Contratación de 3 Peóns Forestais para o Concello de Toén (Ourense)

CONCELLO DE TOÉN

_________________________________________________________________

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA CUBRIR 3 POSTOS DE PEÓNS FORESTAIS COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

______________________________________________________________________________________________________

– Número e denominación das prazas: 3 peóns forestais.

– Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a tempo completo.

– Duración do contrato: 3 meses.

– Titulación esixida: non se esixe.

– Retribucións totais: 843,00 €/mes (incluída p.p.p.e).

– Sistema de selección e baremo: concurso/ base 9, aptdo. I; IV e V.

– Bases xerais: publicadas no BOP n.º 133, do 12 de xuño de 2001, e na sede electrónica municipal https://concellodetoen.sedelectronica.es.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 9 ATA O DÍA 15 DE MAIO DE 2012

As solicitudes presentaranse no rexistro do Concello de Toén, rúa Ribadela, 1, Toén, en horario de 8.30 h a 14.30 h, ou por calquera outro medio admitido en dereito.

Contratación dun/dunha Operario/a de Servizos varios – Oficial de Albanelería para o Concello de Toén (Ourense)

CONCELLO DE TOÉN

_________________________________________________________________________________

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA CUBRIR 1 POSTO DE OPERARIO DE SERVIZOS VARIOS – OFICIAL DE ALBANELERÍA COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________

– Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a tempo completo.

– Duración do contrato: 6 meses.

– Titulación esixida: non se esixe.

– Retribucións totais: 1.002,72 €/mes (incluída p.p.p.e).

– Sistema de selección e baremo: concurso/base 9, aptdo. I; IV e V.

– Bases xerais: publicadas no BOP n.º 133, do 12 de xuño de 2001, e na sede electrónica municipal www.concellodetoen.sedelectronica.es.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 9 ATA O DÍA 15 DE MAIO DE 2012

As solicitudes presentaranse no Rexistro do Concello de Toén, rúa Ribadela, 1, Toén, en horario de 8.30 h a 14.30 h, ou por calquera outro medio admitido en dereito.

Contratación dun/dunha Auxiliar de Axuda no Fogar para o Concello de Toén (Ourense)

CONCELLO DE TOÉN

___________________________________________________________________

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA CUBRIR 1 POSTO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL

_________________________________________________________________________________________________________

– Modalidade de contratación: contrato de interinidade a xornada completa para a cobertura das vacacións das auxiliares titulares.

– Duración do contrato: do 25 de xuño ó 30 de setembro de 2012. 

– Titulación esixida: formación profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equivalente ou certificación de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente.

– Retribucións totais: 870,18 €/mes (incluído salario, plus de transporte e p.p. paga extra).

– Sistema de selección e baremo: concurso/base 9, aptdo. I; II; IV e V.

– Bases xerais: publicadas no BOP n.º 133, do 12 de xuño de 2001, e na sede electrónica municipal www.concellodetoen.sedelectronica.es.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 9 ATA O DÍA 15 DE MAIO DE 2012

As solicitudes presentaranse no Rexistro do Concello de Toén, rúa Ribadela, 1, Toén, en horario de 8.30 h a 14.30 h, ou por calquera outro medio admitido en dereito.

Capmany (Girona): 1 plaça d’Auxiliar administratiu (funcionari interí)

1 plaça d’Auxiliar administratiu

Sistema de selecció: Concurs
Titulació: Subgrup C2: Títol de graduat escolar, graduat en ESO, FP de primer grau o cicle formatiu de grau mitjà (anterior Grup D)
Altres requisits: Certificat de nivell C de català o equivalents o prova d’avaluació
Tipus de personal: Personal funcionari interí
Matèries: Administració general

Data pub. Butlletí Núm Descripció i dates orientatives
30/04/2012 BOPG 83 Bases específiques. Convocatòria
09/05/2012 DOGC 6124 Bases específiques. Convocatòria 19/05/2012

https://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=607155&language=ca_ES

9/5/2012

MELILLA: 1 plaza de Arquitecto Técnico (interino)

Se publica en el BOME de 1 de mayo de 2012 la apertura del plazo de presentación de instancias para la cobertura como funcionario interino de 1 plaza de Arquitecto Técnico. Las bases generales se publicaron en el BOME de 24 de abril de 2012.

Titulación: estar en posesión del título de Arquitecto Técnico (o estar en condiciones de obtenerlo antes de que finalice el plazo de presentación de instancias).

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 14 de mayo de 2012.

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE) bolsa de empleo temporal de Auxiliar instalaciones

Se publica en el BOPA de 9 de mayo de 2012 las bases de la convocatoria para cubrir 3 plazas de Auxiliar instalaciones como funcionarios interinos y constitución de bolsa de empleo temporal en el Patronato Municipal de Deportes San Vicente del Raspeig.

Titulación: estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente, además se exige el carné de conducir B1.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 24 de mayo de 2012.

Los interesados tendrán a su disposición el modelo normalizado de solicitud en el Registro General de este Patronato y en la página web municipal www.raspeig.org