Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Bombers Ajuntament de Barcelona

Cuerpos de seguridad

Segons fonts sindicals, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat l'estimació de calendari d'oferta públic. Segons aquest calendari, les places de Bomber/a:

 • previsió publicació convocatòria amb inici termini presentació de sol·licituds en gener/febrer 2018
 • data previsió inici primera prova: juny/juliol 2018
¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Bombers Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2017
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo15-01-2018 | DOGC | Más información
Plazas79 plazas

Tareas

 • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.
 • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.
 • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.
 • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.
 • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol•licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte..

Requisitos

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic o técnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del carnet de conduir categoria C en vigor.
 • Alçada: Tenir una talla mínima d’1,60 m i no superar l’1,95 m.

Observaciones

Les 79 places corresponen a:

Segon la convocatoria anterior

El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 • fase d'oposició
 • fase de concurs
 • fase de formació (curs selectiu)
 • fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova (obligatòria i eliminatòria)

Test coneixements especìfics:
Qüestionari d'un màxim de 100preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari coneixements específics.
L'exercici es qualificarà de 0 a 15 punts.

Segona prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de coneixements de català nivell B2:
Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Qualificació d’apte o no apte

Tercera prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de coneixements de castellà (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):
Realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal (segona part).
Qualificació d’apte o no apte

Quarta prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova d'aptitud física

Prova

Qualitat física

Tracció general

Força màxima

Flexió de braços

Força i resistència muscular del tren superior

Course navette

Potència aeròbica màxima

Circuit d'agilitat

Agilitat/velocitat

Circuit de piscina

Domini del medi aquàtic

Cinquena prova
(obligatòria i no eliminatòria)

Test coneixements generals:
Qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari de coneixements general.
L'exercici es qualificarà fins a 5 punts.

Sisena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova pràctica d’acord amb els contiguts del temari específic:
Desenvolupament d'un o més exercicis pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització dels materials adequats i eines i les destreses bàsiques d'un dels tres àmbits professionals relacionats a continuació:
a) Edificació i obra civil.
b) Instal•lacions elèctriques.
c) Mecànica.
L'exercici es qualificarà fins a 24 punts.

Setena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova de conducció:
Exercici de circulació urbà amb un vehicle pesant.

Vuitena prova (obligatòria i eliminatòria)

Personalitat i competències:
Qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial de la categoria de bomber/a d'acceés de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exercici es qualificarà fins a 7 punts.

Novena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Proves mèdiques:
Consisteix en un reconeixement mèdic per comprovar que nos es detecta l'existència de cap de les exclusions mediques establertes a l'annex 4.
Qualificació d’apte o no apte.

Segon la convocatoria anterior
TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS
 1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució, Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
 7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l'automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d'il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 12. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d'orientació geogràfica convencionals i eines digitals d'orientació i localització.
 13. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 14. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó.
 15. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
 21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
 22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
 23. Primers auxilis. Concepte i principis. PAS. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d’un accidentat.
 24. El sistema esquelètic: Ossos, músculs, tendons i lligaments. Els traumatismes, les fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
 25. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. Cremades. Generalitats.
 26. Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció.
TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS
 1. La constitució de 1978: Idea general, drets i deures fonamentals.
 2. La monarquia. El poder legislatiu. El govern. El poder judicial.
 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya 2006. Estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Organització de la Comunitat Autònoma. El Consell Executiu. El Parlament. El Govern.
 4. Actes administratius i disposicions generals sobre el procediment administratiu
 5. La Carta Municipal. Antecedents històrics. Principals continguts. La Seguretat i la prevenció.
 6. El Municipi: Elements que l’integren. Estructura política i executiva de l'Ajuntament de Barcelona. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) vigent i especialment els aspectes en matèria de Prevenció, Seguretat i Emergències.
 7. El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 2/1985 de Protecció Civil de 21 de gener, el Real Decret 407/1992, de 24 d’abril, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.
 8. Història de Barcelona. Coneixements de les principals vies de la ciutat, places importants de la ciutat iedificis i monuments emblemàtics.
 9. L'Estatut de l'Empleat Públic. Drets i deures. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari. Estructura retributiva.
 10. La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.
 11. Les incompatibilitats. Llei 53/1984 de 26 de desembre, Llei 21/1987 de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i Decret 214/1990 de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
 12. Els elements que configuren la relació laboral de l’empleat públic: Especial referència a l’Administració local.
 13. El Sistema de la Seguretat Social. Principis Generals. Estructura. Contingències, cotitzacions i prestacions. IRPF. Normativa a aplicar als empleats públics.
 14. El 2n Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.

Bombers Ajuntament Barcelona

 • Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  28€
 • Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  40€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  9€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 68€
antes 77€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.