MADRID. Asignación de vacantes Maestros curso 2013-14.

Asignación de vacantes al personal docente no universitario del Cuerpo de Maestros en los centros públicos de la Comunidad de Madrid:
La adjudicación definitiva informática de maestros en prácticas y maestros aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, procedentes del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, saldrá publicada a partir de mañana, día 4 de septiembre de 2013. Abre en nueva ventana

MADRID. Maestros interinos y funcionarios en prácticas.

Asignación de vacantes al personal docente no universitario del Cuerpo de Maestros en los centros públicos de la Comunidad de Madrid:
La adjudicación definitiva informática de maestros en prácticas y maestros aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, procedentes del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, saldrá publicada a partir de mañana, día 4 de septiembre de 2013. Abre en nueva ventana

MADRID. Adjudicación maestros en prácticas e interinos curso 2013-14.

Asignación de vacantes al personal docente no universitario del Cuerpo de Maestros en los centros públicos de la Comunidad de Madrid:
Adjudicación provisional informática de maestros en prácticas y maestros aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, procedentes del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. Abre en nueva ventana

LA RIOJA. Docentes Interinos. Listados actualizados.

Resolución número 2159, de 7 de agosto de 2013, de la Subdirección General de Personal y Centros Docentes, por la que se hacen públicos los listados actualizados de los bloques A y B de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad, de todos los cuerpos y especialidades, así como el listado de los aspirantes que de conformidad con la Orden 10/2006, de 4 de abril, han sido excluidos o han decaído de los mismos. (14/08/2013)

LA RIOJA. Oposiciones Maestros 2013. Fase de prácticas.

FASE DE PRÁCTICAS
Resolución número 2096, de 26 de julio de 2013, de la Subdirección General de Personal y Centros Docentes, por la que se regula la fase de prácticas de los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso en el cuerpo de Maestros convocado por Resolución de 4 de abril de 2013 (BOR del 10) del Consejero de Educación, Cultura y Turismo. (14/08/2013)

CATALUÑA. Interinos. Nombramiento telemático curso 2013-14.

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2013-2014

Els dies 9 i 10 de setembre de 2013 els  serveis territorials del Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d’adjudicar, de qualsevol jornada.
Què cal fer?

 • Podeu consultar les dades de la borsa de treball de personal interí i substitut docent al web del Departament d’Ensenyament. Cal identificar-se amb el codi d’usuari o usuària de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • A fi de tenir informació precisa sobre el procediment i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que heu sol·licitat com a preferents.
 • Els dies 9 i 10 de setembre, abans de les 12 hores, es publicarà a les pàgines web dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona el número d’ordre del personal convocat als actes de nomenament.
 • Per conèixer el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona que es tenen com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un missatge de text (SMS) i un missatge de correu electrònic amb aquesta indicació. Per accedir a l’aplicació, cal identificar-se amb el codi d’usuari de la XTEC o, si no se’n té, amb el codi del registre d’usuari temporal que facilita el mateix sistema.
 • La persona substituta ha d’acceptar o refusar l’adjudicació proposada dins de la franja horària de connexió que s’estableix. Us aconsellem que prèviament vegeu el vídeo tutorial sobre el funcionament de “l’Accés al resultat individual de l’adjudicació”.

Hi ha una franja horària de connexió per acceptar des del web la plaça assignada:

 • 9 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Girona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Barcelona Comarques
 • 9 de setembre de les 13.00 a les 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a la Catalunya Central
  Consorci d’Educació de Barcelona
 • 10 de setembre de les 12.00 a les 13.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Tarragona
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Vallès Occidental
 • 10 de setembre de les 13.00 es 14.30 hores
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Lleida
  Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament al Baix Llobregat

Nomenaments a partir de l’inici del curs escolar

A partir de l’inici del curs lectiu els Serveis Territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona realitzaran actes de nomenaments telemàtics d’acord amb el procediment que s’estableix a l’article 6 dels Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 de 28 de juny de 2013 i amb les condicions que s’estableixen a l’article 4 de l’esmentat document.

Funcionament general del procés d’adjudicació telemàtica

A fi de tenir informació sobre el procediment dels actes de nomenaments telemàtics i de seguir-ne tots els passos, cal accedir a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents.

Una vegada ha començat el curs, els serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona publicaran a la pàgina web el calendari mensual d’actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Durant el curs, el dia de l’adjudicació, normalment, abans de les 11 del matí, es pot consultar, a les pàgines web dels serveis territorials o al web del Consorci d’Educació de Barcelona, el número d’ordre de les persones convocades per a cada especialitat.

Per saber el resultat de l’adjudicació, cal consultar la llista general del resultat de l’adjudicació a les pàgines web dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona sol·licitats com a preferents. Complementàriament, les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució reben un avís per mitjà d’un SMS i un missatge de correu electrònic.

Les franges horàries en què cal connectar-se per veure el resultat de l’adjudicació i acceptar-la o refusar-la es publiquen a l’apartat Franja horària de connexió de les pàgines web de cadascun dels serveis territorials i al web del Consorci d’Educació de Barcelona. Us aconsellem que prèviament veieu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació.

Les persones a les quals s’assigna una vacant o substitució l’han d’acceptar des de l’aplicació que hi ha a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació d’aquest web durant la franja horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos següents:

 1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
 2. imprimir la credencial (en format PDF).

El primer dia lectiu després de l’adjudicació o el dia d’inici de la substitució (si és posterior a l’adjudicació), cal presentar-se al centre docent adjudicat i lliurar la credencial a la direcció del centre.

Si no es vol acceptar la proposta d’adjudicació, cal indicar-ho a l’apartat Accés al resultat individual de l’adjudicació de l’aplicació. S’ha de tenir en compte que el rebuig d’aquesta proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball de personal docent, llevat que s’al·legui un motiu justificat. En aquest cas, s’ha de fer arribar un document acreditatiu a la seu del servei territorial corresponent.

La persona que obté una vacant o substitució per primera vegada ha de portar a la Secció de Gestió de Personal del servei territorial ladocumentació següent:

 • una fotocòpia del DNI,
 • una fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social,
 • un certificat mèdic original que indiqui que no té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici del lloc de treball que ha d’ocupar,
 • l’imprès que fa referència a les dades bancàries,
 • l’imprès corresponent a la retenció del rendiment del treball personal (IRPF),
 • la declaració jurada o promesa de no estar afectat o afectada pel règim d’incompatibilitat i
 • la sol·licitud de compatibilitat.

La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta l’acabament de la vacant o substitució per incorporació de la persona titular del lloc de treball. En aquest cas, no més tard de les 10 hores del primer dia lectiu posterior a la data de cessament, la persona interina o substituta ha d’accedir a l’aplicació que hi ha a l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació del web per comunicar la data d’acabament i quedar disponible per participar en posteriors actes de nomenaments (vegeu el Vídeo sobre el funcionament de l’apartat Comunicació de la finalització de l’adjudicació de l’aplicació).

Si la incorporació de la persona titular es produeix dimecres, per exemple, i no se’n té constància fins aquest mateix dia, la persona substituta ho ha de comunicar el mateix dimecres, si és que vol prendre part en el procés d’adjudicació d’aquell dia. En tot cas, també cal presentar la credencial signada per la direcció del centre a la Secció de Gestió de Personal Docent del servei territorial o enviar-la escanejada per correu electrònic.

Si no es disposa d’ordinador amb connexió a Internet, es pot anar:

 • a la seu dels serveis territorials,
 • a la seu central del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202, Barcelona),
 • als serveis educatius del Departament d’Ensenyament o
 • a qualsevol biblioteca pública de la Generalitat de Catalunya.

Si cal resoldre dubtes de tipus informàtic, es pot trucar al telèfon del Servei d’Atenció Unificada del Departament d’Ensenyament (902 532 100), de dilluns a divendres, de les 8 a les 20 hores, exclosos els festius, o s’hi pot enviar un missatge de correu electrònic (sau.ensenyament@gencat.cat).

Si cal resoldre dubtes de tipus administratiu, es poden comunicar per correu electrònic al servei territorial.

CASTILLA Y LEÓN. Maestros Interinos. Adjudicación de destinos curso 2013-14

Interinos. Maestros. Curso 13 /14: Adjudicación Definitiva de Vacantes

La   Documento PDF Resolución de 22 de agosto de 2013, de la Dirección General de Recursos Humanos (744.6KB) (BOCYL de 30-ago-2013), por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución de la misma fecha y Dirección General, por la que se resuelve, con carácter definitivo, la adjudicación de puestos vacantes del Cuerpo de Maestros, en régimen de interinidad, para el curso escolar 2013/2014.
Anexos que acompañan a la Resolución:

Listados de baremación actualizados a fecha 29 de agosto por estimación de recursos y que han servido de base a la adjudicación de puestos:

NOTA INFORMATIVA:

Destinos adjudicados en la provincia de Palencia

Para los destinos obtenidos en la provincia de Palencia debe tenerse en cuenta que el día 2 de septiembre de 2013, lunes, es festivo en la ciudad de Palencia (San Antolín), por lo que la Dirección Provincial de Educación permanecerá cerrada.

CASTILLA Y LEÓN. Procedimiento extraordinario para la acreditación B2 en lengua inglesa

 • Resolución segunda fase

AVISO DE CONVOCATORIA DE PRUEBA EXTRAORDINARIA EN SEPTIEMBRE DE 2013

ORDEN EDU/673/2013, de 14 de agosto, por la que se convocan las pruebas extraordinarias para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa y en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCyL de 26 de agosto de 2013)

Esta prueba extraordinaria constará de dos ejercicios en los que se valorarán la comprensión auditiva y lectora, así como la expresión oral y escrita correspondientes al nivel B2 del MCERL.

El primer ejercicio se realizará en una única sesión y constará de tres partes que evaluarán las competencias lingüísticas en comprensión lectora, expresión escrita y comprensión auditiva. Cada una de las tres partes se valorará de 0 a 10, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada una de ellas para que el aspirante pueda realizar el segundo ejercicio.

Este segundo ejercicio evaluará la competencia lingüística en expresión oral mediante una prueba que tendrá una duración aproximada de 15 minutos y que también se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos para que el aspirante sea declarado apto.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 6 de septiembre de 2013.

Documento PDF Convocatoria de prueba extraordinaria (1.3 MB)

Documento PDF Solicitud de participación. Para completar e imprimir. (285.6 KB)

Documento PDF Solicitud de participación. Para completar y tramitar con DNI electrónico o certificado digital (285.2 KB)
NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS DIPLOMAS ACREDITATIVOS
Los resultados de esta acreditación de la competencia lingüística serán incorporados de oficio por la Dirección General de Recursos Humanos en los siguientes procedimientos de provisión de puestos del Cuerpo de Maestros para el curso 2013/2014:

 • Actos de adjudicación de destinos del mes de julio en las Direcciones Provinciales de Educación.
 • Procedimiento autonómico de provisión de puestos (concursillo).
 • Proceso informatizado de adjudicación de vacantes en régimen de interinidad.

Próximamente se anunciarán en este Portal de Educación, las fechas y lugares donde se podrán retirar los diplomas acreditativos.


Procedimiento extraordinario para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa, para impartir áreas no lingüísticas en Educación Primaria en los programas de educación bilingüe de centros públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Orden de 25 de junio de 2013, de la Consejería de Educación, por la que se resuelve el procedimiento extraordinario para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua francesa, para impartir áreas no lingüísticas en educación primaria en los programas de educación bilingüe de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León.

Documento PDF Texto de la Orden por la que se resuelve el procedimiento extraordinario para la obtención de la acreditación de la competencia lingüística en lengua inglesa. (10.8 KB)
ANEXOS CON LOS LISTADOS DE PARTICIPANTES

Documento PDF Anexo I – Candidatos cuya competencia lingüística en lengua inglesa ha quedado acreditada (35.9 KB)

Documento PDF Anexo II – Candidatos cuya competencia lingüística en lengua inglesa no ha quedado acreditada (58.7 KB)