UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: Bolsa de trabajo para Técnico Especialista I, Laboratorio Físicas, Electricidad y Electrónica

Se publica el 29 de octubre de 2012 en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, la resolución por la que se convoca proceso selectivo para la creación de una Bolsa de trabajo para la contratación temporal como Técnico Especialista I Laboratorio, Grupo Profesional C, nivel salarial C1, Área de actividad Laboratorios y Especialidad Físicas, Electricidad y Electrónica.

Entre los requisitos exigidos, destacamos:

  • Estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en las oficinas públicas de empleo.
  • Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional específica de Grado Superior o equivalentes.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 8 de noviembre de 2012.

Acceso a la solicitud

Méritos académicos

Certificado

Más información, aquí

BARCELONA: Ajuntament de Mataró: llista d’espera interna d’Auxiliar de Serveis

Es publica en el BOP de 30 d’octubre de 2012, les bases específiques per al procés selectiu de creació de llista d’espera interna d’Auxiliar de Serveis, grup C2.

REQUISITS:

1. Trobar-se en la situació administrativa de servei actiu a l’Ajuntament de Mataró.

2. Ser funcionari/ària de carrera o be laboral fix amb una placa de conserge o d’ordenança.

3. Requisit de titulació: Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, Graduat en ESO.

La presentació d’instàncies tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia següent de la publicació al DOGC.

BARCELONA: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia: Tècnic/a d’Administració Especial adscrit/a a Recursos Humans (interí)

Es publica en el BOP de 29 d’octubre de 2012, la convocatòria de proves selectives mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça de  Tècnic/a d’Administració Especial adscrit/a a Recursos Humans, com a funcionari interí.

La presentació d’instàncies tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia segúent de la publicació al DOGC.

BARCELONA: Ajuntament de Sant Pere de Ribes: Borsa de treball d’Educador/a Social

Es publica en el BOP de 29 d’octubre de 2012, bases de la convocatòria de proves selectives per a crear una borsa de treball i poder seleccionar un/a educador/a social, grup de classificació A2, per tal de cobrir programes temporals, vacances, baixes i/o substitucions dels titulars de l’Ajuntament per concurs de mèrits, de personal laboral temporal.

La presentació d’instàncies tindrà un termini de vint dies naturals a partir del dia segúent de la publicació al DOGC.