CATALUNYA. Concurso de traslados docentes 2012/2013

RESOLUCIÓN ENS/2239/2012, de 26 de octubre, por la que se anuncia la convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario y en prácticas para proveer puestos de trabajo vacantes en la Inspección de Educación, y puestos de trabajo vacantes correspondientes a los cuerpos de enseñanzas secundarias y de régimen especial en los institutos, institutos escuela y secciones, en las escuelas oficiales de idiomas, en las escuelas de arte y superiores de diseño y en los centros de formación de personas adultas.

Versión HTMLTexto y ficha Versión PDFPDF

(680.13 KB)

RESOLUCIÓN ENS/2240/2012, de 26 de octubre, por la que se anuncia la convocatoria de concurso de traslados dirigida al personal funcionario y en prácticas del cuerpo de maestros con el fin de proveer puestos de trabajo vacantes en escuelas e institutos escuela y en los dos primeros cursos de la ESO en institutos e institutos escuela y en centros de formación de personas adultas.

Versión HTMLTexto y ficha Versión PDFPDF

(956.04 KB)

CATALUNYA. Fase de prácticas funcionarios.

Se publica hoy en el DOGC la RESOLUCIÓN ENS/2176/2012, de 15 de octubre, por la que se declaran aptas en la fase de prácticas y aprobadas en el procedimiento selectivo correspondiente a las personas aspirantes nombradas funcionarias en prácticas de varios cuerpos docentes.

RESOLUCIÓ ENS/2176/2012, de 15 d’octubre, per la qual es declaren aptes a la fase de pràctiques i aprovades en el procediment selectiu corresponent les persones aspirants nomenades funcionàries en pràctiques de diversos cossos docents

CATALUÑA. Nomenaments telemàtics per a l’adjudicació de vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent per al curs 2012-2013

Per adjudicar, entre el personal inscrit a la borsa de personal docent, les vacants i substitucions que hi ha pendents d’assignació, es preveu que els dies 30 i 31 d’agost de 2012 els serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona facin actes de nomenament telemàtic per cobrir les vacants i substitucions.

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

 • 30 d’agost de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
 • 30 d’agost de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat
 • 31 d’agost de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
 • 31 d’agost de les 13.00 es 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central
  Consorci d’Educació de Barcelona

S’anirà informant sobre les dates dels següents nomenaments telemàtics.

CATALUÑA. Borsa de treball de personal d’administració i serveis

La borsa de treball de personal d’administració i serveis té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

Poden participar en aquesta convocatòria ordinària les persones que reuneixen els requisits per formar part dels blocs 1, 2 i 3 de la borsa de treball, per les categories professionals i els àmbits geogràfics que s’especifiquen en la Resolució de convocatòria.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1a0/?vgnextoid=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eb179c8d5ad11310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

NACIONAL. Oposiciones Maestros 2013. Reposición del 10 por ciento funcionarios docentes.

Según el plan presupuestario 2013-2014 el Gobierno anuncia lo siguiente:
– Congelación de la oferta pública de empleo, con la excepción de las tasa de reposición del 10 por ciento para funcionarios docentes, plazas de hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud, Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal y laboral.

CATALUNYA. Bolsa de trabajo personal docente interino. Consulta modificación de datos.

Consulta i modificació de dades

Les persones interessades poden consultar en línia les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut. A més, entre el 4 i el 18 de juny de 2012 poden modificar-ne les dades.

Les persones de la borsa de treball 2012-2013 que no han prestat serveis, entre el 4 i el 18 de juny de 2012, han de manifestar la conformitat de continuar formant-ne part durant el curs 2012-2013.

Les persones que durant el curs 2011-2012 podien manifestar la seva conformitat per continuar formant part de la borsa de treball de personal docent i no ho facin abans del 18 de juny de 2012 deixaran de formar part de l’esmentada borsa a partir del curs 2012-2013.

Les modificacions de les dades de la borsa de treball que es fan entre el 4 i el 18 de juny de 2012 tenen efectes a partir del 30 d’agost del 2012, excepte les relatives a les especialitats sol·licitades, que ja es tenen en compte en els processos d’adjudicació d’estiu.

El número d’ordre de la borsa de treball 2012-2013 és provisional. El número d’ordre definitiu es podrà consultar a partir del 20 de juliol de 2012.

Al llarg del curs 2012-2013 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent durant la darrera setmana dels mesos d’octubre, gener i març.

Període de reclamació: El termini per presentar reclamacions contra el nou número d’ordre obtingut serà del 4 al 18 de juny de 2012, ambdós inclosos.

CATALUÑA. Adjudicación de destinos provisionales curso 2012-2013.

Informació general

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació especial, centres d’ensenyaments secundaris, centres de formació de persones adultes i altres vacants corresponents a llocs de treball dels cossos de mestres i de professorat d’ensenyaments secundaris no ocupades amb caràcter definitiu o provisional per al curs 2012-2013.

Les destinacions provisionals són amb efectes d’1 de setembre de 2012 i finalitzaran el 31 d’agost de 2013, a excepció dels casos previstos de propostes de l’Administració o de les direccions dels centres per ocupar llocs per una durada superior.

El professorat que ja consta destinat per al curs 2012-2013 no ha de participar en el procés d’enguany i continuarà al lloc, a excepció dels supòsits que preveu l’article 5.

El professorat pot consultar la data de finalització del seu nomenament vigent a través del portal ATRI.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.a735c8413184c341c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=efb5f2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

CATALUNYA. Asignación destinos definitivos profesores de educación en centros públicos.

Assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics

El Departament d’Ensenyament regula els procediments d’assignació de destinacions definitives als professors de religió en centres educatius públics, per tal de:

a) assignar destinació amb caràcter definitiu, amb efecte d’1 de setembre de 2012, als professors de religió amb contracte laboral per temps indefinit que preveu la disposició addicional única del Reial decret 696/2007;

b) convocar els procediments d’adjudicació de destinacions amb caràcter definitiu als professors de religió en centres educatius públics.

https://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=6862535f7c835310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6862535f7c835310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default