GALICIA: Concello de Samos (Lugo): Contratación de 3 peóns para tarefas de Servizos múltiples

CONCELLO DE SAMOS

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE TRES PEÓNS PARA TAREFAS DE SERVIZOS MÚLTIPLES NO CONCELLO DE SAMOS EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DURANTE UN PERIODO DE SEIS MESES A XORNADA COMPLETA

_______________________________________________________________________________________________________________

Por Decreto de Alcaldía de data 26/06/2012, aprobáronse as bases para o procedemento de selección citado. O carácter excepcional así como a necesidade urxente e inaprazable da citada contratación nos servizos básicos esenciais do Concello de Samos foi aprobado polo Concello en Pleno segundo Acordo adoptado en data 13.03.2012 aos efectos do previsto no art. 3 do RD Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición libre

Clase de Persoal: Laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de obra ou servizo determinado a xornada completa.

Funcións e retribucións: As recollidas a título enunciativo na Base 2ª das que rexen a convocatoria.

Duración: 6 meses.

Bases Reguladoras da selección: Atoparanse a disposición dos interesados/as nas oficinas do Concello e na páxina web do mesmo: www.concellosamos.es. Valoraranse os méritos establecidos nas bases e realizarase unha proba práctica.

INSTANCIAS:

Os interesados/as que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán presentar instancia nos termos e segundo o modelo normalizado recollido como Anexo nas Bases reguladoras.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DESDE O DÍA 2 ATA O DÍA 4 DE XULLO DE 2012

GALICIA: Concello de Lugo: Convocatoria de 32 bolsas de Formación para participar nos obradoiros do Proxecto «Muralla Digital»

CONCELLO DE LUGO

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRINTA E DÚAS BOLSAS DE FORMACIÓN PARA PARTICIPAR NOS OBRADOIROS DO PROXECTO “MURALLA DIGITAL” (0413_MURALLA_DIGITAL_1_E), CONFINANCIADO NUN 75% POLO FEDER NO MARCO DA 2ª CONVOCATORIA DO PROGRAMA POCTEP (2007-2013)

_______________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar na posesión da titulación académica requirida para o obradoiro para o cal presente a solicitude.

INSTANCIAS:

As solicitudes, xunto coa documentación adicional requerida, presentarase conforme o modelo oficial que figura no Anexo I da presente convocatoria, modelo que tamén estará a dispor dos interesados na Oficina de Participación Cidadá do Concello de Lugo (antigo seminario) e que tamén poderá descargarse na páxina web do Concello de Lugo: www.lugo.es.

As solicitudes deberán presentanse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, sito na Ronda da Muralla nº 197, ou en calquera das formas establecidas no artigo 38.4 da lei 30/92, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 2 ATA O DÍA 9 DE XULLO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Bolsas

GALICIA: Concello do Corgo (Lugo): Contratación de 3 Conductores encargados da prevención e defensa contra incendios forestais

CONCELLO DO CORGO

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE TRES CONDUTORES ENCARGADOS DA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS MEDIANTE A ACTUACIÓN DUN VEHÍCULO MOTOBOMBA DURANTE A VIXENCIA DO CONVENIO SUSCRITO COA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL, DURANTE A CAMPAÑA 2012

_______________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Oposición

CLASE DE PERSOAL: Laboral temporal, obra o servicio determinado, xornada completa, para a conducción de vehículo motobomba na campaña incendios 2012.

Consulta de bases:En páxina web www.concellodocorgo.net

INSTANCIAS:

As instancias deberán ser presentadas no rexistro deste concello.

As instancias, para participar neste proceso selectivo, que non se reciban no Rexistro de entrada deste concello no prazo de 3 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no BOP, serán rexeitadas, polo que se recomenda a súa presentación en man no rexistro deste Concello. Modelo de instancia: anexo II.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:  DENDE O DÍA 2 ATA O DÍA 4 DE XULLO DE 2012

BARCELONA: Ajuntament de Tona: Borsa de treball d’Agent de la policia local

Borsa de treball de places d’Agent de la policia local

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell B de català o equivalents o prova d’avaluació /Permisos de conduir classe A, B i BTP
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Cossos de seguretat

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives  
14/06/2012 BOPB 0 Bases específiques. Convocatòria  
29/06/2012 DOGC 6160 Convocatòria 19/07/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=611651&language=ca_ES

CASTILLA Y LEÓN: Ayuntamiento de Ramiro (Valladolid): Contratación de un/una limpiador/a de diversas dependencias municipales a tiempo parcial

AYUNTAMIENTO DE RAMIRO

______________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR-A DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN RÉGIMEN LABORAL A TIEMPO PARCIAL (2 HORAS SEMANALES) POR ESTE AYUNTAMIENTO

_____________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso de Méritos

TITULACIÓN REQUERIDA: Certificado de Escolaridad.

INSTANCIAS:

Las solicitudes requiriendo tomar parte en el procedimiento selectivo, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases, (Conforme al modelo del Anexo II) se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Ramiro, y se presentarán en el Registro de entrada de este Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

Podrán presentarse las solicitudes durante el plazo de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca el último de los anuncios de la convocatoria, que se publicará en el «B.O.P.», en el «B.O.C. y L.» y del oportuno extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Para más información, consulta el siguiente enlace: Bases Contratación

CASTILLA Y LEÓN: Corrección de errores de la resolución por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes que integran la Bolsa de Empleo para la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliar de Enfermería para el Servicio de Salud de Castilla y León

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA RESOLUCIÓN DE 4 DE MAYO DE 2012, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE INTEGRAN LA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA DE TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIAR DE ENFERMERÍA, ASÍ COMO LA PUNTUACIÓN DEFINITIVA OTORGADA A CADA INTEGRANTE

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Advertidos errores en los Anexos I y II de la resolución mencionada, hechos públicos en las Gerencias de Salud de Área, en las Gerencias de Atención Primaria y de Atención Especializada, en el Servicio de Información 012 y en el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León (www.salud.jcyl.es) referente a la relación definitiva de aspirantes que integran la bolsa de empleo de la categoría de Técnico en Cuidados Auxiliar de Enfermería, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones.

Para más información, consulta el siguiente enlace: Corrección de errores

GALICIA: Concello de Sada (A Coruña): Contratación como interino dun/dunha Traballador/a Social

CONCELLO DE SADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________

BASES DA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A PROVISIÓN INTERINA DUNHA (1) PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso-Oposición

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de diplomatura universitaria en traballo social, do título de grao en traballo social, ou equivalentes.

INSTANCIAS:

As instancias de participación, dirixidas ó señor Alcalde, presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horas de Oficina.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 29 DE XUÑO ATA O DÍA 6 DE XULLO DE 2012

Poderán tamén remitirse na forma determinada no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e Procedemento Administrativo Común (LRXAP). pero neste caso as persoas solicitantes deberán comunicalo mediante fax durante o mesmo prazo de presentación de instancias (ao número: 981 621 274). Se conforme a este precepto se presenta a instancia a través das oficinas de correos, deberá aparecer o selo na propia solicitude.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación

HUELVA: Ayuntamiento de Almonaster la Real: Auxiliar y Administrativo (interinidad)

Se publica en el BOP de Huelva de 26 de septiembre de 2012, convocatoria para cubrir con carácter de interinidad plazas reservadas a funcionarios:

  • Administrativo de la Administración General (1 plaza).

Cualificación para: Recaudación, gestión presupuestaria y contabilidad pública

  • Auxiliar Administrativo de la Administración General (1 plaza).

Cualificación para: Atención al Público, Información y Protocolo

GALICIA: Concello de Baltar (Ourense): Contratación de 2 Auxiliares Administrativos/as en réxime de interinidade

CONCELLO DE BALTAR

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DE DOUS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS, EN REXIME DE INTERINIDADE CON XORNADA REDUCIDA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN, SEGUNDO A RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO DÍA DA DATA

_______________________________________________________________________________________________________________

– Número e denominación das prazas: 2 auxiliares administrativos (xornada reducida).

– Modalidade de contratación: interinidade.

– Duración do contrato: cando a Administración considere que xa non existen as razóns de urxencia que motivaron a cobertura interina.

–  Sistema de selección: concurso-oposición.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 28 DE XUÑO ATA O DÍA 7 DE XULLO DE 2012

Presentaranse no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Na mesma data e horarios poderán consultarse as bases.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación

GALICIA: Concello de Baltar (Ourense): Contratación dun/dunha encargado/a de Museo

CONCELLO DE BALTAR

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN, SEGUNDO A RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DO DÍA A DATA

_______________________________________________________________________________________________________________

– Número e denominación da praza: 1 encargado de museo (xornada a tempo parcial).

– Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado durante a baixa do titular.

– Duración do contrato: baixa do titular.

– Sistema de selección: concurso de méritos.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 28 DE XUÑO ATA O DÍA 2 DE XULLO DE 2012

Lugar de presentación: Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Na mesma data e horarios poderán consultarse as bases.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases Contratación