ILLES BALEARS. Convocatoria places de professors especialistes per a determinades especialitats a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears durant el curs 2011-2012


Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es convoquen places de professors especialistes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011-2012

Convocar places de professors especialistes per a determinades especialitats a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears durant el curs 2011-2012, d’acord amb el RD 1560/1995 de 21 de setembre (BOE del 21 d’octubre), pel qual es regula el règim de contractació de professors especialistes.

Requisits

Les places que s’ofereixen, així com els requisits necessaris per cobrir-les, són les que es relacionen a l’annex I d’aquesta convocatòria.

Termini màxim per a la resolució

La llista provisional de selecció de professors especialistes es farà pública a la Direcció General de Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement i a l’adreça https://dguni.caib.es abans del 15 de setembre de 2011. El termini de reclamacions serà de tres dies naturals a comptar des del dia de la publicació.

Termini màxim per a la notificació

La Direcció General de Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement estimarà o desestimarà les reclamacions presentades mitjançant la resolució en què es faran públiques les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos. La llista s’exposarà en els mateixos llocs prevists en el paràgraf anterior. Aquesta llista definitiva de candidats seleccionats i la llista de reserva tindrà validesa durant el curs 2011/2012.

Silenci administratiu

negatiu

Forma d’iniciació

d’ofici

Fi de la via administrativa

No

Documents

CONVOCATÒRIA BOIB CATALÀ

CONVOCATÒRIA BOIB CASTELLÀ

SOL·LICITUD ANNEX III CATALÀ

SOL·LICITUD ANNEX III CASTELLÀ

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Òrgan competent per resoldre

Conseller, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

Centres

Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement C. d’Alfons el Magnànim, 29 07004 Palma Tel.: 971 17 65 00

Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 3a planta 07121 Palma Tel.: 971 17 63 09 Fax: 971 17 63 34

ISLAS BALEARES. Convocatoria places de professors especialistes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic curs 2011-2012

Resolució del Conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es convoquen places de professors especialistes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2011-2012

Veure/Descarregar Convocatoria places de professors especialistes a l’Escola Superior d’Art Dramàtic curs 2011-2012

ISLAS BALEARES. Procediment per a la provisió temporal en comissió de serveis de llocs de treball d’inspecció educativa per funcionaris docents.

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de maig de 2011, per la qual es regula el procediment per a la provisió temporal en comissió de serveis de llocs de treball d’inspecció educativa per funcionaris docents no universitaris

Consultar/Descargar Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de maig de 2011

ISLAS BALEARES. Corrección de errores en la convocatoria para ingresar en la categoría de Auxiliar Técnico Educativo.

Se ha publicado hoy en el Boletín de Baleares (BOIB) modificación de convocatoria para la categoría de Auxiliar Técnico/a Educativo/iva: Resolución de la Consejera de Innovación, Interior y Justicia de 19 de abril de 2011 por la que se corrigen los errores detectados en la Resolución, por la que se aprobó convocatoria, las bases, los temarios, los ejercicios, el baremo de méritos y se designaba el tribunal de las pruebas selectivas para ingresar en la categoría de auxiliar técnico/a educativo/a de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 50, de 5 de abril de 2011).

Modificación en la redacción de un párrafo de la Base Cuarta “ Condiciones y requisitos específicos para las personas aspirantes del turno de promoción interna».

https://boib.caib.es/pdf/2011069/p92.pdf

 

ISLAS BALEARES. Convocatoria de pruebas selctivas para ingreso a la categoría de auxiliar técnico/a educativo/a.

Publicado en el boletín de Baleares (BOIB) la Resolución de 8 de marzo de 2011 de la consejera de Innovación, Interior y Justicia por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, los temarios, los ejercicios, el baremo de méritos y se designa el Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso a la categoría de auxiliar técnico/a educativo/a de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

Se convocan 66 plazas de personal laboral fijo (modalidad fijo discontinuo) de la categoría profesional de auxiliar técnico/a educativo/iva de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, correspondientes a las islas y los turnos de acceso que se indican a continuación:

– Turno libre: 4 plazas de Mallorca, 4 de Menorca y 5 de Ibiza

– Promoción interna: 44 plazas de Mallorca, 4 de Menorca y 4 de Ibiza

– Reserva para personas con discapacidad: 1plaza de Mallorca

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (es decir, hasta el 26 de abril)

Más información:  https://boib.caib.es/pdf/2011050/mp140.pdf