GALICIA. Oposiciones Maestros 2013. Anuncio convocatoria oposiciones.

Concurso-oposición para o acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres para o ano 2013

Xúntase a Orde do 23 de marzo de 2013 pola que se convocan procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo  de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Proximamente sairá publicada no DOG
  • Prazo de solicitudes: vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia

CANTABRIA. Oposiciones Maestros 2013. Bases oposición y convocatoria elaboración listas interinos.

Cantabria. Orden ECD/35/2013, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases y se convocan procedimientos selectivos para el ingreso al Cuerpo de Maestros así como para la adquisición de nuevas especialidades, y se efectúa la convocatoria para la elaboración de listas de aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en dicho Cuerpo.

Miércoles, 3 de abril de 2013