Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Policia Local Ajuntament de Girona

Cuerpos de seguridad

Datos básicos

Oposición
Policia Local Ajuntament de Girona
Organismo
Ajuntament de Girona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2015
Titulación requerida
graduat en Educació Secundària (ESO) o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo21-05-2015 | DOGC | Más información
Convocatoria
03-06-2015 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria21-05-2015 | BOPG | Más información
Plazas2 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 03-06-2015 hasta 23-06-2015
Información solicitudes

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria en el DOGC.

La fase d’oposició estarà formada per les següents proves:

1a prova.- Aptitud física. Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de les subproves que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquestes bases.

Per poder realitzar aquesta prova els/les aspirants hauran de lliurar al tribunal el mateix dia de realització de la prova d’un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim en els 3 mesos anteriors a la realització de la prova, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries per poder dur-la a terme. La no presentació del certificat comportarà l’exclusió del procés selectiu.

Qualificació: Es qualificarà com a apte/a o no apte/a. Per ser declarat apte/a caldrà obtenir la puntuació mitjana prevista a l’annex 1 de totes les subproves. Una prova puntuada en zero punts comportarà l’eliminació de l’aspirant del procés selectiu.

2a prova.- Cultura general. Serà obligatòria i eliminatòria. Constarà de dues subproves obligatòries i una tercera a opció del tribunal qualificador.

a - Contestar en un període màxim d’una hora un qüestionari de preguntes tipus test, que seran proposades pel tribunal i en la proporció següent: 50% de preguntes relatives a coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el títol acadèmic requerit a la base segona, i el 50% restant relatives a coneixements sobre l’actualitat política, social i cultural.

b - Contestar en un període màxim d’una hora diverses preguntes proposades pel tribunal i relacionades amb els temes que figuren a l’annex 2.

c - El tribunal podrà determinar que l’exercici de l’apartat b) sigui llegit pels aspirants per tal de sol·licitar els aclariments que consideri oportuns en relació al contingut de la prova.

Qualificació: Les dues primeres subproves puntuaran entre zero i deu punts. Els/les aspirants que obtinguin una nota inferior a cinc en la primera subprova quedaran eliminats del procés. La qualificació de la segona subprova podrà ser determinada al final de la tercera subprova en el cas que aquesta es dugui a terme. La qualificació final serà la resultant de la suma de les puntuacions definitives de la primera i segona subprova. Quedaran eliminats els opositors que obtinguin una qualificació final inferior a 10 punts.

3a prova.- Coneixement de la llengua catalana. Quedaran exempts de realitzar aquesta prova els/les aspirants que, dins el termini de presentació de sol·licituds, acreditin documentalment tenir el nivell B o superior de la Junta Permanent de Català o un altre d’equivalent.

De conformitat amb l’article 16.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, podran restar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització d’exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista amb un expert. L’assessor serà designat pel Consorci de Normalització Lingüística de Girona.

Qualificació: Es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

4a prova.- Coneixement informàtic. Serà obligatòria i no eliminatòria. Consistent en la demostració i domini de nivell d’usuari de l’OFFICE a través dels programes WORD i EXCEL. El temps màxim per a fer els supòsits serà d’una hora.

Qualificació: Es puntuarà la prova entre zero i tres punts.

5a prova.- Bateria de test psicotècnics. Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en la realització de proves psicotècniques objectives, essencialment proves aptitudinals i qüestionaris de personalitat, per tal d’avaluar si el perfil (capacitat aptitudinal i professiograma caracteorològic) s’adequa al policial. El tribunal podrà acordar que aquesta prova es complementi, a proposta del criteri del tècnic que examini,  amb una entrevista personal amb la finalitat de complementar o clarificar els resultats obtinguts.

Totes les proves aplicades seran formades per bateries de tests objectius que compleixin els requisits de validesa i fiabilitat i hagin estat baremats, estandaritzats i tipificats en un àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Qualificació: Es qualificarà com a apte/a o no apte/a. La falsedat demostrada en les respostes comportarà l’eliminació de l’aspirant

6a. prova. Reconeixement mèdic. Serà obligatòria i eliminatòria. Consistirà en un reconeixement mèdic que inclourà les proves que figuren a l’annex 3 amb l’objectiu de comprovar que l’aspirant no presenta cap causa mèdica que l’invalidi per a l’exercici de la professió o que no concorre qualsevol de les causes d’exclusió mèdiques que figuren a l’annex 4.

Qualificació: Es qualificarà com a apte/a o no apte/a

Temes Generals:

Tema 1.- La Constitució Espanyola. Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L’organització política i territorial de l’Estat.

Tema 2.- L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Tema 3.- La llei municipal i de règim local. L’organització municipal. Competències dels Ajuntament. El personal al servei dels ens locals.

Tema 4.- L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. Actes nuls i anul·lables. El procediment administratiu comú: les seves fases.

Temes Específics:

Tema 5.- La Llei 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d’actuació. Els diferents cossos policials a l’Estat Espanyol.

Tema 6.- La policia local. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya i normativa de desplegament. Disposicions generals, principis d’actuació i funcions. Estructura i organització de la policia local.

Tema 7.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació dels sistema de seguretat de Catalunya.

Tema 8.- La llei 1/1992 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

Tema 9.- El codi penal. Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i falta. Persones responsables. La pena.

Tema 10.- Protecció civil. Concepte i aplicacions per la policia local.

Tema 11.- La normativa reguladora de la seguretat viària i el trànsit. Principis bàsics, normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Competències municipals.

Tema 12.- L’atestat policial. Concepte i característiques.

Tema 13.- La policia administrativa.

Tema 14.- La policia judicial. La policia local com a policia judicial.

Tema 15.- La policia assistencial. Concepte i funcions.

Tema 16.- La detenció: Concepte. La seva pràctica i règim. Drets del detingut. Supòsits legals en què és procedent la detenció. La detenció de menors.

Tema 17.- El procediment sancionador en matèria de trànsit. La retirada de vehicles de la via pública. Supòsits i regulació.

Tema 18.- L’ordre públic: autoritats competents. Actuacions en matèria d’ordre públic.

Tema 19.- La Seguretat Ciutadana. Reunions, manifestacions. Tinença i ús d’armes i explosius.

Tema 20.- Coneixements generals de la ciutat. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.