Contractes del Sector Públic

Relaciones con las Administraciones Públicas

ELIGE TU MODALIDAD


Escoge tu opción Online

Duración
40 horas

Objetivos

 • Fer una exposició clara i senzilla dels temes que abordem, amb un llenguatge tècnic i rigorós, però clar i proper a la gestió del dia a dia.
 • No podem abastar tota la llei, així que intentarem centrar-nos en els aspectes més rellevants, és a dir, en els que puguin tenir un major impacte en la feina diària.
 • Ens agradaria que aquest curs fos una porta d'entrada que us permeti aproximar-vos a la nova regulació i obrir-vos camins que després pugueu explorar en funció dels vostres interessos.
 • Entendre la interacció entre el Dret europeu i el nacional. La Llei té dos pares, i té quelcom de cadascun d'ells.
 • Conèixer les principals novetats que introdueix, especialment els nous conceptes que haurem de manegar a partir d'ara.
 • Saber a quines entitats, públiques i privades, se'ls hi aplica la llei i quines parts d'aquesta són d'aplicació. No tots som iguals.
 • Comprendre com es desenvolupa un procediment d'adjudicació i assumir que ha de ser electrònic.

Duración

40 hores
 1. Els objectius: Objectius del curs i de la Llei de Contractes
  1. La normativa de contractes: antecedents històrics
  2. Règim jurídic de la contractació pública: la interacció del dret espanyol i el dret comunitari
  3. Per què una nova Llei de Contractes?
  4. Quins objectius té la nova llei?
  5. Novetats de la llei
  6. L'estructura de la Llei 9/2017
 2. La Llei de Contractes del Sector Públic: a què i a qui s'aplica?
  1. LCSP: àmbit objectiu
   1. Què regula la llei?
   2. Què no regula la llei?
  2. LCSP: àmbit subjectiu
   1. Subjectes afectats
   2. Què li afecta? S'aplica a tots per igual?
  3. Els contractes del Sector Públic: classificacions
   1. Per a què serveix la classificació dels contractes?
   2. Classificació per la seva naturalesa jurídica: contractes administratius i contractes privats
   3. Classificació per la seva subjecció a normes de la UE: els contractes SARA
   4. Tipus de contracte: els contractes per raó del seu objecte
   5. El règim jurídic dels contractes
   6. La jurisdicció competent
  4. Aspectes generals dels contractes
   1. Introducció
   2. La necessitat, idoneïtat i eficiència de la contractació
   3. La durada dels contractes
   4. La perfecció dels contractes
   5. El caràcter formal de la contractació
 3. Els elements del contracte (1): elements subjectius. L'organització administrativa per a la contractació
  1. Els elements d'un contracte
  2. La competència per contractar
   1. Introducció
   2. La competència en el Sector Públic Estatal
   3. La competència en el Sector Públic Autonòmic
   4. La competència en les Entitats Locals
   5. Les Juntes de Contractació
  3. L'autorització per contractar
   1. Introducció
   2. Autorització als Poders Adjudicadors del sector públic estatal
   3. Autorització a les entitats vinculades del sector públic estatal, que tinguin la condició de poder adjudicador
   4. Els informes del Ministeri d'Hisenda
  4. Òrgans auxiliars en la contractació
   1. Introducció
   2. Les Meses de contractació a l'Estat
   3. Les Meses de contractació en les Entitats Locals
   4. La Mesa especial de diàleg competitiu
  5. Òrgans administratius de consulta i de supervisió
   1. Introducció
   2. La Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat (JCCPE)
   3. El Comitè de Cooperació en matèria de contractació pública (CCCP)
   4. L'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIRSC)
   5. L'Oficina Nacional d'Avaluació (ONE)
   6. L'Estratègia Nacional de Contractació Pública (ENCP)
  6. Els registres públics
   1. Introducció
   2. El Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLEC)
   3. El Registre de Contractes de l'Estat (RCE)
   4. Els equivalents de les Comunitats Autònomes
  7. El control extern de la contractació
   1. Introducció
   2. El Tribunal de Comptes
   3. La Comissió Europea
  8. La plataforma de contractació del sector públic
   1. Introducció
   2. La Plataforma de Contractació del Sector Públic
   3. La Plataforma de Contractació del Sector Públic i la licitació electrònica
   4. Les equivalents de les Comunitats Autònomes
  9. El perfil de contractant
  10. El responsable del contracte
 4. Els elements del contracte (2): elements subjectius. El contractista
  1. El contractista: requisits previs
   1. Introducció
   2. Podem contractar amb qualsevol?
   3. L'acreditació dels requisits
   4. Quan s'ha d'acreditar el compliment dels requisits?
   5. Com acreditar els requisits? El DEUC
  2. La capacitat: capacitat d'obrar i habilitació
   1. Introducció
   2. La capacitat d'obrar de les persones físiques i de les persones jurídiques
   3. El cas de les empreses estrangeres: empreses de països de la UE i d'Estats signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
   4. El cas de les empreses estrangeres: empreses no comunitàries
   5. El cas de les UTE
  3. Les prohibicions de contractar
   1. Introducció
   2. Quines són les prohibicions actuals?
   3. Com apreciar o declarar una prohibició?
   4. Prohibicions que "s'aprecien" directament
   5. Prohibicions que "s'imposen" com a sanció: competència i procediment
   6. Els efectes d'una "prohibició de contractar"
  4. La solvència
   1. Introducció
   2. Solvència: compto amb els recursos de la meva empresa o puc comptar amb mitjans externs?
   3. Què em poden exigir per a acreditar la solvència?
   4. Concreció dels requisits i criteris de solvència
   5. Altres criteris exigibles: qualitat i gestió mediambiental
  5. La classificació
   1. Introducció
   2. Supòsits en els quals és exigible i en els quals és aplicable
   3. Exempcions
   4. Com s'obté la classificació?
  6. La successió del contractista
 5. Els elements del contracte (3): elements objectius. Objecte, preu i garantia
  1. L'objecte del contracte
   1. Introducció
   2. L'objecte del contracte
   3. La divisió en lots de l'objecte del contracte
   4. Limitacions als licitadors en l'adjudicació per lots
  2. La valoració econòmica del contracte
   1. Introducció
   2. El Pressupost Base de Licitació
   3. El valor estimat del contracte
   4. El preu del contracte
   5. La utilitat de cadascuna d'aquestes mencions
   6. La revisió de preus
  3. Les garanties en els contractes de les Administracions Públiques
   1. Introducció
   2. La garantia provisional
   3. La garantia definitiva
 6. La preparació del contracte: l'expedient de contractació
  1. La preparació del contracte
   1. Introducció
   2. L'estratègia nacional de contractació
   3. Les consultes preliminars del mercat
  2. L'expedient de contractació
   1. Introducció
   2. La funció de l'expedient
   3. Els documents que integren l'expedient
   4. Els Plecs de Clàusules Administratives
   5. Els Plecs de Prescripcions Tècniques (PPT)
   6. Les normes especials
   7. La tramitació de l'expedient
 7. Els procediments de contractació (1): els procediments en general. De la convocatòria a la formalització
  1. El procediment d'adjudicació
   1. La importància del procediment
   2. Tipus de procediment
   3. Normes comunes a tots els procediments
   4. Els principis del procediment
   5. La publicitat prèvia
   6. La publicitat de la licitació
   7. El termini de presentació de sol'licituds o de proposicions
   8. La informació addicional als interessats
   9. L'acreditació dels requisits previs. El DEUC
   10. Les proposicions dels interessats
   11. L'admissibilitat de variants
   12. La subhasta electrònica
   13. L'actuació de la mesa de contractació
   14. Els criteris d'adjudicació
   15. Les ofertes anormalment baixes
   16. La classificació de les ofertes
   17. Requeriment al licitador seleccionat
   18. La resolució del procediment: l'adjudicació, contingut
   19. La resolució del procediment: la notificació
   20. La resolució del procediment sense adjudicació
   21. La formalització del contracte: contingut
   22. La formalització del contracte: terminis
   23. La formalització del contracte: la publicitat
   24. La comunicació a candidats i licitadors: l'increment de la transparència
 8. Els procediments de contractació (2): els procediments en particular
  1. Els procediments ordinaris
   1. Característiques i conclusions
   2. El procediment obert
   3. El procediment obert simplificat
   4. El procediment obert simplificat 'abreujat'
   5. El procediment restringit
  2. Els procediments especials
   1. Introducció
   2. Els procediments amb negociació
   3. El diàleg competitiu
   4. L'associació per a la innovació
   5. El concurs de projectes
 9. La racionalització de la contractació: 3 fórmules diferents
  1. Els Acord Marc
   1. Avantatges i inconvenients
   2. Estructura d'un Acord Marc
   3. Funcionalitat: qui i per a què se celebren els Acords Marc?
   4. Els límits dels Acords Marc
   5. Procediment de celebració de l'Acord Marc
   6. Els Contractes Basats
   7. La modificació dels Acords Marc i dels Contractes Basats en un Acord Marc
  2. Els sistemes dinàmics d'adquisició
   1. Introducció
   2. Definició i característiques
   3. Posada en funcionament del sistema
   4. Incorporació d'empreses al sistema
   5. Adjudicació dels Contractes específics
  3. Les Centrals de Contractació
   1. Avantatges i inconvenients
   2. La Central de Contractació de l'Estat
   3. Les Centrals de Contractació de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals
 10. L'execució dels contractes
  1. Les prerrogatives de l'Administració
   1. Límits
   2. Enumeració
   3. Procediment per al seu exercici
  2. Les obligacions dels contractistes
   1. Obligacions
   2. Execució del contracte
   3. Compliment del termini d'execució
   4. La responsabilitat per danys i perjudicis
   5. Les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
   6. Les condicions especials d'execució
  3. Els drets dels contractistes
   1. Aspectes generals
   2. Dret al cobrament del preu
   3. Reclamació de les quantitats endeutades
   4. Transmissió dels drets de cobrament: cessió i embargament
  4. La modificació dels contractes
   1. Introducció
   2. Característiques de la modificació dels contractes
   3. Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars
   4. Modificacions no previstes en el plec de clàusules administratives particulars
   5. Obligatorietat de la modificació
   6. Procediment per a la modificació
  5. La suspensió dels contractes
  6. L'extinció dels contractes
   1. Introducció
   2. El compliment dels contractes
   3. La resolució dels contractes
  7. Cessió i subcontractació
   1. Diferències
   2. Cessió de contractes: definició i requisits
   3. Subcontractació
 11. La revisió de la via administrativa dels actes
  1. El règim d'invalidesa dels contractes
   1. Causes d'invalidesa
   2. Causes de nul'litat de dret administratiu
   3. Causes d'anul'labilitat de dret administratiu
   4. La Revisió d'ofici
   5. Efectes de la declaració de nul'litat i efectes en supòsits d'anul'labilitat
   6. Causes d'invalidesa de dret civil
  2. El règim de recursos
   1. Introducció
   2. El Recurs Especial en matèria de contractació: característiques

Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
ONLINE
Duración: 45 días
240 Eur. Inscribirme

FORMACIÓ NECESSÀRIA PER A ACCEDIR AMB ÈXIT Al CURS

No són necessaris coneixements inicials.

ESPECIFICACIONS

Curs Scorm.
Exercicis pràctics i Avaluacions integrats en el temari.
Material addicional, esquemes, etc.
Vídeos integrats en el curs.

ACCESSIBILITAT

Si

HARDWARE NECESSARI I PERIFÈRIC ASSOCIATS

Ordinador i connexió a Internet

SOFTWARE NECESSARI

El Campus Virtual funciona correctament amb els següents navegadors:
 • Internet Explorer: a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome: a partir de la versió 22.0
 • Mozilla Firefox: a partir de la versió 15.0
 • Safari: a partir de la versió 5.0
A més, serà necessari tenir instal·lat:
 • Acrobat Reader, versió 6.0 o superior, o FoxitReader, versió 2.3 o superior.
 • Adobe Flash Player.
 • Reproductor de Windows Mitjana Player a partir de la versió 9.

TEMPS DE RESPOSTA

Els tutors pedagògics atendran els alumnes en un termini de 24 hores i els tutors de contingut en un termini màxim de 48 hores en dies laborables.

SERVEIS DEL CAMPUS VIRTUAL

 • Guia didàctica. En ella s' expliquen i es marquen les pautes, orientacions i recomanacions necessàries per al seguiment i aprofitament adequat del curs.
 • Continguts. Els continguts d'aquest curs han estat realitzats per un equip multidisciplinari, entre els quals es troben experts en la matèria que desenvolupen, pedagogs, docents i tècnics informàtics en desenvolupaments multimèdia.
  En aquest curs s'ha buscat un equilibri entre el necessari rigor tècnic dels continguts i una presentació atractiva i intuïtiva que faciliti el seguiment del curs i que constitueixi una clara opció d'aprenentatge, de manera que tot aquell que ho realitzi vegi satisfetes les seves expectatives: comprensió i assimilació de tot el relacionat amb les unitats desenvolupades i capacitat per a aplicar aquests coneixements a la pràctica diària.
  El temari d'aquest curs té un format dinàmic i interactiu, sobre la base del qual podràs participar activament en el teu aprenentatge. En la construcció del mateix s'han utilitzat una sèrie d'icones i links, que requereixen la teva participació en el descobriment dels continguts, ja que hauràs d'interactuar amb els mateixos per a veure la informació. D'aquesta manera, el seguiment del curs es converteix en una experiència dinàmica que requereix d'una participació activa de l'alumne, la qual cosa facilita la rapidesa en la comprensió i ús de la informació. Això contribueix a aconseguir que el curs resulti més entretingut i no hem d'oblidar que l'entreteniment acreix l'interès, el qual, al seu torn, afavoreix l'atenció i concentració, que es tradueixen en majors nivells d'aprenentatge.
 • Activitats. Hem desenvolupat exercicis i casos pràctics interactius, integrats en els continguts, que fomenten la participació i interacció contínua dels alumnes i permeten que vagis afermant els coneixements al mateix temps que els adquireixes, amb la finalitat que arribis totalment preparat a l'avaluació final i la superis sense dificultats.
 • Tutors a la disposició de l'alumne: Un tutor de contingut expert en la matèria que li resoldrà els dubtes concrets sobre el temari i els exercicis.
  • Un tutor pedagògic que l'ajudarà i motivarà al llarg del curs. Es posarà en contacte periòdicament als alumnes informant-los del seu estat d'evolució i animant-los a finalitzar amb èxit el curs. També els informarà de tot el relatiu al curs (informació d'interès, inclusió de documentació addicional a la biblioteca, etc.)
  • Un tutor tècnic o webmaster que resoldrà qualsevol problema tècnic d'accés a la plataforma, registre de notes, etc.
 • Altres serveis. Aquests cursos disposen de tutories, correu electrònic, biblioteca (on es troben documents formatius complementaris, com el manual del curs), Xat, Faqs, Agenda i Calendari, Fòrum i altres serveis inclosos en el Campus Virtual.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test