DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: Contratación dun/dunha Auxiliar Técnico/a de Recadación e Xestión Tributaria para a Oficina de Xinzo de Limia

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

_______________________________________________________________________

CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL POLO PROCEDEMENTO ESPECIAL DE URXENCIA DUN/DUNHA AUXILIAR TÉCNICO/A  DE RECADACIÓN E XESTIÓN TRIBUTARIA PARA A OFICINA DE XINZO DE LIMIA

_______________________________________________________________________________________________________________

 – Tipo de contrato: eventual por circunstancias da produción.

– Duración do contrato: 3 meses.

– Sistema de selección: procedemento especial de urxencia.

– Perfil requirido para a contratación: graduado en educación secundaria obrigatoria.

INSTANCIAS:

As instancias presentaranse no Rexistro Xeral da Deputación Provincial.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 12 ATA O DÍA 14 DE MAIO DE 2012

Os interesados deberán presentar currículo profesional que xustifique que dispoñen da debida cualificación para o desenvolvemento das tarefas obxecto do contrato, así como os méritos que estimen oportuno alegar, e, ademais, realizaráselles unha proba práctica relacionada cos cometidos da praza.

Para máis información, consulta o seguinte enlace: Bases contratación