Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Administración General

Convocatoria: 20-02-2019 | DOGC | Más información

Plazas: 375 plazas

Presentación de instancias: desde 21-02-2019 hasta 20-03-2019

Oposición: Administratius Generalitat de Catalunya. Promoció Interna

Organismo: Generalitat de Catalunya-

Tipo de personal: Funcionario

Titulación requerida: Títol de batxiller o tècnic

Año:2019. Estado: Oposición en Proceso

Procés de selecció exclusiu de promoció interna, de la Generalitat de Catalunya.

La primera prova és realitzarà el dia 23 de novembre de 2019.

Presentación de instancias

Información solicitudes

Les sol·licituds s'han de tramitar de conformitat amb l'annex 4 a l'empara de l'Ordre GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en consonància amb el que preveuen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Amb la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés de selecció, d'acord amb la normativa vigent, així com perquè l'òrgan convocant i el Tribunal Qualificador facin les comprovacions i les acreditacions d'ofici, de manera que no hagin de presentar cap documentació.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación16-05-2019
Fecha reclamacionesdesde 16-05-2019 hasta 30-05-2019
Más informaciónDOGC Enlace
DefinitivaFecha publicación28-10-2019
Más información Enlace

Ejercicios

Primera prova
23-11-2019
El procediment de selecció és el de concurs oposició.

FASE D'OPOSICIÓ

La puntuació màxima de la fase d'oposició és de 100 punts i està constituïda per les proves amb els exercicis que s'indiquen a continuació:

Primera prova.

Consta de tres exercicis.
 • a) Primer exercici: test de coneixements generals i situacions pràctiques. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Aquest exercici versa sobre els temes del temari a què fa referència l'apartat 1.3 d'aquestes bases indicats a continuació: tema 5, tema 6, temes 9 a 15 (ambdós inclosos), tema 17, tema 21, temes 23 a 26 (ambdós inclosos) i temes 27 a 31 (ambdós inclosos). Aquest exercici consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes tipus test, més 7 de reserva, amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 és correcta. Aquestes preguntes es distribueixen en 2 blocs de la manera següent:
  • a) Bloc 1: 30 preguntes, més 3 de reserva, sobre coneixements generals.
  • b) Bloc 2: 20 preguntes, més 4 de reserva, plantejades sobre 2 situacions pràctiques laborals. Aquestes preguntes es reparteixen així:
   –10 preguntes, més 2 de reserva, sobre una primera situació pràctica.
   –10 preguntes, més 2 de reserva, sobre una segona situació pràctica.
   Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
   Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.
   Per calcular la puntuació del primer exercici s'aplica la fórmula següent:
   (A – E/4) x P
   Q = ------------------------ N
   Q = Qualificació resultant
   A = Nombre d'encerts
   E = Nombre d'errors
   P = Puntuació màxima de l'exercici
   N = Nombre de preguntes
  En cas que el Tribunal Qualificador acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una, s'inclourà, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva, i així successivament.
  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts.
  La qualificació de l'exercici és de 0 a 40 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 20 punts.
 • b) Segon exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a resoldre un supòsit pràctic basat en una o més situacions professionals d'acord amb les funcions i les competències professionals pròpies del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, que consten en els annexos 2 i 3.
  Aquest exercici versarà sobre els mateixos temes que consten en l'apartat anterior d'aquestes bases referit al primer exercici. Per dur a terme aquest supòsit, les persones aspirants no poden disposar de material ni de documentació en paper.
  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal Qualificador tindrà en compte els coneixements acreditats, la capacitat d'aplicar-los a la pràctica laboral, i la seva adequació a les funcions i competències professionals requerides, així com la capacitat analítica, de síntesi, la qualitat de l'expressió i la presentació.
  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts.
  La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 45 punts.
  La puntuació mínima per superar-lo és de 22,50 punts.
  El Tribunal Qualificador no corregirà el segon exercici de les persones aspirants que no hagin superat el primer exercici.
 • c) Tercer exercici: test de competències professionals. Obligatori i no eliminatori.
  Consisteix a respondre un qüestionari sobre les competències professionals del perfil professional de l'escala administrativa del cos administratiu (grup C, subgrup C1) de la Generalitat de Catalunya que consta en l'annex 3, mitjançant el plantejament de situacions laborals que avaluïn en tot cas de manera positiva la resposta escollida.
  Per a la valoració d'aquest exercici, el Tribunal tindrà en compte les conductes laborals manifestades en les respostes per a cadascuna de les competències professionals descrites en l'annex 3. La qualificació de l'exercici és de 0 a 15 punts. Es valorarà cadascuna de les 6 competències amb una puntuació màxima de 2,5 punts.
  El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora. El Tribunal Qualificador no corregirà el tercer exercici de les persones aspirants que no hagin superat el segon exercici.
 • d) Superació de la primera prova. Per superar la primera prova cal superar el primer i segon exercicis i realitzar el tercer exercici. La puntuació de la primera prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en el primer, segon i tercer exercicis.

Segona prova: coneixements de llengua catalana

De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.

Descripció de la prova

Aquesta prova consisteix a realitzar, davant del Tribunal Qualificador i, si escau, dels assessors especialistes designats, una prova que consta de dues parts.

 • Primera part. S'hi avalua el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules, com a mínim; la comprensió lectora, per mitjà de la lectura d'un text escrit i la resposta a preguntes sobre aquest text, i el domini de la gramàtica i el vocabulari, mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.
 • Segona part. S'hi avalua l'expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.

El temps per realitzar aquest exercici és d'1 hora i 30 minuts, per a la primera part, i 30 minuts, per a la segona.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Per ser declarat apte/a en aquesta prova s'ha d'obtenir una puntuació total mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i coneixement del català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener.

FASE DE CONCURS

En la fase de concurs del procés de selecció es valoren, amb una puntuació màxima de 49,20 punts, els mèrits que s'indiquen a continuació que s'hagin assolit fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del mèrit previst de grau personal consolidat i del mèrit de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), el termini dels quals finalitza un cop transcorregut un mes a partir de l'endemà de la realització de la primera prova.

ANNEX

Temari de l'escala administrativa del cos administratiu

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

 1. Constitució i ordenament jurídic
  Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. L'ordenament jurídic: fonts. Incidència del dret comunitari en l'ordenament jurídic espanyol: fonts del dret comunitari; les llibertats bàsiques comunitàries.
 2. Institucions estatals
  El Cap d'Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble.
 3. Organització territorial de l'Estat
  Organització territorial de l'Estat. Les comunitats autònomes: estatuts d'autonomia, distribució de competències i inançament. Les entitats locals: municipi, província, comarca, vegueria i altres ens locals supramunicipals.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya
  Estatut d'Autonomia de Catalunya: concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia. Relacions de la Generalitat amb l'Estat, altres comunitats autònomes, les entitats locals i la Unió Europea i l'acció exterior.
 5. Institucions de la Generalitat de Catalunya
  Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

  2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

 6. Administració pública i ciutadania
  Administració Pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
 7. Organització de l'Administració de la Generalitat
  Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L'Administració institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.
 8. Principis i tècniques de l'organització administrativa
  Principis de l'organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions. El principi de jerarquia. Delegació. Avocació. Substitució. Encàrrec de gestió. Delegació de signatura. Suplència. El principi de coordinació.
 9. L'acte administratiu
  L'acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eicàcia de l'acte administratiu: notiicació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.
 10. El procediment administratiu
  Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de ciutadans i ciutadanes.
 11. Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l'Administració
  Revisió dels actes administratius. Revisió d'oici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.
 12. Els contractes del sector públic
  Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L'òrgan de contractació a l'Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l'empresari. La classiicació empresarial i el Registre d'empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.
 13. Procediment de la contractació administrativa
  Preparació dels contractes. L'expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L'adjudicació del contracte: formes d'adjudicació. L'adjudicació i la formalització. Incidències en l'execució del contracte.
 14. Gestió del patrimoni de la Generalitat. L'activitat administrativa de foment
  El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l'activitat de l'administració pública. L'activitat de foment. Les subvencions: concepte, gestió i tramitació.

  3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

 15. Estructura i ordenació de l'ocupació pública
  Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.
 16. Accés a l'ocupació pública, mobilitat i carrera professional
  Oferta d'ocupació pública. Selecció de personal: sistemes de selecció, requisits de participació i procediment selectiu. La promoció interna. Selecció de personal interí. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.
 17. Drets i deures del personal al servei de l'Administració de la Generalitat
  Retribucions i nòmines. Vacances llicències i permisos. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d'igualtat d'oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.
 18. Règim del personal laboral de l'Administració de la Generalitat
  Normativa laboral. Convenis col·lectius: el conveni col·lectiu únic del personal laboral de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball: conceptes, subjectes i forma. Contingut del contracte de treball. Modalitats, modiicació, suspensió i extinció.
 19. Seguretat Social
  SisTema espanyol de Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials. Ailiació i cotització al sisTema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

  4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

 20. La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
  La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.
 21. El pressupost de la Generalitat de Catalunya
  El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classiicació orgànica, econòmica, funcional i per programes i territorial.
 22. Els recursos de la Generalitat de Catalunya
  Procedència dels recursos de la Generalitat de Catalunya. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. La pròrroga del pressupost.
 23. El pressupost per programes
  El pressupost per programes: concepte i característiques. L'estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.
 24. L'execució del pressupost
  Execució del pressupost: concepte i marc legal. Execució de l'estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Procediment especial: pagaments a justiicar. Execució de l'estat d'ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació. Documents comptables i pressupostaris.
 25. Els crèdits pressupostaris i les modiicacions
  Caràcter dels crèdits pressupostaris. Les modiicacions pressupostàries: concepte, marc legal, procediment general i tipus.
 26. El control pressupostari
  Control pressupostari: Intervenció General, Sindicatura de Comptes i Parlament. Sistemes d'informació economicoinancera.

  5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

 27. Les administracions públiques i la societat de la informació Protecció de dades de caràcter personal.
  Les administracions públiques i la societat de la informació. L'administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.
 28. Organització i qualitat
  Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d'informació administrativa. Cartes de serveis La qualitat a l'Administració Pública.
 29. Atenció al ciutadà i a la ciutadana
  Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica i escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.
 30. Tractament i gestió de la documentació
  Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica.
 31. Els documents administratius
  Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

El importe del curso debe pagarse al contado, como regla general.

Solo se permite el pago en dos plazos en los casos es los que se establece esta opción con la cantidad a abonar en cada uno de los dos plazos. En este caso, si la compra se realiza del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el siguiente mes. Si la compra se realiza entre el 16 y el 30, el primer plazo se abona en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Cos Administratiu Generalitat de Catalunya Promoció Interna

 • Temari i Qüestionari del Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya. Promoció interna

  Temari i Qüestionari del Cos Administratiu de la Gen...

  55€
 • Supòsits Pràctics i Competències Professionals Cos Administratiu de la Generalitat de Catalunya

  Supòsits Pràctics i Competències Professionals Cos Adm...

  42€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 10€ 87€
antes 97€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

Responsable del Tratamiento: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS
Finalidad: Atender su petición
Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento a datos@adams.es.

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual