BARCELONA: Ajuntament de Barcelona: Ja està obert el termini de presentació d’instàncies per la convocatòria de 10 places de Gestor de l’Administració General

S’ha publicat en el DOGC  de 20 de maig de 2014, s’ha publicat la convocatòria per proveir 10 places de Gestor d’Administració General, escala d’Administració General, sots-escala Tècnica, Classe de Tècnics Mitjans i classe funcionarial, mitjançant el sistema de concurs-oposició, en torn lliure (s’havien publicat les bases en el BOPB de 12 d’abril de 2011).

Sol·licituds fins al dia 10 de juny de 2014

Si estàs en possessió d’una diplomatura universitària o del primer cicle de qualsevol ensenyament universitari superior aprofita aquesta oportunitat d’aconseguir una ocupació fixa com a funcionari a l’Ajuntament de Barcelona.

La fase d’oposició consta de quatre proves:

  • Test sobre el temari
  • Prova de català i prova de llengua castellana (aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)
  • Supòsits pràctics
  • Proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris psicotècnics, entrevistes, etc.

Prepara’t amb ADAMS

Pots preparar-te amb les nostres classes presencials amb serveis complementaris online

A les classes presencials s’impartiran tots els temes exigits al programa i seran impartits per especialistes en les matèries. També inclouran la preparació de la prova de supòsits pràctics i la prova de competències personals i professionals.

La durada de les classes serà fins a la data d’examen.

Amb serveis complementaris online:

–        Els serveis complementaris online compten amb: exercicis, novetats, actualitzacions, noticies sobre la convocatòria, …

Realitzaràs proves tipus examen (test/supòsits pràctics, simulacres d’examen) similars a les que hauràs de superar.

Disposaràs d’un servei de Tutories, per orientar-te sobre la manera d’afrontar l’estudi, resolució de dubtes de contingut, i t’ajudarem a marcar el ritme d’estudi.

Podràs assistir gratuïtament a sessions de Tècniques d’Estudi, per ajudar-te a aconseguir major eficàcia del temps que es dedica a l’estudi, abordant-se les estratègies, mètodes i factors que afecten a l’estudi.

>> Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona

MURCIA: Ayuntamiento de Archena: Abierto plazo de instancias varias plazas

Se publica en el BOE de 20 de mayo de 2014, la convocatoria para proveer varias plazas, entre las que destacamos las de turno libre:

  • 1 plaza de Agente de Prensa, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • 6 plazas de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración General, subescala Auxiliar y clase Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • 1 plaza de Técnico en Juventud, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Media, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.
  • 1 plaza de Técnico en Mujer, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Solicitudes hasta el día 9 de junio de 2014.

Prepárate con ADAMS

Curso Online

Disponemos de un curso online de Auxiliares Administrativos Administración Local (genérico)*.

Libros

Colección de 2 volúmenes (Temario y Cuestionario) de Auxiliares Administrativos de Administración Local (genérico)*.

Los contenidos de Auxiliares Administrativos Administración Local (genérico) son el resultado de realizar una comparación de los programas que los Ayuntamientos han establecido para el acceso a plazas de Auxiliar Administrativo, lo que permitirá al opositor acceder a una plaza sea cual sea la Corporación local convocante.
* Última edición de contenidos: febrero 2012