millors 75 puntuacions, quedaran en reserva a la borsa de treball. En el supòsit de que la borsa s’esgotés, es procediria a la valoració dels mèrits dels vint aspirants següents per ordre de puntuació en la fase d’oposició.

Prepara't amb ADAMS Formació

Disposem de classes presencials a Girona per preparar les proves d'accés a la categoria d'Auxiliar Administratiu/va. Aquesta preparació es vàlida per a tots els municipis de Catalunya

>> Auxiliars Administratius Corporacions Locals Catalunya

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test