Integració del Treballador com un Soci

Creación y Gestión de Empresas

ELIGE TU MODALIDAD


Escoge tu opción Online

Duración
40 horas

Objetivos

OBJECTIUS GENERALS

 • Il·lustrar el procés d'integració d'un nou treballador com a soci aportant solucions i tècniques de comportament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Propiciar la integració i implicació soci-empresarial del nou ingrés en la cooperativa.
 • Proporcionar un acolliment encoratjador i motivado al nou ingrés i afavorir l'assumpció per part del nou ingrés dels principis i valors de la cooperativa.
 • Sensibilitzar i reforçar la identitat cooperativa implantant els principis bàsics cooperatius de l'Experiència Cooperativa.
 • Conèixer la Cooperativa com a element de transformació social i les claus de la Cooperativa.
 • Reflexionar sobre l'evolució del sentit cooperatiu i fixar elements de sentit cooperatiu futurs.

Duración

40 hores

1. El cooperativisme i l'experiència cooperativa

 1. Concepte, orígens i evolució
  1. Règim jurídic estatal
  2. Règim jurídic català
  3. Concepte i característiques
  4. Orígens i evolució del sentit cooperatiu
 2. Claus i principis cooperatius
  1. Valors
  2. Principis cooperatius
 3. Les cooperatives en el context de l'estratègia Europa 2020
  1. Introducció
  2. Objectius principals
  3. Prioritats de l'estratègia
  4. Fites fixat en l'estratègia Europa 2020
  5. Què hi poden fer les institucions i els organismes de la Unió Europea?

2. Projecte de transformació social

 1. Tipologia de cooperatives
  1. Criteris de classificació
  2. Cooperatives agràries
  3. Cooperatives marítimes, fluvials o lacustres
  4. Cooperatives d'assegurances
  5. Cooperatives de consumidors i usuaris
  6. Cooperatives de crèdit
  7. Cooperatives d'ensenyament
  8. Cooperatives d'habitatges
  9. Cooperatives sanitàries
  10. Cooperatives de serveis
  11. Cooperatives de treball associat
  12. Cooperatives integrals
  13. Cooperatives de foment empresarial
 2. Impacte socioeconòmic
  1. Introducció
  2. Beneficis
  3. Ressò en la societat
  4. Exemples de cooperatives d'iniciativa social
  5. Recull de dades sobre aspectes sòcio-econòmics de les cooperatives catalanes

3. Estructura organitzativa d'una cooperativa

 1. Òrgans i funcions
  1. Òrgans socials
  2. L'Assemblea general: funcions i tipus
  3. L'Assemblea general: funcionament
  4. El Consell Rector
  5. La direcció o gerència
  6. La Intervenció de Comptes
  7. El Comitè de Recursos
 2. Drets i obligacions dels socis
  1. Drets dels socis
  2. Obligacions dels socis
 3. Règim econòmic
  1. Introducció
  2. El capital social
  3. La determinació dels resultats
  4. El fons de reserva obligatori
  5. El fons d'educació i promoció cooperatives

4. Recursos humans

 1. Pla d'acolliment de nous membres
  1. Regulació
  2. Activitat econòmica basada en les persones
  3. Principi d'adhesió voluntària i oberta
  4. L'accés a la condició de sòcies de les cooperatives
 2. Anàlisi de llocs de treball
  1. Activitats clau de l'anàlisi
  2. Anàlisi de l'entorn
 3. La selecció en una cooperativa
  1. Introducció
  2. Etapes que formen part d'un procés de selecció
  3. L'entrevista de selecció
  4. Tipologia de proves en el procés de selecció

5. Habilitats directives per a la cooperació

 1. Lideratge cooperatiu
 2. Conflicte i negociació
  1. Conflicte: concepte i característiques
  2. Elements del conflicte
  3. Evolució del conflicte
  4. El model de cooperació en la negociació del conflicte
 3. Treball en equip
  1. Diferència entre els grups de treball i els equips de treball
  2. Requisits del treball en equip
  3. Beneficis del treball en equip
 4. Comunicació interpersonal
  1. Definició
  2. Elements de la comunicació
  3. Etapes d'un procés de comunicació
  4. Barreres en els processos de comunicació
  5. Tècniques de comunicació efectiva
  6. Escolta activa y escolta empàtica
  7. Aspectes no verbals de la comunicació interpersonal

6. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. incorporació a la cooperativa

 1. La integració del nou empleat en la unitat econòmica: la socialització. Incorporació a la cooperativa
  1. Contingut que s'ha de fer constar als estatuts socials
  2. Tipus de socis
  3. Socis comuns
  4. Socis de treball
  5. Socis col•laboradors
  6. Socis temporals
  7. Socis excedents
 2. El pas de treballador a cooperativista: l'admissió com a soci
  1. Requisits necessaris
  2. Fases
 3. La baixa de soci
  1. Introducció
  2. Baixa voluntària
  3. Baixa obligatòria
  4. Baixa disciplinària per expulsió
  5. Efectes econòmics de la baixa

Online

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
ONLINE
Duración: 60 días
240 Eur. Inscribirme

FORMACIÓ NECESSÀRIA PER A ACCEDIR AMB ÈXIT Al CURS

No són necessaris coneixements inicials.

ESPECIFICACIONS

Curs Scorm.
Exercicis pràctics i Avaluacions integrats en el temari.
Material addicional, esquemes, etc.
Vídeos integrats en el curs.

ACCESSIBILITAT

Si

HARDWARE NECESSARI I PERIFÈRIC ASSOCIATS

Ordinador i connexió a Internet

SOFTWARE NECESSARI

El Campus Virtual funciona correctament amb els següents navegadors:
 • Internet Explorer: a partir de la versió 8.0
 • Google Chrome: a partir de la versió 22.0
 • Mozilla Firefox: a partir de la versió 15.0
 • Safari: a partir de la versió 5.0
A més, serà necessari tenir instal·lat:
 • Acrobat Reader, versió 6.0 o superior, o FoxitReader, versió 2.3 o superior.
 • Adobe Flash Player.
 • Reproductor de Windows Mitjana Player a partir de la versió 9.

TEMPS DE RESPOSTA

Els tutors pedagògics atendran els alumnes en un termini de 24 hores i els tutors de contingut en un termini màxim de 48 hores en dies laborables.

SERVEIS DEL CAMPUS VIRTUAL

 • Guia didàctica. En ella s' expliquen i es marquen les pautes, orientacions i recomanacions necessàries per al seguiment i aprofitament adequat del curs.
 • Continguts. Els continguts d'aquest curs han estat realitzats per un equip multidisciplinari, entre els quals es troben experts en la matèria que desenvolupen, pedagogs, docents i tècnics informàtics en desenvolupaments multimèdia.
  En aquest curs s'ha buscat un equilibri entre el necessari rigor tècnic dels continguts i una presentació atractiva i intuïtiva que faciliti el seguiment del curs i que constitueixi una clara opció d'aprenentatge, de manera que tot aquell que ho realitzi vegi satisfetes les seves expectatives: comprensió i assimilació de tot el relacionat amb les unitats desenvolupades i capacitat per a aplicar aquests coneixements a la pràctica diària.
  El temari d'aquest curs té un format dinàmic i interactiu, sobre la base del qual podràs participar activament en el teu aprenentatge. En la construcció del mateix s'han utilitzat una sèrie d'icones i links, que requereixen la teva participació en el descobriment dels continguts, ja que hauràs d'interactuar amb els mateixos per a veure la informació. D'aquesta manera, el seguiment del curs es converteix en una experiència dinàmica que requereix d'una participació activa de l'alumne, la qual cosa facilita la rapidesa en la comprensió i ús de la informació. Això contribueix a aconseguir que el curs resulti més entretingut i no hem d'oblidar que l'entreteniment acreix l'interès, el qual, al seu torn, afavoreix l'atenció i concentració, que es tradueixen en majors nivells d'aprenentatge.
 • Activitats. Hem desenvolupat exercicis i casos pràctics interactius, integrats en els continguts, que fomenten la participació i interacció contínua dels alumnes i permeten que vagis afermant els coneixements al mateix temps que els adquireixes, amb la finalitat que arribis totalment preparat a l'avaluació final i la superis sense dificultats.
 • Tutors a la disposició de l'alumne: Un tutor de contingut expert en la matèria que li resoldrà els dubtes concrets sobre el temari i els exercicis.
  • Un tutor pedagògic que l'ajudarà i motivarà al llarg del curs. Es posarà en contacte periòdicament als alumnes informant-los del seu estat d'evolució i animant-los a finalitzar amb èxit el curs. També els informarà de tot el relatiu al curs (informació d'interès, inclusió de documentació addicional a la biblioteca, etc.)
  • Un tutor tècnic o webmaster que resoldrà qualsevol problema tècnic d'accés a la plataforma, registre de notes, etc.
 • Altres serveis. Aquests cursos disposen de tutories, correu electrònic, biblioteca (on es troben documents formatius complementaris, com el manual del curs), Xat, Faqs, Agenda i Calendari, Fòrum i altres serveis inclosos en el Campus Virtual.

SOLICITA INFORMACIÓN


¡Tenemos información de interés para ti! Déjanos tus datos y recibirás información, noticias y novedades de nuestros servicios.

*Campos obligatorios.


Protección de datos: CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS EDICIONES VALBUENA, S.A. ('ADAMS') tratará sus datos para gestionar y dar respuestas a sus mensajes enviados a través de nuestro formulario y correo electrónico de contacto y para enviarle comunicaciones con las últimas novedades de nuestros servicios.
Puede ejercer sus derechos en [email protected]. Conozca nuestra política de privacidad haciendo clic aquí.

Redes Sociales

Preguntas Frecuentes

Campus Virtual

Adams Test