Plazas de monitores de la Escuela de Adultos y de la Escuela de Música (Ayuntamiento de Capdepera-Illes Balears)

Se publica en el BOIB de 27 de septiembre de 2011 Anuncio del Ayuntamiento de Capdepera, bases que tienen que regir en la convocatoria del concurso para proveer, mediante contrato laboral de plazas de monitores de Escuela de Adultos y de la Escuela de Música.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 1 de octubre de 2011.

Contratación de un puesto de Técnico/a Medio de Turismo (Diputación de Badajoz)

Se publica en el BOP de Badajoz de 27 de septiembre de 2011 Anuncio convocando selección en régimen de derecho laboral por un contrato de duración determinada para un puesto de Técnico/a Medio de Turismo del Plan de Competitividad Turística Guadiana Internacional.

Titulación:

Ser Diplomado/a Universitario en Turismo, grado de Turismo o Técnico de Empresas y Actividades Turísticas.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 7 de octubre de 2011.

Convocatoria de 1 plaza de Técnico Medio Deportivo como funcionario interino (Patronato Municipal de Deportes San Vicente del Raspeig-Alicante)

Se publica en el BOP de Alicante de 27 de septiembre de 2011 las bases específicas de la convocatoria para cubrir como funcionario interino de 1 plaza de Técnico Medio Deportivo.

Titulación:

Estar en posesión del título de Diplomado en magisterio especialidad educación física (o titulación equivalente) o haber acabado los tres primeros cursos o primer ciclo (mín. 180 créditos) de la licenciatura de Educación Física o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La equivalencia u homologación de títulos deberá acreditarse mediante certificación expedida por la Administración educativa.

El plazo finaliza el día 13 de octubre de 2011.

Contratación de persoal para a Escola Municipal de Música do Concello de Cee (A Coruña)

CONCELLO DE CEE

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

É obxecto da presente convocatoria a contratación laboral temporal mediante a modalidade contractual de contrato de duración determinada a tempo parcial de cinco (5) horas á semana por obra ou servizo determinado, tipo 501, coa categoría de profesor/docente, cunha duración ata o día 31/12/2011, dos seguintes traballadores:

– Un/ha traballador/a como profesor/a de tuba, bombardino, trombón.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de percusión.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de frauta.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de gaita.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de clarinete.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de violín.

– Un/ha traballador/a como profesor/a de saxofón.

Así mesmo, é obxecto da presente convocatoria a contratación laboral temporal mediante a modalidade contractual de contrato de duración determinada a tempo parcial de nove (9) horas á semana por obra ou servizo determinado, tipo 501, coa categoría de profesor/docente, cunha duración ata o día 31/12/2011, dos seguintes traballadores:

– Un/ha traballador/a como profesor/a de piano e linguaxe musical.

Así mesmo, é obxecto da presente convocatoria a contratación laboral temporal mediante a modalidade contractual de contrato de duración determinada a tempo parcial de dez (10) horas á semana por obra ou servizo determinado, tipo 501, coa categoría de profesor/docente, cunha duración ata o día 31/12/2011, dos seguintes traballadores:

– Un/ha traballador/a como profesor/a de acordeón e linguaxe musical.

Si ben estes postos son obxecto de convocatoria conxunta, cada participante deberá indicar no anexo I a especialidades ou especialidades ás que desexa concorrer, sendo obxecto de valoración a solicitude unicamente para ditas especialidades.

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión do título de profesor de música grado medio da especialidade requirida.

INSTANCIAS:

As instancias dirixiranse ó Alcalde do Concello de Cee e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de 9 a 13.30 horas, situado na rúa Domingo Antonio de Andrade, s/n, 15270 Cee, A Coruña, ou na forma prevista no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 28 DE SETEMBRO ATA O DÍA 8 DE OTUBRO DE 2011

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Persoal para a Escola Municipal de Música

Convocatoria extraordinaria Profesores en Melilla

La Dirección Provincial de Educación en Melilla publica en su web el 26 de septiembre varias convocatorias extraordinarias, para cubrir vacantes y/o sustituciones del Cuerpo de Profesores de:

  • Artes Plásticas y Diseño:

–         Especialidad Dibujo Artístico y color

–         Especialidad Medios Informáticos.

  • Música y Artes Escénicas:

–        Especialidad Flauta Travesera.

–        Piano.

 El plazo finaliza el día 1 de octubre de 2011.

 Solicitud

Para más información, pinche aquí.

Contratación dun/dunha Psicólogo/a para o Concello de Oroso (A Coruña)

CONCELLO DE OROSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

SELECCIÓN DE PSICÓLOGO/A DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DESTE CONCELLO BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO LABORAL TEMPORAL POR OBRA OU SERVIZO DETERMINADO

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Estar en posesión da Licenciatura en Psicoloxía, e  posuír permiso de conducir da clase B e dispoñer de vehículo para necesidades do servizo.

INSTANCIAS:

Os interesados deberán presentar no Rexistro Xeral do Concello a seguinte documentación:

1.- Solicitude de participación anexa ás Bases.

2.- Acreditamento dos méritos alegados.

A presentación da documentación poderá facerse en calquera dos lugares establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92. Poren, e dada a urxencia da contratación, os aspirantes que presentasen a documentación noutros lugares que non fose o rexistro do Concello deberán remitir un fax ao número 981-691786 dando aviso da presentación de instancia.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DENDE O DÍA 27 DE SETEMBRO ATA O DÍA 7 DE OTUBRO DE 2011

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Psicólogo

 

Lista de espera referida a puestos de Auxiliares Administrativos (Ayuntamiento de Cáceres)

Se publica en el BOP de Cáceres de 27 de septiembre de 2011 Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se publican las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para constituir una lista de espera destinada a cubrir de forma provisional o temporal, vacantes que pudieran producirse en esta Corporación, referidos a puestos de Auxiliares de Administración General.

Titulación:

Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 7 de octubre de 2011.