Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Bombers Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ D'INTERÈS

La Generalitat oferirà 250 noves places del Cos de Bombers cada any, durant quatre anys, fins a aconseguir un total d'1.000 noves places [+Info].

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials i Llibres.

Pròximament disposarem d'un Curs Online genèric amb una nova metodologia.

Datos básicos

Oposición
Bombers Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2019
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Sueldo
2.329,30 euros/mes € aprox.
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Plazas250 plazas

Tareas

A les persones membres d'aquesta escala els corresponen les funcions operatives en tasques de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments i la responsabilitat d'unitat de nivell bàsic que es determini reglamentàriament.

Requisitos

EDAT, TITULACIÓ I PERMÍS DE CONDUIR EXIGITS

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Estar en possessió o en condicions d'obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària obligatoria, graduat/ada escolar, tècnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d’acord amb la normativa aplicable.

Según la anterior convocatoria

FASE D’OPOSICIÓ

La fase d'oposició està constituïda per les proves següents:

Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.

De caràcter obligatori i eliminatori.
a) Descripció de la prova.
La prova aptitudinal i coneixements consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.
 • a.1) Primer exercici: aptitudinal
  Consisteix en la realització d'una bateria de tests psicotècnics adreçats a avaluar les capacitats aptitudinals de la persona participant: aptitud verbal, capacitat d'atenció, aptitud numèrica, raonament abstracte i capacitat espacial.
  La valoració d'aquest exercici és d'apte o no apte.
 • a.2) Segon exercici: coneixements
  Consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 95 preguntes, mé 10 preguntes de reserva, sobre el contingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.
  El temps per fer aquest exercici serà d'1 hora i 45 minuts.
  La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. El Tribunal Qualificador no haurà de corregir el segon exercici de les persones participants amb la qualificació de no apte en el primer exercici.
  Cada resposta correcta té el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d'una resposta encertada.

Segona prova: prova física.

De caràcter obligatori i eliminatori.

Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, seran ordenades de més a menys puntuació segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 600 persones que hagin obtingut la millor puntuació.
En cas d'empat en la posició 600, es resoldrà a favor de la persona participant que hagi obtingut un nombre més baix de respostes errònies en el segon exercici de la primera prova, coneixements. Si persisteix l'empat, passaran a la segona prova, prova física, totes les persones que continuïn empatant.

a) Descripció.
La prova física consisteix en la realització dels cinc exercicis físics següents, obligatoris i eliminatoris:
 • Cursa de llançadora
 • Circuit d'agilitat
 • Exercici aquàtic
 • Pressió sobre banc
 • Pujada de corda
b) Valoració.

És condició necessària per superar la prova física haver estat declarat apte en l'exercici aquàtic i en la pujada de corda.
La puntuació total de la prova física s'obtindrà dividint entre tres la suma total de punts aconseguits, d'acord amb l'annex 4, en els exercicis de cursa de llançadora, circuit d'agilitat i pressió sobre banc, sempre que s'hagi obtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuació mínima de 5 punts.
La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.
Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis físics. Si escau, el Tribunal Qualificador determinarà el sistema mitjançant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge.
El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusió del procés selectiu.
És obligatori portar roba i calçat esportius.
En els exercicis en què hi ha més d'un intent, el resultat vàlid serà el millor de tots dos.
No es podrà provar cap element o material abans de la realització dels exercicis d'aquesta prova.
Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposarà la consideració de nul de l'exercici corresponent (nul = 0 punts).

Tercera prova: prova de conducció de vehicles pesants.

De caràcter obligatori i eliminatori.
Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova física, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, i de la segona prova, prova física. Un cop ordenades, únicament passaran a la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, les 450 persones amb millor puntuació.
En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

Consistirà en la realització d'un exercici pràctic de circulació en un recinte tancat i d'altres exercicis pràctics que permetin avaluar de forma objectiva l'habilitat i els coneixements de les persones participants dintre de l'àmbit de la conducció de vehicles pesants tot terreny.
La prova constarà dels exercicis següents:
1. Exercici de circulació
2. Exercici d'aparcament del vehicle en un espai delimitat
3. Exercici de pujada de rampa i inici de la marxa
4. Exercici de canvi de sentit
Els exercicis 2, 3 i 4 estaran integrats en l'exercici de circulació
Les especificacions de la prova les determinarà el Tribunal Qualificador i es faran públiques juntament amb les llistes dels resultats de la primera prova de l'oposició.

b) Acreditació del carnet C.

Per poder fer la prova de conducció de vehicles pesants, i d'acord amb el que estableix la base 2.1.d), cal estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d'acord amb la normativa aplicable.
Totes les persones convocades a la prova de conducció de vehicles pesants hauran d'aportar necessàriament el dia de realització d'aquesta prova el document original, en vigor, del seu permís de conducció.
La manca d'aquest requeriment per part de la persona participant suposarà la seva exclusió del procés selectiu.

c) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 5 punts.

Quarta prova: prova d'avaluació psicològica.

De caràcter obligatori i eliminatori.
Les persones participants que hagin superat la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants, seran ordenades de més a menys puntuació d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal i coneixements; de la segona prova, prova física, i de la tercera prova, prova de conducció de vehicles pesants. Un cop ordenades, únicament passaran a la quarta prova, prova d'avaluació psicològica, les 225 persones amb millor puntuació. En cas d'empat en aquesta posició, passaran a la quarta prova totes les persones empatades amb aquesta puntuació.

a) Descripció.

Aquesta prova avaluarà l'adequació de les persones participants al perfil competencial de la categoria de bomber/a de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat i es durà a terme a través de les següents eines d'avaluació: un test psicotècnic i una entrevista personal. Les competències professionals valorades són les següents:

 • Adaptabilitat i flexibilitat.
 • Acceptació i compliment de les normes i subjecció a l'estructura jeràrquica.
 • Autocontrol i tolerància a l'estrès.
 • Treball en equip.
 • Vocació de servei públic i compromís amb l'organització.
b) Valoració.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.

Cinquena prova: proves mèdiques.

De caràcter obligatori i eliminatori.
Es convocaran a la realització d'aquestes proves totes les persones participants declarades aptes a la quarta prova, prova d'avaluació psicològica.

a) Descripció de la prova.

Aquesta prova consisteix en un reconeixement mèdic a les persones participants, realitzat per professionals mèdics col·legiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 5 d'aquesta Resolució.
Les proves mèdiques, obligatòries i eliminatòries, es realitzaran en dies i llocs diferents, d'acord amb la informació següent:

 • a.1) Reconeixement general. Es tindran en compte els aspectes següents: mesurament del pes en relació amb l'índex de massa corporal, valoració de l'oïda, la vista, l'equilibri, la coordinació muscular, l'aparell cardiovascular, l'aparell respiratori i exploració mèdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions i alteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions de bomber de l'escala bàsica del cos de Bombers de la Generalitat.
  S'efectuaran, com a mínim, les exploracions següents: anàlisi d'orina, anàlisi de sang, electrocardiograma, audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisió dels paràmetres anteriors, s'efectuaran les exploracions complementàries específiques que siguin necessàries per comprovar que la persona participant no està inclosa en cap de les causes d'exclusió mèdiques establertes a l'annex 5 d'aquesta convocatòria.
  A l'inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qüestionari mèdic orientatiu amb la declaració jurada de malalties i de tractaments mèdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquest qüestionari, així com l'omissió intencionada o la falsedat de les dades sol·licitades, comportarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.
 • a.2) Vertigen i claustrofòbia. S'efectuaran a les persones participants unes proves orientades al control del vertigen i la claustrofòbia en unes instal·lacions adequades a l'efecte. Les persones participants hauran de portar calçat i roba esportius.
b) Valoració.

A fi de determinar la qualificació de la cinquena prova, només es tindran en compte els resultats de les proves practicades pels serveis mèdics o les persones especialistes designades pel Tribunal Qualificador i obtinguts en el momento respectivament indicat per a la realització de les proves de reconeixemnt general i de vertigen i claustrofòbia abans esmentades. En conseqüència, no es tindran en compte per a la qualificació de la cinquena prova els resultats d'altres proves a les quals les persones participants s'hagin pogut sotmetre a iniciativa pròpia i que aportin amb caràcter previ, simultani o posterior al moment de realització de les proves descrites en aquesta base.
La qualificació d'aquesta prova és d'apte o no apte.
Per superar-la, cal obtenir la qualificació d'apte en el reconeixement general perquè no s'incorre en cap de les causes d'exclusió mèdica de l'annex 5, i d'apte en les proves referents a la claustrofòbia i vertigen.

Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

Es convocaran a la realització d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en la cinquena prova, proves mèdiques, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requerits per la convocatòria.
Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluació de coneixements de llengua catalana i un exercici d'avaluació de coneixements de llengua castellana.

a) Primer exercici: llengua catalana.

Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de català (B2) o superior.
La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que no n'estiguin exemptes.
Descripció.
L'exercici de llengua catalana consta de dues parts:
Primera part: s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'una carta personal de 150 paraules com a mínim i els coneixements pràctics de llengua mitjançant sis blocs de preguntes sobre coneixements sintàctics i de comprensió de llengua catalana relacionats en un grau adequat amb les funcions de les places objecte d'aquesta convocatòria.
Segona part: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una exposició oral i una conversa sobre temes generals d'actualitat.
Aquest exercici tindrà una durada màxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a la segona.
Valoració.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

b) Segon exercici: llengua castellana.

La realització d'aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de la nacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.
Descripció.
L'exercici consistirà a escriure una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.
El temps per a la realització d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minuts per a la segona.
Valoració.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte o no apte.

Puntuació total de la primera fase: fase d'oposició.
La puntuació final d'aquesta fase d'oposició queda determinada per la divisió entre tres de la puntuació total resultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el segon exercici (coneixements) de la primera prova (prova aptitudinal i coneixements), la de la segona prova (prova física) i la de la tercera prova (prova de conducció de vehicles pesants).

FASE DE CONCURS.

Mèrits valorables.

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoraran exclusivament:

 • a) El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya com a bomber o bombera, fins a un màxim de 2,5 punts.
 • b) El temps de serveis prestats en qualsevol altra Administració pública com a bomber o bombera, d'acord amb els barems que s'especifiquen a continuació:
  - Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili totalment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, fins a un màxim de 2,5 punts.
  - Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili parcialment amb els corresponents del cos de Bombers de la Generalitat, fins a un màxim d'1 punt.
 • c) El temps prestat com a bomber voluntari de la secció activa o especial de la Generalitat de Catalunya, excepte els tres primers anys de permanència a les seccions esmentades del cos de bombers voluntaris, fins a un màxim d'1,5 punts.
 • d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenció activa forestal o tècnic especialista amb adscripció GRAF de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, fins a un màxim d'1,5 punts.
 • e) El temps de serveis prestats en el dispositiu operatiu de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, en alguna categoria laboral amb rellevància operativa, fins a un màxim d'1 punt.
 • f) El permís de conducció de la classe C+E, en vigor, d'acord amb la normativa aplicable, es valorarà amb 0,5 punts com a màxim.
 • g) El coneixement d'idiomes estrangers es valorarà fins a 0,5 punts com a màxim, distribuïts de la manera següent:
  - El nivell bàsic (A2) es valora amb 0,1 punts cadascun.
  - El nivell intermedi (B1) es valora amb 0,2 punts cadascun.
  - El nivell avançat (B2) es valora amb 0,4 punts cadascun.
  Els nivells indicats corresponen als nivells comuns de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
 • h) El coneixement de la llengua catalana es valorarà fins a 0.5 punts, com a màxim.
 • i) Competènica en tecnologies de la informació i comunicació. Es valorarà fins a 0,5 punts com a màxim.

FASE FORMATIVA. CURS SELECTIU.

La tercera fase consisteix en la realització d'un curs de formació d'una durada de 700 hores lectives a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
El contingut d'aquest curs selectiu, de caràcter obligatori i eliminatori, està dividit en els mòduls següents:

 • Mòdul 1: Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenció de risc.
 • Mòdul 2: Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals.
 • Mòdul 3: Intervenció operativa en extinció d'incendis urbans.
 • Mòdul 4: Intervenció operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnològic i antròpic.
 • Mòdul 5: Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat.
 • Mòdul 6: Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
 • Mòdul 7: Atenció sanitària inicial en situació d'emergència.
 • Mòdul 8: Suport psicològic en situacions d'emergència.
 • Mòdul 9: Coordinació d'equips i unitats d'emergències.
 • Mòdul 10: Ciències aplicades a l'àmbit professional.
 • Mòdul 11: Formació i orientació laboral.
b) Exempció del curs selectiu.

Les persones participants que acreditin que han superat un curs de característiques similars a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, mitjançant l'acreditació del certificat corresponent, podran quedar exemptes totalment o parcialment de la realització del curs.

c) Valoració

L'avaluació del curs té per objectiu verificar l'assoliment de les competències professionals i les capacitats clau, personals i socials, necessàries per a l'exercici de les funcions de bomber de l'escala bàsica.
La qualificació del curs selectiu és de 0 a 10 punts. Per superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts.

QUARTA FASE: FASE DE PRÀCTIQUES.

a) Descripció.

Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran a la quarta fase, fase de pràctiques, de caràcter obligatori i eliminatori.
Aquesta fase consisteix en la realització de 600 hores de pràctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altres instal·lacions de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments designades per la mateixa Direcció.

b) Valoració.

Un cop finalitzat el període de pràctiques, les persones funcionàries encarregades de les persones participants, juntament amb el cap o els caps de les unitats orgàniques on la persona participant hagi realitzat el període de pràctiques, han d'emetre un informe d'avaluació de les pràctiques de cada persona participant, la qual podrà ferhi les al·legacions que consideri oportunes.
Les persones participants que prestin serveis com a funcionàries interines en el cos de Bombers de la Generalitat estan exemptes de realitzar aquest període de pràctiques.

c) Retribucions.

Durant la fase de pràctiques les persones participants percebran les retribucions bàsiques i les complementàries establertes per als bombers d'accés a l'escala bàsica (grup C, subgrup C2) de la DGPEIS, i estaran donades d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Segons l'anterior convocatòria

TEMARI

Temari general

 1. Legislació
  La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.
 2. Legislació
  El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.
 3. Legislació
  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

  Temari específic

 4. Legislació
  Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Estructura i contingut general.
 5. Física
  Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.
 6. Física del foc
  Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.
 7. Agents extintors
  Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.
 8. Mecànica
  Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.
 9. Química
  Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.
 10. Risc químic
  Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.
 11. Hidràulica
  Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.
 12. Mecànica vehicles
  Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.
 13. Prevenció i protecció contra incendis
  Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els materials: diferència entre reacció i resistència al foc.
 14. Atenció sanitària
  Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardiorespiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.
 15. Construcció
  Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.
 16. Construcció
  Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.
 17. Electricitat
  Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.
 18. Cartografia
  Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.
 19. Geografia física
  Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.
 20. Coneixement del territori català
  Comarques i municipis. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.
 21. Meteorologia
  Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica. Humitat relativa i temperatura de rosada.

Bombers Generalitat de Catalunya

 • Temari Bombers Generalitat de Catalunya

  Temari Bombers Generalitat de Catalunya

  58€
 • Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  Qüestionaris Bombers Generalitat de Catalunya

  42€
 • Qüestionaris Psicotècnics

  Qüestionaris Psicotècnics

  50€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  9€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 24€ 135€
antes 159€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.