Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Linkedin
Linkedin
Google+
Google+
Youtube
Youtube
SlideShare
SlideShare
Prezi
Prezi

Logo Adams

Administrativos Universidad de Valencia

OPOSICIÓN EN PROCESO

Organismo: Universidad de Valencia

Fecha Instancias: 24-01-2013 - 15-02-2013


Escoge tu opción online

Datos básicos

OposiciónAdministrativos Universidad de Valencia
OrganismoUniversidad de Valencia
Año2013
Tipo de personalFuncionario
Sueldo1.300 - 1.500 euros aprox. € aprox.
Titulación requeridaBachiller o equivalente
Estado Oposición en Proceso

Oferta y convocatoria

Oferta de empleo08-08-2011 | DOGV | Más información
Convocatoria23-01-2013 | BOE | Más información
Bases de convocatoria28-12-2012 | web | Más información
Plazas69 plazas
Turno libre64
Discapacitados5
Promoción interna0
Promoción interna discapacitados0

Presentación de instancias

Presentación de instanciasdesde 24-01-2013 hasta 15-02-2013
Enlace instanciaMás información
Derechos de examen13.76 €
Información solicitudes

Les sol·licituds es podran presentar en:       

a)  El registre d’entrada de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València), que es troba obert al públic de dilluns a divendres (horari: de 9 a 14 h. i de 16 a 18 h.).

b)  El registre de qualsevol altra administració pública, o a les oficines de Correus, tal com estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Si es presenta la sol·licitud en una oficina de Correus, s’haurà de complir
amb el procediment establert en l’article 205.3 del Reglament dels serveis
de Correus.

Els drets d’examen seran de  13,76 euros, que s’ingressaran en el compte corrent “Drets d’examen - Universitat de  València”, núm. 0049.6721.65.2010001382 del “Banco Santander Central Hispano”. 

Lista de admitidos y excluídos

ProvisionalFecha publicación17-07-2013
Fecha reclamacionesdesde 18-07-2013 hasta 29-07-2013
Más información

DOCV

UV_admitidos_general_11
UV_admitidos_discapacidad_11
UV_excluidos_general_11
UV_excluidos_discapacidad_11

Enlace
DefinitivaFecha publicación30-12-2013
Más información

DOCV


Enlace

Ejercicios

Primer examen
Segundo examen
TOTAL FASE OPOSICION
09-03-2014
28-06-2014
30-07-2014

Lista de aprobados

Definitivos Fecha publicación28-08-2014
Más información

31-07-2014: Aprobados fase de oposición (pendiente publicación en DOCV)

DOCV 28/08/2014: Aprobados fase de oposición y apertura fase de concurso

03/09/2014 DOCV: Corrección de errores a la publicación de los listados de aprobados en la fase de oposición.


Enlace

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2012:

El procediment de selecció serà el de concurs-oposició. 

FASE D’OPOSICIÓ. 

Constarà de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

El primer exercici, obligatori i eliminatori: consistirà en un test de preguntes amb quatre respostes alternatives, de les quals tan sols una serà la correcta, i versarà sobre el contingut del temari que figura en l’annex II d’aquesta convocatòria.

El nombre de preguntes i el temps per a la realització de l’exercici serán fixats pel tribunal amb la suficient antelació.

L’exercici es valorarà de 0 a 30 punts i per a aprovar-lo caldrà obtener-hi 15 punts com a mínim.

Segon exercici, obligatori i eliminatori: consistirà en la resolució de dos exercicis pràctics a elegir entre tres exercicis proposats pel tribunal, d’informàtica sobre Office 2007 (bases de dades Acces, full de càlcul Excel i tractament de textos Word) i en relació a les competències dels llocs oferts. La matèria objecte d’examen es troba relacionada a l’annex VII. 

Cadascun dels exercicis pràctics es valorarà  de 0 a 15 punts, i per aprovar aquesta part, caldrà obtenir-hi almenys 15 punts entre ambdós exercicis i no haver obtingut la qualificació de 0 punts en cap dels exercicis pràctics.

La qualificació global del segon exercici serà la suma de les qualificacions que s’obtinguen en
cada part.

La qualificació total de la fase d’oposició serà la suma de les qualificacions dels dos exercicis.

La fase d’oposició la podrà aprovar un nombre major de persones aspirants que el de llocs convocats. Quan finalitze aquesta fase, el tribunal farà públiques les llistes dels i les aspirants que l’han aprovada al tauler d’anuncis del Servei de Recursos Humans (PAS) i a la pàgina web d’aquest Servei, amb indicació de la puntuació obtinguda.

RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2012:

Temari

1.  La Constitució espanyola de 1978: estructura i contingut. Els principis constitucionals. Els Drets fonamentals i les llibertats públiques, regulació, garantia i suspensió. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Poble. La reforma de la Constitució. 

2.  El règim polític de la Constitució espanyola. La monarquia parlamentària. La Corona i la seua regulació en la Constitució. Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats i el Senat. Composició i funcions. Procediment d'elaboració i aprovació de les lleis. Els tractats internacionals. 

3.  El Govern i la seua regulació en la Constitució Espanyola. Govern i Administració. L’Administració Pública: principis constitucionals que la informen. El Consell d’Estat. Relacions entre el Govern i les Corts Generals. 

4.  El poder judicial.  La regulació constitucional de la justícia. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial.

5.  L’organització territorial de l’Estat. L’Administració local. Les comunitats autònomes. El sistema de distribució de competències de la Constitució. 

6.  L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

7.  La Unió Europea. Institucions: el Consell, el Parlament, la Comissió, el Tribunal de Justícia, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes.

8.  L’Administració pública: concepte i classes. L’Estat de dret. El principi de legalitat. El dret administratiu.

9.  Fonts del dret administratiu. Jerarquia de fonts. La Constitució. La llei. Lleis orgàniques i ordinàries. Disposicions normatives amb força de llei. El reglament: concepte, naturalesa i classes. Límits de la potestat reglamentària.

10.  L'acte administratiu: concepte, classes i elements. Forma  dels actes administratius: la motivació, la notificació i la publicació. Eficàcia i validesa dels actes administratius. Nul·litat i anul·labilitat. 

11.  El procediment administratiu en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu  comú: principis, classes i  subjectes. El procediment administratiu comú: les seues fases.

12.  Revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Revocació. Rectificació d’errors materials o de fet. Recursos administratius: concepte i classes. Reclamacions prèvies a les vies civil i laboral. 

13.  El ciutadà com a titular de drets enfront de l’Administració. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Els drets dels ciutadans en la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú. Els registres administratius.

14. L’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Règim jurídic de l’Administració electrònica. La signatura electrònica. Certificats electrònics.

15.  La protecció de dades de caràcter personal en l’àmbit de les administracions públiques. Principis. Drets de les persones. Fitxers de titularitat pública. 

16.  La Llei de contractes del sector públic: objecte i àmbit d’aplicació. Concepte i tipus de contractes administratius. 

17.  La Llei orgànica 6/2001 d’Universitats i  la Llei orgànica 4/2007. L’autonomia de les universitats. Règim jurídic de les universitats públiques. Els estatuts de les universitats públiques.

18.  Els Estatuts de la Universitat de València. Naturalesa i fins de la Universitat de València. Contingut, estructura i reforma dels Estatuts. Les garanties jurídiques. La Sindicatura de Greuges.

19.  L’estructura de les universitats públiques: facultats, escoles,  departaments, instituts d’investigació, altres centres. L’estructura organitzativa de la Universitat de València.

20.  Òrgans de govern de les  universitats públiques: òrgans  col·legiats i unipersonals. La regulació dels òrgans de govern de la Universitat de València en el seus Estatuts.

21.  La Llei de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes. El Consell Social de
la Universitat de València.

22.  L’Espai Europeu d’Educació Superior i l’ordenació dels ensenyaments universitaris. Els títols oficials. L’estructura dels estudis universitaris. El crèdit europeu. La transferència i reconeixement de crèdits. Expedició de títols oficials. El Suplement Europeu al Títol.

23.  El règim dels estudiants universitaris. L’Estatut de l’estudiant universitari. L’accés i el procediment d’admissió a la universitat. Les beques i les ajudes a l’estudi. Els programes de mobilitat dels estudiants universitaris.

24.  Règim jurídic del personal al servei de les administracions públiques: la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: estructura i contingut. Objecte i àmbit d’aplicació. La seua relació amb les lleis de funció pública de les comunitats autònomes.

25.  El personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (I): la Llei 10/2010 d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.Estructura i contingut. Àmbit d’aplicació. El personal al servei de la funció pública valenciana: concepte i classes. Ordenació de llocs de treball. Instruments de planificació i ordenació del personal. Selecció de personal.

26.  El personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana (II). Naixement i extinció de la relació de servei. Provisió de llocs de treball, mobilitat, promoció professional. Situacions administratives. Drets individuals del personal al servei de la funció pública valenciana: jornada, vacances, permisos i llicències. Règim retributiu. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.

27.  El personal docent i investigador. Règim  jurídic. Classes de professorat universitari: cossos docents i modalitats contractuals. El professorat de ciències de la salut.

28. El personal investigador. Modalitats contractuals de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. L’Estatut del personal investigador en formació.

29.  Drets individuals exercits  col·lectivament, el tractament que en fa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Representació dels empleats públics. Principis generals. La negociació col·lectiva. Meses de negociació. Òrgans de representació. Els òrgans de representació i negociació en la Universitat de València.

30.  La Llei de prevenció de riscos laborals i la seua aplicació en les administracions públiques. Conceptes bàsics i disciplines que la integren. Drets i obligacions. Sistemes de prevenció. Legislació i polítiques d’integració del personal amb discapacitat.

31.  La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. I Pla d’Igualtat de la Universitat de València.

32.  El pressupost de la Universitat de València. Concepte i contingut. Regulació jurídica. L’estructura pressupostària. El cicle pressupostari.

33.  El pressupost de despeses de la Universitat de València. El procediment general de execució del pressupost de despeses. Estructura pressupostaria del pressupost de despeses. La ordenació de les despeses: fases comptables. La ordenació dels pagaments: fases comptables.

34.  El pressupost d’ingressos de la Universitat de València. El procediment d’execució d’ingressos. Fases comptables. Els ingressos per transferències i subvencions. La transferència corrent de la Generalitat Valenciana.

35.  El control de l’activitat econòmica-financera. Control intern i extern en la Universitat de València. Control de legalitat, financer i d’economia, eficàcia i eficiència.

NOTA: La normativa legal que empara el contingut d’aquestes temes, serà la que es trobe publicada en el moment de la publicació en el  Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatòria.

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menuSEU.jsp?idtramite=PAS_C1EA12

OnLine

Preparación

RÉGIMEN DE CLASES PRECIO MATRICULA
295 €
PAGOS A PLAZOS

1er Plazo: 175€

2° Plazo: 120€

Inscribirme

Duración: 120 días
265.50 € Inscribirme

Administrativos Universidad de Valencia

  • Temario 1 Escala Administrativa de la Universidad de Valencia

    Temario 1 Escala Administrativa de la Universid...

    41€
  • Temario 2 Escala Administrativa de la Universidad de Valencia

    Temario 2 Escala Administrativa de la Universid...

    43€
Gastos envío:
Península Baleares Canarias, Ceuta y Melilla
Previo Pago 1,95€ 3,95€ 7,95€
Reembolso 3,95€ 5,95€ 9,95€
Compra toda la colección y ahórrate 8€ 76€
antes 84€
Comprar la colección
Convocatorias anteriores
ADAMS Oposiciones, Empleo

SOLICITA INFORMACIÓN

Déjanos tus datos y recibirás más información sobre este curso.

*Campos obligatorios.

Al enviar, acepto la política de privacidad

APP TEST Oposiciones

LIBROS DESTACADOS

Libros relacionados con la preparación que podrían interesarte.

MANTENTE INFORMADO

Suscríbete a nuestra newsletter y recibe en tu e-mail nuestras novedades periódicamente 

Al enviar, acepto la política de privacidad
Certificados de Calidad

Entidad adherida a Confianza Online