Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Bombers Ajuntament de Barcelona

Cuerpos de seguridad

PREPARA'T AMB NOSALTRES

Et podem ajudar:

La nostra Metodologia en Classes Presencials i Llibres.

Pròximament disposarem d'un Curs Online genèric amb una nova metodologia.

¿A qué oposición me puedo presentar con mi titulación?
¿Cómo me preparo la oposición? Consejos y sistemas

Datos básicos

Oposición
Bombers Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Graduat ESO o equivalent
Estado
Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo15-01-2018 | DOGC | Más información
Convocatoria
25-04-2018 | DOGC | Más información
Bases de convocatoria17-04-2018 | BOPB | Más información
Plazas79 plazas

Presentación de instancias

Presentación de instancias
desde 26-04-2018 hasta 18-05-2018
Enlace instancia
Más información
Derechos de examen
32.24 €
Información solicitudes

De conformitat amb el Decret d'Alcaldia de 22 de desembre de 2009 (Butlletí Oficial de la Província Núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s'ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l'apartat “oferta pública” situat a la capçalera d'aquest espai.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper en les Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas i a efectes d'admissió, les persones aspirants hauran de declarar que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar i presentar la documentació necessària segons s'indica en els següents punts d'aquestes bases.

La relació de les esmentades OAC així com les seves corresponents adreces s'especifiquen a l'annex 7 de la present convocatòria. Igualment, en l'annex 8 s'indica la relació de punts wi-fi de l'Ajuntament de Barcelona en els quals es podrà connectar telemàticament per efectuar el tràmit.

D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i, a l'efecte del compliment del requisit que preveu la base 3.1.h, per inscriure's a la convocatòria, les persones aspirants hauran d'abonar en concepte de taxa d'inscripció l'import de 16,12 € si la sol·licitud de participació és telemàtica, o bé 32,24 € si la sol·licitud no és telemàtica.

En l'annex 6 de la present convocatòria s'estableixen els mitjans que es poden utilitzar per efectuar el pagament de la taxa d'inscripció, així com la descripció del procediment a seguir segons la modalitat de pagament escollida per efectuar-lo.

En cap cas, el pagament a l'entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de la sol·licitud davant de l'Ajuntament de Barcelona en el termini i en la forma prevista en aquesta convocatòria.

Exempció del pagament de la taxa d'inscripció. D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i amb la indicació prèvia de la seva situació, estaran exemptes del pagament d'aquesta taxa les persones que es trobin en situació d'alta com a demandants d'ocupació i que no percebin cap mena de prestació econòmica, les que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria especial o de membre de família monoparental de categoria especial.

Exempció del 50% en l'abonament de la taxa d'inscripció. D'acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics de l'Ajuntament de Barcelona i amb la indicació prèvia de la seva situació, estaran exemptes de l'abonament del 50% d'aquesta taxa les persones que tinguin la condició de membre de família nombrosa de categoria general o de membre de família monoparental de categoria general.

En cas de trobar-se en situació d'alta com a demandant d'ocupació i no percebre cap mena de prestació econòmica, haurà d'indicar-ho en la sol·licitud telemàtica de participació en el procés selectiu, seleccionant l'opció “Situació de desocupació (reducció del 100% de l'import de la taxa)”.

Només en cas que no s'hagi donat el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, s'haurà de presentar una certificació acreditativa d'aquesta situació, expedida per la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i/o pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Aquesta certificació s'haurà de presentar dins del termini improrrogable de presentació de sol·licituds, annexada com a document PDF a un correu electrònic enviat a l'adreça planificacio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte el text: “79 places Bomber/a SPEIS-2018: Exempció taxa”, o bé adjuntada a una instància que es presentarà a qualsevol dels registres indicats a l'annex 7. Aquesta certificació ha d'estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds.

En cas de tenir la condició de membre de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general, haurà d'indicar-ho en la sol·licitud telemàtica de participació en el procés selectiu, seleccionant l'opció corresponent.

Només en cas que no s'hagi donat el consentiment per tal que l'Ajuntament consulti d'ofici als organismes competents, s'haurà de presentar còpia del corresponent títol de família nombrosa o monoparental, de categoria especial o general, que ho acrediti. Aquesta certificació s'haurà de presentar dins del termini improrrogable de presentació de sol·licituds, annexada com a document PDF a un correu electrònic enviat a l'adreça planificacio@bcn.cat tot indicant en l'assumpte el text: “79 places Bomber/a SPEIS-2018: Exempció taxa”, o bé adjuntada a una instància que es presentarà a qualsevol dels registres indicats a l'annex 7. Aquesta certificació ha d'estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds.

Tareas

 • Exercir la prevenció mitjançant la inspecció i la investigació, i elaborar estudis i informes que permetin evitar riscos; tot això d'acord amb les ordenances i altres disposicions vigents aplicables.
 • Realitzar les tasques pròpies del Servei de Protecció Civil Municipal, elaborant i implantant els diferents plans d'emergència municipals. D'altra banda l'SPEIS realitza les funcions de direcció tècnica d'aquests plans.
 • Atendre el salvament de persones i béns en cas d'incendi i, en general, de qualsevol sinistre.
 • Informar i divulgar els coneixements i les situacions que evitin qualsevol tipus de sinistre o risc.
 • Portar a terme les assistències tècniques i operatives pròpies de les diferents especialitzacions del Servei que li siguin encomanades o sol•licitades, d'acord amb les directrius sorgides de l'Alcaldia a aquest efecte..

Requisitos

 • Edat: Haver complert 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
 • Titulació: Posseir el títol de graduat/ada en educació secundària, graduat/ada escolar, tècnic o técnica corresponent a cicles formatius de grau mitja, tècnic/a auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.
 • Permís de Conduir: Estar en possessió del carnet de conduir categoria C en vigor.
 • Alçada: Tenir una talla mínima d’1,60 m i no superar l’1,95 m.

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación11-06-2018
Fecha reclamacionesdesde 12-06-2018 hasta 25-06-2018
Más informaciónWeb Enlace
DefinitivaFecha publicación01-08-2018
Más informaciónWeb Enlace

Ejercicios

Primera prova
Segona prova (català)
Quarta prova (aptitud física)
29-09-2018
19-10-2018
05-11-2018 / 07-11-2018

Observaciones

Les 79 places corresponen a:

El procés selectiu constarà de les quatre fases següents:

 • fase d'oposició
 • fase de concurs
 • fase de formació (curs selectiu)
 • fase de pràctiques.

FASE D'OPOSICIÓ

Primera prova (obligatòria i eliminatòria)

Test coneixements genrals:
Qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, cada pregunta té 4 opcions de resposta, relacionades amb el temari coneixements generals.
L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts.

Segona prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de coneixements de català nivell B2:
Primera part: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua.
Segona part: S'avaluarà l'expressió oral per mitjà d’una exposició oral i una conversa sobre temes generals d’actualitat.
Qualificació d’apte o no apte

Tercera prova (obligatòria per als no exempts/es i eliminatòria)

Prova de coneixements de castellà (pels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola):
Realització d'una redacció de 200 paraules com a mínim (primera part) i en el manteniment d'una conversa amb els assessors especialistes que designi el Tribunal (segona part).
Qualificació d’apte o no apte

Quarta prova (obligatòria i eliminatòria)

Prova d'aptitud física

Exercicis

Qualitat física

Pressió sobre banc

Força màxima

Salt horitzontal

Potència de cames

Course navette

Potència aeròbica màxima

Circuit d'agilitat

Agilitat/velocitat

Circuit de piscina

Domini del medi aquàtic

Cinquena prova
(obligatòria i no eliminatòria)

Prova teòric-pràctica:
Primer exercici: Test de coneixements específics: Qüestionari d'un màxim de 100 preguntes tipus test, relacionades amb el temari de coneixements específics.
L'exercici es qualificarà de 0 a 12 punts.
Segon exercici: exercici/s pràctic/s: Desenvolupament d'un o més exercicis pràctics que permetin valorar els coneixements tècnics, la utilització dels materials adequats i eines i les destreses bàsiques d'un dels tres àmbits professionals relacionats a continuació:

a) Edificació i obra civil.
b) Instal•lacions elèctriques.
c) Mecànica.
L'exercici es qualificarà fins a 22 punts.

Sisena prova
(obligatòria i eliminatòria)

Prova de conducció:
Exercici de circulació urbà amb un vehicle pesant.

Setena prova (obligatòria i eliminatòria)

Personalitat i competències:
Qüestionaris i una entrevista que mesuraran trets de personalitat bàsics i trets clínics de les persones aspirants, la seva adaptació personal i social a l'entorn i el seu grau d'adequació al perfil competencial de la categoria de bomber/a d'accés de l'Ajuntament de Barcelona.
L'exercici es qualificarà fins a 9 punts.

Octava prova
(obligatòria i eliminatòria)

Proves mèdiques:
Consisteix en un reconeixement mèdic per comprovar que nos es detecta l'existència de cap de les exclusions mediques establertes a l'annex 4.
Qualificació d’apte o no apte.

TEMARI CONEIXEMENTS ESPECÍFICS

 1. L’energia: Concepte i classes. El treball. Treball i energia. Potència. Tipus d’energies. Transformació de l’energia. Principi de conservació. Fonts d’energia. Transmissió i efectes de la calor. El termòmetre i la mesura de la calor. Equivalència entre calor i energia.
 2. Energia i màquines. Fonts i formes d’energia. Les màquines elèctriques (piles i acumuladors, alternadors i motors elèctrics), màquines tèrmiques (turbines de vapor i motors de combustió), màquines simples (palanques i politges), i màquines eina (torns i plans inclinats).
 3. L’energia elèctrica. Materials aïllants i conductors. Llei de Culomb. Concepte de camp elèctric, representació i aplicacions. Corrent elèctric, intensitat, potència i voltatge. Els circuits elèctrics. Els generadors de corrent. La resistència elèctrica. La llei d’Ohm i l’efecte Joule. Aparells de mesura de magnituds elèctriques.
 4. Les instal·lacions elèctriques domèstiques. Quadres de comandaments. Els elements de seguretat i control, els esquemes de distribució. Els conductors i les normes d’instal·lació. Riscos d’electricitat i mesures preventives. Representació i interpretació de la simbologia normalitzada en esquemes de circuits elèctrics domèstics.
 5. Els electrodomèstics: Bases del seu funcionament. Els aparells refrigeradors, aparells amb resistència elèctrica, aparells amb motor elèctric i aparells que combinen motor i resistència elèctrica.
 6. Instal·lacions elèctriques d'automatismes per a maniobres de petits motors. Circuïts de comandament i potència: Interpretació d’esquemes, funcionament i connexió a motors elèctrics de potència. Maniobres amb motors.
 7. Producció i distribució d’energia elèctrica. Centrals elèctriques productores d’energia (hidroelèctriques, termoelèctriques convencionals i nuclears). Distribució de l’energia elèctrica.
 8. Coneixements bàsics de l'automòbil. Tipus i funcionament de motors, combustió externa, combustió interna, elements i components. Circuits elèctrics, sistema d'il·luminació, bateria, càrrega, engegada i encesa. Sistema de transmissió i frenada. Manteniment bàsic del vehicle.
 9. Coneixements dels vehicles lleugers i pesants. Conceptes físics i mecànics aplicats. Principals parts d’un motor. Sistemes d’alimentació, distribució, lubricació, refrigeració, transmissió i frenada.
 10. Matèries perilloses: Concepte. Classificació. Identificació en el transport per carretera.
 11. Hidràulica: Conceptes bàsics. Pressió. Cabal. Consum. Relació entre aquests paràmetres. Pèrdues de càrrega.
 12. Ferramentes hidràuliques i pneumàtiques. Conceptes físics relacionats.
 13. Projeccions cartogràfiques per representar la Terra. Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i suports (convencionals i digitals). Escales gràfiques i numèriques. Tècniques d'orientació geogràfica convencionals i eines digitals d'orientació i localització.
 14. Construcció d’edificis. Materials: Petris, aglomerants, ceràmics. Elements de construcció: Moviments de terres, fonaments, estructura, elements i tancaments verticals, elements de divisió horitzontal, forjats, elements de comunicació i distribució, escales, barreres arquitectòniques i cobertes.
 15. Construcció exterior. Murs de contenció i tipologia. Ponts i passarel·les, estructures de ferro i formigó. Parets de tancament i aplacats exteriors. Reforços estructurals, ancoratges i atirantats.
 16. Materials de construcció. Característiques generals. El ciment: Tipologia. Materials ceràmics: Funcions i tipus. Altres aglomerats: el guix i la cal. El formigó: tipologia. Materials utilitzats pels revestiments: característiques.
 17. Instal·lacions d’aigua en edificis: Pressió, cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi en líquids. Xarxa de subministrament. Xarxa d’evacuació. Esquemes.
 18. Instal·lacions de gas en edificis: Gas canalitzat i emmagatzemat (bombones i dipòsits). Esquemes de distribució.
 19. Temperatura i fonts de calor. Teoria del foc: Elements que componen el foc. Tipus de combustió i classes de foc. Energia d’activació. Velocitat de propagació. Productes de combustió. Agents extintors: Agents o productes extintors. Característiques i aplicacions. Materials resistents al foc.
 20. Propagació d’un incendi en un edifici: Origen del focus. Propagació. Comportament dels materials de construcció davant del foc. Actuació dels elements de construcció en la transmissió del foc. Formes d’actuar.
 21. Tipus d’extintors instal·lacions fixes: Hidrants. Equips de mànega. Mànegues. Llances. Sistemes d’unió entre mànegues. Motobombes i altres sistemes de pressió. Conceptes d’aspiració i impulsió. Instal·lacions fixes d’extinció.
 22. Extintors comercials de petita potència: Material de primera intervenció. Sistemes d’impulsió. Denominació dels extintors segons l’agent extintor. Agents impulsors. Utilització dels extintors (taula sinòptica).
 23. Primers auxilis. Concepte i principis. PAS. Valoració del ferit: Signes vitals. Actuació davant d’un accidentat.
 24. El sistema esquelètic: Ossos, músculs, tendons i lligaments. Els traumatismes, les fractures, luxacions i altres lesions. Generalitats.
 25. L’aparell respiratori i les intoxicacions per fum. Cremades. Generalitats.
 26. Les malalties infeccioses. Els virus i els bacteris. La seva prevenció.

TEMARI CONEIXEMENTS GENERALS

 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L'estructura territorial de l'Estat: Principis generals i l'Administració Local.
 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l'àmbit civil i social, drets en l'àmbit polític i de l'Administració, i drets i deures lingüístics. El Govern local a l'Estatut.
 3. El procediment administratiu: Concepte i principis generals. El Procediment Administratiu Comú: Regulació, contingut, àmbit d'aplicació i principis.
 4. El Municipi: Concepte i elements. Les potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l'Ajuntament en matèria de prevenció i seguretat ciutadana.
 6. L'Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L'organització política (Alcalde, Tinents d'Alcalde, Regidors) i l'organització executiva (el model de gestió gerencial) La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l'Ajuntament de Barcelona.
 7. El marc jurídic de la Protecció Civil (Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, pel qual s'aprova la Norma bàsica de Protecció Civil, i la Llei 4/1997, de 20 de maig de Protecció Civil de Catalunya) i la Protecció Civil a l’Ajuntament de Barcelona: Organització. Plans d’emergència.
 8. La organització dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament a l’Ajuntament de Barcelona.
 9. Coneixement de la ciutat des de l'1-1-2015: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.
 10. Drets i deures dels funcionaris a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Situacions administratives. Carrera professional. Règim disciplinari.
 11. La responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.
 12. Règim d'incompatibilitat del personal al servei de l'Administració.
 13. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals: Objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.
 14. El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones pel període 2015-2019 de l’Ajuntament de Barcelona.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001183&style=ciudadano&language=ca

Bombers Ajuntament Barcelona

 • Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 1 Bombers Ajuntament de Barcelona

  28€
 • Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  Temari 2 Bombers Ajuntament de Barcelona

  40€
 • Preparació de proves de personalitat i entrevista

  Preparació de proves de personalitat i entrevista

  9€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 9€ 68€
antes 77€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.