CASTILLA Y LEÓN: Valladolid: Publicada la relación de admitidos/as y excluidos/as de la convocatoria para la constitución de la Bolsa de Empleo de la Categoría profesional de Cocineros

RESOLUCIÓN DE 23 DE MAYO DE 2012, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE VALLADOLID, POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA EFECTUADA POR RESOLUCIÓN DE 10 DE ABRIL DE 2012, DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL COCINEROS DE EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID, Y SE FIJA LA FECHA DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se aprueban las listas de aspirantes admitidos y de excluidos que se encuentran expuestas al público en las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León que figuran en el Anexo I de la citada Resolución de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización. Asimismo, podrán consultarse en la página Web de la Junta de Castilla y León (https://www.jcyl.es) y en el Servicio Telefónico 012 de Información y Atención al Ciudadano.

Los aspirantes excluidos podrán subsanar la causa de exclusión mediante la presentación de la documentación correspondiente con anterioridad a la realización de la prueba pudiéndose examinar condicionadamente. Asimismo, podrán examinarse condicionadamente aquellos aspirantes que no figuren ni en las listas de admitidos ni excluidos y acrediten la presentación de la solicitud en plazo con anterioridad a la realización de la prueba o en el momento de la celebración de la misma.

Se convoca a los aspirantes para la realización de la prueba:

E día 12 de junio de 2012, a las 12:00 horas en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples II, calle Rigoberto Cortejoso, 14, de Valladolid.

Los aspirantes tendrán que acreditar su personalidad con la presentación de su D.N.I. o cualquier otro documento que les identifique fehacientemente y deberán ir provistos de bolígrafo de tinta negra.

Para más información, consulta el siguiente enlace: Lista admitidos y excluidos

Publicades les bases específiques i convocatòria per crear una borsa de treball de places d’Agent municipal de l’Ajuntament De Canyelles (Barcelona)

Borsa de treball de places d’Agent municipal

Sistema de selecció: Concurs oposició
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Permisos de conduir classe B1 i classe BTP
Tipus de personal: Sense especificar a l’anunci
Observacions: contracte temporal
Matèries: Vigilància

Data pub. Butlletí Descripció i dates orientatives  
30/05/2012 BOPB Bases específiques. Convocatòria 16/06/2012

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2012&05/022012012560.pdf

GALICIA: Publicado o acordo sobre xestión das listaxes de vinculacións temporal de curta duración nas categorías de: Enfermeiro/a, TCAE, Celador/a e Pinche para o SERGAS.

RESOLUCIÓN DO 10 DE MAIO DE 2012, DA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICA O ACORDO SOBRE XESTIÓN DAS LISTAXES DE VINCULACIÓNS TEMPORAIS DE CURTA DURACIÓN NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DESTE ORGANISMO (Publicado no DOGA nº 102 do 30 de maio de 2012)

______________________________________________________________________________________________________________

O pacto sobre selección de persoal estatutario temporal no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades públicas adscritas á Consellería de Sanidade (DOG n.º 89, do 9 de maio de 2011) prevé, no seu punto II.8, os nomeamentos de curta duración que se realizarán, con obxecto de daren cobertura ás necesidades de persoal estatutario producidas como consecuencia de ausencias de carácter urxente e non programado, de duración non superior a 4 días.

As categorías en que se oferta a posibilidade de vinculacións de curta duración son as que figuran no propio pacto: Enfermeiro/a, TCAE, Celador/a, Pinche, sen prexuízo doutras que, nun momento posterior, poida acordar a comisión central de seguimento do pacto.

De conformidade co disposto no pacto sobre selección temporal, as listas elaboraranse por centro ou complexo, agás na categoría de enfermeiro/a. Nesta última categoría, confeccionaranse dúas listas por área sanitaria e, se é o caso, zonificación, para a prestación de servizos, respectivamente, nos centros de atención primaria e especializada comprendidos no citado ámbito territorial.

As persoas interesadas na formalización de tales nomeamentos deberán facelo constar na respectiva solicitude de inscrición, indicando o ámbito de prestación de servizos polo que optan. Cada persoa aspirante só poderá inscribirse nunha lista de curta duración por categoría/área.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Acordo listaxes vinculacións temporais

GALICIA: Concello de Ribeira de Piquín (Lugo): Contratación de Peóns Especialistas

CONCELLO DE RIBEIRA DE PIQUÍN

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN E CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DE PEÓNS ESPECIALISTAS

_______________________________________________________________________________________________________________

A Xunta de Goberno Local en sesión de data 22 de mayo de 2012, acordou a aprobación das bases e da convocatoria pública para a selección e contratación con carácter persoal laboral temporal de duración determinada e a xornada parcial (75% da Xornada) de dous Peóns Especiais.

Clase de Persoal: Laboral temporal, baixo a modalidade de contrato de duración determinada a tempo parcial por obra ou servizo.

Funcións: As propias que derivan da natureza do posto especificadas nas bases da convocatoria.

Duración: Ata o 31 de Agosto de 2012.

Bases Reguladoras da selección: Atoparanse a disposición dos interesados/as nas oficinas do Concello e no taboleiro de anuncios da Entidade. Valoraranse os méritos establecidos nas bases.

Presentación de solicitudes: Os interesados/as que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo cubrindo a instancia normalizada establecida por este concello e dirixida o Sr. Alcalde Nas Oficinas do Concello facilitarase un modelo de instancia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 1 ATA O DÍA 5 DE XUÑO DE 2012

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Contratación temporal