Contratación temporal dun Traballador Social para o Concello de Covelo (Pontevedra)

CONCELLO DE COVELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

CONTRATACIÓN TEMPORAL DUN TRABALLADOR SOCIAL NO CONCELLO DE COVELO

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TITULACIÓN REQUIRIDA: Os aspirantes deberán estar en posesión do título de Diplomado/a en Traballo Social ou equivalente.

SOLICITUDES:

As persoas interesadas deberán presentar solicitude en modelo normalizado interesando a participación no proceso selectivo manifestando que se reúnen os requisitos xerais de acceso, acompañando a seguinte documentación:

— fotocopia do documento nacional de identidade ou a tarxeta acreditativa da súa identidade, expedida polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunitarios.

— fotocopia da titulación requirida de Traballador/a Social ou equivalente.

— fotocopia da documentación acreditativa dos méritos alegados.

— Declaración xurada manifestando que se reúnen todos e cada un dos requisitos da presente convocatoria á finalización do prazo de presentación de solicitudes.

 As solicitudes dirixiranse ao Sr. Alcalde Presidente do Concello e poderán ser presentadas diante do Rexistro Xeral de Entrada de Documentos do Concello sendo o horario de presentación de documentación de luns a venres: 9:00 a 14:00 horas.,ou en calquera das formas admitidas no artigo 38.4

da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DENDE O DÍA 20 ATA O DÍA 29 DE SETEMBRO DE 2011

 

As bases estarán expostas no taboleiro de anuncios do Concello, no faro de Vigo e na páxina web: www.concello de covelo.es

Os solicitantes indicarán na instancia os seus datos persoais e deberán facer constar un teléfono de contacto para realizar o chamamento para calquera citación relacionada con esta selección.

Para máis información, podes consultar o seguinte enlace: Bases Traballador Social

 

 

Bolsa de trabajo de AUXILIAR ADMINSTRATIVO y CONSERJE/OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES (Ayuntamiento de Alpedrete-Madrid)

Se publica en el BOCM de 19 de septiembre de 2011 oferta de empleo del Ayuntamiento de Alpedrete, por la que se crea una bolsa de trabajo en la categoría de Auxiliar Administrativo y Conserje/Operario de Servicios Múltiples en este municipio.

Bases reguladoras.

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 10 de octubre de 2011.

Para más información: www.alpedrete.es

Bolsa de empleo de Peones de Servicios Múltiples (Ayuntamiento de El Gordo-Cáceres)

Se publica en el BOP de Cáceres de 6 de septiembre Anuncio del Ayuntamiento de El Gordo por la que se publica la constitución de una bolsa de trabajo para la contratación con carácter temporal de Peones de Servicios Múltiples en este Ayuntamiento, mediante concurso-oposición. Corrección de errores.

El plazo de presentación de instancias comienza el día 30 de septiembre de 2011 y finaliza el día 19 de octubre de 2011.

Contratación temporal de 1 Animador Deportivo Pádel (Ayuntamiento de Badajoz)

El Ayuntamiento de Badajoz ha convocado 1 plaza de Animador Deportivo Pádel, con carácter temporal, mediante el sistema de oposición libre, para la Fundación Municipal de Deportes (F.M.D.).

Bases de la convocatoria

El plazo de presentación de instancias finaliza el día 26 de septiembre de 2011.

Modelo de solicitud.

Para más información, pinche aquí.

Lista de reserva de Peón de Limpieza (limpiadores/as) (Ayuntamiento de Villa de la Victoria de Acentejo-Sta. Cruz de Tenerife)

En el BOP de Santa Cruz de Tenerife de 19 de septiembre de 2011 se publica anuncio del Ayuntamiento de Villa de la Victoria de Acentejo con las bases que han de regir en la convocatoria para la configuración de una lista de Reserva de Peón de Limpieza (limpiadores/as), en régimen laboral temporal.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de septiembre de 2011.

Modelo de solicitud

Lista de reserva de Auxiliares Administrativos (Ayuntamiento de Villa de la Victoria de Acentejo-Sta. Cruz de Tenerife)

En el BOP de Santa Cruz de Tenerife de 19 de septiembre de 2011 se publica anuncio del Ayuntamiento de Villa de la Victoria de Acentejo con las bases que han de regir en la convocatoria para la configuración de una lista de Reserva de Auxiliares Administrativos, en régimen laboral temporal.

El plazo de presentación de instancias finaliza el 29 de septiembre de 2011.

Modelo de solicitud