Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información

Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya

Administración General
Esta es la información de la convocatoria
del año 2012 de esta oposición

Datos básicos

Oposición
Auxiliars Administratius Generalitat de Catalunya
Organismo
Generalitat de Catalunya-
Tipo de personal
Funcionario
Año
2012
Titulación requerida
Graduació en Educació Secundària Obligatòria o equ
Estado
Proceso Finalizado

Tareas

  • Tasques de mecanografia, introducció de dades en aplicacions informàtiques, elaboració de formularis, col•laboració en tasques essencials de la tramitació administrativa (tramesa de correu, registre...).
  • També tasques de secretariat (atenció de visites, gestió de trucades i de l'agenda del superior jeràrquic, convocatòria de reunions).
  • Atenció al públic (informació básica) si el Iloc ho requereix (exemple: Oficines de Treball, oficines de registre, etc.), despatx de correspondencia.
  • Es pot optar a Iloc de cap de negociat (nivell 18).
  • Nivells 10 a 18.

d'acord amb la darrera convocatòria:

FASE D'OPOSICIÓ.
La fase d'oposició està constituïda per les proves i exercicis que s'indiquen a continuació:

a) Primera prova.
Consta dels dos exercicis següents:

• Primer exercici: competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d'adequació dels aspirants al perfil professional, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts. La qualificació d'aquest exercici és de 0 a 5 punts.

• Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari.

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta per part dels aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d'una resposta encertada.

En cas que s'acordés l'anul•lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

El tribunal fixarà el temps per realitzar la primera part de l'exercici, que no podrà ser superior a 1 hora. La qualificació de l'exercici és de 0 a 5 punts. La puntuació mínima per superar-la és de 2,5 punts.

En el torn lliure, en el supòsit que hi hagi més de 1.872 aspirants amb una puntuació global igual o superior a 2,5 punts, la puntuació mínima per aprovar l'exercici serà l'obtinguda per l'aspirant situat per ordre de puntuació en el número 1.872. En cas d'empat en la puntuació mínima fixada per aquest procediment, el nombre d'aspirants aprovats d'aquest exercici podrà ser superior a 1.872, atès que s'inclouran com a aprovats tots aquells que hagin obtingut la puntuació final fixada com a nota de tall.

• Tercer exercici: consisteix en la resolució d’un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferentes qüestions sobre l´aplicación dels coneixements de tot el temari i les funcions a desenvolupar pròpies de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat.

El tribunal fixarà el temps per realitzar l'exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts. La qualificació de la segona part de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 5 punts.

La qualificació de la prova es determinarà sumant les puntuacions obtingudes en els tres exercicis.

b) Segona prova. Coneixements de llengua catalana i castellana.
Consta de dos exercicis:

• Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori pels aspirants que no estiguin exempts.
Consisteix a realitzar davant membres del tribunal i, si s'escau, amb els assessors especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de llengua catalana que consta de dues parts.

o Primera:
s'hi avaluaran el domini de l'expressió escrita mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim; de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic.

o Segona:
s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre temes generals d'actualitat.
El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts per a la primera part i 30 minuts per a la segona.
La qualificació de l'exercici és d'apte o no apte.

• Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no estiguin exemptes.

Les llistes definitives d'aspirants que han de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana i, si s'escau, de llengua castellana es faran públiques al mateix temps que les qualificacions de la primera prova.

FASE DE CONCURS
La puntuació d'aquesta fase serà de 9,85 punts.

Mèrits que es valoren.

a) Serveis prestats: Màxim 4,05 punts

b) Competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)
 
 Certificat bàsic: 2,75 punts
 Certificat mitjà: 3 punts

En el cas que la persona aspirant disposi dels dos certificats el Tribunal qualificador valorarà únicament el del nivell mès alt. Es valoraran els certificats obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de mèrits (que serà de 10 dies des de la publicació de les qualificacions de la primera prova).

c) Aptes sense plaça
Haver resultat apte/a sense plaça en els processos selectius per a l'accés a l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat: convocatòria de 2007 amb número de registre 146: 1,80 punts, convocatòria de 2003 amb número de registre 079: 1 punt.

d'acord amb la darrera convocatòria:

DOGC de 07/07/2008

Temari de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració

1. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA

Tema 1
Constitució. Drets i garanties constitucionals
Constitució espanyola: principis. Drets fonamentals i llibertats públiques. Garanties constitucionals.

Tema 2
Institucions estatals i organització territorial de l’Estat
El cap d’Estat. Les Corts Generals: el Congrés i el Senat. El Govern. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. Organització territorial de l’Estat: les comunitats autònomes i les entitals locals.

Tema 3
L’Estatut d’autonomia de Catalunya
Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties dels drets estatutaris. Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

Tema 4
Institucions de la Generalitat de Catalunya
Institucions de la Generalitat de Catalunya: el Parlament, el President, el Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

2. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 5
Administració pública i ciutadania
Administració pública: concepte i principis. El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 6
Organització de l’Administració de la Generalitat. Principis de l’organització administrativa
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. L’organització administrativa. La competència administrativa: concepte i alteracions.

Tema 7
L’acte administratiu
L’acte administratiu. Elements. Motivació i forma. Eicàcia de l’acte administratiu: notiicació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

Tema 8
El procediment administratiu
Procediment administratiu. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

Tema 9
Revisió dels actes administratius i responsabilitat de l’Administració
Revisió dels actes administratius. Revisió d’oici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 10
Els contractes del sector públic
Els contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació a l’Administració de la Generalitat. Requisits per contractar amb el sector públic.

Tema 11
Procediment de la contractació administrativa
L’expedient de contractació: tramitació ordinària i abreujada. Els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat. Les garanties. Els procediments de selecció del contractista. L’adjudicació del contracte.

Tema 12
Gestió del patrimoni de la Generalitat. L’activitat administrativa de foment El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gestió del patrimoni. Formes de l’activitat de l’administració pública. L’activitat de foment.

3. GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Tema 13
Estructura i ordenació de l’ocupació pública
Personal al servei de les administracions públiques. Funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Estructura de la funció pública: plantilla de personal. Relació de llocs de treball. Registre General de Personal.

Tema 14
Accés a l’ocupació pública, mobilitat i carrera professional
Oferta pública d’ocupació. Selecció de personal. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. La carrera professional. Formació i perfeccionament del personal.

Tema 15
Drets i deures del personal al servei de l’Administració de la Generalitat
Retribucions i nòmines. Vacances, llicències i permisos. Mesures de conciliación de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitat per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals a les administracions públiques. Situacions administratives, incompatibilitats i responsabilitat i règim disciplinari.

Tema 16
Règim del personal laboral de l’Administració de la Generalitat
Normativa laboral. Convenis col·lectius: conveni col·lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Contracte de treball.

4. GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA

Tema 17
La comptabilitat pública. La funció econòmica de la Generalitat de Catalunya
La comptabilitat pública. Conceptes generals. Les administracions públiques com a subjectes de la comptabilitat pública. Elements de la comptabilitat pública. Els àmbits de la funció econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Tema 18
El pressupost de la Generalitat de Catalunya
El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc legal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Tema 19
El pressupost per programes
El pressupost per programes: concepte i característiques. L’estructura dels programes pressupostaris: diagnòstic de la situació, missió, objectius i indicadors. El pressupost orientat a resultats.

Tema 20
L’execució del pressupost, modiicacions i control pressupostari
Execució del pressupost. Execució de l’estat de despeses. Execució de l’estat d’ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris I les modiicacions. El control pressupostari.

5. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL

Tema 21
Les administracions públiques i la societat de la informació. Protecció de dades de caràcter personal.
Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal.

Tema 22
Organització i qualitat
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. La qualitat a l’Administració pública.

Tema 23
Atenció al ciutadà i a la ciutadana
Atenció al ciutadà i a la ciutadana. Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Iniciatives, reclamacions, queixes i peticions.

Tema 24
Tractament i gestió de la documentació
Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxivament de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Gestió dels documents electrònics. Certiicació digital i signatura electrònica.

Tema 25
Els documents administratius
Redacció de documents administratius i tipologia de documents.

Convocatorias anteriores

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

He leído y acepto la política de privacidad

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.