CATALUNYA: Institut Català de Salut: Auxiliar Infermeria– Plantilla provisional

Es publica a la web de l’ICS la plantilla de respostes correctes del 1r. exercici (qüestionari de 59 preguntes tipus test) i del segon exercici (3 supòsits pràctics amb 21 preguntes) corresponents a la primera prova de l’oposició de la convocatòria amb número d’identificació TCAI-LLIURE-2018. (examen realitzat el dia 2 de juny de 2019) . S’obre un termini de 10 dies hàbils per a al·legacions (des del dia 4 fins al 18 de juny de 2019, ambdós inclosos).