Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona

Administración General

Retribucions

El salari mensual ronda els 1.500 euros mensuals bruts. Si vols conèixer les taules salarials vigents, punxa aquí

Borsa de Treball

La borsa està constituïda per les persones aprovades sense plaça en una convocatòria pública d’accés de la categoría professional de què es tracti. La classificació de les esmentades persones ve donada per la puntuació final obtinguda en el procés selectiu (suma de puntuacions de la fase d’oposició més la fase de concurs de mèrits).

Datos básicos

Oposición
Gestor Administració General Ajuntament de Barcelona
Organismo
Ajuntament de Barcelona
Tipo de personal
Funcionario
Año
2018
Titulación requerida
Diplomat o equivalent
Estado
Próxima Convocatoria

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo15-01-2018 | DOGC | Más información
Plazas55 plazas

Observaciones

Les 55 places corresponen a:

Segon la convocatoria anterior

FASE D’OPOSICIÓ

Primer exercici (obligatori i eliminatori)
Qüestionari tipus test amb respostes alternatives, referides al temari
Aquest exercici es valorarà de 0 a 20 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 10 punts.

Segon exercici 

Primera prova: coneixements de llengua catalana, per a les persones aspirants que no estiguin exemptes.
Consta de dues parts obligatòries:

 • 1ª: S’avaluarà el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció d’un text d’un mínim de 150 paraules i d’un màxim de 200 paraules, i els coneixements pràctics de llengua catalana mitjançant la resposta a un qüestionari sobre aspectes lingüístics.
 • 2ª: S’avaluarà la capacitat d’expressió oral mitjançant la lectura d’un text en veu alta i una conversa sobre temes generals.

La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Segona prova: coneixements de llengua castellana (per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no estén exempts).
Redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa.
La qualificació d'aquest exercici és d'apte/a o no apte/a.

Tercer exercici (obligatori i eliminatori)
Resolució d’un o més supòsits pràctics relacionats amb les matèries que apareixen al temari de la convocatòria.
Aquest exercici es valorarà de 0 a 23 punts i per superar-lo s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 11,50 punts.

Quart exercici (obligatori i no eliminatori) 
Per a avaluar les característiques personals, professionals i/o les competències requerides per l’òptim desenvolupament de les funcions pròpies de la categoria: un o varis sistemes d’avaluació (proves aptitudinals, de personalitat, qüestionaris psicotècnics, entrevistes, etc...)
El valor màxim d’aquest exercici serà de 7 punts.

FASE DE CONCURS

Valoració de mèrits

Màxim 25 punts  

 • 1) Experiència professional en funcions anàlogues a les de la plaça a proveir: 21 punts màxim.
 • 2) Altres activitats: 4 punts màxim.
Segon la convocatoria anterior

DRET CONSTITUCIONAL

 1. La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i principis generals.
 2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.
 3. El Cap de l’Estat: El Rei. Teoria general. La Corona a la Constitució Espanyola.
 4. El poder executiu a la Constitució Espanyola.
 5. Les Corts Generals. Composició, organització i atribucions del Congres dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Tribunal de Comptes.
 6. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 7. El Tribunal Constitucional Espanyol. Regulació, estructura i funcions.
 8. La potestat legislativa. La delegació legislativa en favor del Govern. La iniciativa legislativa. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries. Lleis marc. Lleis d’harmonització.
 9. Organització territorial de l'Estat (I). L’Administració de l’Estat: característiques generals i principis d’organització. Administració perifèrica.
 10. Organització territorial de l’Estat (II). Les Comunitats Autònomes: organització i competències. Vies d’accés a l’autonomia. Relacions entre l’Estat i les comunitats autònomes: coordinació i control.
 11. Organització territorial de l’Estat (III). El Municipi: concepte i elements. Règims especials. L’autonomia local després de la Constitució de 1978. La regulació de les competències a la Llei de Bases de Regim Local.
 12. Els estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial. Organització de les comunitats autònomes.

  L’ORGANITZACIÓ POLITICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA

 13. L’Estatut de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i principis fonamentals.
 14. La Generalitat de Catalunya: marc competencial i les seves institucions.

  LA UNIO EUROPEA I EL DRET COMUNITARI. INSTITUCIONS

 15. La Unió Europea: origen i evolució. Tractats originaris i de modificació. Les institucions comunitàries.
 16. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries. Lliure circulació de mercaderies. Lliure circulació de persones i serveis. Lliure circulació de treballadors. Lliure circulació de capitals. El dret d'establiment i la lliure prestació de serveis.
 17. Els fons estructurals de la Unió Europea: el FEDER, el FSE, el FEOGA-O, L'IFOP. Objectius i zones elegibles. El fons de cohesió.

  L’ADMINISTRACIÓ PUBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

 18. El servei públic: concepte i evolució. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta. La concessió. Domini públic i privat de l’Administració: regim jurídic i naturalesa. Us del domini públic.
 19. La responsabilitat de les administracions publiques. Responsabilitat patrimonial: fonament i pressupostos. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions publiques.
 20. Disseny, execució i avaluació de les politiques publiques. Control de l'actuació publica. Control estratègic i control de gestió. El control extern de la gestió publica. Indicadors de gestió dels serveis públics.
 21. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. El silenci administratiu i els actes presumptes.
 22. L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals. L’executivitat. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls i actes anul•lables. Convalidació.
 23. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis. La Llei 26/2010 de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, (DOGC Núm. 5686 de 5 d’agost de 2010)
 24. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.
 25. Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos administratius: concepte i classes. Les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.
 26. La contractació administrativa: concepte i fonts. Elements. Principis basics de la Llei de contractes del sector públic.
 27. Classes de contractes. La selecció del contractista. Drets i obligacions del contractista i de l’Administració.
 28. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
 29. L'Administració Publica a l'ordenament espanyol. Tipologia de les Administracions Publiques. Principis d'Actuació de l'Administració Publica. Les fonts del Dret Públic.
 30. L’Administració publica: principis constitucionals informadors. Organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat: regulació. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.
 31. La potestat sancionadora administrativa i el procediment sancionador.

  ORGANITZACIO I FUNCIO PUBLICA. EL DRET DEL TREBALL

 32. L’Administració institucional. Marc normatiu i classes d’ens institucionals estatals. Els organismes autònoms. Les entitats publiques empresarials. Les societats mercantils estatals. Ens públics atípics. Empreses d’economia mixta. Els consorcis.
 33. El regim jurídic de la funció publica espanyola. Les bases del regim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. El personal al servei de les administracions publiques.
 34. La carrera professional a l’Administració Publica. La provisió de llocs de treball: sistemes de provisió. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.
 35. Drets i deures dels funcionaris públics. Regim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques. Situacions administratives dels funcionaris.
 36. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Regim disciplinari.
 37. Els sistemes de retribució a l'Administració Publica. Conceptes retributius.
 38. La selecció de personal en l’Administració publica. La planificació de la formació i la gestió de recursos humans.
 39. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració publica. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
 40. El Pla de prevenció. Objectiu i contingut. Seguretat i salut en els llocs de treball. Ordre, neteja i manteniment. Il•luminació. Serveis higiènics i llocs de descans. Materials i locals de primers auxilis.
 41. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions.

  HISENDA PUBLICA. GESTIO PRESSUPOSTARIA I FINANCERA

 42. Normativa tributaria y principis basics de l’ordre tributari. Llei General Tributaria. Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Reglaments i Ordenances Fiscals.
 43. Hisendes Locals. Ingressos tributaris i classificació.
 44. Tributs: El fet imposable .Els obligats tributaris. Domicili fiscal. Quota i deute tributari. L’extinció del deute tributari
 45. La liquidació tributaria. Classes de liquidacions. La notificació de les liquidacions.
 46. Procediments de recaptació: El termini d’ingrés. El procediment de constrenyiment. Fases de l’execució: embargament i venda.
 47. Els tributs locals (regim jurídic).Impost sobre els vehicles de tracció mecànica .Impost sobre bens immobles. Impost sobre activitats econòmiques. Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
 48. Especialitats tributaries de la llei 1/2006, de 13 de marc, per la que es regula el Regim especial del municipi de Barcelona.
 49. Tècniques pressupostaries: el pressupost de mitjans, el pressupost per tasques, el pressupost base zero, El pressupost i direcció per objectius i el pressupost per programes.
 50. Els pressupostos orientats a resultats. Conceptes basics. Els programes pressupostaris: la missió, objectius, serveis i productes i indicadors de seguiment. Els contractes programa com a formula de finançament vinculada a resultats. L’execució del pressupost. Les modificacions pressupostaries. Procediments de les despeses. El reconeixement de les obligacions i la seva extinció. Procediments especials de la despesa.
 51. El control pressupostari (I). El control intern de l’activitat economicofinancera: la Intervenció:. Funcions i finalitats. El control financer. El control de la gestió economicofinancera.

  L’ADMINISTRACIÓ I LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PROTECCIO DE DADES

 52. Les administracions publiques i la societat de la informació. L’administració electrònica: pilars i principis. El regim jurídic de l’administració electrònica: regulació estatal i, de la Generalitat de Catalunya. Especial referència a l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona (ORAE).
 53. El desenvolupament dels serveis electrònics. Serveis de col•laboració inter administrativa. La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d’identificació i autenticació.
 54. La protecció de dades de caràcter personal. El regim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Regulació estatal. Regulació de la Generalitat de Catalunya: els decrets d’aplicació.

  L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

 55. L’organització municipal: organització política (l’Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i executiva (el model de gestió gerencial).
 56. La descentralització territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.
 57. El Programa d‘Actuació Municipal (objectius generals, estructura i principals continguts).
 58. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.
 59. Competències municipals en matèria educativa. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB): objectius, estructura i actuacions.
 60. Barcelona ciutat de la cultura (museus, teatres, biblioteques...). L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) com a òrgan impulsor (objectius, actuacions, estructura...).

  GESTIÓ I MILLORA DE SERVEIS PUBLICS

 61. Planificació estratègica. Planificació operativa. Objectius. Eixos principals.
 62. La gestió publica orientada als resultats. El control social i la transparència en la gestió publica. La governança i La democràcia participativa. Mètodes quantitatius d'avaluació de la gestió i per a la decisió publica.
 63. La qualitat en els serveis: Definició i conceptes basics. Característiques diferencials dels serveis. Característiques especials dels serveis públics. La gestió de la qualitat: planificació, assegurament i millora.
 64. Gestió de projectes: concepte, classes i principis basics dels projectes. Fases. Organització d'un projecte. Planificació. Control i avaluació.
 65. Indicadors. Construcció i anàlisi d'indicadors. Tipologia d'indicadors i mesures. L'indicador com a eina de planificació.
 66. El servei públic orientat a la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries.

Gestors Ajuntament de Barcelona

 • Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Generalitat de Catalunya

  Temari 1 Cos Superior, Part General, de la Gene...

  43€
 • Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les opcions, Generalitat de Catalunya

  Temari 2 Cos Superior, Part Comuna a totes les ...

  43€
 • Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les opcions de la Generalitat de Catalunya

  Temari 4 Cos Superior Part Comuna a totes les o...

  43€
 • Addenda Temari Gestors Administració General Ajuntament de Barcelona

  Addenda Temari Gestors Administració General Ajunt...

  42€
Gastos envío
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 15€ 156€
antes 171€

Compra ahora.Llama al 902 333 543

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.