GALICIA: Aberto o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías sanitarias para vinculacións temporais no SERGAS

RESOLUCIÓN DE 21 DE SETEMBRO DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, POLA QUE SE ABRE O PRAZO PARA INSCRICIÓN DE ASPIRANTES DE DIVERSAS CATEGORÍAS SANITARIAS PARA VINCULACIÓNS TEMPORAIS NO ÁMBITO DAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE E ENTIDADES ADSCRITAS Á CONSELLERÍA DE SANIDADE

_______________________________________________________________________________________________________________

 Formalízase o inicio do proceso de inscrición para as listaxes seguintes:

1. Farmacéutico/a de atención primaria.

2. Odontólogo/a.

3. Fisioterapeuta.

4. Enfermeiro/a especialista en enfermaría do traballo.

5. Enfermeiro/a especialista en saúde mental.

6. Terapeuta ocupacional.

7. Técnico/a superior en documentación sanitaria.

8. Técnico/a superior en dietética e nutrición.

9. Técnico/a en farmacia.

10. Técnico/a en coidados auxiliares de enfermaría.

As persoas interesadas en formar parte das listas deberán inscribirse nos modelos formalizados de instancia e a través do currículo profesional habilitado electronicamente na páxina web do organismo www.sergas.es, no punto FIDES/Expedient-e, imprimir o formulario en papel e formalizar o rexistro administrativo.

Na inscrición farase constar expresamente a/s categoría/s á/ás que opta e ámbito territorial de dispoñibilidade e demais declaracións que constan no modelo de inscrición.

As listas xeraranse coas persoas inscritas ata o 31 de outubro de 2012. Os méritos que serán tidos en conta nesta primeira xeración de listas serán os causados ata o día 16 de outubro de 2012 coa puntuación e número de orde que resulte da aplicación dos baremos OPE 2008/2009 e daqueles que se determinan para as categorías estatutarias non incluídos na referenciada oferta pública e que figuran na páxina web do organismo: www.sergas.es.

INSTANCIAS:

A inscrición resulta obrigatoria para todas as persoas interesadas en figurar nas listas que se elaboren por cada categoría das previstas no punto anterior, debendo presentar unha solicitude por cada categoría na que desexe inscribirse. Unha vez confirmada a inscrición electronicamente no formulario de solicitude, non poderá modificarse. O formulario confirmado debe imprimirse e presentarse nos rexistros administrativos.

A solicitude formalizarase nos modelos normalizados de instancia e a través do currículo profesional habilitado electronicamente na páxina web do organismo www.sergas.es, no punto correspondente do FIDES/Expedient-e, no punto procesos.

Na inscrición farase constar expresamente a/s categoría/s á/ás que opta e ámbito territorial de dispoñibilidade e demais declaracións que constan no modelo relacionadas cos requisitos de admisión.

Cada solicitude referirase a unha única categoría e a un único ámbito territorial.

As solicitudes en papel, que resultan da impresión da inscrición automatizada, poderán presentarse nas oficinas de rexistro da Xunta de Galicia, nos rexistros das direccións provinciais do Servizo Galego de Saúde e nos rexistros dos centros hospitalarios e das xerencias de atención primaria do Servizo Galego de Saúde, e nas xerencias de Área de Xestión Integrada, de ser o caso, así como nos órganos e nas condicións a que se refire o artigo 38 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e dirixiranse a unha unidade de validación das relacionadas no propio formulario electrónico de solicitude de inscrición. Recoméndase remitir a inscrición á mesma unidade onde xa consta o resto de documentación de méritos, de ser o caso.

A inscrición electrónica, unha vez xerada, non será modificable. De haber diferenzas entre os datos rexistrados electronicamente e os rexistrados administrativamente en papel terán validez estes últimos sobre os primeiros.

 PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DESDE O DÍA 1 DE OUTUBRO AO 31 DE OUTUBRO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Listas contratación

MADRID: Ayuntamiento de Torres de la Alameda: 1 plaza de Ayudante (contrato de relevo)

Se publica en el BOCM de 27/09/2012 la convocatoria de plaza de  personal laboral, Ayudante, por contrato de relevo de ayudante a través del sistema de concurso-oposición.

Esta plaza tiene las siguientes características: personal laboral temporal. Grupo: Agrupación Profesional. Nivel de complemento de destino: 13. Complemento específico: según tablas salariales. Jornada completa. Número de vacantes: 1. Denominación: ayudante. Localidad: Torres de la Alameda. Tipo de contrato: contrato de relevo.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 17 de octubre de 2012.

ZAMORA: Ayuntamiento de Cubillos: Secretaría de clase tercera (interino)

Se publica en el BOP de Zamora de 26 de septiembre de 2012 las bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino del puesto de Secretaría de clase tercera del municipio de Cubillos.

Secretaría-Intervención de clase tercera de este municipio, reservado a funcionarios con habilitación de carácter Estatal de la Subescala de Secretaría-Intervención, Grupo A1, por encontrarse la plaza vacante.

Titulación:

Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias Políticas y Sociología, Economía, Ciencias Actuariales y Financieras

El plazo de instancias finaliza el día 2 de octubre de 2012.

LAS PALMAS: Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás: Secretaría General (interino)

En el BOP de Las Palmas de 26 de septiembre de 2012 se publica la convocatoria del ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás referente a la plaza de Secretaría General con carácter interino.

Titulación:

Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología.

El plazo de instancias es hasta el día 6 de octubre de 2012.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: Bolsa de trabajo para Técnico Especialista I, Aulas y Servicios Informáticos

Se publica el 21 de septiembre de 2012 en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, la resolución por la que se convoca proceso selectivo para la creación de una Bolsa de trabajo para Técnico Especialista I, Grupo Profesional C, nivel salarial C1, Área de actividad Informática y Especialidad Aulas y Servicios Informáticos

Entre los requisitos exigidos, destacamos:

  • Estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en las oficinas públicas de empleo.
  • Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional específica de Grado Superior o equivalentes.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de octubre de 2012.

Acceso a la solicitud

Más información, aquí

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: Bolsa de trabajo para Técnico Especialista III Laboratorio, especialidad de Bioquímica/Fisiología/Microbiología

Se publica el 21 de septiembre de 2012 en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, la resolución por la que se convoca proceso selectivo para la creación de una Bolsa de trabajo para Técnico Especialista III Laboratorio y Serv. Aux., Grupo Profesional C, nivel salarial C3, Área de actividad Laboratorios y Especialidad BIOQUÍMICA/FISIOLOGÍA/MICROBIOLOGÍA

Entre los requisitos exigidos, destacamos:

  • Estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en las oficinas públicas de empleo.
  • Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional específica de Grado Superior o equivalentes.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de octubre de 2012.

Acceso a la solicitud

Más información, aquí

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID: Bolsa de trabajo para Técnico Especialista I Oficio Soldadura

Se publica el 21 de septiembre de 2012 en la página web de la Universidad Complutense de Madrid, la resolución por la que se convoca proceso selectivo para la creación de una Bolsa de trabajo para Técnico Especialista I oficio, Grupo profesional C, nivel salarial C1, Área de Actividad Oficios, Obras, Mantenimiento y Jardinera, Especialidad SOLDADURA.

Entre los requisitos exigidos, destacamos:

  • Estar inscrito como demandante de empleo o mejora de empleo en las oficinas públicas de empleo.
  • Estar en posesión del título de Bachillerato, Formación Profesional específica de Grado Superior o equivalentes.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de octubre de 2012.

Acceso a la solicitud

Más información, aquí

GALICIA: Concello de Sobrado (A Coruña): Contratación dun/dunha Arquitecto/a Técnico/a para a Oficina Técnica

CONCELLO DE SOBRADO

_______________________________________________________________________

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN/UNHA ARQUITECTO/A TÉCNICO/A PARA A OFICINA TÉCNICA DESTE CONCELLO

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión (ou en condición de obtelo na data de remate do prazo de presentación de instancias) do Título de Arquitecto Técnico ou equivalente.

INSTANCIAS:

As solicitudes para tomar parte neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao Sr. Alcalde-Presidente, conforme ao modelo que consta no anexo a estas bases.

As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada do Concello de Sobrado.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 22 ATA O DÍA 28 DE SETEMBRO DE 2012

Así mesmo poderán presentarse a través do procedemento previsto no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación