Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

Convocatòria de 150 places de Guàrdia Urbana

Obert el termini de presentació d'instàncies per a 150 places de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (+Info).

INFORMACIÓ D'INTERÈS

El procés selectiu de Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona és oposició lliure (aconsegueixen plaça els qui fan millors exàmens, sense puntuació addicional per experiència o altres mèrits). Les retribucions són de prop de 32.000 € anuals.

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials, Curs Online, Llibres i APP.

Datos básicos

Oposición
Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Graduat ESO
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo12-03-2018 | DOGC | Más información
Convocatoria
26-03-2018 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria19-03-2018 | BOPB | Más información
Plazas150 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 27-03-2018 hasta 16-04-2018
Información solicitudes

D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l’Ajuntament de Barcelona i, a l’efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.l, per inscriure’s a la convocatòria, les persones aspirants hauran d’abonar per cada sol·licitud que presentin l’import de 16,12 € si ho fan de forma telemàtica, o bé 32,24 € si ho fan de forma no telemàtica.

En cap cas, el pagament a l’entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l’Ajuntament de Barcelona en el termini i en la forma prevista en aquesta convocatòria.

 • Exempció del pagament de la taxa d’inscripció: estaran exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que es trobin en situació d’alta com a demandants d’ocupació i que no percebin cap prestació econòmica, les que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de membre de família monoparental de categoria especial.
 • Bonificació del 50% en l’abonament de la taxa d’inscripció: tindran una bonificació del 50% d’aquesta taxa les persones que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de membre de família monoparental de categoria general.

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d’Atenció a la Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar i presentar la documentació necessària segons s’indica en els següents punts d’aquestes bases.

Tareas

Policía de Circulació

 • Serveis via pública
 • Actuacions en accidents de trànsit
 • Intervencions que afecten als conductors
 • Intervencions que afecten als vehicles
 • Educació viària

Policia Administrativa

 • Inspeccions / comprovacions
 • Vigilància d'espais verds

Seguretat ciutadana

 • Intervencions de prevenció del delicte
 • Intervencions de repressió del delicte
 • Intervencions administratives de seguretat ciutadana

Serveis Assistencials

 • Actuacions de caire social
 • Actuacions de caire assistencial

Relacions amb la comunitat
Oficina d'Informació i Tràmits

La Guàrdia Urbana de Barcelona t’ofereix la possibilitat de treballar per a la ciutat i per a les persones.

 • Facilitant el desenvolupament normal del trànsit, millorant-ne la seguretat i la fluïdesa.
 • Ajudant les persones implicades en un accident del trànsit i fomentant l'educació viària per aconseguir comportaments més respectuosos amb la normativa viària.
 • Garantint el compliment de les ordenances i els reglaments per ajudar a tenir una ciutat més cívica on es compleixin les exigències administratives tant a l'espai públic com als habitatges i als locals.
 • Evitant que es cometin faltes o delictes i ajudant a obtenir i a protegir les proves del delicte.
 • Protegint col·lectius específics en situació de necessitat i ajudant els ciutadans que ho necessitin.

Requisitos

Qui s’hi pot presentar?

Aquelles persones que compleixin aquests requisits en el moment de fer la sol·licitud:

 • Tenir ciutadania espanyola, d'acord amb la legislació vigent.
 • Posseir el títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
 • Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
 • No haver estat condemnat/da per cap delicte, o en cas d’haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals. No estar inhabilitat/da per a l’exercici de les funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració Pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.
 • Tenir una alçada mínima de 1,70 m els homes i de 1,60 m les dones.
 • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B. Posseir el permís de conduir vehicles de les classes A2. La presentació del permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l'Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC). 
 • Declaració jurada o promesa per la qual es pren el compromís de mantenir vigents els permisos de conduir, mentre es mantingui la relació laboral amb la Guardia Urbana.
 • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación09-05-2018
Fecha reclamacionesdesde 09-05-2018 hasta 24-05-2018
Más informaciónWeb de l'Ajuntament (s'amplia en 1 dia el termini per presentar esmena a les llistes provisionals per incidència (fins al 24 de maig). Enlace
DefinitivaFecha publicación04-06-2018
Más informaciónWeb de l'Ajuntament Enlace

Ejercicios

Primer exercici. 1a prova
Primer exercici. 2a prova
Sumatori. Primer exercici
Segon exercici. Psicotècnic
3a prova
1a part de la 5a prova
4a prova
5a prova (2º part)
6a prova
16-06-2018
16-06-2018
16-06-2018
16-06-2018 / 06-06-2018
29-06-2018
16-06-2018
13-07-2018 / 14-07-2018
23-07-2018 / 01-08-2018
07-08-2018 / 10-08-2018

Resoluciones del tribunal

Rectificació resultats de l'exercici Teòric i de la segona prova (test aptitudinals)

Observaciones

Modificació de les bases (DOGC 13/07/2018)

Fase d’oposició

 • Prova cultural i teòrica
 • Tests aptitudinals
 • Prova de català. Nivell B2
 • Prova d’aptitud física
 • Proves de personalitat i de competències
 • Proves mèdiques

Curs selectiu

Consisteix en la superació del curs de Formació Bàsica de Policia que organitza l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Qui no el superi, quedarà exclòs/a del procés selectiu.

Fase de pràctiques

Període de pràctiques professionals de 12 mesos de durada a les unitats operatives de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

ANNEX I: TEMARI

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”.
 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l’àmbit civil i social, drets en l’àmbit polític i de l’Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l’Estatut.
 4. El Municipi: concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat.
 6. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
 7. Coneixement de la ciutat des de l’1-1-2017: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.
 9. El marc legal de la Seguretat Pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat de L’Estat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.
 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “Ús de les vies i els espais públics”.
 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.
 13. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: Especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: Especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’habeas corpus.
 14. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.
 15. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la Policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona 2015-2019. La violència de gènere i els delictes d’odi.

Barcelona

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
03-12-2018 L de 09:00 a 14:00 126 € /mes Inscribirme
13-12-2018 J de 16:00 a 21:00 126 € /mes Inscribirme
19-01-2019 S de 09:00 a 14:00 143 € /mes Inscribirme
02-10-2018 M,J de 11:30 a 14:00 126 € /mes Inscribirme

Proves Físiques

INICIO RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
19-01-2019 S de 15:00 a 17:00 67 € /mes Inscribirme
01-10-2018 L de 16:00 a 18:00 65 € /mes Inscribirme

OnLine

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 270 días
525 € Inscribirme
Curso con pago al contado. 10 por ciento de descuento ya incluido en el precio.
Duración: 180 días
432 € Inscribirme
Curso de 9 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 350€

2° Plazo: 233€

583 €
PAGOS A PLAZOS

Noviembre-2018: 350€

Enero-2019: 233€

Inscribirme
Curso de 6 meses con pago en dos plazos

Plazos:

1° Plazo: 288€

2° Plazo: 192€

480 €
PAGOS A PLAZOS

Noviembre-2018: 288€

Diciembre-2018: 192€

Inscribirme
-

Pago a Plazos: si compran del 1 al 15 de un determinado mes, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo se les cobra el siguiente mes. Si la compran la realizan entre el 16 y el 30, el primer plazo lo pagan en ese momento y el segundo plazo el segundo mes siguiente.

Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

 • Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Temari Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona

  32€
 • Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  Qüestionaris Guàrdia Urbana Ajuntament de Barcelona

  34€
 • Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Barcelona. Temari i Qüestionaris

  Cultura general Guardia Urbana Ajuntament de Ba...

  27€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  50€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  9€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 15€ 137€
antes 152€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.