Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS

Sanidad

En total es convocaran 3.301 places en acumular-se les places de l'oferta ordinària 2017 i l'extraordinària 2017:

 • Acord pel qual s'aprova la distribució per categories de l'oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2017 (DOGC 21-06-2017): 680 places
 • OPE addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal per a l'any 2017 (DOGC 29-12-2017): 2.621 places

En la Mesa Sectorial de Sanitat s'ha informat del cronogrma. La data prevista per a la publicació de la convocatòria en el DOGC és setembre/octubre de 2018.

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria ICS
Organismo
Institut Català de la Salut
Tipo de personal
Estatuario
Año
2017
Titulación requerida
Diplomatura Infermeria
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo20-04-2017 | DOGC | Más información
Plazas3301 plazas
Segons la convocatòria anterior (amb les modificacions introduïdes per Resolució d'11/-01-2018 (DOGC 24-01-2018)

FASE D'OPOSICIÓ

Consisteix en la realització de 4 proves de caràcter obligatori i eliminatori i una prova de caràcter voluntari i no eliminatori que podrà acordar prèviament el tribunal corresponent, d'acord amb el previst a la base 6.2.1 de les bases generals.

Primera prova

Una prova consistent a realitzar un test sobre el contingut del temari previst a les bases de la convocatòria especifica. Amb caràcter general aquest exercici l'ha de superar, com a màxim, un nombre de persones igual al 300% de les places a cobrir.

La puntuació màxima és de 100 punts. El tribunal fixarà prèviament el temps per la realització de la prova i el criteri per determinar la puntuació que s'haurà de superar per aprovar l'exercici. En tot cas, la puntuació mínima de superació de l'exercici és de 5 punts en base a 10.

Les persones que no superin la puntuació esmentada estan excloses de la convocatòria.

Segona prova

Coneixement de la llengua catalana i castellana

Primer exercici de coneixement de llengua catalana que consta de dues parts obligatòries:

 • Primera part: que avalua el domini de l'expressió escrita
 • Segona part: s'avaluarà la capacitat d'expressió oral mitjançant la lectura d'un text en veu alta o una conversa sobre temes generals.

Segon exercici és el de coneixement de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola)

Tercera prova

Consisteix a resoldre per escrit un supòsit pràctic o més d'un que el tribunal ha de determinar. Per a la realització d'aquesta prova el tribunal podrà determinar si els aspirants poden disposar del material i la documentació en suport paper que creguin convenient.

Quarta prova

Adreçada a acreditar les competències de la categoria corresponent.

El tribunal corresponent prèviament fixarà si les proves tercera i quarta s'han de fer el mateix dia o en dies diferents, el temps per realitzar-les i el criteri per determinar la puntuació per aprovar-les. El valor conjunt de les proves és de 100 punts.

Segons la convocatòria anterior

TEMARI TRANSVERSAL PER A TOTES LES CATEGORIES

 1. La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya. El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): Disposicions comunes als centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el SISCAT. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: Dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient.
 2. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut. Competències de l’Institut Català de la Salut.
 3. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació,drets i deures, adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari, actualització de coneixements, retribucions, incompatibilitats.
 4. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.
 5. Sistemes d’incentivació i promoció professionals: la carrera professional, la direcció per objectius i la retribució variable.
 6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades.
 7. Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. El reglament dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
 8. Llei17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: Objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista: Objecte i finalitats.
 9. Principis generals de la Bioètica. El secret professional: concepte i regulació jurídica.
 10. Qualitat: Concepte i definició. Qualitat tècnica i qualitat percebuda: concepte. El cicle de millora contínua: planificar, implantar, avaluar i activar (cicle PDCA). Resolució de problemes: el diagrama causa- efecte.
 11. Ofimàtica. Intranet, internet, correu electrònic. Accés i continguts d’atenció al professionals mitjançant el lloc web per als professionals de l’Institut Català de la Salut.

TEMARI ESPECÍFIC PER A DIPLOMAT/ADA SANITARI/ÀRIA EN INFERMERIA

 1. Tenir cura de la persona, la família i la comunitat
  1. Aspectes ètics de la prestació de cures. El codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera.
  2. Desenvolupament teòric infermer. Fonaments teòrics i metodològics disciplinaris. Procés d'atenció d'infermeria. Llenguatges clínics.
  3. Relació terapèutica. Tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal. Comunicació en situacions de crisi.
  4. Aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.
  5. Salut social, salut pública i salut comunitària. Promoció de la salut i l'autonomia. Prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conceptes de cronicitat.
  6. Factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents. Aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians.
  7. Salut familiar. Dinàmica, funcionament i rols familiars. Atributs de la família funcional/disfuncional. Teories sobre vinculació afectiva.
 2. Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc
  1. Procés de cures en situacions d'urgència o emergència
  2. Procés de cures en l'embaràs, part i puerperi
  3. Procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris
  4. Procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell reproductor
  5. Procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics
  6. Procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics.
  7. Procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris
  8. Procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics
  9. Procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris
  10. Procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari
  11. Procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorinolaringològics i/o oftalmològics.
  12. Procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics
  13. Procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social
  14. Procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal
   *Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació
 3. Ajudar (supervisar o suplir) al pacient en el compliment del tractament i fer-lo partícip
  1. Educació sanitària. Models d'intervenció educativa per la salut. Mètodes i procediments educatius. Conceptes i indicadors de seguiment, compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut.
  2. Farmacologia clínica, principals grups de medicaments: Generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Administració de medicaments i cures associades a l'administració de medicaments: tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post-administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació.
  3. Nutrició i dietètica. Indicació i administració de dietes terapèutiques. Nutrició artificial. Educació nutricional.
  4. Intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.
 4. Contribuir a garantir la seguretat i el procés assistencial
  1. Principis d'asèpsia i esterilització. Prevenció i abordatge de la infecció nosocomial. Infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Aïllaments i precaucions.
  2. Els programes de seguretat clínica. Teoria de l'error humà en l'atenció de la salut. Conceptes de seguretat clínica. Prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos.
  3. Prevenció de caigudes i lesions. Seguretat farmacològica i transfusional. Seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conciliació de medicació.
 5. Facilitar el procés d'adaptació i gestió del nou estat de salut
  1. Teories de l'estrès i la gestió. Mecanismes i estratègies d'adaptació i gestió.
  2. Procés d'adaptació i gestió a la malaltia, discapacitat o situació vital. Valoració, diagnòstic i abordatge de problemes i complicacions associades amb els processos de gestió i intervencions de suport.
  3. Atenció a la família / al cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Adaptació i gestió del cuidador / família. Prevenció de la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Valoració, diagnòstic i intervenció.
  4. El procés de dol. El dol funcional i el dol disfuncional.
 6. Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes
  1. Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes
 7. Prevenció de riscos laborals
  1. Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat vial i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis Riscos psicosocials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.
 8. Perfil competencial
  1. Adequació al canvi i flexibilitat. Orientació al servei. Treball en equip i cooperació. Capacitat resolutiva i presa de decisions. Comunicació i persuasió. Millora i aprenentatge permanents.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
04-10-2018 J de 17:00 a 21:00 172 € /mes Inscribirme
16-10-2018 M de 09:00 a 13:00 172 € /mes Inscribirme
23-06-2018 S de 09:00 a 13:00 178 € /mes Inscribirme

OnLine

Temari comú ICS

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 180 días
265 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio
Duración: 120 días
230 € Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Infermeria Institut Català de Salut - ICS

 • Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de la Salut

  Temari i Qüestionari transversals. Institut Català de ...

  34€
 • Temari específic 1 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 1 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  43€
 • Temari específic 3 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 3 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  43€
 • Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Temari específic 2 Diplomat-ada Sanitari-ària en In...

  43€
 • Qüestionaris Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria. Institut Català de la Salut

  Qüestionaris Diplomat-ada Sanitari-ària en Infermeria....

  45€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 22€ 186€
antes 208€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.