Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestió Fiscal de l'Empresa

DATOS DEL CURSO

Duración: Horas

Modalidad:

Logo Consorci

Requisitos

 • Dirigit a Treballadors/es de Catalunya

Objetivos

 • Identificar la normativa i principis que regulen les relacions entre l'Administració tributària i els contribuents.
 • Diferenciar les diferents classes de tributs.
 • Distingir els conceptes tributaris bàsics relatius al fet imposable, meritació, exempció, no subjecció, domicili fiscal, base imposable, base liquidable, tipus de gravamen i quota tributària.
 • Conèixer els diferents subjectes als qui la normativa imposa el compliment de les obligacions tributàries.
 • Identificar la legislació fiscal aplicable a la fase inicial de desenvolupament d'una activitat econòmica.
 • Diferenciar el fet imposable en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en les seves modalitats de Transmissions Patrimonials Oneroses, Operacions Societàries i Actes Jurídics Documentats.
 • Conèixer els elements bàsics de quantificació del deute tributari en cadascun dels Impostos analitzats.
 • Identificar la legislació fiscal aplicable en la tributació del rendiment obtingut per les persones físiques i per les persones jurídiques.
 • Determinar la base imposable en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats.
 • Conèixer la resta d'elements bàsics per la cuantifación del deute tributari en l'IRPF i en l'Impost sobre Societats.
 • Diferenciar per als subjectes passius de l'IVA els règims que els són aplicables.
 • Precisar els terminis i procediments de declaració– liquidació de l'impost.
 • Conèixer els elements fonamentals per a la quantificació del deute tributari.
 • Elaborar els documents de declaració–liquidació de l'IVA.
 • Identificar la normativa aplicable a cada tribut.
 • Diferenciar l'Impost sobre el Patrimoni i l'Impost sobre Successions i Donacions.
 • Determinar la base imposable en cada tribut.
 • Conèixer la resta d'elements essencials per a la quantificació del deute tributari.

Programa del curso

 1. Introducció a la Llei General Tributària.
  1. Disposicions generals de l'ordenament tributari
  2. Els procediments tributaris
 2. L'impost de societats
  1. Concepte i legislació
  2. Caràcters
  3. Àmbit d'aplicació espacial
  4. Fet imposable
  5. Contribuents
  6. Residència i domicili fiscal
  7. Exempcions
  8. Període impositiu i meritació de l'impost
  9. Esquema de liquidació de l'impost
  10. Diferències permanents i temporals
  11. Diferiment de la càrrega fiscal
  12. Reserva de capitalització
  13. Compensació de bases imposables negatives
  14. Tipus de gravamen. Quota íntegra
  15. Minoracions de la quota íntegra
  16. Quota líquida
  17. Quota diferencial
  18. Divergències entre comptabilitat i fiscalitat
 3. Impost sobre el valor afegit
  1. Fet imposable. Exempcions. Lloc de realització
  2. Base Imposable. Subjecte passiu
  3. Deduccions i devolucions
  4. Tipus impositius
  5. Gestió i liquidació de l'impost
 4. Impost sobre la renda de les persones físiques
  1. Conceptes Generals
  2. Base imposable
  3. Base liquidable
  4. Quota íntegra
  5. Deute tributari
 5. Règim fiscal per a empreses de reduïda dimensió
  1. Requisits
  2. Incentius fiscals

Cursos Similares

Comptabilitat Bàsica

OnLine

Próxima fecha: 2019-09-16
Lugar: OnLine

Nòmines i Seguretat Social II

OnLine

Próxima fecha: 2019-09-16
Lugar: OnLine

Síguenos en:

BOLETÍN CURSOS GRATUITOS

Suscríbete a nuestras Newsletters, y recibe toda la información directamente en tu e-mail

Al enviar, acepto la política de privacidad